Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2017
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2017.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2018 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 18
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender og Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.
(Formanden for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 23
Forespørgselsdebat om, hvilke fysiske rammer handicappede beboere i bokollektiver og boenheder bør tilbydes, jf. det i FN's handicapkonvention anførte, om at handicappede har ret til en passende bolig.
(Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 25
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører arbejdsmiljø på land.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. (Anvendelse på ikke-tjenestemandsansat personale i forbindelse med overtagelse af sagsområder)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af inatsisartutlov om næring. (Ændring af GER-nummer til CVR-nummer samt teknisk ændring i den grønlandske tekst)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Imm./pkt.: 29
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at KNR forpligtes til at radiotransmittere møderne i Inatsisartutsalen, i et nærmere fastsat omfang.
(Medlemmerne af Formandskabet)

Imm./pkt.: 30
Forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at forbedre vederlaget for de vidtgående handicappede, som er i beskyttet beskæftigelse i virksomheder og beskyttede værksteder og væresteder.
(Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 31
1. beh. 5/10-2016
Forslag til Inatsitsartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM2017 at fremlægge en beskrivelse af konsekvenserne af genindførelse af enprissystemet hos Nukissiorfiit samt en analyse og vurdering af følgevirkninger.
Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Imm./pkt.: 33
Forespørgselsdebat om mulighederne for at lette vilkårene for de familier, der skal betale for hjemtransport, når et familiemedlem afgår ved døden under et behandlingsophold udenfor deres hjemsted.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 41
2. Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende lovgivning, således der indføres et mindstekrav til antallet af undervisningstimer i hvert fag i folkeskolen. Med lovændringen skal det ligeledes sikres, at antallet af undervisningstimer i engelsk og dansk sidestilles fra og med mellemtrinnet. Ændringen skal træde i kraft pr. august 2020.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2017 at udarbejde en plan for hvorledes folk i mindre byer og bygder vil have bedre mulighed for finansiering af boligbyggeri.
(Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til, at skolesøgende børn dækkes ens af en forsikring under praktikforløb, der ud-føres som en del af børnenes skolegang. Naalakkersuisut bør så vidt muligt inddrage kommunerne, Center for Arbejdsskadesikring samt andre relevante interessenter i arbejdet med initiativet.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at sikre, at jollefiskerne indberetter mængden af torsk, som genudsættes efter at være fanget med bundgarn - herunder, at indberetningen gøres tilgængelig for Grønlands Naturinstitut.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 47
2. beh. EM17

