Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage

FM-2003

Sagsnummer Titel
03FM/01.25.01-1 Mødets åbning.
03FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
03FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunkt for Efterårssamling 2003.
03FM/01.25.01-4 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2001 om dokumentation af de vestnordiske landes gamle fangsttraditioner.
03FM/01.25.01-5 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2001 om afholdelse af en international konference om bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer.
03FM/01.25.01-6 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2001 om nedsættelse af et samarbejdsudvalg vedr. udnyttelse af naturressourcer.
03FM/01.25.01-7 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.
03FM/01.25.01-8 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.
03FM/01.25.01-9 Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Den Internationale Straffedomstol.
03FM/01.25.01-10 Beslutningsforslag om Landstingets principielle tilslutning til ajourføring af den familieretlige lovgivning i Grønland.
03FM/01.25.01-11 Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
03FM/01.25.01-12 Udenrigspolitisk redegørelse.
03FM/01.25.01-13 Redegørelse om missilskjoldet.
03FM/01.25.01-14 Forslag til landstingsfinanslov 2003.
03FM/01.25.01-15 Forslag til landstingstillægsbevillingslov for 2002.
03FM/01.25.01-16 Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskab 2002.
03FM/01.25.01-17 Politisk Økonomisk redegørelse 2003.
03FM/01.25.01-18 Forslag til landstingsbeslutning om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2004.
03FM/01.25.01-19 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
03FM/01.25.01-20 Forslag til landstingslov om ligestilling af mænd og kvinder.
03FM/01.25.01-21 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd.
03FM/01.25.01-22 Forslag til landstingsbeslutning om ikrafttrædelse og revision af Lov om Ædle Metaller.
03FM/01.25.01-23 Forslag til landstingsbeslutning om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om produktansvar.
03FM/01.25.01-24 Forslag til landstingsbeslutning om Hjemmestyrets ikraftsættelse for Grønland af:
03FM/01.25.01-25 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt.
03FM/01.25.01-26 Forslag til landstingsforordning om hjælp til børn og unge.
03FM/01.25.01-27 Forslag til landstingsforordning om offentlig pension.
03FM/01.25.01-28 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp.
03FM/01.25.01-29 Redegørelse for Anlægs- og Renoveringsfonden.
03FM/01.25.01-30 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab.
03FM/01.25.01-31 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
03FM/01.25.01-32 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
03FM/01.25.01-33 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.
03FM/01.25.01-34 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.
03FM/01.25.01-35 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.
03FM/01.25.01-36 Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001 og indstilling til Landstinget om udpegning af statsautoriseret revisor til revision af Landskassens regnskaber 2002.
03FM/01.25.01-37 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
03FM/01.25.01-38 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 2 i lov nr. 277 af 8. maj 2002 om sikkerhed til søs.
03FM/01.25.01-39 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af ændring af søloven.
03FM/01.25.01-40 Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet mv.
03FM/01.25.01-41 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen. (hjemmelsbestemmelser)
03FM/01.25.01-42 Forslag til landstingsbeslutning til Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af lov om tilskud til Grønlands Hjemmestyre.
03FM/01.25.01-43 Forslag til landstingsbeslutning om, at andsstyret til opfølgning på Selvstyrekommissionens principbetænkning pålægges at arbejde for en folkeafstemning i Grønland i overensstemmelse med FN-resolution 1541 (XV), som Danmark har retificeret
03FM/01.25.01-44 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Grønlands Hjemmestyre efter behov kan tilvejebringe kapital gennem Hjemmstyreobligationer.
03FM/01.25.01-45 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, således at afgiften for snescootere halveres for erhvevsbrugere.
03FM/01.25.01-46 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at man i landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, i kapitel fem giver mulighed for anvendelse af Siku Block-mursten.
03FM/01.25.01-47 Forslag til landstingsbeslutning om at landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbejde med vore stammefrænder.
