Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2015
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2016.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov 2016.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 9

Imm./pkt.: 10
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2016.

(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 16
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut.
(Korrektion af § 25, stk. 3, og § 31, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at godkende ikrafttrædelsen af kongelig anordning af Lov om Geodatastyrelsen, Lov nr. 1392 af 21/12/2012 (frigivelse af Danmarks nuværende og fremtidige geografiske grunddata om Grønland).
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 26
Forespørgselsdebat om, hvordan vi i højere grad end i dag kan styrke forebyggende og udredende indsatser således, at antallet af seksuelle overgreb mod børn kan blive væsentligt nedbragt.
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til revideret lovgivning om hjælp til personer med vidtgående handicap, der tilgodeser FN's konvention om handi-cappedes rettigheder, således, at rettighederne rent teknisk implementeres i relevant lovgivning.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siumut)

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2016 at fremlægge en udredning om eventuel hjemtagning af hele resortområdet vedrørende sikkerhed til søs og skibsregistrering og søretlige forhold mv.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 29
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det kan være rigtigt, at det offentligt ejede aktieselskab Royal Greenland A/S benytter sig af konkurrenceklausuler, når selskabet afhænder bygdeproduktionsanlæg, selskabet ikke selv ønsker at drive, til private og nystartede virksomheder.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til: Ændring af Forretningsorden for Inatsisartut
(Korrektion af fejl samt konsekvensændring)
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 31
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx 2015 om ændring af Landstingslov om Grønlands hjemmestyres budget (finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2016).
(Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 32
Naalakkersuisut opfordres til at fremme importbegrænsende initiativer herunder egenproduktion af hundefoder og petfood ved anvendelse af restprodukter fra fiske- og landbrugsindustrien.
(Medlem af Inatsisartut Suka K. Frederiksen, Siumut)

Imm./pkt.: 33
1. beh. 23/4-2015
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet. Ændringsforslag fremsat af Familie- og Sundhedsudvalget vedtaget.

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.

Imm./pkt.: 35
1. beh. 25/03-2015
(Punktet bliver overtaget af Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etablering af et Center for Menneskerettigheder, og for nedsættelse af et Ligebehandlingsnævn. Center for Menneskerettigheder skal overtage sekretariatsbetjeningen af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og skal endvidere sekretariatsbetjene Ligebehandlingsnævnet.
(Punktet bliver overtaget af Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 36
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan støtte iværksættere, der vil igangsætte produktion af bygge- og anlægsmaterialer på grundlag af vort lands egne ressourcer.
(Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut)

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en statistisk redegørelse til FM2016, der kortlægger fordelingen mellem hjemmehørende og tilkaldt arbejdskraft i Selvstyret, Selvstyreejede virksomheder og kommunerne. Redegørelse bedes tage metodisk udgangspunkt i Lov om regulering af arbejdskraftstilgangen i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Suka K. Frederiksen, Siumut)

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest i forbindelse med EM2016, pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, samt til Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, således at den generelle valgretsalder for valg til Inatsisartut og for valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer sænkes fra 18 år til 16 år.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 39
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette hen-vendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således det vil være muligt for grønlandske studerende bosiddende i Danmark at stemme på folketingskandidater opstillet i Grønland.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut anmoder den danske stat om at indhente erfaringer om hvilke specifikke konsekvenser den danske fremdriftsreform på uddannelsesområdet har for grønlandske studerende i Danmark, der er berettiget til dansk uddannelsesstøtte.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 41
Pkt. 27 og 41 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremme, at rettigheder i FNs Handicapkonvention optages i relevant lovgivning, og dette sker som del af handleplan for implementering af Handicapkonvention i Grønland.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 42
Valg af Medlemmer af Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 43
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde 10-20 årige anlægsplaner for hele landet, opdelt på mindst kommuneniveau og udarbejdet i samarbejde med kommunerne. Anlægsplanerne skal indeholde selvstyrets og kommunernes anlægsarbejder, således der kan ske en reel prioritering og planlægning i såvel kommuner som hos de udførende entreprenører samt udlægges eventuelle opgaver til kommunerne at gennemføre.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
1. beh. 21/10-2015

