Regler om Inatsisartuts hvervsregister

§ 1. I medfør af § 56, stk. 1-4, i Inatsisartuts Forretningsorden skal medlemmer af Inatsisartut registrere deres hverv og økonomiske interesser i Inatsisartuts hvervsregister efter bestemmelserne i disse regler.

  Stk. 2. Medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke er medlemmer af Inatsisartut, har adgang til at blive registreret efter bestemmelserne i disse regler.

  Stk. 3. Oplysninger indgivet til Inatsisartuts hvervsregister er tilgængelige via Inatsisartuts hjemmeside.

 

§ 2. Følgende hverv og økonomiske interesser registreres:

 

Indtægtsforhold

 

1. Lønnede bestyrelsesposter i private eller offentlige selskaber. Stilling og selskab registreres.

 

2. Lønnet stilling, hverv eller lignende ud over hvervet som medlem af Inatsisartut. Stilling og arbejds-/opdragsgiver registreres.

 

3. Selvstændig indtægtsgivende virksomhed, som udøves ud over arbejdet som medlem af Inatsisartut. Arten registreres.

 

Formueforhold og aftaler

 

4. Selskabsinteresser med en værdi, som åbenbart overstiger kr. 50.000  pr. 31.12. forud for samtykkefornyelsen samt nyerhvervede selskabsinteresser efter den 31.12. med en værdi, som åbenbart overstiger kr. 50.000. Selskabets navn registreres.

 

5. Aftale af økonomisk karakter med tidligere arbejdsgiver, herunder aftale om orlov, tjenestefrihed uden løn, fortsat lønudbetaling eller opretholdelse af personalefordele, pensionsrettigheder og lignende under medlemskabet af Inatsisartut. Aftalens art og arbejdsgiverens navn registreres.

 

§ 3. Medlemmerne skal foretage registrering senest en måned efter godkendelse af deres valgbarhed. Stedfortrædere, der indtræder for et Inatsisartutmedlem på ubestemt tid, skal indgive oplysninger inden for 30 dage efter deres indtræden i Inatsisartut. Samme pligt gælder for stedfortrædere, der indtræder for et Inatsisartutmedlem på bestemt tid i en periode på mindst 30 dage.

  Stk. 2. Øvrige stedfortrædere kan efter egen bestemmelse vælge at indgive oplysninger i medfør af disse regler.

  Stk. 3. Nye registreringspligtige oplysninger, herunder oplysninger om nyerhvervede selskabsinteresser, eller ændring af tidligere registrerede oplysninger, herunder selskabsinteresser der først efter erhvervelsen har fået en værdi, der åbenbart overstiger kr. 50.000, skal meddeles hvervsregistret inden for 30 dage.

  Stk. 4. Registrering skal ske over for Bureau for Inatsisartut. De skemaer, som skal benyttes ved registreringen, skal godkendes af Udvalget for Forretningsordenen.

  Stk. 5. Inden 20 hverdage (lørdage ikke medregnet) efter, at registreringspligten er indtrådt efter stk. 1-3, skal registret være tilgængeligt for offentligheden jfr. § 1, stk. 3.

 

§ 4. Manglende eller for sen indgivelse samt indgivelse af groft mangelfulde oplysninger til hvervsregistret sanktioneres i medfør af bestemmelsen i § 4a, stk. 1-3, i Lov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

 

§ 5. Disse regler træder i kraft 1. juli 2015. Samtidig ophæves de gældende regler af 1. juli 2011 om frivillig registrering af Inatsisartut-medlemmers hverv og økonomiske interesser.