Grønlands Landsting

Landstingssamlinger      Tilbage Næste

FM-2002

Sagsnummer Titel
02FM/01.25.01-1 Mødets åbning.
02FM/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
02FM/01.25.01-3 Fastsættelse af tidspunkt for Efterårssamlingen 2002.
02FM/01.25.01-4 Valg af Udvalg, Råd, Nævn og Repræsentationer.
02FM/01.25.01-5 Forslag til landstingsbeslutning om ændring af projektforudsætningerne for FL-konto 87.72.10 Personaleboliger i Nuuk.
02FM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.
02FM/01.25.01-7 Redegørelse om Erhvervsfremme.
02FM/01.25.01-8 Beslutningsforslag om omstrukturering af Great Greenland.
02FM/01.25.01-9 Politisk-Økonomisk Beretning 2002.
02FM/01.25.01-10 Forslag til landstingslov om varetagelse af forhandlinger inden for løn- og ansættelsesområdet for Hjemmestyret og kommunerne i Grønland.
02FM/01.25.01-11 Forslag til landstingsbeslutning om godkendelse af Landskassens regnskaber 2001.
02FM/01.25.01-12 Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2001.
02FM/01.25.01-13 Beslutningsforslag om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2003.
02FM/01.25.01-14 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift.
02FM/01.25.01-15 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om rejeafgift.
02FM/01.25.01-16 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om fiskeri.
02FM/01.25.01-17 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.
02FM/01.25.01-18 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
02FM/01.25.01-19 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.
02FM/01.25.01-20 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.
02FM/01.25.01-21 Forslag til landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes lejningsboliger til ejerboliger.
02FM/01.25.01-22 Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001.
02FM/01.25.01-23 Forslag til landstingsforordning om folkehøjskoler.
02FM/01.25.01-24 Forslag til landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed.
02FM/01.25.01-25 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om ansættelser i kirker (provsteansættelser).
02FM/01.25.01-26 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag. (praktikstøtte)
02FM/01.25.01-27 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation.
02FM/01.25.01-28 Forslag til landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.
02FM/01.25.01-29 Forslag til landstingsforordning om folkeskolen.
02FM/01.25.01-30 Forslag til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.m.
02FM/01.25.01-31 Beslutningsforslag om at rejeafgiften forhøjes med 2% i finanslovsforslag 2002.
02FM/01.25.01-32 Beslutningsforslag om etablering af et forum for udvikling af ideer vedrørende produktionsinitiativer i Grønland.
02FM/01.25.01-34 Beslutningsforslag om ændring af kompetencen for Revisionsudvalget.
02FM/01.25.01-35 Beslutningsforslag om ændring af den dansk-amerikanske forsvarsaftale af 1951.
02FM/01.25.01-36 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelse og erhvervsuddannelseskurser.
02FM/01.25.01-37 Forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 35 om at minimere de uddannelsessøgendes stigende frafald fra de forskellige uddannelsesinstitutioner.
02FM/01.25.01-38 Beslutningsforslag om forbedring af det økonomiske tilskud til politisk arbejde i forbindelse med landstingsarbejdet.
02FM/01.25.01-39 Beslutningsforslag vedrørende anordning om loven om undersøgelseskommissioner.
02FM/01.25.01-40 Beslutningsforslag om tilladelse af brug af dåser til øl og læskedrikke.
02FM/01.25.01-41 Beslutningsforslag om ophør af beskatning af visse pensioner.
02FM/01.25.01-42 Spørgsmål til Landsstyret om revision af ældres og førtidspensionisters pensioner.
02FM/01.25.01-44 Beslutningsforslag om, at grønlandske kommuner gives øget adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed.
02FM/01.25.01-45 Spørgsmål til Landsstyret ifølge § 36 vedrørende mulig forbedring af forsyningsforholdene.
02FM/01.25.01-46 Forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 35 om mulighed og behov for at revidere reglerne om offentlig hjælp.
02FM/01.25.01-47 Beslutningsforslag om genindførelse af boligsikringsordningen.
02FM/01.25.01-48 Forslag til forespørgselsdebat om ændring af uddannelsesstøtte.
02FM/01.25.01-49 Beslutningsforslag om betaling af skatterestancer via bankerne.
02FM/01.25.01-50 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende brug af påhængsmotorer.
02FM/01.25.01-51 Beslutningsforslag om ændring af landstingsloven om fangst og jagt.
02FM/01.25.01-52 Spørgsmål til Landsstyret om status for arbejdet vedrørende anvendelse af det grønlandske sprog og udgivelse af en opdateret ordbog.
02FM/01.25.01-53 Forslag om ændring af Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
02FM/01.25.01-54 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udvirke, at studerende og andre, der opholder sig uden for sin hjemkommune, i forbindelse med valghandlinger portofrit kan afgive brevstemme.
02FM/01.25.01-55 Beslutningsforslag om dækning af omkostninger ved afdødes hjemtransport til Grønland.
02FM/01.25.01-56 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der oprettes en grønlandsk højskole i Danmark.
02FM/01.25.01-57 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget pålægger Landsstyret at fremsætte et forslag om, at der på de én af de to højskoler i Grønland udbydes en ekstra linie med undervisning i grønlandsk for grønlændere, der ikke har grønlands
02FM/01.25.01-58 Forslag til forespørgselsdebat efter Forretningsordenens § 35 om Grønlands folkeretlige status.
02FM/01.25.01-59 Forslag til landstingsbeslutning om at Landstinget beslutter at pålægge Landsstyret at udarbejde forslag til, at en del af det offentliges finansiering af boligbyggeri, tværtimod traditionen, bruges til etablering af et finansieringsinstitu
02FM/01.25.01-60 Beslutningsforslag om ændring af Landstingsforordning nr. 549, § 5 således at det fremover muliggøres at navngive og døbe grønlændere under anvendelse af deres grønlandske navne.
02FM/01.25.01-61 Spørgsmål til Landsstyret om adgang til toldfri køb ved indenrigsafgange og -ankomster til Kulusuk, Narsarsuaq, Kangerlussuaq og Nuuk.
02FM/01.25.01-62 Beslutning om opførelse af skole/uddannelsesinstitution for handicappede børn og unge i Ilulissat.
02FM/01.25.01-63 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for, at fiskere og fangere fra Diskobugten og nordover til og med Upernavik kommune får samme mulighed for at skaffe joller og fartøjer via erhvervsstøtteordningen som a
02FM/01.25.01-64 Beslutningsforslag om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret, med det formål at det ikke længere skal være muligt at varetage hvervet som Landsstyremedlem samtidig med hvervet som Landstingsmedlem.
02FM/01.25.01-65 Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om boligbyggeri, med det formål at muliggøre typehusgodkendelse af Illorput 2000 huse bygget med Siku Blok.
02FM/01.25.01-66 Forespørgselsdebat om natur- og miljøstatus for Nationalparken.
02FM/01.25.01-67 Beslutningsforslag om indarbejdelse af klausul i servicekontrakter vedrørende fuld kapacitetsudnyttelse i flytrafikken gennem væsentlig prisreduktion på restpladser udenfor turistsæsonen.
02FM/01.25.01-68 Forespørgselsdebat om euforiserende stoffer.
02FM/01.25.01-69 Beslutningsforslag om revurdering af fuglebekendtgørelsen.
02FM/01.25.01-70 Beslutningsforslag om ansættelse af konsulenter for fangere i islægsområderne.
02FM/01.25.01-71 Forespørgselsdebat vedrørende Boligselskabet INI A/S.
02FM/01.25.01-72 Beslutningsforslag om etablering af en kirke i Qaarsut, i Uummannaq.
02FM/01.25.01-73 Forespørgselsdebat vedrørende fremtidig trafikstruktur.
02FM/01.25.01-74 Beslutningsforslag om etablering af en effektiv kontrolinstans, som skal føre tilsyn med hjemmestyreejede aktieselskaber.
02FM/01.25.01-75 Forespørgselsdebat om kommunernes kompetence vedrørende anlægsbyggeri.
02FM/01.25.01-76 Beslutningsforslag om renovering og udvidelse af skolen i Qeqertaq.
02FM/01.25.01-77 Beslutningsforslag om udvidelse af kommunernes adgang til erhvervsinvesteringer.
02FM/01.25.01-78 Spørgsmål til Landsstyret om særlige beskæftigelsesskabende tiltag, med baggrund i at anlægget i Saqqaq er nedbrændt.
02FM/01.25.01-79 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende kurser for socialfagligt personale.
02FM/01.25.01-80 Beslutningsforslag om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, med det formål at muliggøre bistand til etablering af selvhjælpsgrupper samt muliggøre etablering af forsøgsordninger.
02FM/01.25.01-81 Beslutningsforslag om inflationssikring af alders- og førtidspensioner.
02FM/01.25.01-82 Beslutningsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan vedrørende demens.
02FM/01.25.01-83 Forespørgselsdebat om bæredygtig udvikling i Grønland.
02FM/01.25.01-84 Beslutningsforslag om at der i finansloven for 2003 afsættes midler til ansættelse af personer, som skal koordinere regionernes erhvervsudvikling.
02FM/01.25.01-85 Spørgsmål til Landsstyret om etablering af en turistuddannelse på STI niveau.
02FM/01.25.01-86 Forespørgselsdebat om naturbeskyttelseslovgivning.
02FM/01.25.01-87 Forespørgselsdebat om integration.
02FM/01.25.01-88 Beslutningsforslag om etablering af fangerskole.
02FM/01.25.01-89 Beslutningsforslag om forlængelse af barselsorlov, samt om forbedrede orlovsmuligheder for forældre til for tidligt fødte børn.
02FM/01.25.01-90 Beslutningsforslag om ændring af lov om kommunernes mulighed for at foretage erhvervsmæssige investeringer.
02FM/01.25.01-91 Beslutningsforslag om nedsættelse af alkoholafgiften.
02FM/01.25.01-92 Beslutningsforslag om at man i finansloven medtager etablering af en containerhavn i Sydgrønland.
02FM/01.25.01-93 Beslutningsforslag om fastsættelse af en nedre grænse for kommunernes skatteudskrivningsprocent.
02FM/01.25.01-94 Beslutningsforslag om at Landstinget tilbagetager kompetencen til at fastsætte størrelsen på det offentliges udlejningsboliger.
02FM/01.25.01-95 Beslutningsforslag om at Landsstyret skal udarbejde en årlig redegørelse for ESU lånenes fordeling.
02FM/01.25.01-96 Beslutningsforslag om ændring af skattemæssige fradrag, evt. finansieret gennem en forhøjelse af landsskatten.
02FM/01.25.01-97 Beslutningsforslag om beskæftigelsesfremme i vinterperioden.
02FM/01.25.01-98 Beslutningsforslag om tidssvarende alders- og førtidspension.
02FM/01.25.01-99 Spørgsmål til Landsstyret om en undersøgelse og analyse af årsagerne til kræftsygdommes udbredelse i Grønland.
02FM/01.25.01-100 Spørgsmål til Landsstyret, om Landsstyret vil overveje at tildele Uummannaq Seafood en hellefiskekvote på 2000 tons i 2002 og de efterfølgende år 2003 og 2004?
02FM/01.25.01-101 Spørgsmål til Landsstyret om ældres vilkår.