Imm./pkt.: 45
2. beh. FM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der kan bidrage til målrettede, veltilrettelagte og sammenhængende forløb for apopleksipatienter med behov for rehabilitering, herunder genoptræning.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Finans- og Skatteudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse der skal fastslå de økonomiske konsekvenser ved den seneste ændring af afskrivningsreglerne i Lov nr. 9 af 3. december 2012 om ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat senest i forbindelse med EM2016. Redegørelsen skal herunder tage stilling til om ændringen har haft økonomiske konsekvenser for små og mellemstore virksomheder. Redegørelsen skal endvidere indeholde en vurdering af den økonomiske effekt ved at ændre afskrivningsreglerne, således virksomheder kan afskrive nyanskaffelser og investeringer.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 47
Pkt. 47 og 132 behandlet i sammenhæng.Forslag til Inatsisartut udtalelse fremsat af Inuit Ataqatigiit vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi som samfund kan opnå bedre inklusion af personer med et handicap i vores samfund. Hvordan skaber vi reelle og konkrete muligheder for, at personer omfattet af handicaplovgivningen kan opnå adgang til vores uddannelsessystem og i sidste ende vores arbejdsmarked? Hvordan skaber vi et mere rummeligt uddannelsessystem og arbejdsmarked med fokus på muligheder for personer med et handicap?
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 6, stk. 6 i Inatsisartutlov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (vederlagsloven) således, at medlemmerne af Naalakkersuisut pr. 1. januar 2016 skal betale 100 procent af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger.
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 49
(Punktet bliver overtaget af Demokraternes Inatsisartutgruppe)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte en undersøgelse, der skal redegøre for antallet af studerende, der indenfor en periode på op til 10 år ikke vender hjem efter endt uddannelse udenfor Grønland, samt kortlægge de faktorer, der medfører, at de studerende ikke ønsker at vende hjem til Grønland efter endt uddannelse. Undersøgelsen skal munde ud i en handlingsplan vedrørende et modtageapparat, der kan motivere de grønlandske studerende til at vende hjem til Grønland efter endt uddannelse.
(Punktet bliver overtaget af Demokraternes Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 50
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut - så vidt muligt i samarbejde med kommunerne - pålægges at etablere funktionsbestemte kurser for skolerådgiverne på samtlige folkeskoler med henblik på at sikre, at eleverne får bedre forudsætninger for at vælge deres videre vej i uddannelsessystemet.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 51
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx.2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension.
(Medlem af Naalakkersuisut for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 54
1. beh. FM 20162. beh. FM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det grønlandske samfund, og vurderer relevansen af hver enkelt. Redegørelsen skal på denne baggrund vurdere, om borgernes kontakt til det offentlige vil kunne lettes ved indførelsen af et nationalt ID-kort.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraatit)

Imm./pkt.: 55
2. beh. FM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af § 5 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at ventetiden på et pædagogisk udviklende dagtilbud ikke må overstige et nærmere fastsat antal måneder.
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM 2016 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Råstofloven, således at der kun kan meddeles småskala tilladelse til efterforskning og udnyttelse til fysiske personer, der er fast bosiddende og har været fuldt skattepligtige og har haft folkeregisteradresse i Grønland i de forudgående 10 år.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 62
Pkt. 62, 111 og 138 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.

Imm./pkt.: 63
1. beh. 24/3-2015
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at meddele Nukissiorfiit, at virksomheden skal ændre sit takstblad således at det fremover er el-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige el, samt at det er vand-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige vand og ikke som nu, hvor det er fjernvarme-kunderne i fortrinsvis Nuuk der betaler rabatten til fiskeindustrien.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 64
Forslag til Inatsisartut udtalelse fremsat af Partii Naleraq vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om: Hvordan kan vi sikre, at vi får mest muligt for de penge, der er afsat til boligformål
(Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 65
2. beh. FM 2016Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering, med henblik på nedsættelse af et grønlandsk/dansk udvalg på administrativt niveau, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes og hvordan Forsvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler kan genforhandles, således at forsvarsaftalekomplekset og den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland i højere grad kommer Grønland kommer til gavn.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 71
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge fordele og ulemper ved etableringen af et Selvstyreejet forsikringsselskab - herunder, hvad etableringen vil forudsætte i form af f.eks. grønlandsk kapital og menneskelige ressourcer.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 72
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslagtil forespørgselsdebat: Hvorledes styrker vi menighedsrepræsentationen? og hvordan kan vi skabe større interesse herfor?
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 73
Forslag til Inatsisartut udtalelse forkastet, Forslag til Inatsisartut udtalelse fremsat af Demokraterne vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan vi få større økonomisk udbytte af vores is og vand i international sammenhæng?
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 77
1. beh. 27/5-2015

Imm./pkt.: 82
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at få gennemført en udredningsarbejde der skal belyse rekruttering og fastholdelse i Grønland. Udredningsarbejdet skal især have fokus på de for samfundet vital e arbejdspladser, eksempelvis sundhedsvæsenet, skolevæsenet, socialvæsenet m.m., ligesom det skal belyses hvilke tiltag der iværksættes for fastholdelse af borgere, som er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Udredningsarbejdets resultat skal fremlægges for Inatsisartut senest under Inatsisartuts efterårssamling 2016.
(Medlemmer af Inatsisartut Steen Lynge aamma Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 90
2. beh. FM 2016Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM2016 at fremlægge en evaluering af Forsvarsaftalen af 1951 og efterfølgende relevante tillægsaftaler for Inatsisartut (eller såfremt fortrolighedshensyn nødvendiggør dette: for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg). Evalueringen skal indeholde en vurdering af de i aftalen for Grønland relevante politisk-økonomiske elementer, foruden en afklaring af Selvstyrets beføjelser og kompetence ift. aftalen inden for rammen af Rigsfællesskabet.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 92
Forslag til Inatsisartut udtalelse forkastet.
Forslag til forespørgselsdebat om den gældende gælds- og investeringsstrategi. Hvordan sikrer vi, at Grønlands samlede gældssætning og investeringer holdes på et niveau som understøtter en stabil og robust økonomi? Hvad er fordelene og ulemperne ved den eksisterende gælds- og investeringsstrategi for henholdvis selvstyret, kommunerne og de selvstyreejede selskaber og hvordan sikrer vi, at strategien følges?
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 93
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om folkehøjskoler. Hvordan kan vi politisk være med til at understøtte det fortsatte virke i folkehøjskolebevægelsen? Hvilke politiske tiltag kan være med til at sætte klarere politiske rammer samt fremme ånden i den oprindelige folkehøjskolebevægelse?
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 94
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at revidere bekendtgørelsen om bortskaffelse af affald, således at kommunerne forpligtes til på offentlige områder indenfor by- og bygdeområder at opsætte lukkede beholdere til cigaretskod.
(Punktet bliver overtaget af Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutloven om forbud mod rygning, således at ryge-forbuddet i inatsisartutloven udvides til også at omfatte rygning på udendørs serveringssteder og i læskure opstillet ved busstoppesteder, samt i en beskyttelseszone på 10 meter fra indgange til sådanne læskure. Rygeforbuddet i inatsisartutloven skal endvidere udvides til også at omfatte rygning i en beskyttelseszone på 10 meter fra indgange til enhver bygning, som er omfattet af det indendørs rygeforbud. Rygeforbuddet i indgangs-beskyttelseszonerne skal dog alene omfatte personer, som tager kortere- eller længerevarende ophold i beskyttelseszonerne, men ikke forbipasserende.
(Punktet bliver overtaget af Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 96
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Finans- og Skatteudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der vurderer muligheden for at etablere en institution, der skal rådgive og hjælpe folk med personlig økonomisk gæld. Formålet skal være at tilbyde borgere med gæld gratis rådgivning fra relevante fagfolk med henblik på at få nedbragt gælden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af en sådan institutions arbejdsopgaver samt hvilke typer fagfolk, der med fordel kan tilknyttes, og hvad en sådan institution vil koste Landskassen årligt i driftsmidler. Redegørelsen skal være færdig inden efterårssamlingen 2016.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 97
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte en kampagne, der sætter fokus på vores demokrati og befolkningens rettigheder, inden udgangen af 2016.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 100
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2015 om ændring af inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 102
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan stramme op om og forbedre reglerne om offentlig hjælp, således at vi forbedrer vilkårene for de arbejdsledige og undgår passivitet.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 103
Ændringsforslag fremsat af Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2016 at fremlægge en redegørelse om forskellige muligheder for certificering af grønlandske ædelsten.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 104
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om at det fremover bliver et krav, at udførsel og eksport af grønlandske ædelsten kun kan tillades når ædelstenene har været slebet og poleret i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 105
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg vedtaget.

Imm./pkt.: 106
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forespørgselsdebat om, hvorledes anvendelsen af det grønlandske sprog kan styrkes og højnes i medierne.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)