Dagsorden

30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 118
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et forslag til en tilbudslov, der skal udstikke de juridiske, tekniske og kommercielle rammer for Selvstyrets indkøb og anskaffelser. Lovforslaget skal sikre, at leve-randører behandles lige, at der er klare rammer for valg af leverandører ved udbud og at der oprettes en klageinstans omkring udbud. I lovforslaget bør ligeledes indarbejdes retningslinjer for hvorledes samfundsøkonomiske hensyn i bredere forstand skal indgå i tildelingskriterierne for valg af leverandører.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v., således at borgere bosiddende på steder, hvor der ikke er permanent tandplejetilbud i akuttilfælde kan få dækket transportudgifter forbundet med behandling ved nærmeste behandlingssted.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 137
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere et politisk uafhængigt råd på råstofområdet. Rådet skal udarbejde anbefalinger om investorers validitet og investeringsplaner i råstofindustrien, tilvejebringe information om et givent projekts validitet samt medvirke til at fremme, at konkrete råstofprojekter medfører en langsigtet og bæredygtig samfundsudvikling. Rådet skal udarbejde anbefalinger til Naalakkersuisut og offentligheden herom.
(Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 113
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at undersøge mulighederne for, at hjemmedialyse kan anvendes i Grønland, og at fremlægge en anbefaling herom senest på FM 2016.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 141
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation 1/2014:
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, at et valgt medlem af Vestnordisk Råd kan stille spørgsmål til medlemslandenes ministre i anledning af beretning eller meddelelse, der er afgivet til Rådet, eller i øvrigt om emner, som angår det vestnordiske samarbejde. Spørgsmål sendes til Vestnordisk Råds sekretariat som videresender til den pågældende minister. Ministeren henstilles til at svare på spørgsmål fra medlemmet, senest otte uger efter, at den, som spørgsmålet er stillet til, har fået det i hænde.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 142
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2014:
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at samarbejde omkring tiltag der skal reducere udledningen af svovlpartikler i skibstrafikken. Landene opfordres til at udvikle og implementere strategier for effektiv og miljøskånsom energiudnyttelse ved at stille krav om anvendelse af brændstoffer der forurener mindre, og at der anvendes udstyr der fjerner svovlpartikler i fartøjernes udstødning indenfor det havgående fiskeri og søtransporten.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 96
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Implementering af CRD IV).
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber, (CRR)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbesluning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en projektplan til opførelse af et overdækket "National stadion". Projektplanen skal omfatte en undersøgelse af praktiske og økonomiske forhold vedrørende opførelse og drift af stadionet og skal fremlægges senest i forbindelse med EM2016.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 93
Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILO-konventionerne; nr. 98 (om organisationsretten og den kollektive forhandlingsret), nr. 100 (om ligeløn), nr. 111 (om ansættelse og beskæftigelse), nr. 138 (om mindstealder for adgang til beskæftigelse) og nr. 182 (om de værste former for børnearbejde)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)