Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

EM-2002

Sagsnummer Titel
02EM/01.25.01-1 Mødets åbning.
02EM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
02EM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunkt for Forårssamlingen 2003.
02EM/01.25.01-4 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående Udvalg, Råd, Nævn og Repræsentationer.
02EM/01.25.01-5 Valg af Formand for Landstinget.
02EM/01.25.01-6 Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Landstinget.
02EM/01.25.01-7 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.
02EM/01.25.01-8 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.
02EM/01.25.01-9 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg.
02EM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om varetagelse af forhandlinger inden for løn- og ansættelsesområdet for Hjemmestyret og kommunerne i Grønland.
02EM/01.25.01-11 Beslutningsforslag om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001.
02EM/01.25.01-12 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag. (praktikstøtte)
02EM/01.25.01-13 Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.m.
02EM/01.25.01-14 Beslutningsforslag om etablering af et forum for udvikling af ideer vedrørende produktionsinitiativer i Grønland.
02EM/01.25.01-15 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelseskurser. (Konsekvensændringer vedrørende praktikstøtte)
02EM/01.25.01-16 Beslutningsforslag om forbedring af det økonomiske tilskud til politisk arbejde i forbindelse med landstingsarbejdet.
02EM/01.25.01-17 Beslutningsforslag om tilladelse af brug af dåser til øl og læskedrikke.
02EM/01.25.01-18 Beslutningsforslag om ophør af beskatning af visse pensioner.
02EM/01.25.01-19 Beslutningsforslag om, at grønlandske kommuner gives øget adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed.
02EM/01.25.01-20 Beslutningsforslag om genindførelse af boligsikringsordningen.
02EM/01.25.01-21 Beslutningsforslag om betaling af skatterestancer via bankerne.
02EM/01.25.01-22 Beslutningsforslag om ændring af landstingsloven om fangst og jagt.
02EM/01.25.01-23 Beslutningsforslag om dækning af omkostninger ved afdødes hjemtransport til Grønland.
02EM/01.25.01-24 Beslutningsforslag om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der oprettes en grønlandsk højskole i Danmark.
02EM/01.25.01-25 Beslutningsforslag om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der på de én af de to højskoler i Grønland udbydes en ekstra linie med undervisning i grønlandsk for grønlændere, der ikke har grønlands
02EM/01.25.01-26 Beslutningsforslag om at Landstinget beslutter at pålægge Landsstyret at udarbejde forslag til, at en del af det offentliges finansiering af boligbyggeri, tværtimod traditionen, bruges til etablering af et finansieringsinstitu
02EM/01.25.01-27 Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 549, § 5 således at det fremover muliggøres at navngive og døbe grønlændere under anvendelse af deres grønlandske navne.
02EM/01.25.01-28 Beslutningsforslag om opførelse af skole/uddannelsesinstitution for handicappede børn og unge i Ilulissat.
02EM/01.25.01-29 Beslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at fiskere og fangere fra Diskobugten og nordover til og med Upernavik kommune får samme mulighed for at skaffe joller og fartøjer via erhvervsstøtteordningen som a
02EM/01.25.01-30 Beslutningsforslag om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret, med det formål at det ikke længere skal være muligt at varetage hvervet som Landsstyremedlem samtidig med hvervet som Landstingsmedlem.
02EM/01.25.01-31 Beslutningsforslag om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag om, at man i landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 Støtte til boligbyggeri, i kapitel 5 giver mulighed for anvendelse af Siku Block-mursten.
02EM/01.25.01-32 Beslutningsforslag om indarbejdelse af klausul i servicekontrakter vedrørende fuld kapacitetsudnyttelse i flytrafikken gennem væsentlig prisreduktion på restpladser udenfor turistsæsonen.
02EM/01.25.01-33 Rapport til Grønlands Landsting fra Arbejdsgruppen til revision af regler om vederlag og pension til medlemmer af Landsting og Landsstyre.
