Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2024
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7X
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.
( Jvf. § 37 stk. 7. )

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2024.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 16
Suppleringsvalg til Formandskab og udvalg (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 19
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 20
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Vedtaget

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Henvisning af civile retssager til Grønlands Landsret)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forvaltningsloven (Aktindsigt, kriminalprocessuelle tvangsindgreb, anonyme vidner og digital og forenklet digital forkyndelse)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 34
2. beh. Udsat til EM2024
3. beh. Udsat til EM2024

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget

Imm./pkt.: 37
1. beh. 10/10-23
Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Politiets anvendelse af agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser m.v.)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 40
1. beh. 10/11-23
Vedtaget
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse
(Kommunale lån til medbyggerhuse og lån og tilskud til vedligeholdelse og renovering af
medbyggerhuse mv.)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 46
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, således at fonden også omfatter orlov i op til 3 måneder til personer som har mistet et barn, ægtefælle og samlever. Ændringen skal være gennemført inden FM2025
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 48
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at revidere Landstingslov om Grønlands Naturinstitut, således at fangeres og fiskeres viden om fangstdyr og fisk bruges i forskning og i vurderingerne. Den nye lov skal fremsættes til FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 49
Udsat til EM2024
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse af, hvilke prismæssige faktorer danner grundlag for grønlandske madvarer i butikkerne. Redegørelsen skal samtidig pege på, hvordan varerne kan gøres prismæssigt mere attraktive for forbrugerne. Redegørelsen skal fremlægges senest i EM2024.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 50
(Punkterne 22 og 50 skal 1. behandles i sammenhæng)

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde forslag til ændring af inatsisartutlov om alderspension, sådan at der ikke længere kan ske reduktion eller bortfald af alderspensionen som følge af indkomststørrelsen.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 51
Trukket
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af implicerede interessegrupper som skal undersøge om hvordan Eqqumiitsuliornermik Pinngorartitsinermillu Ingerlataqartut Suleqatigiiffiat EPI kan styrkes og undersøge hvordan den kan drives økonomisk. Arbejdet skal være færdig til FM25.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 52
Trukket
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til, hvordan vi skaber et dynamisk arbejdsmarked med tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 53
Trukket
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til, hvordan vi skal planlægge og prioritere vores uddannelser så de matcher samfundets behov
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 54
Udsat til EM2024
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre de gældende retningslinjer for udarbejdelse af lovforslag, således at der i lovbemærkningerne skal redegøres for lovforslagets forhold til internationale forpligtelser, som påhviler Grønlands Selvstyre, herunder særligt menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder. Naalakkersuisut nye procedurer skal træde i kraft pr. 1. januar 2025.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 55
Trukket
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke børn og unge døgninstitutioner og hvilke pædagogiske metoder er velegnede i Grønland ved oprettelse af døgninstitutioner og hvilke krav skal vi stille?
Medlem af inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 56
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag til Inatsisartutlov om refusion af udgifter til filmproduktion. Loven skal gøre det muligt at få refunderet 25% af produktionsudgifter, som afholdes her i landet, og skal erstatte den nuværende regulering i form af tekstanmærkning på finansloven.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et udvalg bestående af repræsentanter fra IA og S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at undersøge muligheden for at gøre solhvervsdagen til en halv fridag. Undersøgelsen skal indeholde om hvordan solhvervsdagen kan gøres til en halv fridag og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil afstedkomme. Undersøgelsen skal fremlægges under FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 58
Udsat til EM2024
Forslag til forespørgselsdebat om vi prioriterer idrætten og vores bevillinger til idrætten, eller om vi afsætter utilstrækkelige midler.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 59
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan yde støtte til filmfolk og skuespillere fra vores land, således at de får mulighed for at deltage til fremvisning af deres film i udlandet.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 60
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til og visioner for anvendelsen af kunstig intelligens i velfærds- uddannelses – og sundhedssektoren.
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 61
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan yde kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til idrætsudøvere som deltager i idrætsarrangementer.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan fremme af kunst, som fag i folkeskolen, kan gøre folkeskolen mere interessant og højne elevernes kompetencer, samt forbedre resultaterne. Endvidere, hvordan folkeskolen i større grad kan benytte udøvende kunstnere i undervisningen.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 65
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut og Demokraterne