(Punkterne 47 og 183, 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til, at man i 7 større byer udnytter fjern- og elvarmekapaciteten mere effektivt end i dag. Byerne er Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 48
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre lovbekendtgørelser inden 1. januar 2018.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 49
1. beh. 12/10-2016
Beslutningsforslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut til EM 2017 at udarbejde en strategi, for at der i løbet af de næste 10 år sikres det størst mulige omfang af brug af lokal arbejdskraft på grønlandske arbejdspladser.
(Punktet bliver overtaget af Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 50
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en sprogtjeneste. Sprogtjenesten skal bestå af et antal sprogkonsulenter, der skal monitorere brugen af det grønlandske sprog samt udbyde rådgivning og undervisning i brugen af grønlandsk i medierne.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 51
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut i henhold til koalitionsaftalen pålægges til at anlægge en kanal i Itilliarsuk i Sydgrønland N 60.614 W45.46.622.
(Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 52
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge fordele og ulemper ved kun at tilbyde undervisning på modersmålet for yngstetrinnet i folkeskolen. De to modersmål dansk og grønlandsk skal udgøre fokus for undersøgelsen, der skal fremlægges for Inatsisartut inden FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 53
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM2018 pålægges at fremlægge en undersøgelse af konsekvenserne ved, at der ikke længere sker reduktion af alders- og førtidspension som følge af bi-indkomst.
(Medlem af Inatsisartut Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 54
Forslag til Inatsisartubeslutning om at Naalakkersuisut til FM2018 pålægges at undersøge hvilke uddannelser, der er særligt egnede til at sproglige adgangskrav og undervisningsmateriale uden væsentlige merudgifter kan tilpasses med henblik på at grønlandsksprogende uddannelsessøgende, mellem 16 til 25 år, kan gennemføre et uddannelseforløb, efter folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om kystnært fiskeri efter hellefisk således, at en fiskerilicens fremover kun må anvendes i ét forvaltningsområde – og således, at forvaltningsområ-det ”øvrige Grønland” fremover inddeles i mindst 6 separate forvaltningsområder (Maniitsoq, Paamiut, Qaanaaq, Sisimiut, Sydgrønland og Tasiilaq).
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 56
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til i Inatsisartutlov nr. 14 af 17. december 2009 således, at forældreorloven bliver forlænget med 4 uger. Ændringen skal træde i kraft den 1. juli 2018.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 57
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, således det sikres, at det bliver obligatorisk for alle folkeskoler at indføre undervisning i engelsk som fremmedsprog fra 1. klasse. Dette tiltag må ikke betyde, at undervisningssprogene grønlandsk og dansk bliver nedprioriteret. Ændringen skal gælde fra skoleårets begyndelse i 2018.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xxx 2017 om ændring af Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. (Udvidelse af tidsrum for salg af stærke og svage drikke)
(Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 59
1. beh. 17/11-2016
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at information om risici ved deling af nøgenbilleder via MMS og/eller sociale medier bliver en fast del af undervisningen på ældstetrinnet i Folkeskolen.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges fra 2018 at etablere en 2-årig forsøgsordning med et aftenåbent (klokken 16-24) nationalt call-center under Center for National Vejledning (NTI). Call-centret skal yde hurtig og anonym støtte og rådgivning til studerende med uddannelsesmæssige, økonomiske eller sociale udfordringer. Call-centret skal endvidere tilbyde de samme ydelser til pårørende til studerende.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 61
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i finanslovsforslaget for 2018 at afsætte en pulje på 5 millioner kroner i 2018 og i hvert af overslagsårene, til en ekstraordinær flerstrenget indsats, der skal sikre en markant forbedring af de sociale forhold i Tasiilaq. Indsatsen skal ske i tæt koordinering med Kommuneqarfik Sermersooq.
(Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi gennem reformer kan skabe et solidt fundament for en selvbærende økonomi.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 63
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan få sat fokus på vigtigheden af at opdrage vores børn til at blive gode samfundsborgere.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 64
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2018 at fremlægge lovforslag, der sikrer en lovhjemmel til indhentning af data jf. bilag 1 i et på forhånd defineret format. Med de i bilag 1 nævnte data, pålægges Naalakkersuisut at oprette en offentligt tilgængelig hjemmeside med en brugervenlig statistikbank, hvor interesserede kan finde relevante oplysninger om folkeskolen. Statistikbanken skal udarbejdes, så det er muligt at sammenligne de enkelte folkeskoler, dog kun således at informationerne ikke er personhenførbare.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at meddele Kalaallit Airports A/S, at finansiering og opførelse af en ny lufthavn i Tasiilaq, skal indgå i selskabets opgaveportefølje.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 71
1. beh. 18/10-2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, senest fra 1. januar 2017 og i en forsøgsperiode på 5 år, at ophæve fredningen af ræve, ravne og måger. Umiddelbart efter forsøgsperioden skal der fremlægges en evaluering af forsøgets effekter, for bl.a. at vurdere om det vil være muligt, at ophæve fredningen permanent.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 79
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden udgangen af 2017 at udstede et nyt cirkulære til regulering af offentlige indkøb, herun-der af tjenesteydelser, med henblik på at tilvejebringe et grundlag for en kom-mende udbudslov, således som Inatsisartut har besluttet ved vedtagelsen af FM2015/118.
(Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kuko, Atassut)

Imm./pkt.: 82
1. beh. 18/10-2016
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget
Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske justitsminister med henblik på at opnå en ændring af Retsplejeloven for Grønland. Ændringen skal gøre det muligt for politiet at vidnebeskytte et vidne i forbindelse med hashkriminalitet og anden grov kriminalitet og derved kunne tilbageholde vidnets navn over for tiltalte og dennes forsvar.
(Atassut Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 100
1. beh. 19/10-2016
Ændringsforslag af et flertal i Udvalget bestående af repræsentanterne fra Inuit Ataqatigiit, Siumut og Partii Naleraq vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der gennem en målrettet ansættelses strategi samt uddannelses- og efteruddannelsesindsats inden for 10 år skabes et rekrutteringsgrundlag, som vil gøre det muligt at besætte 60-70 % af alle chef- og souschefstillinger i Grønlands Selvstyre og i de nettostyrede virksomheder med kvalificerede dobbeltsprogede ansøgere.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 102
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der definerer mulige fødevarepolitiske pejlemærker og visioner, der kan fremme sunde og varierede kostvaner hos befolkningen. Undersøgelsen bør ligeledes afdække potentielle tiltag, der kan fremhjælpe at prisniveauet på grønlandsk producerede fødevarer nedsættes.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 103
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for, at der åbnes lufttrafikforbindelse mod vest. Undersøgelsens resultater skal forelægges Inatsisartut senest FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 104
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at forbedre plejefamiliernes vilkår ved dels at forhøje de almindelige plejefamiliers vederlag og dels regulere satserne for kost-, tøj-, og lommepenge, således at satserne gøres tidssvarende.
(Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut)

Imm./pkt.: 105
Forespørgselsdebat om, hvilke muligheder er der for at lette vilkårene for forældre til handikappede børn, som er anbragt i en institution uden for forældrenes hjemby?
(Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om mulighederne for og udfordringer ved, at oprette et handicapcenter i Grønland for de handicappede borgere, der i dag opholder sig i Danmark, og de som fremadrettet kan påtænkes at blive sendt til Danmark på grund af manglende passende tilbud i Grønland. Redegørelsen fremlægges Inatsisartut senest ved udgangen af 2017.
(Siumuts Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 109
Forslag til forespørgselsdebat om en omlægning af børnetilskuddet, så det sikres, at alle børn får samme grundbeløb i børnetilskud.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 110
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at lave en redegørelse om behov, muligheder og forudsætninger for en styrkelse af vore told-myndigheders ind- og udsmuglingskontrol med fartøjer, som anløber grønlandske havne. Redegørelsen skal forelægges inatsisartut senest FM2018
(Siumutgruppen)

Imm./pkt.: 111
1. beh. 19/4-2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig anordning om ikrafttræden af lov om Det Centrale Dna-profil-register og anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer (udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union).
(Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet)

Imm./pkt.: 112
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Imm./pkt.: 113
1. beh. 23/9-2016
2. beh. 10/11-2016
3. beh. 21/11-2016
3. beh. trukket den 2. maj 2017

Imm./pkt.: 114
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at nedsætte en arbejds-gruppe der skal undersøge finansieringsmulighederne for det projekterede “Nationalstadion” i Nuuk som opfylder FIFA-krav.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 115
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Fiskeriloven således at den vestgrønlandske reje-TAC fremover fordeles ligeligt (50/50) mellem den kystnære og havgående flådekomponent.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering.
(Afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 120
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af visse bestemmelser i beredskabsloven.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Imm./pkt.: 121
1. beh. 5/10-2016

Imm./pkt.: 122
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at etablere en grønlandsk repræsentation på Island, for at sikre udviklingen af det gode naboskab og for at sikre Grønland og det grønlandske samfund det størst mulige afkast og fordele af samarbejdet med Island.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 126
2. og 3. beh. EM 2017
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om pædagogisk udviklende fritidstilbud til børn i skolealderen.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler.
(Hjemmel til afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, ændring af finansieringsbestemmelser og regler om uddannelsesstøtte)
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension.
(Korrektion af § 17, stk. 6, i den grønlandske lovtekst)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 131
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om støtte til børn.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)