Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2018
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst-formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3a
Valg af første, anden, tredie og fjerde næst-formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2019.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 14

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud.
(Ny beregningsmodel, aktuel indkomst erstatter skattepligtig indkomst og regulering af børnetilskud med satstilpasningsprocenten)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Imm./pkt.: 26
Indstilling fra Udvalg til Valgs Prøvelse om valgbarhed.
Udvalg til Valgs Prøvelse

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2018 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2019, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat, særlig landsskat og kommunalskat for 2019, samt af takster for 2019 for ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2019 pålægges at fremlægge en strategi, der kan tilsikre at lejere ikke oparbejder huslejerestancer, der efterfølgende medfører at de udsættes af deres boliger.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 40
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Anlægsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut gennem Mittarfeqarfiit senest 1. Januar 2019 tilpasser priserne på el og vand i Kangerlussuaq, Narsarsuaq samt Kulusuk så prisen afspejler niveauet i resten af Grønland.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at der skal afholdes folkeafstemning om, hvorvidt der skal kunne udvindes uran eller andre radioaktive mineraler, være det som biprodukt eller som hovedprodukt, samt at der igangsættes en saglig, objektiv og neutral informationsproces, således at befolkningen inden folkeafstemningen får informeret indsigt.
Inuit Ataqatigiits inatsisartutgruppe

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, senest til EM2019, at fremlægge en redegørelse som, ved inddragelse af erfaringerne fra smykkestensbranchen, afdækker hvilke strukturelle, herunder b.la. lovgivningsmæssige, barrierer der findes for eksisterende operatører i branchen, for indtræden i branchen samt for at småskalalicensindehavere kan udvikle deres virksom-hed til at omsætte større værdier og øge antallet af ansatte. Redegørelsen skal indeholde forslag til, hvorledes sådanne erkendte barrierer kan fjernes eller minimeres.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 44
FM 2019
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersusiut pålægges til FM2019 at fremlægge en plan for fusionering af INI A/S med Illuut A/S samt indskud af Selvstyrets boligejendomme.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til FM2020 at udarbejde en redegørelse om muligheden for etablering af et selskab, hvor Selvstyret har bestemmende indflydelse, der skal have til formål projektere og udvinde mineralske råstoffer. Naalakkersuisut anmodes ligeledes om, i redegørelsen at anføre potentielle finansierings og ejerskabsformer for selskabet. Redegørelsen bør også indtænke og anbefale hvilken størrelsesorden af råstofprojekter selskabet bør målrettes til at kunne finansiere og realiserer.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 47
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM 2019 at redegøre for hvilken typer af sygdomme, der medfører at patienter er nødsaget til at tage til Danmark kortvarigt eller på ubestemt tid for at blive behandlet. Redegørelsen bør ligeledes beskrive de økonomiske såvel som medicinske muligheder for på sigt at nedbringe antallet af patienter, der sendes til behandling i Danmark.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 49
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.

2. beh. FM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at omdele en redegørelse med anbefalinger til, hvordan indsatsen mod korruption kan styrkes. Redegørelsen skal herunder indeholde en beskrivelse af fordele og ulemper, foruden de økonomiske konsekvenser og juridiske forudsætninger, ved henholdsvis etableringen af en uafhængig antikorruptionsenhed og fremlæggelsen af en antikorruptionslov, som samler tiltagene mod korruption.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 50
Punkterne 50 og 79, 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af vederlagslovens regler om eftervederlag, således at indtægter i eftervederlagsperioden krone for krone bliver modregnet i eftervederlaget.
Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre en boligopsparing for studerende, der kun vil komme til udbetaling såfremt den studerende gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Opsparingen skal udelukkende kunne bruges som indskud i en andels- eller ejerbolig.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 52
Punkterne 52, 53, 54 og 55, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag om ophævelse af § 20, stk. 4, i Inatsisartutlov om alkohol, således at det bliver muligt for unge mennesker under 18 år at gå på café med hinanden efter klokken 20 og drikke en kop varm kakao, en sodavand eller lignende.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 53
Punkterne 52, 53, 54 og 55, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutloven om alkohol, således at butikkernes salg af alkoholholdige drikke mandag til lørdag må finde sted fra kl. 10 til kl. 20.
Medlemmer af Inatsisartut Justus Hansen og Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 54
Punkterne 52, 53, 54 og 55, 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutloven om alkohol, således at lovens forbud mod enhver form for reklamer for alkoholholdige drikke enten ophæves eller erstattes af et mindre vidtgående reklameforbud.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 55
Punkterne 52, 53, 54 og 55, 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte for-slag om ophævelse af § 28 i ”Inatsisartutlov om alkohol”, således at alkohol ikke skal afskærmes fra andre varer i butikken.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 56
2. beh. FM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at det nuværende system ændres til, at alle partier i Inatsisartut modtager et grundtilskud på 850.000 kroner samt et beløb på 200 kroner pr. opnået stemme ved senest afholdte Inatsisartutvalg. Eventuelle løsgængere skal have ret til et årligt tilskud på 200 kroner pr. stemme i forholdet 1/31 af samtlige afgivne stemmer. Ændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2019.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 57
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi som samfund ønsker at forholde os til aktiv dødshjælp.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 58
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi bør ændre offentlighedsloven således, at offentligheden får mulighed for at søge aktindsigt i de offentligt ejede selskaber.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 60
Punkterne 60 og 234, 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til forespørgselsdebat om at ophæve kvotering for fangstdyr i Avanersuaq og Ittoqqortoormiit.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 62
2. beh. FM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Landstingslov om valg til Grønlands Landsting.
(Partiers opstillingsret, tilpasning til selvstyrelovens terminologi, og konsekvensrettelser som følge af ændret lovgivning)
Medlem af Inatsisartut Bentiaraq Ottosen, Atassut

Imm./pkt.: 79
Punkterne 50 og 79, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM 2019 at fremsætte forslag til ændring af vederlagsloven, hvorved det fastsættes, at vederlaget til Inatsisartutmedlemmer, som samtidig er medlem af Folketinget eller af en kommunalbestyrelse, nedsættes med et beløb svarende til vederlaget for det pågældende andet hverv, herunder hvervet som borgmester eller viceborgmester. Loven skal træde i kraft ved næste Inatsisartut-valg.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM2019 at fremsætte forslag om oprettelsen af et samlet nationalt forebyggelsesråd. Rådet skal rådgive Naalakkersuisut, Inatsisartut samt kommunerne og træde i stedet for de lokale forebyggelsesudvalg, Alkohol- og Narkotikarådet samt eventuelt forebyggelseskonsulenterne ansat i Sundhedsvæsnet.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 81
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.

2. beh. FM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at henlægge whistleblower-undersøgelser til en tilstrækkeligt uafhængig enhed.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse til EM 2019, som beskriver og analyserer om de nugældende boligsikringsreglers indkomstafhængighed konsekvent er målrettet til dem, der har størst økonomisk behov. Herunder også om ordningen sikrer at den enkeltes boligs reelle driftsomkostninger imødekommes. Redegørelsen skal ligeledes indeholde konkrete forslag og anbefalinger til en sammenhængende løsning, af de af Skatte og Velfærdskommissionen beskrevne samspilsproblemer på boligsikringsområdet.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest til EM/2019, at fremlægge et forslag om oprettelse af en fond, til forskning i, evaluering af, forebyggelse af, samt undersøgelser af sociale problemer i Grønland. Fondens formål skal være særligt målrettet udsatte børn og unge – eller børn og unge i risiko for at blive udsatte, og disses pårørende. Fokus bør særligt lægges på undersøgelse af,- og forskning i; tidlige indsatser, økonomiske incitamenter for tidlige og straks-indsatser, samt tilpasning af programmer, behandlingstilbud og andre indsatser indenfor det sociale område.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Sarbejdspartiet