Ændringsforslag fremsat af Demokraterne vedtaget

Imm./pkt.: 69
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at der i Grønland indføres regler om, at alle fartøjer, der sejler i grønlandske farvande, skal være forsynet med en EPIRB ombord.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 70
(Punkterne 70 og 100 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission med henblik på indførelse af strafferammer i kriminalloven for Grønland. Kommissionens arbejde forelægges til Inatsisartut senest EM2025.
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 75
(Punkterne 75 og 123 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en kommission med det formål at gøre brug af § 21 i Selvstyreloven.
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 77
2. beh. EM 2024

Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut

Henvist til Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en fælles kandidatuddannelse for lærere, pædagoger og socialrådgivere ved Ilisimatusarfik.
Inatsisartut medlem Najaaraq Møller, Siumut

Imm./pkt.: 80
Udsat til EM2024
Forslag til forespørgselsdebat om de overordnede principper i Inatsisartutlov om valg til Inatsisartut, herunder metode til fordeling af mandater, antal Inatsisartutmedlemmer samt hvorledes vi kan sikre bred repræsentation fra landet, med kredsmandater fra de gamle 17 kommuner før kommunesammenlægningerne, og ud fra bystørrelse.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 86
Trukket
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi bør ændre relevante skattelove, så der ikke foretages skønsmæssig ansættelse, hvor borgerne får bevisbyrden overfor myndighederne ved klage
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 89
Forslag til forespørgelsesdebat om fordele og ulemper ved ikke at forlænge eksisterende fiskeriaftale med EU samt Grønlands udtræden af OCTA.
Inatsisartutgruppen, Naleraq

Imm./pkt.: 90
Forslag til forespørgselsdebat om fordele og ulemper ved en ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme af fiskeri og fangst, hvorefter erhvervsfiskere og erhvervsfangere fremover kan ydes erhvervsfremmelån til anskaffelse af erhvervsfiskefartøj.
Medlem af Inatsisartut Jens Napâtôk, Naleraq

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal komme med anbefalinger til, hvilke initiativer, der kan iværksættes med henblik på at mindske frafaldet på vores uddannelsesinstitutioner. Redegørelsen skal indeholde et afsnit om, hvordan trivselsundersøgelser på uddannelsesinstitutionerne kan bidrage til at mindske frafaldet.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal afdække fordele og ulemper ved at implementere et tværsektorielt specialiseret ældre- og gerontopsykiatrisk team. Redegørelsen skal endvidere afdække de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ved en realisering af et tværsektorielt specialiseret ældre- og gerontopsykiatrisk team. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2025.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 97
Punkterne 97 og 161 skal 1. behandles i sammenhæng

Trukket
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov om indførselsafgifter, således at indførselsafgiften for Parfumer, Kosmetik og Toiletmidler (afgiftsgruppe 090) bliver fjernet.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 98
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption således, at forældreorloven forlænges fra 21 til 37 uger og at forældrene får frihed til selv at fordele orloven.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 99
Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget

2. beh. Udsat til EM2024
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at indføre lovhjemmel til, at en forælder/værge til et hjemmeboende barn med en eller flere funktionsnedsættelser kan få lønkompensation, hvis vedkommende som følge af barnets funktionsnedsættelse arbejder på nedsat tid. Dette uanset alderen på det hjemmeboende barn.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 100
(Punkterne 70 og 100 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på at iværksætte det nødvendige forberedelsesarbejde, der skal danne grundlag for at indføre en grønlandsk straffelov
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre regler, der gør det muligt for studerende på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser at gå til reeksamen med henblik på at forbedre en karakter.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 102
Ændringsforslag fremsat af enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en økonomisk evaluering af Grønlands repræsentationer uden for riget. Evalueringen skal omdeles til Inatsisartut under EM2024
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 103
Udsat til EM2024
Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke tiltag vi kan tage for at sikre bedre rådgivning om forældreskab og ansvar med henblik på at højne sandsynligheden for at flere forældre kan tage vare på egne børn og dermed nedbringe antallet af anbringelser
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om, hvad der får grønlandske indbyggere til at flytte til Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut inden FM2025.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 112
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan forbedre menighedens, samt de ansatte i kirkernes vilkår.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 114
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut om at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992, som blandt andet ændret ved Inatsitutlov nr. 23 af 18. november 2019, med det formål at fjerne afgiften på chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke kakao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonboner, bolsjer o. lign., såvel sukkerholdigt som sukkerfrit, som angivet i § 1, stk. 1, nr. 2.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 115
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et lovforslag til EM2024, hvorved afgiften ophæves på emballage indeholdende drikkevarer.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 116
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Inuit Ataqatigiit

Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut om at lave en redegørelse over administrative driftomkostninger hvis vi vendte tilbage til den gamle kommunale struktur. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut til FM2025.
Inatsisartut medlem Aqqalu C Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 118
2. beh. Udsat til EM2024

Henvist til Finans- og Skatteudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at give kunstnere mulighed for at indberette vederlag for kunstnerisk virksomhed som B-indkomst.
Inatsisartut medlem Aqqalu C Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 119
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan øge interessen for at uddanne sig til journalist.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 123
(Punkterne 75 og 123 skal 1. behandles i sammenhæng)

Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA & S vedtaget

Imm./pkt.: 130
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde redegørelse af lovgivningen og kommunens administration konsekvenser for erhvervsfiskere og fangers mulighed for at få ydet offentlig hjælp.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 133
Ændringsforslag fremsat af udvalgsflertal bestående af IA, S og D vedtaget

Imm./pkt.: 138
Trukket
Forslag til forespørgselsdebat omkring forbuddet for salg og udskænkning af spiritus, i visse steder
Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq

Imm./pkt.: 155
Ændringsforslag til 1. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, i samarbejde med Royal Greenland, at udarbejde en plan for etablering af flere torskebure.
Inatsisartut medlem, Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 156
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2023
Vestnordisk Råd henstiller til regeringerne i Island, Grønland og Færøerne
-at de vestnordiske regeringsledere drøfter en fælles tilgang til en holistisk plan for hvordan de vestnordiske lande i samarbejde kan værne om Havet som vores spisekammer
-at de vestnordiske regeringsledere arbejder målrettet for at forebygge at ressourcer går til spilde, at sikre fødevareforsyningssikkerhed, at agere mod forurening, at Arktis forbliver et lavspændingsområde, og at beskytte den biologiske mangfoldighed og Havets økosystemer
-at de vestnordiske regeringsledere er initiativtagere, sætter mål om at Nordatlanten er verdens mest bæredygtige havområde og er forgængere herom, ikke kun regionalt men også i Arktis og internationalt
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 157
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2023
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for en etablering af lokale og en fælles vestnordisk madpyramide, herunder ved eventuel implementering af anbefalinger i rapporten Nordic Nutrition Recommendations 2023.
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 158
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2023
Vestnordisk Råd henstiller til regeringerne i Færøerne, Grønland og Island
-at de vestnordiske miljøministre afholder møde i 2024
-at de vestnordiske miljøministre udveksler erfaringer i forhold til landenes strategiske tilgang til reduceret madspild
-at de vestnordiske miljøministre drøfter sammenhørende tiltag for at mindske madspild og dermed bidrage til øget fødevareforsyningssikkerhed i Vestnorden
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 159
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2023
Vestnordisk Råd Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for et øget samarbejde mellem efterskoler i Vestnorden, herunder at undersøge mulighederne for at give eleverne mulighed for at søge økonomiske midler til efterskoleophold.
Delegationsformand Doris Jakobsen Jensen

Imm./pkt.: 160
Indstilling fra Udvalg til Valgs Prøvelse om valgbarhed.
(Lukket møde)
Udvalg til Valgs Prøvelse

Imm./pkt.: 163
1. beh. 16/5-23
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut inden udgang af 2023 skal rette henvendelse til staten om at skærpe foranstaltninger mod smugling og salg af hårde euforiserende stoffer.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut