Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2017
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Aldersformanden)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2018.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2016 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut
(Formand for Naalakkersuisut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.
(Indførelse af en grundpension for modtagere af højeste førtidspension, genindførelse af 20 pct.-regel for førtidspensionister omfattet af overgangsbestemmelser i kapitel 7, præcisering af § 29, stk. 1, om rimelige rejseudgifter og korrektion af § 33, stk. 3, og § 36 i den grønlandske lovtekst)
(Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger. (Boligsikring i forbindelse med ægtefælle eller samlevers død, samt andre ændrede forhold)
(Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Det Sociale Ankenævn)
(Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.)
(Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)
(Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. (Frist for afgørelser)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Imm./pkt.: 25
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af inatsisartutlov om konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester. (Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og internationalt samarbejde)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til i FLL 19 at indprioritere en projektering af renovering og kystsikring af havneanlægget i Uummannaq.
(Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut)

Imm./pkt.: 31
Forespørgselsdebat om: Hvordan sikrer vi, at vi overholder vore nuværende og fremtidige lægenormeringer på sygehuse i Grønland?
(Medlem af Inatsisartut Jens-Erik Kirkegaard, Siumut)

Imm./pkt.: 33
Forslag til forespørgselsdebat om ønske om ved lovændring at forøge antallet af valgkredse ved Inatsisartut valg.
(Inatsisartut gruppe, Siumut)

Imm./pkt.: 34
Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke barrierer der er om målet om énsprogethed i den offentlige administration?
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2018 at omdele en redegørelse om fiskeriet i Østgrønland. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, som Naalakkersuisut har iværksat for at fremme fiskeriet – samt anbefalinger til, hvorledes fiskeriet yderligere kan udvikles.
(Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område. (Sproglig præcisering af § 13, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)
Isumaginninnermut, Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoq

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn. (Sproglig præcisering af § 32, stk. 1, og § 46, stk. 5, i den grønlandske lovtekst)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat. (Beskatning af pensionskasser med hjemsted i Grønland, bestandsoverdragelse af ratepensioner, skattetilhørsforhold og bruttoskatordning for udefrakommende arbejdskraft, der arbejder med lufthavsprojekter, der opføres på vegne af selvstyret)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Imm./pkt.: 40
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Erhvervs-og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut i FFL 19 og i overslagsårene pålægges at oprette en forsøgspulje på 7,5. mio. kr., hvorfra fiskeindustrien kan søge tilskud til etablering eller udvidelse af frysekapacitet i bygder. Tilskuddet skal kunne anvendes til anskaffelse af frysecontainere og den tilslutningsafgift, som fiskeindustrien må betale til Nukissiorfiit, anskaffelsen af frysecontainere kan påføre Nukissiorfiit omkostninger til kapacitetsudvidelse. Der skal ved fordeling af midler fra puljen tages hensyn til det stedlige behov for beskæftigelsesfremmende tiltag.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 41
Afstemning om Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan bidrage til at kunstnerhvervet bliver mere rentabelt i fremtiden her i landet, men også som eksport til udlandet ved salg af kunst, så vi kan eksponere vores land.
(Medlem af Inatsisartut Peter P. Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
Afstemning om Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag vi skal igangsætte for at udfase brug af plastikposer til affald.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 44
Forslag til forespørgselsdebat om lettelse af skattevilkår for iværksættervirksomheder, samt hvordan de offentlige kan støtte disse virksomheder.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
1. beh. 18/5-2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at sikre, at jollefiskerne indberetter mængden af torsk, som genudsættes efter at være fanget med bundgarn - herunder, at indberetningen gøres tilgængelig for Grønlands Naturinstitut.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 47
1. beh. 3/5-2017
(Punkterne 47 og 183, 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til, at man i 7 større byer udnytter fjern- og elvarmekapaciteten mere effektivt end i dag. Byerne er Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 48
1. beh. 3/5-2017
2. beh. FM 2018
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre lovbekendtgørelser inden 1. januar 2018.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 50
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan sikre tidlige og kvalificerede behandlingstilbud samt anden støtte til alle børn udsat for omsorgssvigt, herunder seksuelle overgreb.
(Inuit Ataqatigiits medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 51
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kunne få styrket hjælpen til ofre for lovovertrædelser, herunder blandt andet ved etablering af offerrådgivning.
(Inuit Ataqatigiits medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 53
2. beh. FM 2018
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på EM 2018 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber mv. nedsættes til 20 % med virkning fra 1. januar 2019.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 54
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre kirkeskat således, at det kun er medlemmer af Folkekirken, der betaler denne skat.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 55
1. beh. 17/5-2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om kystnært fiskeri efter hellefisk således, at en fiskerilicens fremover kun må anvendes i ét forvaltningsområde – og således, at forvaltningsområdet ”øvrige Grønland” fremover inddeles i mindst 6 separate forvaltningsområder (Maniitsoq, Paamiut, Qaanaaq, Sisimiut, Sydgrønland og Tasiilaq).
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Løsgænger)

Imm./pkt.: 56
1. beh. 23/5-2017
Afstemning om ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til i Inatsisartutlov nr. 14 af 17. december 2009 således, at forældreorloven bliver forlænget med 4 uger. Ændringen skal træde i kraft den 1. juli 2018.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udvikle og etablere et system, så borgerne kan bestille tid til tandlæge online.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes forholdene for landets sportsudøvere på landsholdsniveau kan optimeres, således at sportsudøvernes landsholdsdeltagelse så vidt muligt ikke får negative konsekvenser for deres deltagelse på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse. Grønlands Idrætsforbund, specialforbundene samt andre relevante interessenter skal inddrages i undersøgelsen, der skal omdeles til Inatsisartut inden EM2018.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut indenfor de forfatnings- og konventionsmæssige rammer gældende for Grønland pålægges at fremsætte ændringsforslag til § 28 i Inatsisartutlov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning således, at det lovgivningsmæssigt bliver muligt at etablere en landsdækkende database, hvori alle dokumenter og akter i forbindelse med sager om omsorgssvigt af børn bliver gjort tilgængelige for politiet, social- og sundhedsvæsenet, kommunerne og andre relevante myndigheder og underliggende institutioner.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal kortlægge omfanget af laktoseintolerans. Undersøgelsen skal komme med anbefalinger til, hvilke initiativer der med fordel kan igangsættes for at hjælpe borgere med laktoseintolerans.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges hurtigst muligt at påbegynde det lovgivningsmæssige arbejde med at indføre et nationalt ID-kort i såvel elektronisk som fysisk form.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Løsgænger)

Imm./pkt.: 63
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi sikrer en god balance mellem ønsket om fremtidig selvstændighed og Grønlands aktuelle status som en del af Rigsfællesskabet med Færøerne og Danmark.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 64
1. beh. 16/5-2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2018 at fremlægge lovforslag, der sikrer en lovhjemmel til indhentning af data jf. bilag 1 i et på forhånd defineret format. Med de i bilag 1 nævnte data, pålægges Naalakkersuisut at oprette en offentligt tilgængelig hjemmeside med en brugervenlig statistikbank, hvor interesserede kan finde relevante oplysninger om folkeskolen. Statistikbanken skal udarbejdes, så det er muligt at sammenligne de enkelte folkeskoler, dog kun således at informationerne ikke er personhenførbare.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal kortlægge i hvor stort omfang kommunerne benytter sig af at udbetale offentlige ydelser som naturalhjælp, og om dette sker i et omfang som forudsat i lovgivningen. Undersøgelsen skal endvidere fremkomme med anbefalinger til, hvorledes det lovgivningsmæssigt bedst muligt og effektivt sikres, at forældre og andre omsorgsgivere til hjemmeboende børn tager økonomisk ansvar for at hjemmet har mad, tøj og andre fornødenheder til børnene.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 67
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden i løbet af af 2018 at omdele en redegørelse for etableringen af en internetportal, som samler og løbende opdaterer indhandlingspriserne (kr./kg.) i fiskeriet. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af, hvad etableringen og vedligeholdelsen af en portal vil koste, herunder hvordan portalen eventuelt kunne opbygges – og hvilke økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser som portalen må antages at indebære for erhvervet.
(Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 70
1. og 2. beh. FM 2018
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af is- og vandeksportloven med henblik på indsættelse af en bestemmelse omtrent svarende til råstoflovens § 17, stk. 2. Bestemmelsen skal sikre, at der for tilladelser til udnyttelse af is og vand med henblik på eksport kan fastsættes vilkår om, at et selvstyrejet selskab kan indtræde som deltager med en andel på minimum 40 %.
(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge årsagerne til det høje prisniveau på dagligvarer på grønland set i relation til det gennemsnitlige prisniveau i OECD. Undersøgelsen bør tillige indeholde anbefalinger og strategier til hvorledes en nedbringelse af prisniveauet kan fremmes. Undersøgelsen bedes fremlagt til EM18.
(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Anvendelse af fondens midler og af afkastet heraf, placering af fondens midler og af afkastet heraf samt fondens ledelse og administration m.v)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Imm./pkt.: 91
2. beh. og 3. beh. FM 2018

Imm./pkt.: 98
Afstemning om ændringsforslag 3. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Imm./pkt.: 100
Ændringsforslag 2. beh. vedtaget
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen. (Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse og opsamling af viden)
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 102
Nordisk Redegørelse 2017.
(Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig (Undtagelse for Selvstyrets enfamilie- og dobbelthuse i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq samt mulighed for overtagelse mod kontant betaling)
(Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger)