Dagsorden

22. mødedag, mandag den 29. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension.
(Korrektion af § 17, stk. 6, i den grønlandske lovtekst)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. (Anvendelse på ikke-tjenestemandsansat personale i forbindelse med overtagelse af sagsområder)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Imm./pkt.: 133
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges medio 2017 at igangsætte en undersøgelse af bæredygtig græsning. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i græsningsområder, som i dag anvendes til dyrehold, foruden arealer i umiddelbar tilknytning hertil - samt indeholde en vurdering af, hvor stort et græsningstryk græsningsområderne og de tilstødende arealer kan bære uden at forringe bæredygtigheden.
(Medlem af Naalakkersuisut for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug)

Imm./pkt.: 61
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i finanslovsforslaget for 2018 at afsætte en pulje på 5 millioner kroner i 2018 og i hvert af overslagsårene, til en ekstraordinær flerstrenget indsats, der skal sikre en markant forbedring af de sociale forhold i Tasiilaq. Indsatsen skal ske i tæt koordinering med Kommuneqarfik Sermersooq.
(Medlemmer af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til, at skolesøgende børn dækkes ens af en forsikring under praktikforløb, der ud-føres som en del af børnenes skolegang. Naalakkersuisut bør så vidt muligt inddrage kommunerne, Center for Arbejdsskadesikring samt andre relevante interessenter i arbejdet med initiativet.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 110
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at lave en redegørelse om behov, muligheder og forudsætninger for en styrkelse af vore told-myndigheders ind- og udsmuglingskontrol med fartøjer, som anløber grønlandske havne. Redegørelsen skal forelægges inatsisartut senest FM2018
(Siumutgruppen)

Imm./pkt.: 51
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut i henhold til koalitionsaftalen pålægges til at anlægge en kanal i Itilliarsuk i Sydgrønland N 60.614 W45.46.622.
(Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 165
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes man kan fremme justitsområdet i Grønland så området sikres en standard som tilsvarer standarden i Danmark.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)