03FM/01.25.01-48 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at tage initiativ til, i forbindelse med de fremtidige forhandlinger af servicekontrakten med Grønlandsfly (nu Air Greenland), at få indarbejdet en klausul om, at flye
03FM/01.25.01-49 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag, så brandmændenes uddannelsesniveau kan leve op til lovkravet. Ifølge en redegørelse er der her og nu behov for et beløb svarende til 8 mio
03FM/01.25.01-50 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 2 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001, således at partierne vil komme til at modtage et todelt tilskud. Det ene tilskud
03FM/01.25.01-51 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 6 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 således, at alle opstillingsberettigede partier op til et valg skal modtage et gru
03FM/01.25.01-52 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en fond til hjælp for erhvervsfiskere og fangere på Finansloven for 2003 og i overslagsårene.
03FM/01.25.01-53 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge anlæggelse af en ny kaj i Kangaatsiaq optaget på Finansloven for 2004.
03FM/01.25.01-54 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at ansvaret for vedligeholdelsen af kirkerne overdrages til kommunerne.
03FM/01.25.01-55 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge opførelse af en ny kirke i Kangaatsiaq by optaget på Finansloven for 2004.
03FM/01.25.01-56 Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er Landsstyret nået i deres  vurdering af effekten af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger?
03FM/01.25.01-57 Forslag til Landstingsbeslutning om at det pålægges Landsstyret at arbejde for at præster i byerne Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qasigiannguit, Paamiut, Narsaq, Nanortalik samt Ittoqqortoormiit får tildelt tilskud til el og opvarmning af p
03FM/01.25.01-58 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser, således at der kan udbetales ud
03FM/01.25.01-59 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge færdiggørelse af børneinstitutionen i Attu optaget på Finansloven for 2004.
03FM/01.25.01-60 Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan kan det sikres, at anlægsopgaver, der finansieres af Hjemmestyret, bevilges på et realistisk grundlag?
03FM/01.25.01-61 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Grønland får fuld ejendomsret til den grønlandske undergrund.
03FM/01.25.01-62 Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret overveje at søge et kapitalindskud til finansiering af en udvidelse af Nuka A/S's frysekapacitet optaget på Finansloven for 2004?
03FM/01.25.01-63 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at søge etablering af en ny sundhedsstation i Niaqornaarsuk optaget på Finansloven for 2004.
03FM/01.25.01-64 Forslag til forespørgselsdebat om etablering af et lukket fængsel i Grønland.
03FM/01.25.01-65 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at udvide havnekapaciteten i Sisimiut, så den matcher det nuværende og fremtidige behov.
03FM/01.25.01-66 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at opføre et vandkraftværk i Sisimiut. Hvis ja, hvornår kan det så forventes opført.
03FM/01.25.01-67 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at etablere en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
03FM/01.25.01-68 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret planer om at ændre lukkeloven for værtshuse og diskoteker på en sådan måde, så de har mulighed for at have åbent eksempelvis til klokken 05:00.
03FM/01.25.01-69 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for indførelsen af identitetskort for alle fastboende i Grønland.
03FM/01.25.01-70 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at foretage en boligtælling i Grønland.
03FM/01.25.01-71 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for implementering af hensigtserklæringen mellem Grønlands Hjemmestyre og Nunavuts Territoriale Regering.
03FM/01.25.01-72 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en oprydning af den nedlagte kulmineby Qullissat.
03FM/01.25.01-73 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad agter Landsstyret at gøre for at sikre genetablering af flyforbindelsen til Nordamerika?
03FM/01.25.01-74 Spørgsmål til Landsstyret om undersøgelsen af datakommunikationsnetværket i Hjem mestyrets Danmarkskontor kort efter nytår.
03FM/01.25.01-75 TRUKKET TILBAGE
03FM/01.25.01-76 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering og tilpasning af Hjemmestyrets administration.
03FM/01.25.01-77 Spørgsmål til Landsstyret om, hvilket tiltag Landsstyret agter at gøre ved omsorgssvigtede børn og unge.
03FM/01.25.01-78 Spørgsmål til Landsstyret om revalidering.
03FM/01.25.01-79 Spørgsmål til Landsstyret om forslag til lov om psykologer.
03FM/01.25.01-80 Spørgsmål til Landsstyret om arbejdsforholdene i den sociale sektor.
03FM/01.25.01-81 Forslag til forespørgselsdebat  om genfordeling af byrde- og opgavefordelingen mellem Grønlands Hjemmestyre, kommunerne og bygdebestyrelserne med henblik på en mere fleksibel og billigere ordning.
