Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2011
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00.
( Jvf. § 37 stk. 5.)
()

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Aldersformand for Inatsisartut) )

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
<a href="http://www.inatsisartut.gl/udvalghome/medlemmer-udvalg-og-repraesentationer.aspx">Valg af medlemmer og suppleanter til lovpligtige og stående udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)</a>
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
<a href="http://www.inatsisartut.gl/udvalghome/medlemmer-raad-og-naevn.aspx">Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)</a>
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2012.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 8
Forslag til Tillægsbevillingslov.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 9
Forlag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2010 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 10
Politisk Økonomisk Beretning.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 11
Forslag til Inatsisartut-beslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 12
Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 33, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2012 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 13
Nordisk Strategi og Redegørelse 2011
(Formanden for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk Strategi og redegørelse.
(Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 15
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for en styrket anvendelse af kommunikationsteknologi og opkvalificering af kommunikationssystemerne inden for disse områder på uddannelsesstederne og i folkeskolen:
1. Mulighed for en ubegrænset anvendelse af internettet på alle uddannelsessteder og i folkeskolen.
2. Der skal etableres tidssvarende (hurtige) og nødvendige kommunikationsfaciliteter på uddannelsesstederne.
3. Med det formål at udbrede og styrke brugen af fjernundervisning skal der etableres et "Center for Fjernundervisning". Det vigtigste formål med et sådant center skal være at skabe muligheden for, at lærere i folkeskolen i bygderne med mangel på undervisningsmaterialer får adgang til mere tilfredstillende redskaber i deres arbejde.
(Medlem af Inatsisartut, Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 16
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 18
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut senest i 2010 at fremlægge forslag til ændring af gældende forordning om leje af boliger, hvorefter der ydes et boligbørnetilskud, der reducerer den månedlige husleje med 7,5 % for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Der skal dog maksimalt kunne gives reduktion for op til 6 hjemmeboende børn under 18 år.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd således, at der ved udpegning til bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse sikres en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de af Naalakkersuisut udpegede.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et "Nuna Job udvekslingsophold" for unge mellem 16 og 30 år.
(Medlemmer af Inatsisartut Jane Petersen aamma Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut ved offentlige anlægs- og renoveringsopgaver (offentligt byggeri), hvortil offentligheden har adgang eller i bygninger som anvendes af et betydeligt antal ansatte, pålægges at afsætte minimum 1 % af anlægssummen til såvel indvendig som udvendig kunstnerisk udsmykning af byggeriet. Beløbet skal være afsat på et særskilt projektnummer og fremgå af de årlige forslag til Finansloven.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at handicappede unge skal kunne tildeles efterskoleophold af op til 3 års varighed og herunder have samme vilkår og uddannelsesstøtte som andre uddannelsessøgende.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 23
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM12 pålægges at fremsætte et lovforslag, således at der indføres en ejendomsavanceafgift på salg af boliger opført med 20/20/60-lån på 50 % af den del af salgsprisen, som ligger ud over det samlede offentlige og private udlån til boligen.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 24
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM12 at fremlægge en udliciteringsanalyse, der skal afdække de potentielle økonomiske og administrative gevinster ved at udlicitere opgaver, som i dag varetages af Grønlands Selvstyre og de Selvstyreejede selskaber. Analysen bør tillige sigte på at definere og udpege mulige opgaver og service-ydelser som kan udlægges til privat frem for offentlig opgaveløsning, og sætte værdi på den mulige besparelse, der kan opnås herved således at arbejdet kan indgå i finansloven for det efterfølgende år.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 25
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM12 at ændre Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, således at fagentrepriser gives en fortrinsstilling i forbindelse med offentligt udbud, og der derved sikres en øget tilvejebringelse af praktikpladser.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 26
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt en nedsættelse af selskabskatten på længere sigt kan give flere arbejdspladser og medføre større indtjening til Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 27
Forslag til debat om, hvordan man kan sikre, at der igen skabes samhørighed i samfundet.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 28
1. beh. 3/3-2011
Ændringsforslaget vedtaget(FM 2011/67)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til, at afsætte kr. 200.000 fra landskassen til køb af grønlandske madvarer for grønlandske patienter der på grund af sygdomme der ikke kan behandles i Grønland opholder sig til behandling i patienthjemmet Brønshøj og Rigs-hospitalet.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 29
1. beh. 15/3-2011
(FM 2011/68)
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at tage initiativ til at igangsætte etableringen af et nationalt museumsmagasin som kommer til at høre ind under Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut)

Imm./pkt.: 30
1. beh. 16/3-2011
Ændringsforslaget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM2012 at ændre loven om folkeskolen således, at engelskundervisningen, i lighed med danskundervisningen, starter på folkeskolens yngstetrin.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 34
1. beh. 23/3-2011
(FM 2011/73)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til forinden FM12 tværdepartementalt at undersøge hvorvidt næringsloven giver en af lovgiver utilsigtet mulighed for at oprette stråmandsvirksomheder, som kan misbruges til kapitaludførsler fra Grønland og spekulative transfer pricing arrangementer, herunder tynd kapitalisering, med samlet henblik på at fremsætte et korrigerende forslag til Inatsisartutlov om ændring af Næringsloven.
(Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut)

Imm./pkt.: 35
1. beh. 13/4-2011
(FM 2011/88)
Forslag til Inatsisartutlov nr. XX af XX.2011 om ændring af Landstingslov om fiskeri.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 36
Forslag til forespørgselsdebat om tiltag til afhjælpning af den økonomisk yderst uholdbare situation for fiskere der primært oppebærer indtægt ved torskefiskeri og hellefiskefiskeri, samt for fabriksarbejdere der mister arbejdet og dermed indtægtsgrundlag på grund af indhandlingsstop for torsk og hellefisk som følge af opfiskning af fiskekvoter.
(Siumuts Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 37
1. beh. 16/3-2011
(FM 2011/96)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2010, rekommandationen lyder som følger:
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at søge midler på finanslovene og at give sin støtte til oprettelsen af "Center for vestnordisk historie og samfund"
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 38
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget. Forslaget vedtaget med ændringsforslag.

Imm./pkt.: 39
Besluttet I salen at punktet 2. og 3. behandles til FM2012.
(FM2012/16)
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2011 om kommunale ejendoms-selskaber.
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 40
Redegørelse om kommunerne 2011.
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 41
Forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil.
(Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling)

Imm./pkt.: 42
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd.
(Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling)

Imm./pkt.: 43
Redegørelse om børne- og ungestrategien.
(Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 45
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx om uddannelsesstøtte.
(Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Nunanullu Avannarler-nut suleqateqarnermut Naalakkersuisoq / Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 46
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2011 om den gymnasiale uddannelse.
(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 47
Omdelt uden forhandling.
Kræftredegørelsen.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed)

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut udarbejder en handlingsplan for behandling af ofre for seksuel misbrugte voksne.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 49
Pkt. 49 og 54 behandles i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om den gældende lovgivning vedr. salg og udskænkning af alkoholholdige drikkevarer.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 50
Forslag til forespørgselsdebat om muligheden for at ændre Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, således at Inatsisartut fremover inddrages i forbindelse med udstedelser af efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, i form af indhentning af en udtalelse fra Inatsisartut angående de enkelte ansøgninger.
(Medlemmer af Inatsisartut Naaja Nathanielsen aamma Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om de tiltag, som Grønlands Selvstyre vil skulle gennemføre for at kunne leve op til kravene i FN's handicapkonvention. Redegørelsen skal udgøre et egnet grundlag for den videre proces hen imod en ratificering af konventionen, og skal forelægges for Inatsisatut inden udgangen af 2012.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen. Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 52
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for hyppigheden af henholdsvis de kommunale anbringelsesmyndigheders og Naalakkersuisut's tilsynsbesøg på døgninstitutioner for børn og unge.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 53
Bortfaldt, da 13 stemte for 13 imod jvf. § 46 stk. 2
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden udgangen af 2012 at udarbejde en redegørelse vedr. det eksisterende valg-systems betydning for det repræsentative demokrati, særligt med henblik på at afdække fordele og ulemper ved bibeholdelsen af en enkelt valgkreds.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 54
Pkt. 49 og 54 behandles i sammenhæng
I de seneste 30 år er forbruget af alkohol mærkbart formindsket i samfundet, der dog stadigt bærer præg af negative følgevirkninger fra alkoholmisbrug. Hvilke alkoholpolitiske tiltag forestiller vi os i fremtiden - her tænker vi både på forslag der skal fastholde den faldende tendens i salget af alkohol og forslag der kan bidrage til en øget liberalisering af alkohollovgivning, f.eks. omkring lukketider.
(Medlemmer af Inatsisartut Storm Ludvigsen, Inuit Ataqatigiit og Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 55
Forslag til forespørgselsdebat om en mulig ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, særligt i forhold til en ændring af § 3.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 57
Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for en offentlig sygesikringsordning i Grønland for pårørende til patienter, således disse kan følge deres kære når denne skal til behandling et andet sted end hjembyen.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 58
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en analyse, der skal redegøre for gældende vilkår på undervisningsområdet for elever med behov der rækker ud over hvad den almindelige folkeskole kan tilbyde. Analysen skal beskrive hvor mange elever der i dag har behov for specialskoleophold, hvordan eleverne fordeler sig aldersmæssigt, hvor de er bosat (hjemkommune) og hvilke typer handicaps der er tale om. Derudover skal analysen beskrives hvor mange af disse elever der er anbragt udenfor hjemmet af sociale årsager og om de er anbragt i familiepleje eller på døgninstitution. Endeligt bør analysen fremkomme med et estimat over hvor stor en tilgang der forventes i det kommende årti af elever med behov der rækker ud over hvad den almindelige folkeskole kan tilbyde.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 59
Forslag til: Inatsisartitlov nr. xx af xx 2011 om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 60
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2011 om ændring af landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at der igangsættes en forfatningsforberende proces og at Inatsisartut derfor træffer beslutning om, at der nedsættes en grundlovskommission for Grønland.
(Medlem for Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man fra centralt hold kan sikre en bedre undervisning til ordblinde og hvordan vi fra centralt hold kan sikre, at alle der har behov for ekstra hjælp får hjælp til indlæring på et så tidligt tidspunkt som muligt.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut)

Imm./pkt.: 63
Forslag debat med udgangpunkt i forespørgslen om de forenede nationers erklæring om de oprindelige folks rettigheder, skal gøres gældende.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 64
2. beh. FM 2012/17
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afsætte midler til en grønlandsksproget programserie der skal sætte fokus på, hvordan samspillet mellem motion og kostvaner kan give en bedre livskvalitet såvel fysisk som mentalt.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afskaffe medbyggerordningen.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2011 om ændring af landstingslov om lotteriafgift (Forhøjelse af afgiftsprocenten)
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 67
Forslag til ændring af Forretningsorden for Inatsisartut.
(Ændring af antal udvalgsmedlemmer.)
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 68
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes råstofsektoren kan medvirke til at styrke landskassens indtjeningsmuligheder
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 69
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 71
Beslutningsforslag til Inatsisartut om at Naalakkersuisut anmodes, om at anskaffe et elværk i Qeqertat.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 72
Ændringsforslag vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at etablere en Grundlovsforberedende kommission ved udgangen af 2012. Kommissionens opgave skal være, at fremsætte et forslag til Inatsisartut omkring Grønlands kommende Grundlov ved arbejdets afslutning.
(Siumuts Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 74
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til at etablere en arbejdsgruppe med det formål at foretage en pengestrømsanalyse i Grønlands vigtigste erhverv fiskeriet.
(Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut)

Imm./pkt.: 75
(FM2012/18)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, således at bekendtgørelsens krav om, at udbudsmaterialet skal stille krav om ansættelse af et givet antal lærlinge, tilføjes et krav om at ansætte 4 lærlinge, hvis den samlede værdi på bygge- og anlægsarbejdet overstiger 12 millioner kr. og 5 lærlinge, hvis den samlede værdi overstiger 15 millioner kr.
(Medlem af Inatsisartut Per Berthelsen Siumut)

Imm./pkt.: 76
Forslag til forespørgselsdebat omkring undersøgelse om hvorvidt man kan udvikle bygdeservicehusene, således at disse kan blive samlingspunkt omkring kulturelle initiativer rettet mod bygdebefolkningen.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut)

Imm./pkt.: 77
(FM2012/26)
Forslag til Forespørgselsdebat om at skabe "Forældrenes Forening" således at forældrene får et større og mere klar indflydelse som indsættes i §§ 40, 41 og 42 i forordningen om folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut)

Imm./pkt.: 78
Forslag til Inatisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at fremsætte et ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2012, således at der afsættes en årlig bevilling til "Atuarfinni Timersorneq" på 1,8 mio. kr.
(Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut)

Imm./pkt.: 80
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at ophæve § 11, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyt-telse og fangst af hvid- og narhvaler.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 81
Forslag til Inatsiartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at tillade vinterfangst af moskusokse i forvaltningsområde Naternaq i 2012.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 82
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt nul-tolerancen overfor udvindingen af radioaktive grundstoffer som biprodukt bør ophæves og at Selvstyret i forlængelse heraf opretter et Selvstyreejet selskab, der skal håndtere og videreformidle salg af radioaktive grundstoffer, der udvindes som biprodukt ved minedrift.
(Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 83
(FM2012/19)
Forslag til forespørgselsdebat vedrørende hvilke mål Grønland skal stille for at motivere veluddannede unge til at returnere til Grønland efter endt uddannelsesforløb.
(Medlem af Inatsisartut Per Berthelsen Siumut)

Imm./pkt.: 84
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt formelle sprogkrav og sproglige kvalifikationer i grønlandsk bør være udslagsgivende i forhold til at give borgere, der ikke er omfattet af den Nordiske sprogkonvention, opholds- og arbejdstilladelse.
(Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 85
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man bedst muligt kan sikre gode kurser og informationskampagner til forældre til børn med skjulte sygdomme som ADHD således de får større indsigt og mulighed for at tilpasse deres liv således at barnet får det bedst tænkelige opvækstvilkår.
(Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut) )

Imm./pkt.: 88
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden forårssamlingen 2012 at etablere en ordning med Royal Arctic Line A/S således, at de fragtskibe, der sejler mellem Aasiaat og Uummannaq og mellem Aasiaat og Upernavik, kan medtage op til 12 passagerer fra byerne eller bygderne.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 89
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 91
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden ef-terårssamlingen 2012 at igangsætte en informationskampagne om klima-venlig adfærd og klimavenligt forbrug, således at CO2-udledningen i Grøn-land mindskes.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 92
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til efterårssamlingen 2013 at undersøge praktiske såvel som økonomiske muligheder for, at der i regi af INUILI etableres et fiskeriudviklingscenter, hvor det i samarbejde med industrien og forskningsinstitutioner undersøges hvorledes grønlandske fiskeprodukter og skaldyrsprodukter kan udvikles og tilpasses de skiftende markedsvilkår. Naalakkersuisuts undersøgelse bør udmunde i en redegørelse, der skal omdeles til Inatsisartut.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 93
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at opføre 2 nye ældre-egnede boenheder, med plads til i alt 8 beboere, til institutionen Najugaqarfik Elisibannguaq. Opførelsen af lokalerne skal være påbegyndt inden efterårssamlingen 2013.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 94
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at hæve lånesatserne for henholdsvis studielån og engangslån for de studerende på de videregående uddannelser og, at studielånet, der udbetales hvert semester, laves om til månedlige studielån.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle in-den efterårssamlingen 2013, således at jagttiderne for Polarlomvie i området fra Qeqqata kommunias nordlige grænse til forvaltningsområdet Qaanaaqs nordlige grænse samt Østkysten ændres til at begynde den 15. august og slutte den 28./29. februar.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at optage forhandlinger med rigsmyndighederne inden efterårssamlingen 2012 om en ændring af færdselsloven for Grønland § 18 vedrørende ret til at føre snescooter, således at personer fra de fylder 16 år kan køre snescooter. Førere af snescootere skal, hvor færdselsloven gælder, enten, med et tilfredsstillende resultat, have erhvervet et bevis for, at have modtaget undervisning i færdselsreglerne (snescooterbevis) eller være i besiddelse af et (gyldigt) kørekort.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 97
Forslag til forespørgselsdebat om indsatsen for at øge anvendelsen af miljø-rigtige og bæredygtige energiforsyninger.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 98
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2011 om Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 99
Transportkommissionens betænkning.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 100
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2011 om ændring af Inatsisartut-lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
(Tilføjelse af bestemmelse der bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler for indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder i kvalitetskonkurrence.)
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 101
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2011 om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.
(Konsekvensrettelser som følge af indførelsen af selvstyre og vedtagelsen af ny kriminallov for Grønland m.v.)
(Formanden for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 102
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om koncession til sportsfiskeri.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 103
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om landbrug.
(Ændring af Landbrugsrådets medlemssammensætning)
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 104
Ændringsforslaget forkastet, forslaget er vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje. (Ændring af tilskudsgrundlag)
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 105
Forslag til: Inatsisartutlov nr. yy af xx 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 106
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Danmarks ratifikation af ændringer af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 107
Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkninging.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 110
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 2011 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 113
Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber.
(Formanden for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 115
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag samt ændringsforslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 117
(FM2012/24)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til den danske regering, med henblik på at bevirke, at der på danske diplomatiske repræsentationer i USA, Tyskland og Rusland ansættes repræsentanter for Naalakkersuisut til varetagelse af grønlandske interesser i medfører af Selvstyrelovens § 15.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 118
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden forårssamlingen 2012 at tage initiativ til en ændring af Inatsisartut lov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, således at private arbejdsgivere, som betaler løn under barsels- og forældreorlov, er berettiget til refusion heraf, dog højest med et beløb svarende til de barselsdagpenge, som lønmodtageren eller ville have ret til at modtage fra kommunen.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 121
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at give de servicekontrakter for flytrafikken, som Selvstyret sender i udbud i 2012 for de eksisterende servicekontraktområder en løbetid på 10 år.
(Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 122
(FM2012/27)
Forslag til Forespørgselsdebat om hvilke initiativplaner der skal tages for at bringe det forældede alderdomshjem over hele landet op på en tilstand der svarer til nutidige krav.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut)

Imm./pkt.: 130
(FM2012/20)
Forslag til forespørgselsdebat om boliger i Grønland, især med henblik på tilskud, lån, husleje og støtte.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 131
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivesvaghed blandt unge og voksne.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 132
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til Rigsmyndighederne med henblik på at få ændret den gældende bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr i Grønland, således at politimesteren får mulighed for ved dispensation at forlænge den periode, hvor kørsel med pigdæk er tilladt, med virkning for hele landet eller for bestemte lokaliteter, når hensynet til trafiksikkerheden tilsiger dette.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 133
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte for-slag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte børn i familiepleje, herunder sikre, at der udarbejdes handleplaner for de anbragte børn.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 134
2. beh. FM 2012/21
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at tage initiativ til, at fastsætte minimumsalderen for plejeforældre og aflastningsfamilier, som ikke er i familie med barnet, til 25 år.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 135
2. beh. FM 2012/22
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at anmode Justitsministeren om, at fremsætte forslag til ændring af § 21 i Kriminalloven for Grønland således, at det klart fremgår, at sager vedrørende seksuelt misbrug af børn aldrig vil kunne afvises med argumentet om, at der er for lang tid siden, at overgrebet er blevet begået.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 137
FM2012/23
Forslag til forespørgselsdebat om værnepligt for unge grønlændere.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)