Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2013
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2014.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 9

Imm./pkt.: 10
Politisk Økonomisk Beretning.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 13
Redegørelse om Nordisk Samarbejde 2013.
(Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk redegørelse 2013.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 16
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartut-lov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. (Elektronisk kundgørelse)
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 17
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder forslag til lov om ændring af lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling og lov nr. 154 af 27. maj 1964 arvelov for Grønland.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning: om Grønlands Selvstyres udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2012, rekommandationen lyder som følger:Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering til at tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem regeringerne til i fællesskab at arrangere skrivekurser for forfattere og fremtidige forfattere i samarbejde med de respektive landes forfatterorganisationer for at styrke skrive- og forfatterkulturen.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2012, rekommandationen lyder som følger: Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at tage initiativ til at forstærke landenes samarbjede omkring arktiske anliggender, samt at arbejde for at lave en fælles vestnordisk strategi om Arktis, på de områder hvor landene har fælles interesser og hvor de kan blive enige om sådan en strategi. Rådet anmoder også regeringerne om, at landenes udenrigsministre mødes jævnligt for at diskutere arktiske anliggender samt andre fælles vestnordiske interesser årligt alternativt hvert andet år. Mødet bedes så vidt muligt afholdes i forbindelse med Vestnordisk Råds årsmøde.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 23
Valg af Naalakkersuisut
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 25
National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019.
(Naalakkersuisoq for Sundhed & Infrastruktur)

Imm./pkt.: 26
Forslag til forespørgselsdebat om fordele og ulemper ved indsættelse af havbaserede produktionsanlæg til afhjælpning af kapacitetsproblemerne inden for fiskeindustrien, for derved at opnå en bedre kommerciel udnyttelse af fiskemulighederne i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning, om at Naalakkersuisut pålægges til FM14 at fremsætte et lovforslag om, at afgiftsbelægge hellefisk, der er fisket ved kystnært fiskeri og som ikke er forarbejdet med metoden "Japan cut".
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 28
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan forbedre den stadigt dårligere borgerservice i Qaasuitsup kommunia, som er resultatet af kommunens alt for store størrelse, blandt andet med det formål, at styrke borgernes demokratiske inddragelse i kommunen.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 29
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til EM14 ændrer Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, således at reglen om fradrag i alderspensionen afskaffes, når husstandens indkomst overstiger et bestemt beløb.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til Inatsisartutbeslutning, om at Naalakkersuisut pålægges at bevilge midler til videreuddannelse for sygeplejersker til at kunne udføre Palliativ-behandling.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 31
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af oprettelse af et frivilligt beredskab i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 32
Pkt. 29 og 32 1. behandlet i sammenhæng.2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbesluning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag om ændring af § 29 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006, således at alderspensionister ikke længere skal betale for at få ydet hjemmehjælp.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 33
Ændringsforslag fra Inuit Ataqatigiit forkastet. Forslaget i dets oprindelige form vedtaget.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland og at øremærke afgiftsindtægterne på finanslovens hovedkonto 24.11.23, Miljøafgift på produkter til energifremstilling, til brug for fonden.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 34
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremsætte forslag til ændring af gældende regler om fastsættelse af husleje, således at rettidigt betalende lejere fremover bliver fritaget for at afholde husleje og andre udgifter for ikke betalende lejere.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 35
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Justitsministeren i Danmark med henblik på at indføre fodlænker til afsoning i hjemmet i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Doris Jakobsen og Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at arbejde for forlængelse af forårsfangsten af polarlomvier til medio maj, gældende fra 2014, i området Kangaatsiaq til Qaanaaq, så der kan blive tilpasning, da den nuværende periode fra 1.september til 29.februar ikke kan føl-ges grundet havisen om vinteren.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 39
Ændringsforslaget fra Inuit Ataqatigiit forkastet - Forslaget forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre belønning til private virksomheder der hensynsfuldt og målrettet drager hensyn til at mindske miljøforureningen, bl.a. ved at bruge energikilder der ikke forurener, og som dermed er med til at mindske co2 udslip.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 43
Forslag til forespørgselsdebat om fordele og ulemper ved at indføre pligt til at betale afgift til Landskassen for råstofselskaber, som driver mineralefterforskning, olieefterforskning og lign. på Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Gerhardt Petersen, Atassut)

Imm./pkt.: 44
Forslag til forespørgselsdebat om en landsdækkende ekstraordinær affaldsoprydningsindsats.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 45
Forslag til forespørgselsdebat om tilpasning af reglerne for udskænkning og salg af alkoholiske drikke.
(Medlemmer af Inatsisartut Gerhardt Petersen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 56
Pkt. 31 og 56 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Staten med henblik på afdækning af muligheder og interesse for en eventuel etablering af et landbaseret og maritimt frivilligt beredskabskorps i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 57
Pkt. 57 og 61 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan, der skal redegøre for, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den stigende gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug. Indsatsplanen skal forelægges for Inatsisartut senest på FM 2014.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 58
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi fremadrettet kan forbedre forholdene for udviklingshæmmede ved at tilbyde et kompetencegivende uddannelsesforløb, forbedrede muligheder for skånejobs og forbedrede mu-ligheder for at bo med ligesindede i bofællesskaber.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 59
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at indgå forhandlinger med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en barselsfond tilpasset forholdene her i landet. Barselsfonden skal sikre, at alle lønmodtagere bliver økonomisk bedre stillet end gennem det nuværende dagpengesystem.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 60
Forespørgselsdebat om forsoning, identitet, sprog og menneskerettigheder og om, hvordan vi som nation sikrer et inkluderende samfund, hvor vi sætter befolkningens rettigheder og fælles velbefindende i højsædet, uanset etnicitet, sprog og kulturel baggrund.
(Medlemmer af Inatsisartut Juliane Henningsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 61
Pkt. 57 og 61 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra udvalget vedtaget.
Jeg fremsætter hermed beslutningsforslag om at Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2014 fremsætter strategi og handlingsplan for at borgere med alkoholmisbrugsproblemer og med vilje hertil kan komme under behandling vederlagsfrit.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 63
FM 2014
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt forordningen om folkeskolen skal revideres med det formål at indføre erhvervsklasser i folkeskolens ældste trin.
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 64
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at rettigheder i medfør af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, ikke fortabes som følge af pensionsalders indtræden.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 66
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM 2014 pålægges at fremsætte forslag til en målrettet indsatsplan for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet. Den specifikke målsætning i indsatsplanen skal være, at styrke de pågældende forældres forældre- og omsorgsevne i forhold til de anbragte børn, således at de anbragte børn snarest mulig får mulighed for at vende tilbage til forældrene.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 67
Ændringsforslag og forslaget er Forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at påbegynde for undersøgelse og efterfølgende businesscase i overensstemmelse med gælds- og investeringsstrategien for en mulig anlæggelse af en lufthavn i Tasiilaq. Arbejdet skal være afsluttet så igangsætningen af projektering af lufthavnen kan ske i finansåret 2015.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte lovforslag, der sikrer, at det offentlige kan foretage tilbageholdelse i tilskud til politisk arbejde, såfremt et parti har gæld til offentlige myndigheder.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraatit)

Imm./pkt.: 69
Forslag til landstingsbeslutning om, at Naalakkersuisut senest på EM 2014 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber mv. nedsættes til 20 % med virkning fra 1. januar 2015.
(Medlemmer af Inatsisartut Jens B. Frederiksen og Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte et analysearbejde, der skal klarlægge hvorvidt læreruddannelsen her i landet er på et niveau, der er sammenligneligt med lignende uddannelser andre steder i den vestlige verden. Analysearbejdet skal indeholde anbefalinger til, hvordan kvaliteten i læreruddannelsen kan blive endnu højere end den er i dag.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 71
FM 2014
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre mulighederne for at voksne kan tilegne sig det grønlandske sprog.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 72
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre 2015 til et særligt indsatsår mod voldtægt.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 73
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i løbet af 2015 at udarbejde en analyse af, hvordan vi kan fremme Grønlands muligheder for at eksportere fangstdyr.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 74
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den Danske Regering med henblik på, at skyderi inden for bebygget område lægges ind under Kriminalloven for Grønland således, at overtrædelser kan medføre foranstaltning og konfiskation af det anvendte våben.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 77
pkt. 77, 84 og 85 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, således at det kun vil være muligt at benytte afkastet af den i fonden opsparede formue.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 78
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette og drive en ekstra særligt indrettet kostskole for udviklingshæmmede børn og unge i medfør af § 25, stk. 4 samt § 36, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 79
FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at rette henvendelse til Staten med henblik på at den danske årsregnsskabslov sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning, når EU´s nye regnskabsdirektiv er implementeret og vedtaget af Folketinget.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 80
Ændringsforslaget er vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlings- og strategiplan, der skal fremsættes senest til Inatsisartut's forårssamling 2014, der har til formål at få flest af indbyggerne i Grønland til at kunne tale grønlandsk.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 81
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det stigende antal personer som fraflytter Grønland skal give anledning til en særlig indsats, både i forhold til de som flytter uden nogen særlig grund og meget spontant, og i særdeleshed i forhold til de som flytter fra Grønland til Danmark grundet sociale forhold.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 82
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2014 at udstede en bekendtgørelse, hvorved lejere, der udsættes fra offentlige udlejningsboliger, sikres et retskrav på genhusning, med adgang til el, vand og varme. Familier med børn skal som minimum herudover sikres adgang til kogeplader, således at de har mulighed for at lave mad.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 83
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at loven om Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, anordnes for Grønland, således at Inatsisartut og Naalakkersuisutkan anmode om re-degørelser og udredninger om emner med relevans for Grønland og Arktis fra DIIS, og så Inatsisartut og Naalakkersuisut generelt i højere grad kan gøre brug af DIIS.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 84
Pkt. 77, 84 og 85 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, således at fonden først igangsættes efter at Inatsisartut for 2. år i træk godkender et landskasseregnskab, hvori råstofindtægterne i regnskabsåret udgør mere end 10 millioner kroner. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar året efter, eller på et tidligere tidspunkt efter Naalakkersuisuts bestemmelse. Det nævnte beløb på 10 millioner reguleres i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på Inatsisartuts finanslov det gældende år.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 85
Pkt. 77, 84 og 85 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest ved FM2014 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 6 af 5.december 2008 om Grønlands Råstoffond således at Landstingslov om Grønlands Råstoffonds definition af råstofindtægter afsondres fra Selvstyrelovens definitioner af råstofindtægter. Ændringsforslaget bør formuleres således, at det sikres at fysiske aktiver som eksempelvis oliespildsbekæmpelsesudstyr, bygninger eller andre anlæg og udstyr ikke medregnes som en råstofindtægt i Grønlands Råstoffonds indtægtsdefinition.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 86
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder i Grønland mulighed for at etablere whistleblowerordninger.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 87
FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM 2014 pålægges at fremsætte lovtiltag der åbner op for reel konkurrence på tele-markedet, således at nye internetudbydere sikres markedsadgang. Samtidigt bør det sikres, at forsyningspligten på telemarkedet bibeholdes og at underskud på forsyningspligten dækkes solidarisk af teleoperatørerne.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 88
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM14 at fremsætte ændringsforslag til Råstofloven, således at uran og thorium defineres som nukleart materiale, også når det forekommer uforarbejdet som malm (ore), således at der i loven bliver foretaget en klar sondring i mellem radioaktive mineraler og andre mineraler, herunder også i forhold til de miljøkrav der stilles til tailings og afvikling af miner.
(Inuit Ataqatigiits gruppe i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 89
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et forslag til en tilbudslov, der skal udstikke de juridiske, tekniske og kommercielle rammer for Selvstyrets indkøb og anskaffelser. Lovforslaget skal sikre, at leverandører behandles lige, at der er klare rammer for valg af leverandører ved udbud og at der oprettes en klageinstans omkring udbud. I lovforslaget bør ligeledes indarbejdes retningslinjer for hvorledes samfundsøkonomiske hensyn i bredere forstand skal indgå i tildelingskriterierne for valg af leverandører.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 90
2. beh. FM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM14 pålægges at fremlægge et lovforslag som sikrer, at der kræves brug af NOx redukti-onsanlæg på dieseldrevne kraftværker, der anvendes i forbindelse med råstofprojekter.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 91
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Alta slutdokumentet (The Alta Document) og dets 4 overordnede anbefalinger, promoveres internationalt, samt at sikre, at dokumentet bliver et officielt FN dokument ved FN´s Verdenskonference om oprindelige folk, som skal afholdes under FN´s 69. Generalforsamling 2014.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 99
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 100
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget blev i den herefter foreliggende form endeligt vedtaget.

Imm./pkt.: 101
Pkt.101 og 27 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 102
Ændringsforslaget fra Naalakkersuisut blev vedtaget og forslaget med ændringsforslag vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov om midlertidig fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender el og brint som drivmiddel.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 103

Imm./pkt.: 104
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse.
(Begæringer om udtræden af kommunalbestyrelsen. Lokaludvalg og særlige udvalg samt vederlag til udvalgenes medlemmer. Pensionsordninger for borgmestre.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Kongeriget Danmarks tiltrædelse af aftale om samarbejde om beredskab og bekæmpelse af marin olieforurening i Arktis.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 108
Forslag til inatsisartutbeslutning om udtalelse vedrørende ikrafttrædelse af § 16 i lov nr. 1287 af 19. december 2012 om ændring af lov om finansiel stabilitet.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tager territorialt forbehold for forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode af Kyotopro-tokollen (2013 - 2020).
(Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 110
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx om forskningsrådgivning og bevilling af forskningsmidler.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 111
Forslag til Inatsisartutlov nr. X af XX.xXXX om uddannelses- og erhvervs-vejledning.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 112
Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.xXXX om ligestilling af mænd og kvinder.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 113
Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2013 om ændring af Inatsisartutlov om Kirken.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 116
Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 117
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre giver en tilkendegivelse af, at Grønland ønsker at tiltræde Nordisk konvention om so-cial sikring.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 121
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at nye virksomheder slipper for at betale selskabsskat det første år, således at de får en lettere start.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, Atassut)

Imm./pkt.: 123
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan fremme forbedringerne af boligmassen, renoveringen samt om hvordan man kan fremme beboernes adgang til at eje deres lejeboliger.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen, Atassut)

Imm./pkt.: 124
Ændringsforslag vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyre-bekendtgørelse nr. 23 af 2002-08-29 om geografisk adgang til rejefiskeri på Grønlands fiskeriterritorium, således at fiskefartøjer med tilladelse til egenproduktion, ikke gives adgang til fiskeri indenfor en grænse på 3 nautiske mil fra basislinien.
(Atassut Gruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 127
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte den danske stat med henblik på at få afdækket mulighederne for at Grønland kan få en candidate/compliant country status i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 129
Ændringsforslag vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan med henblik på at planlægge anlæg af vandforsyning til alle offentligt ejede huse der administreres af A/S Ini og som ikke er tilsluttet vandforsyningsnettet i forvejen.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)