02EM/01.25.01-34 Beslutningsforslag om ansættelse af konsulenter for fangere i islægsområderne.
02EM/01.25.01-35 Beslutningsforslag om etablering af en kirke i Qaarsut, i Uummannaq.
02EM/01.25.01-36 Beslutningsforslag om etablering af en effektiv kontrolinstans, som skal føre tilsyn med hjemmestyreejede aktieselskaber.
02EM/01.25.01-37 Beslutningsforslag om renovering og udvidelse af skolen i Qeqertaq.
02EM/01.25.01-38 Beslutningsforslag om udvidelse af kommunernes adgang til erhvervsinvesteringer.
02EM/01.25.01-39 Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, med det formål at muliggøre bistand til etablering af selvhjælpsgrupper samt muliggøre etablering af forsøgsordninger.
02EM/01.25.01-40 Beslutningsforslag om inflationssikring af alders- og førtidspensioner.
02EM/01.25.01-41 Beslutningsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan vedrørende demens.
02EM/01.25.01-42 Beslutningsforslag om at der i finansloven for 2003 afsættes midler til ansættelser af personer, som skal koordinere regionernes erhvervsudvikling.
02EM/01.25.01-43 Forespørgselsdebat om integration.
02EM/01.25.01-44 Beslutningsforslag om etablering af fangerskole.
02EM/01.25.01-45 Beslutningsforslag om forlængelse af barselsorlov, samt om forbedrede orlovsmuligheder for forældre til for tidligt fødte børn.
02EM/01.25.01-46 Beslutningsforslag om ændring af lov om kommunernes mulighed for at foretage erhvervsmæssige investeringer.
02EM/01.25.01-47 Beslutningsforslag om nedsættelse af alkoholafgiften.
02EM/01.25.01-48 Beslutningsforslag om at man i finansloven medtager etablering af en containerhavn i Sydgrønland.
02EM/01.25.01-49 Beslutningsforslag om fastsættelse af en nedre grænse for kommunernes skatteudskrivningsprocent.
02EM/01.25.01-50 Beslutningsforslag om at Landstinget tilbagetager kompetencen til at fastsætte størrelsen på det offentliges udlejningsboliger.
02EM/01.25.01-51 Beslutningsforslag om at Landsstyret skal udarbejde en årlig redegørelse for ESU lånenes fordeling.
02EM/01.25.01-52 Beslutningsforslag om ændring af skattemæssige fradrag, evt. finansieret gennem en forhøjelse af landsskatten.
02EM/01.25.01-53 Beslutningsforslag om beskæftigelsesfremme i vinterperioden.
02EM/01.25.01-54 Beslutningsforslag om tidssvarende alders- og førtidspension.
02EM/01.25.01-55 Beslutningsforslag om anlæggelse af en landingsbane for fastvingede fly i nærheden af Illoqqortoormiut.
02EM/01.25.01-56 Forslag om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
02EM/01.25.01-57 Beslutningsforslag om Landstingets principielle tilslutning til ajourføring af den familieretlige lovgivning i Grønland.
02EM/01.25.01-58 Beslutningsforslag om Landstingets udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Den International Straffedomstol.
02EM/01.25.01-59 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner. (ændring af kommunegrænsen mellem Maniitsoq og Sisimiut kommuner)
02EM/01.25.01-60 Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om produktansvar.
02EM/01.25.01-61 Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om aktieselskaber (opdatering pr. 9. januar 2002)
02EM/01.25.01-62 Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til ikraftsættelse for Grønland af Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller.
02EM/01.25.01-63 Forslag til Finanslov for 2003.
02EM/01.25.01-64 Forslag til landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.
02EM/01.25.01-65 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
02EM/01.25.01-66 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
02EM/01.25.01-67 Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse til forslag til anordning om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
02EM/01.25.01-68 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab. (Ændret opgaveportefølje)
02EM/01.25.01-69 Redegørelse om den fremtidige flytrafikstruktur i Grønland.
02EM/01.25.01-70 Redegørelse om nye rammer for styring af Nukissiorfiit.
02EM/01.25.01-71 Forslag til landstingslov om ligestilling af mænd og kvinder.
02EM/01.25.01-72 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsråd.
02EM/01.25.01-73 Beslutningsforslag om Hjemmestyrets udtalelse vedrørende forslag til ændring af lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland.
02EM/01.25.01-74 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.
02EM/01.25.01-75 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt.
02EM/01.25.01-76 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
02EM/01.25.01-77 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
02EM/01.25.01-78 Forslag til landstingsforordning om arbejdsformidling m.v.
02EM/01.25.01-79 Forslag til landstingsforordning om hjælp til børn og unge.
02EM/01.25.01-80 Forslag til landstingsforordning om offentlige pension.
02EM/01.25.01-81 Beslutningsforslag om projektering af byggeri af ny Landstingssal og administrationsbygning med henblik på sammenføring af Hjemmestyrets administrationsenheder.
02EM/01.25.01-82 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om uddannelsesstøtte. (Stipendie- og lånesatser, løntilskud m.m.)
02EM/01.25.01-83 Forslag til landstingsbeslutning om at Landstingets Formandskab pålægges at arbejde for etablering af et parlamentarisk Inuit (arktisk) råd med henblik på etablering af samarbejde med vore stammefrænder.
02EM/01.25.01-84 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret til opfølgning på Selvstyrekommissionens principbetænkning pålægges at arbejde for en folkeafstemning i Grønland i overensstemmelse med FN-resolution 1541 (XV), som Danmark har ratificeret
02EM/01.25.01-85 Forslag til landstingslov om naturbeskyttelse.
02EM/01.25.01-86 Redegørelse om Principbetænkning fra Selvstyrekommissionen.
02EM/01.25.01-87 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Qaanaaq kommune får en større del af Landskassens skatteindtægter fra Pituffik (Thule Air Base).
02EM/01.25.01-88 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en ny vakantboligordning i forbindelse med tiltrædelse på et nyt arbejde, i medfør af hvilken der fastsættes faste takster for værdien af vakantboliger afhængig af kvad
02EM/01.25.01-89 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er Landsstyrets fremtidige politiske målsætning for og  prioritering af hvilke indhandlings- og produktionsmuligheder, der skal tilbydes de kystnære fiskere?
02EM/01.25.01-90 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at igangsætte en landsdækkende undersøgelse af muligheder for at reducere den offentlige administration samt i størst mulig udstrækning at anvende hjemmehørende arbejdskraft.
02EM/01.25.01-91 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde faste retningslinier for tildeling af tjenestebiler med henblik på at minimere antallet af tjenestebiler i Hjemmestyret og i kommunerne. Dette kunne f.eks. ske ved, a
02EM/01.25.01-92 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret, at igangsætte tiltag som kan sikre, at de byvise, regionsvise, indhandlings- og fabriksfaciliteter bliver udnyttet i forbindelse med nuværende og kommende reformer af fiskeriet?
02EM/01.25.01-93 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der sættes mindstepris på kr. 500,00 for indhandling af færdigbehandlede sælskind.
02EM/01.25.01-94 Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret overveje at igangsætte biologiske undersøgelser af havområderne ved Tasiilaq med det formål, at få afdækket størrelsen af bestandene af hellefisk, krabber og andre kommercielt interessante arter.
02EM/01.25.01-95 Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt er man nået i sagen om udvidelse af Sisimiut havn, og hvornår kan man regne med, at udbygningen kan realiseres?
02EM/01.25.01-96 Spørgsmål til Landsstyret om miljøundersøgelser af det forurenede området omkring Thule Air Base.
02EM/01.25.01-97 Spørgsmål til Landsstyret: Med hvilken begrundelse har Landsstyret tilsidesat Grønlands interesser ved at fremsætte en erklæring om, at Grønlands Landsstyre ikke betragter Thulebefolkningen som en særskilt stamme i ILO konvention nr. 169's
02EM/01.25.01-98 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at afgiftsdifferentiere på indførselsafgifter af snescootere, så der bliver pålagt en mindre indførselsafgift på en firetaktsmotor end en totaktsmotor, da den er en del mere skåns
02EM/01.25.01-99 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 2 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001, således at partierne og kandidatforbundet modtager et todelt tilskud. Det ene til
02EM/01.25.01-100 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag til ændring af § 6 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 således, at alle opstillingsberettigede partier op til et valg skal modtage et gru
02EM/01.25.01-101 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2001 om dokumentation af de vestnordiske landes gamle fangsttraditioner. (Delegationsformanden)
02EM/01.25.01-102 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2001 om afholdelse af en international konference om bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer. (Delegationsformanden)
02EM/01.25.01-103 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2001 om nedsætelse af et samarbejdsudvalg vedrørende udnyttelse af naturressourcer. (Delegationsformanden)
02EM/01.25.01-104 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at arbejde for, at der i byerne ansættes toldere, og at der indsættes hashhunde i havnene?
02EM/01.25.01-105 Forslag til landstingsbeslutning om, at året 2003 udpeges som familieår, hvor Landsstyret bevilger mindst 2 mio. kr. til aktiviteterne, som man kan søge midler til.
02EM/01.25.01-106 Forslag til forespørgselsdebat om forholdet mellem Grønland og EU med baggrund i følgende: Siden 1985 har Grønland og EU haft en fiskeriaftale, der sikrer EU's fiskekvoter mod en finansiel kompensation til Grønland, der i øjeblikket udgør 3
02EM/01.25.01-107 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at igangsætte en undersøgelse af vilkårene for de grønlandske fiskere og deres besætningsmedlemmer og om, hvordan vi bedre end hidtil kan motivere de unge til at interessere sig for fiskerierhver
02EM/01.25.01-108 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke resultater er der opnået ved undersøgelsen af forskellen i brandmændenes materielle vilkår i Grønland?
02EM/01.25.01-109 Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan er det gået med undersøgelsen af afgiften på taxaerne samt en status på eventuelle tiltag?
02EM/01.25.01-110 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke kommentarer har Landsstyret til nedenstående udsagn om, at mange landbrugsdrivende bliver nødt til at indstille deres erhverv, idet Landskassen ikke har erstattet de midler, som EF's landbrugstilskud gav ti
02EM/01.25.01-111 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at foranstalte en undersøgelse af, hvordan vi på kommerciel basis kan få det maksimale udbytte af Grønlands vandforekomster?
02EM/01.25.01-112 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at foretage en dybtgående undersøgelse om årsagerne til omsorgssvigt og sexuelt misbrug af børn og unge samt om mulighederne og behov for forbedring af forholdene for disse børn o
02EM/01.25.01-113 Forslag til landstingsbeslutning om, at indstille til Landsstyret at vælge Narsaq som primært alternativ til Narsarsuaq i tilfælde af en ny flytrafikstruktur i Sydgrønland.
02EM/01.25.01-114 Spørgsmål til Landsstyret: Såfremt produktionsanlægget af fantailsrejer bliver lukket i Alluitsup Paa, hvilke beskæftigelsesmæssige planer har Landsstyret for de ledige samt hvilke fremtidige planer er der for NUKA A/S?
02EM/01.25.01-115 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at der igangsættes planlægning af at gøre vandforsyning af Upernavik by fra en sø mulig.
02EM/01.25.01-116 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at igangsætte forsøgsfiskerier i de Østgrønlandske fjordsystemer, eventuelt i samarbejde med Island, således at det kan afklares om der er basis for et kommercielt bæredygtigt fiskeri i Tasiilaq
02EM/01.25.01-117 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret i de kommende bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne, at der skal ydes et særskilt tilskud til de økonomisk svage stillede kommuner til brandudstyr og brandmaterie
02EM/01.25.01-118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremkomme med et forslag, så brandmændenes uddannelsesniveau kan leve op til lovkravet. Ifølge en redegørelse er der her og nu behov for et beløb svarende til 8 mio
02EM/01.25.01-119 Spørgsmål til Landsstyret: Hvornår agter  Landsstyret, at fremsætte forslag om hvilken sang, der skal være Grønlands Nationalsang?
02EM/01.25.01-120 Spørgsmål til Landsstyret: Indgår det i Landsstyrets planer, at gøre det obligatorisk at anvende vådrumsmembran som tætningsmateriale i forbindelse med installation af vådrum i huse og lejligheder?
02EM/01.25.01-121 Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes vil Landsstyret sikre, at der sideløbende med Selvstyrekommissionens arbejde kan føres en bred, folkelig debat om Grønlands selvstændig hedsbestræbelser. Kunne dette formål sikres ved oprettelse af en pu
02EM/01.25.01-122 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at afsætte midler til at øge antallet af initiativer for at forebygge sygdommen kræft, der desværre er meget udbredt, herunder ikke mindst initiativer, der er særligt
02EM/01.25.01-123 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en udbygning af centraladministrationsbygningen.
02EM/01.25.01-124 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for, at Grønlands Hjemmestyre efter behov kan tilvejebringe kapital gennem Hjemmestyreobligationer.
02EM/01.25.01-125 Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri som bl.a ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, og senest ved Landstingslov nr. 1
02EM/01.25.01-126 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret, at fremsætte forslag om at der opføres en ny skole samt en minihal i Qaarsut i Uummannaq Kommune.
02EM/01.25.01-127 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge for, at der på Finansloven for 2003 optages opførelse af et nyt alderdomshjem i Uummannaq by ved 90/10 finansiering, hvor Landskassen finansierer de 90% af opførselsudgift
02EM/01.25.01-128 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af Landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1998 vedrørende afgifter for snescootere, således at beløbet halveres for erhvervsbrugere.
02EM/01.25.01-129 Forslag til forespørgselsdebat om miljøforbedrende tiltag, herunder indførsel af miljøafgifter og retursystemer.
02EM/01.25.01-130 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til ændring af gældende lovgivning, således at der indføres krav om fremlæggelse af årsregnskab som betingelse for, at politiske partier, kandidatforbund og enke
02EM/01.25.01-131 Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes vurderer Landsstyret mulighederne og behovet for, at ledige der modtager sociale ydelser fra det offentlige skal yde en samfundsmæssig indsats til gengæld?
02EM/01.25.01-132 Spørgsmål til Landsstyret om status for projekter i Kangaatsiaq, Kangaamiut, Kangerluk m.fl.
02EM/01.25.01-133 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af de gældende regler vedrørende valg til Landstinget og til kommunalbestyrelser, således at et kandidatforbund, der ved to på hinanden følgende l
02EM/01.25.01-134 Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at arbejde for udvikling af produktionsanlæg i bygder med gode fiskerimuligheder, og at der tillige etableres anlæg med frysekapacitet i flere bygder med adgang til fiskeresso
02EM/01.25.01-135 Forslag til Landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret at tage initiativ til at  udarbejde ændringer i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri således, at det muliggøres at kommuner med hellefiskebestande får kompetenc
02EM/01.25.01-136 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for en ændring af procentsatsen for indkomstskatten for fiskere, jollefiskere, kutterejerne, fangerne, fåreavlerne og håndværkskunstnerne, samt at det indføres procedur
02EM/01.25.01-137 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende bekendtgørelse om fredning af fugle, således at det åbnes op for, at man i islægsområderne som minimum kan jage fugle til eget forbrug.
02EM/01.25.01-138 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret grundigt overvejet deres forslag om betalt flytning af arbejdskraft fra byer med arbejdsløshed til byer, hvor der er mangel på samme? Er en centralisering af befolkningen ønskelig?
02EM/01.25.01-139 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke konsekvenser vil det få for kystens borgere, der har et ønske om at købe en bolig via boligordningen "Fra lejer-til-ejer", når bankerne kun vil låne ud til bestemte byer? Hvilke overvejelser har Landsstyret
02EM/01.25.01-140 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte nye bestemmelser i forbindelse med at afsætte midler til oprettelse af en fond til hjælp for erhvervsfiskere og fangere på Finansloven for 2003 og i overslagsårene.
02EM/01.25.01-141 Spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret undersøgt behovet og mulighederne for ansættelse af en landsdækkende ældrekonsulent?
02EM/01.25.01-142 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en forhøjelse af skattefradraget for aldersrentemodtageres arbejdsindtægt.
02EM/01.25.01-143 Spørgsmål til Landsstyret om forsøgsprojekter med sociale formål.
02EM/01.25.01-144 Spørgsmål til Landsstyret om grønlændere i Danmark.
02EM/01.25.01-145 Spørgsmål til Landsstyret om mobilitetspuljens størrelse og administration.
02EM/01.25.01-146 Spørgsmål til Landsstyret om etablering af kriseberedskab på skolerne.
02EM/01.25.01-147 Spørgsmål til Landsstyret om overgangen fra patientstatut til plejepatientstatus på landets sygehuse.
02EM/01.25.01-148 Spørgsmål til Landsstyret om opgørelse af antallet af de vidtgående handicappede her i Grønland.
02EM/01.25.01-149 Spørgsmål til Landsstyret om antallet af klienter, der står på venteliste til "Aaqa".
02EM/01.25.01-150 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret i samarbejde med kommunerne og KNAPK at tilpasse Jagtbetjentordningen i Grønland til Landets geografiske forhold og moderne jagtmetoder ved ansættelse af flere jagtbetjente, der udstyres med fler
02EM/01.25.01-151 Spørgsmål til Landsstyret: Vil Landsstyret overveje at genvurdere betalingsniveauet for gebyr på anskaffelse af jagtbevis i Grønland, således at betalingen står i et rimeligt forhold til de administrative udgifter, der er forbundet med ordn
02EM/01.25.01-152 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke ordninger har man til hensigt at indføre vedrørende anvendelsen af ældrekollektiver for de mere selvhjulpne ældre?
02EM/01.25.01-153 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke muligheder er der for at forbedre løn- og arbejdsforholdene for socialfagligt personale (socialrådgivere og pædagoger)?
02EM/01.25.01-154 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at bygge flere personaleboliger.
02EM/01.25.01-155 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke initiativer agter Landsstyret at igangsætte til udnyttelse af uudnyttede erhvervsmuligheder i bygder?
02EM/01.25.01-156 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at fremlægge en tilbundsgående undersøgelse til debat i Landstinget, der belyser fordele og ulemper for Grønland, hvis Grønland skulle blive medlem af EU?
02EM/01.25.01-157 Spørgsmål til Landsstyret: Hvorledes agter Landsstyret at skabe initiativer til en yderligere indsats for udvikling af landbaserede erhverv afledt af fiskeriet?
02EM/01.25.01-158 Forslag til landstingsbeslutning om, at det pålægges Landsstyret, at sikre at minimumsprisen til fangerne for indhandlede skind ikke ydeligere forringes i fremtiden.
02EM/01.25.01-159 Ombudsmandens beretning 2001.
02EM/01.25.01-160 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.
02EM/01.25.01-161 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget.
02EM/01.25.01-162 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.
02EM/01.25.01-163 Forslag til landstingslov om vederlag og pension til medlemmer af Landsting og Landsstyre.
02EM/01.25.01-164 Forslag til Midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003.