Dagsorden

41. mødedag, fredag den 18. November 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. (Anvendelse på andre uddannelseskategorier, rapportering m.v.)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af lejeforordningen, således betaling af husleje skal ske på den sidste bankdag i hver måned.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2017 at udarbejde en arktisk strategi, der tager udgangspunkt i Grønlands rolle og geopolitiske handlingsrum som en arktisk nation.
(Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremkomme med en redegørelse til FM 2017, over hvilke skoler der mangler henvendelsessteder for børn og unge omkring deres sociale problemer, og hvilke initiativer der planlægges for at afhjælpe disse mangler.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en privatiseringskommission, der skal foretage en gennemgribende analyse af de helt og delvist selvstyreejede selskaber med henblik på at komme med anbefalinger til, hvilke af selskaberne man med fordel kan privatisere. Analysen skal forelægges Inatsisartut til EM 2017.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at søge samar-bejde og dialog med arbejdsmarkedets parter om at øge mulighederne for, at borgeres realkompetencer og uformelle kompetencer, registreres, systematiseres og udnyttes på arbejdsmarkedet. Resultatet af Naalakkersuisuts bestræbelser bør fremlægges i en redegørelse senest i forbindelse med FM18.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 17 pålægges at udarbejde en redegørelse om mulighederne for at udvikle flere uddannelsestilbud i Grønland til fødevaresektoren, herunder særligt i forhold til produktion af fødevareprodukter til eksport.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 139
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges i forbindelse med undersøgelserne af mulighederne for etablering af et vandkraftværk ved Aasiaat og Qasigiannguit at undersøge mulighederne for at kombinere vandkraft med andre vedvarende energiformer til forsyning af ikke kun Qasigiannguit og Aasiaat, men også mulige omkringliggende bygder. Undersøgelsen skal inkludere ny viden fra det igangværende forsøg i Igaliku med kombinationen af forskellige vedvarende energikilder og skal fremlægges for Inatsisartut senest til FM2017.
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2017 fremlægge forslag til ændring af § 4 samt § 6, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, således at lovteksten kommer til at omfatte hjemsendelse ved midlertidig og kortvarige afbrydelser af arbejde, hvor medarbejderne ikke kan påvirke den midlertidige afbrydelse af arbejdet. Det forslås samtidig at der udføres konsekvensrettelser i relevant lovgivning, derved sikres det at bestemmelserne om virksomhedernes hjemsendelse af medarbejderne i forbindelse med midlertidig, kort varig standsning af arbejdet bliver gjort gældende for samtlige virksomheder.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 47
1. beh. 23/5-2016
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration. Kommissionen skal evaluere administrationens størrelse i forhold til den nuværende opgavemængde, undersøge mulighederne for at skabe mere effektive arbejdsgange og bedre samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og komme med forslag til mulige omstruktureringer. Disse forslag skal alle tage udgangspunkt i, at der ikke slækkes på de forvaltningsretlige principper. Kommissionen skal bestå af folk fra forskellige sektorer, og med en lige andel af medlemmer med erfaring fra den offentlige sektor og fra den private sektor. Kommissionen skal have en bredt sammensat følgegruppe, og skal afslutte sit arbejde indenfor 2 år. Kommissionens anbefalinger skal herefter behandles politisk af Inatsisartut.
(Medlemmer af Inatsisartut, Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 140
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Lovudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter, samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning mv.) og anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og en ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
(Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Korrektion af § 31 i den grønlandske lovtekst)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartut udtalelse fra Demokraterne forkastet.
Forslag til forespørgselsdebat om behovet for at få inddraget relevante aktører som arbejdsmarkedets parter og brancheskolerne med henblik på at tilpasse den påtænkte ”lærlingelov”, således at det sikres, at loven vil være velfungerende og nyde bred opbakning i såvel Inatsisartut som i samfundet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 141
Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi politisk ønsker med udviklingen af vores helt eller delvist selvsyreejede selskaber, herunder om hvilke krav vi skal stille til selskaberne om overskud, udbytte og serviceniveau.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit