Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2023
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst- formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2023.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 9
Valg af Ombudsmand med virkning fra 1. august 2023
Lovudvalget

Imm./pkt.: 12
Inatsisartutbeslutning om ophævelse af immunitet.
(Lukket møde)
Udvalget for Forretningsordenen

Imm./pkt.: 27
1. beh. 10/11-2022
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ældrekommission med deltagelse fra relevante parter på området. På baggrund af ældrekommissionens anbefalinger skal Naalakkersuisut til EM2024 fremlægge et forslag til ældrelov.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 29
1. beh. 16/11-2022
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af enigt Udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for beskyttelse mod radon i bygninger og boliger i Grønland. Undersøgelsen skal omfatte flere muligheder for både offentligt og privatejede bygninger og boliger. Undersøgelsen skal tilvejebringe anbefalinger som fremlægges senest under efterårssamlingen 2023.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 30
1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Ændringsforslag fra Familie-og Sundhedsudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for hvorledes man kan optimere en tidlig diagnosering af børn med ADHD og autisme.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 31
Udsat til EM2023
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer samarbejdsministrene i Island, Grønland og Færøerne til at fremme den årlige redegørelse fra samarbejdsministrene om landenes opfølgning af Vestnordisk Råds rekommandationer ved at samarbejdsministrene på skift er tovholder for en fælles skriftlig redegørelse til Vestnordisk Råd.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 32
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at de vestnordiske ministre som har ungdommens anliggender på sit område mødes i 2023 for at udveksle erfaringer og sammenligne undersøgelser og data om ungdommens aktuelle situation i de respektive lande i forhold til trivsel, helbred, fritidsinteresser, sociale medier og andre relevante emner, med det for øje at identificere fælles udfordringer og drøfte sammenhørende tiltag angående dem.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 33
Udsat til EM2023
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Grønland og Færøerne til at gennemføre en udredning og sammenligning af de vestnordiske landes strategier og ordninger for naturbaseret turisme, herunder adgangen til og beskyttelsen af naturen i tilknytning til den voksende turisme i landene, med det formål at landene kan identificere en sammenhørende bedste praksis på området.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 34
1. beh. 9/11-2022
Henvist til Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget

Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afdække behovet for og udarbejde en redegørelse om etablering af en landbrugsuddannelse i Narsaq med fokus på selvforsyning- landbrug og madproduktion. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 35
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at de vestnordiske ligestillingsministre afholder møde i 2023. At de vestnordiske ligestillingsministre udveksler erfaringer i forhold til Nordisk samarbejdsprogram for ligestilling 2019-2022, som de nordiske ligestillingsministre den 6. september 2021 har besluttet at forlænge til 31. december 2024 med tillæg om Lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden. At de vestnordiske ligestillingsministre identificerer vestnordiske problemstillinger i forhold til ligestilling og drøfter sammenhørende tiltag angående dem. At de vestnordiske ligestillingsministre henviser i sit samarbejde til FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 36
1. beh. 8/11-2022
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN’s konvention mod korruption, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en vedtagelse af dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 40
Forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Imm./pkt.: 41
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (Gennemførelse for Grønland af visse ændringsforordninger til forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber) og tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om finansiel virksomhed og anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Imm./pkt.: 44
Trukket
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 45
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud, Inatsisartutlov om alderspension, Inatsisartutlov om førtidspension, Inatsisartutlov om elevstøtte og Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 47
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) og Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland mv.) og udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 50
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 52
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om byggeri,
ændring af Inatsisartutlov om adresser og ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation
(Energibesparende foranstaltninger i bestående byggeri samt bemyndigelse til Naalakkersuisut til at etablere et landsdækkende Bygnings- og Boligregister BBR)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 53
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd, ændring af Inatsisartutlov om Handicaptalsmand, ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand, ændring af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område og ændring af Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Imm./pkt.: 54
Forslag til Inatsisartutforslag om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af børneloven og udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om børns forsørgelse mv
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig: Forslag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af udlændingeloven og af forskellige love om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 57
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands indgåelse af overenskomst af 14. juni 2022 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut på den ene side og Canadas regering på den anden side om maritim afgrænsning og landeafgrænsning i området mellem Grønland og Canada
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 58
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at godkende kommissorium for Udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder af hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN’s krav til afkolonialisering
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 59
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 60
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Frednings- og Miljøudvalget
Forslag til lnatsisartutsbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at meddele den danske regering, at Grønlands territoriale forbehold for Parisaftalen skal ophæves og meddeles De Forenede Nationers Klimakonvention, UNFCCC
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Imm./pkt.: 61
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Erhvervs- og Råstofsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, lovforslaget skal fastsætte krav til, at tilflyttere sikres bedre muligheder for at lære om grønlandsk kultur, sprog og værdier. Inatsisartutloven skal senest fremlægges til Inatsisartut under EM2024. Naalakkersuisut skal i det lovforberedende arbejde, ligeledes rette henvendelse til Rigsmyndighederne om, at der samtidigt sker en ikraftsættelse af en integrationslov for Grønland.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 62
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Finans- og Skatteudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at foreslå at der oprettes en hovedkonto på Finansloven med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til borgere, herunder fiskere, fangere og fåreholdere, som i udøvelsen af deres erhverv er akut ramt af katastrofelignende forhold, relateret til de globale klimaforandringer. Naalakkersuisut pålægges samtidig, efter inddragelse af de berørte organisationer, at foreslå fastsat procedurer for denne nødhjælpsordning, enten i en tekstanmærkning til hovedkontoen eller i et selvstændigt lovforslag.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 63
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, hvorved det skal fremgå af § 8 at forældre, værger og familie selvstændigt skal have ret til hjælp. Inatsisartutlovforslaget skal senest afleveres til FM2024.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 64
Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20, 23. november 2015 om alderspension. Ændringen skal afskaffe beregning af pension efter partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette en forebyggelseskonsulent-uddannelse under Peqqissaanermik Ilinniarfik, som skal understøtte kommunernes lokale målsætninger ift. forebyggelsesområdet.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at afdække vilkårene og efterfølgende lave en handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter, for løsningerne for de fødende og dem der skal rejse hjemmefra, samt deres familier. Handlingsplanen skal være klar inden EM2024 start.
Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et kommissorium som danner grundlaget for en flerårig evidensbaseret alkoholpolitik hvor borgere, fagpersoner/ eksperter, erhvervslivet, kommunerne og partierne i Inatsisartut inddrages i udarbejdelsen af en fælles strategi for at bekæmpe alkoholmisbrug. Strategien skal rumme økonomiske og administrative beregninger på gennemførelsen og omdeles til FM2025.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 68
Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at de på ny udarbejder handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention 2023-2030.
Medlem af Inatsisartut Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 69
Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, i et samarbejde med kommunerne, at yde en ekstraordinær og særlig indsats over for børn og unge, der er registreret som særligt udsatte samt at igangsætte behandlingen af de sager vedrørende børn og unge som ikke er blevet behandlet.
Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om fordele og ulemper ved legalisering af cannabis. Redegørelsen skal endvidere indeholde, hvordan en mulig legalisering og salg af cannabis kan gennemføres. Redegørelsen præsenteres for Inatsisartut senest til EM 2024.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 77
1. beh. 9/11-2022
Vedtaget
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer og tilhørende bekendtgørelse således, at det bliver muligt for private at indføre øl, vin og spiritus.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 78
1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i psykiatrien og fra det somatiske børneafsnit med henblik på at komme med anbefalinger til og beregninger på, hvordan pleje- og behandlingsforløbet for børn- og unge kan optimeres således, at der maksimalt må gå 1 måned fra en henvisning til opstart af forløb enten i somatisk eller psykiatrisk regi for alle ikke-akutte børneforløb. Arbejdsgruppen skal desuden afdække behovet for tilførsel af økonomiske og faglige ressourcer. Arbejdsgruppen skal være færdige med sine anbefalinger og beregninger inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 79
Forslag til forespørgselsdebat om problemer med smugling af hash, dødsfald ved smuglingsforsøg, ulovligt salg og besiddelse af hash, og penge der strømmer ud af Grønland, kan bekæmpes ved offentlig styret legalisering.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 81
Udsat til EM2023
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre den måde koncessioner er tildelt for turismeerhvervet, og om denne tildeling foregår hensigtsmæssigt for branchen i Grønland.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 82
1. beh. 8/11-2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at tilbyde ufrivilligt barnløse IVF- og ICSI-behandling i Danmark, hvor alle udgifter til rejse, ophold, undersøgelser og behandling afholdes af Sundhedsvæsenet. Dette med henblik på at hjælpe ufrivilligt barnløse med at få børn til gavn og glæde for familierne og for samfundet.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 83
1. beh. 17/11-2022
Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut hurtigst muligt at tage kontakt til Rigsmyndighederne med henblik på at udarbejde et efteruddannelsesprojekt, hvor medarbejdere fra det psykiatriske område og medarbejdere fra kriminalforsorgen kompetenceudvikles med henblik på at øge resocialisering for retspsykiatriske borgere. Kompetenceudviklingen skal iværksættes så hurtigt som muligt.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 84
1. beh. 8/11-2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge fordele og ulemper ved at etablere partnerskabsaftaler mellem sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner i Grønland og Danmark. Partnerskabsaftalerne skal sikre adgang til en lokalt forankret onlinebaseret efteruddannelses- og kursusaktivitet. Dette skal udmønte sig i, at samfundets behov for flere medarbejdere lokalt rundt i landet med specialkompetencer i social- og sundhedssektoren bliver imødekommet. Arbejdsgruppen skal være færdig med sit arbejde til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 85
Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at undgå problemer med invasive dyrearter og beskytte vores egne oprindelige dyrearter i landet.
Inatsisartut medlem, Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 87
1. beh. 9/11-2022
Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en analyse, der skal danne grundlag for at træffe beslutning om at etablere en Uddannelsesinstitution i Ilulissat med fokus på uddannelser inden for turismeområdet. Uddannelsesinstitutionen skal som minimum indeholde uddannelserne til Serviceøkonom, Arktisk Turistguide og Adventure Guide. Analysen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 89
1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at identificere og herefter hjælpe børn med ADHD, ADD, autisme og/eller angst. Ekspertgruppen skal komme med sine anbefalinger inden 1. juni 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 92
1. beh. 18/10-2022
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Lovudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister, inspireret af den norske ordning for sametingets valgmanntall (Grønlandsk folkeregister og valgregister).
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 94
1. beh. 8/11-2022
Forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en undersøgelse af håndteringen af affald i Uummannaq og Upernavik og de tilhørende bygder i området, som skal omdeles til Inatsisartut senest EM2023. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger over andre måder at håndtere affald som er langtidssikrede, og som kan bruges til el og varme. Herudover skal undersøgelsen redegøre for de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 97
1. beh. 10/11-2022
Forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at redegøre for, hvordan import af fødevarer beregnet til allergikere kan gøres enklere, herunder hvilke eventuelle lovgivningsmæssige tiltag der måtte nødvendige for at kunne importere sådanne produkter fra lande der er mere prismæssigt konkurrencedygtige end Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut senest til EM2023.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 100
Forslag til forespørgselsdebat om at påbegynde arbejdet med at udvikle omsorgen herunder omfanget af omsorgen af de handicappede.
Medlem af Inatsisartut Hans Peter Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en handlingsplan vedrørende reformering af administrationen som er tilpasset Grønland. Handlingsplanen skal forelægges senest FM2024.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 102
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Erhvervs- og Råstofsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indarbejde en procedure, der sikrer tilstrækkelig indhentning af kontaktoplysninger i forbindelse med ansattes fratræden, således at udbetaling af feriepenge kan ske i henhold til ferieloven.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 103
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede en dialog med kommunerne om, hvorledes det bedst kan sikres, at personer, der søger sygdomsbetinget jobsøgningsydelse, ikke står uden midler til at dække deres udgifter i perioden frem til en afgørelse foreligger.
Medlemmet for Inatsisartunut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 106
Punkterne 106 og 160 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan udvikle sælskinds produktion, samt hvilke handlemåder og hvad kan man gøre for at sælskindsindhandling i fremtiden kan være høj i hele landet.
Medlem af Inatsisartut Lars Pousen, Siumut

Imm./pkt.: 108
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre den fornødne hjemmel til at Selvstyret kan afholde alle anlægsudgifterne ved anlæggelsen af en grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq såfremt at kommunen afholder driften af grusvejen.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 115
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Lovudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at opfordre rigsmyndighederne til at anerkende grønlændere i Danmark som et mindretal jf. Rammekonventionen for Nationale mindretal (FCNM) og Den Europæiske pagt om Regionale sprog eller mindretalssprog (Sprogpagten).
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 117
2. beh. EM23

Henvist til Finans- og Skatteudvalg
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at evaluere virkningerne af den obligatoriske pensionsopsparing og ordningens hensigtsmæssighed. Evalueringen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 120
Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng

Vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer, med det formål at tildeling af alderspension ikke længere skal reguleres på baggrund af en partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 122
Forslag til forespørgselsdebat om at pålægge Naalakkersuisut om muligheden for at igangsætte arbejdet med at oprette en decentral socialrådgiveruddannelse.
Naleraq

Imm./pkt.: 123
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at flere personer med psykiske sygdomme og lidelser gennemfører igangsatte uddannelser. Dette skal bl.a. gøres ved at personerne gives videre mulighed for fravær og for at gennemføre uddannelsesforløbet over længere end normeret tid.
Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Imm./pkt.: 125
2. beh. Udsat til EM2023

Henvist til Familie- og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at undersøge mulighed for at oprette en landsdækkende demenskoordinator. Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges til Inatsisartut forårssamling, FM2024.
Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq