Udarbejdelse af medlemsforslag


I den forbindelse er der i forretningsordenen for Inatsisartut fastsat en række formkrav til forslag og forespørgsler, der ønskes behandlet i Inatsisartut. Endvidere udarbejder Bureauet for Inatsisartut forud for en samlings afholdelse supplerende krav til den typografiske opsætning, antallet af eksemplarer o.lign. for sager, der ønskes behandlet i Inatsisartut.

 

Punkter, der anmodes optaget på Inatsisartuts dagsorden skal jfr. § 40, stk. 1 i Forretningsordenen i den foreskrevne form være fremsat eller indgivet til Formanden for Inatsisartut senest 5 uger før begyndelsen af den samling, hvor punktet ønskes behandlet.

 

 

Formkrav

I henhold til § 4, stk. 5, i Forretningsorden for Inatsisartut har Inatsisartuts Formandskab fastsat følgende nærmere regler vedrørende formkrav for punkter, der anmodes optaget på dagsordenen for den næste samling for Inatsisartut.
 


Afleveringsfrist

Efter forretningsordenens § 40 skal punkter, der anmodes optaget på dagsorden for Inatsisartut, i den foreskrevne form være fremsat eller indgivet senest 5 uger før den pågældende samlings begyndelse. Dette gælder ikke for Forespørgselsdebatter, disse skal afleveres to uger før en samlings start.
 
Formandskabet for Inatsisartut kan dispensere fra tidsfristerne i forretningsordenen, jf. § 41, men dette kræver ganske særlige omstændigheder. Hvis fristen i forretningsordenens § 40 ikke kan overholdes, skal der sammen med forslaget indgives en anmodning om dispensation til Formandskabet for Inatsisartut med en begrundelse for, hvorfor der anmodes om dispensation.
 


Udarbejdelse af medlemsforslag

Samtlige medlemsforslag lov- og beslutningsforslag samt forespørgselsdebatter fra medlemmerne skal foreligge i endelig form på begge sprog senest til fristdagen kl. 12.00 fem uger før en samling.
 
Det anses, at Partisekretariaterne i forbindelse med den almindelige koordination af partigruppernes interne behandling af medlemsforslag, vil kunne fremme tidlig informationssøgning og redigering i forbindelse med udarbejdelse af medlemsforslag.
 
Der skal anmodes om eventuel bistand fra Bureauet for Inatsisartut i forbindelse med medlemsforslag i god tid. En god forberedelse af et forslag forventes at sikre en bedre behandling og modtagelse i Inatsisartut.
 
Da afleveringsfristen som meddelt er fem uger før den pågældende samlings begyndelse kl. 12:00, vil det for at administrationen i Bureauet for Inatsisartut kan yde en optimal hjælp til de enkelte medlemsforslag være et krav, at der rekvireres hjælp senest inden 14 dage før fristdagen. Da bureauets udvalgssekretær kan være fraværende grundet udvalgsrejser, ferie e.a. bør meddelelse om ønske om teknisk hjælp ske til generalsekretæren eller dennes stedfortræder via e-mail.
 
Bureauet vil dog uændret også levere sine ydelser til medlemmerne af Inatsisartut på individuel basis, såfremt det måtte foretrækkes af enkelte Inatsisartutmedlemmer. Der stiles imidlertid stadig imod en større vægtning af Partisekretariaternes medvirken forud for fristdagen. Partisekretariaterne har således ansvaret for at bearbejde medlemsforslag, inden disse eventuelt videresendes til Bureauet med anmodning om teknisk assistance. vil derfor være til rådighed for Partisekretariaternes indsats med udarbejdelse af medlemsforslag. Bureauets serviceydelser vil have samme indhold i forhold til Partisekretariaterne som overfor Inatsisartutmedlemmer.
 
Inatsisartutmedlemmerne står selv for politikken, men kan hos udvalgssekretærerne modtage rådgivning og bistand til hvordan det, man ønsker at foreslå eller stille spørgsmål om, kan udformes rent teknisk. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvilke formkrav, der gælder for forslag henholdsvis spørgsmål. Herunder kan Inatsisartutmedlemmet få bistand til at få forslaget eller spørgsmålet opstillet, så det lever op til formkravene. Det er dog en forudsætning herfor, at forslaget befinder sig i en nogenlunde færdig form.
 
Rådgivningen kan herudover omfatte oplysninger om hvilke bestemmelser, der evt. allerede findes på det givne område og om der indenfor den seneste tid har været fremsat forslag eller spørgsmål om det givne emne i Inatsisartut. Inatsisartutmedlemmet kan også modtage en vurdering af, hvorvidt et ønsket forslag strider i mod f.eks. Grundloven, Selvstyreloven, internationale aftaler som Grønland har tiltrådt eller anden lovgivning og rådgivning om hvordan forslaget evt. alternativt kan udformes.
 
Beslutningsforslag skal jfr. forretningsordenens § 33, stk. 1, indeholde en fyldestgørende beskrivelse af de økonomiske- og administrative konsekvenser ved forslagets realisering. Forslag som ikke lever op til dette krav vil blive afvist af Formandskabet. Såfremt forslagets udarbejdelse først er igangsat på et så sent tidspunkt, at uddybende oplysninger om et givent tiltags økonomiske konsekvenser ikke kan nå at blive indhentet fra Naalakkersuisut via et § 37 spørgsmål, så må forslaget som udgangspunkt afvente fremsættelse til en senere samling.

 

Generelt vedrørende aflevering af materiale til dagsordenspunkterne

Alle medlemsforslag skal indleveres på både grønlandsk og dansk senest ved fristens udløb. Materialet skal afleveres i elektronisk form til inatsisartut@inatsisartut.gl.