03FM/01.25.01-82 Forslag til forespørgselsdebat om de fremtidige regler og visioner for pensionordninger i Grønland.
03FM/01.25.01-83 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålæggges at arbejde for, at den digitale radiokæde adskilles fra Tele Greenland A/S i et separat selskab, for dermed at skabe større dynamik indenfor IT- og Telekommunikationsbranchen.
03FM/01.25.01-84 Forslag til forespørgselsdebat om revision og opdatering af Landsstyrets Strukturpolitiske handlingsplan.
03FM/01.25.01-85 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at udarbejde forslag om at etablere en fiskerifond, der skal gælde for fem år.
03FM/01.25.01-86 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret om at Grønlands Hjemmestyre opkøber 1 million Sikublockmursten, uden at der er tale om, at der ydes et direkte tilskud til Sikublockprojektet.
03FM/01.25.01-87 Forslag til forespørselsdebat vedrørende politiske ansættelser i Hjemmestyret.
03FM/01.25.01-88 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag man har tænkt sig at igangsætte for nedenstående gruppe af unge personer, så de kan fortsætte med at få professionel hjælp - også efter deres 14. år.
03FM/01.25.01-89 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremme en lovgivning om almene med-ejerboliger. Forslaget sigter på at skabe hjemmel til et bredere udbud af boliger i det grønlandske boligmarked, som kan være mere attraktive
03FM/01.25.01-90 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges at fremlægge ændringsforslag til § 5 i Landstingslov om landstinget og landsstyret, hvorefter landsstyret – uden at ville gøre brug af muligheden for at udskrive nyvalg – kan forp
03FM/01.25.01-91 Spørgsmål til Landsstyret: Kan en elevs bedstemor eller bedstefar indvælges i skole bestyrelsen
03FM/01.25.01-92 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativer til, at der skabes et fælleskoordineret efteruddannelses- og kursustilbud for lønmodtagere og folk der rammes af ledighed.
03FM/01.25.01-93 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status på "Erhvervsfremme- Strategi- og handlings plan 2002-2004- Landsstyrets Sekretariat-juni 2002"- indsatsområdet "Fremskaffelse af risikovillig, tålmodig kapital" og hvordan er de konkretiseret?
03FM/01.25.01-94 Forslag til forespørgselsdebat om Grønlands relationer til Danmark og udlandet i forhold til sikkerhedspolitik, og i forhold til amerikanernes henvendelse om benyttelsen af Thule-radaren med henblik på opgradering af denne i forbindelse med
03FM/01.25.01-95 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der etableres et Grønlandsk Nationalteater.
03FM/01.25.01-96 Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes man kan benytte den arbejdskraft, som er fyldt 63 år.
03FM/01.25.01-97 Hvilke tiltag agter Landsstyret at igangsætte for produktion af røget sælkød? Hvad er status på arbejdet med evt. anvendelse af sælspæk til medinalfremstilling?  Hvilke tiltag agter Landsstyret at igangsætte for produktion af røget hvalkø
03FM/01.25.01-98 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der i bloktilskudsaftalen med kommunerne indføres mulighed for, at kommunerne kan få midler til byggeri for en femårig periode.
03FM/01.25.01-99 Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til, at der etableres et uddannelsesforløb for unge som ønsker, at ernære sig ved fiskeri og fangst.
03FM/01.25.01-100 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ansætte en landsdækkende ældrekonsulent i centraladministrationen.
03FM/01.25.01-101 Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension således, at ældrepensionen forhøjes med mindst 1000,- kr. p
03FM/01.25.01-102 Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at udarbejde ændringer i Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, således at det bliver muligt for fis
03FM/01.25.01-103 Spørgsmål til Landsstyret om hvorvidt Landsstyret gennem serviceaftale med Pilersuisoq A/S kan stille krav om, at al regnskabsmateriale fra bygderne i Upernavikområdet bliver udarbejdet i Upernavik by.
03FM/01.25.01-104
03FM/01.25.01-105 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende overskud fra tipsmidler til puljefordeling.
03FM/01.25.01-106 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for projektet med etablering af regionssygehuse i Nord-, Midt- og Sydgrønland?
03FM/01.25.01-107 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag agter Landsstyret at iværksætte med hensyn til det stigende antal af psykisk syge unge?
03FM/01.25.01-108 Spørgsmål til Landsstyret: Er det korrekt, at ældre, handicappede og førtidspensionister får nedsat deres månedlige pension, såfremt de har oppebåret en ikke skattepligtig indtægt ud over deres månedlige pension eller er det muligt at bibeh
03FM/01.25.01-109 Forslag til forespørgselsdebat om tilskuddene til "Krisecentre", der de senere år desværre er dalende.
03FM/01.25.01-110 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at foretage en undersøgelse af ældres, handicappedes og førtidspensionisters husleje med henblik på en revision heraf.
03FM/01.25.01-111 Forslag til forespørgselsdebat om fordelene ved at flytte nogle af de hjemmestyredrevne virksomheder fra Nuuk til mindre byer med faldende indbyggertal, hvor der ikke er boligmangel.
03FM/01.25.01-112 Forslag til forespørgselsdebat om fordelene ved i samarbejde med KANUKOKA at over føre kompetencen vedr. anlægsopgaverne til kommunerne, således at anlægsområdet rationaliseres og byggeriet udføres hurtigere i forhold til i dag og uden for
03FM/01.25.01-113 Forslag til forespørgselsdebat  om  muligheden for at tilbyde forældre til stærkt handicappede børn, at den ene forælder mod fuld betaling kan forestå pasningen barnet.
03FM/01.25.01-114 Forslag til forespørgselsdebat  om forlængelse af de rentable landingsbaner  for fastvingede fly til gavn for turismen og Grønlands økonomi.
03FM/01.25.01-115 Forslag til forespørgselsdebat om behovet for yderligere forbedring af forældres adgang til barselsorlov.
03FM/01.25.01-116 Forslag til forespørgselsdebat om behovet for gennem bloktilskuddene til kommunerne at foretage en regulering, såfremt en given lovgivning medfører øgede udgifter.
03FM/01.25.01-117 Forslag til forespørgselsdebat om de stærkt kritisable forhold, der er for menigheden i Grønland.
03FM/01.25.01-118 Spørgsmål til Landsstyret: Anmodning om redegørelse vedrørende planerne for den videre udvikling af de lukkede produktionsanlæg ved Upernavik.
03FM/01.25.01-119 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for Landsstyrets initiativer til en åbning af lomviejagten ved Upernavik om foråret?
03FM/01.25.01-120 Spørgsmål til Landsstyret: Anmodning om redegørelse for Landsstyrets initiativer til løsning af bygdebeflyvningen.
03FM/01.25.01-121 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende erstatningssagen til jollefiskere, der har købt Q-23- både.
03FM/01.25.01-122 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status for planerne om etablering af et vandkraftværk ved Paakitsoq, nord for Ilulissat ?
03FM/01.25.01-123 Forslag til landstingslov om vederlag og pension m.v. til medlemmer af Landsting og Landsstyre.
03FM/01.25.01-124 Forslag om ændring af Landstingets Forretningsorden.
03FM/01.25.01-125 Ombudsmandens beretning 2001.
03FM/01.25.01-126 Valg af medlemmer og suppleanter til Råd og nævn.
03FM/01.25.01-127 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
03FM/01.25.01-128 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af tiltrædelse af lov om fødevarer m.m., lov om sygdomme og infektioner hos dyr samt lovbekendtgørelse om dyrlægegerning m.v.
03FM/01.25.01-129 Forslag til landstingsbeslutning om, at Grønlands Landsting officielt tager afstand fra, at én eller flere stater iværksætter en militær aktion over for Irak og at Landstinget derfor officielt tager afstand fra dansk deltagelse i en militær
03FM/01.25.01-130 Spørgsmål til Landsstyret om hvilke økonomiske lempelser eller hvilke andre muligheder man vil påpege overfor familiemedlemmer til eksempelvis kræftpatienter?
03FM/01.25.01-131 Spørgsmål til Landsstyret om fremtidig udbygning af havneanlægget i Maniitsoq.