Imm./pkt.: 92
Beh. FM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om søsikkerheden for fritidsfartøj og obligatorisk krav om sikkerheds- og redningsudstyr til alle fritidsfartøj.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 99
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi via servicekontrakter kan sikre billigere flybilletter for borgere uden for de store byer.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 100
Forslag til forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for at nedbringe den personfarlige kriminalitet.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 101
Beh. FM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om brug af familiecoaching for yderligere at styrke familierne.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen Demokraatit

Imm./pkt.: 102
Beh. FM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi i Grønland bør tilslutte os ”Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige”, der trådte i kraft den 1. januar 2017 i Danmark.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 103
2. beh. FM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 11 stk. 2 nummer 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler således, at mærkningen ligeledes kan være på engelsk.
Inatsisartunut ilaasortaq Steen Lynge, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til den danske regering med henblik på at udvirke en ændring af § 20, stk. 2, i Kriminallov for Grønland, således at overtrædelser, eller nærmere angivne alvorlige overtrædelser, af lovens § 99 om ærefornærmelse skal være undergivet betinget offentlig påtale.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit

Imm./pkt.: 106
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Familie- og Sundhedsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende regler om forældreorloven, således at orlovsperioden bliver forlænget med 4 uger. Ændringen skal træde i kraft den 1. juli. 2019.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 107
2. beh. FM2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut anmoder Formandskabet for Inatsisartut om at fremsætte forslag til ændring af Forretningsorden for Inatsisartut, hvorved det fastsættes, at enhver udgift, som afholdes af Inatsisartut og dets administration er omfattet af offentlighed, og at enhver således har ret til at gøre sig bekendt hermed.
Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bilag 4 (ordensregler) i Inatsisartutforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger således, at det som udgangspunkt bliver tilladt at holde hund og/eller kat i en offentlig lejebolig.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 113
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM19 at etablere et råd for eksport, der skal udarbejde uafhængige anbefalinger og analyser til Naalakkersuisut og offentligheden om eksport. Det foreslås ligeledes at rådet blandt andet får til opgave at foretage løbende vurderinger af indsatser for eksportfremme.
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge og redegøre for, i hvorvidt de lærebøger, undervisningsforløb og andet materiale, der udvikles med økonomisk støtte fra Grønlands Selvstyre, understøtter og er relevante for formålet med den gymnasiale uddannelse. Redegørelsen skal offentliggøres senest til EM2019 og indeholde anbefalinger til, hvorledes en fremadrettet kvalitetssikring af det endelige produkt kan sikres.
Siumut gruppen

Imm./pkt.: 115
Forslag til Forespørgselsdebat om: Hvilken samfundsmæssig og strategisk rolle bør de Selvstyreejede aktieselskaber udfylde fremover?
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Imm./pkt.: 116
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM 2019, at fremsætte forslag til ændring af § 6, stk. 1, i Inatsisartut lov nr. 25, af 18. december 2012 om Bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter, således at et projekt anses som et stor-skalaprojekt, hvis projektets anlægsomkostninger overstiger 600 millioner kroner.
Siumuts gruppe i Inatsisartut

Imm./pkt.: 119
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes sælskindsproduktion kan fremmes, herunder hvilke forudsætninger, der kan medvirke til at opretholde en fremtidig øget sælskindsindhandling på hele kysten.
Medlem af Inatsisartut Jens Danielsen, Siumut

Imm./pkt.: 121
Punkterne 159 og 121, 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at evaluere Grønlands Sprognævns arbejde med godkendelse af fagterminologi på grønlandsk. Evalueringen skal færdiggøres inden EM2019 og indeholde anbefalinger til en optimering af arbejdet med udviklingen af den grønlandske fagterminologi.
Siumut gruppen

Imm./pkt.: 133
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Finans og Skatteudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at omdele en evaluering af reglerne for prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer og faste driftssteder (”trans-fer-pricing”). Dette med henblik på at fastslå, om reglerne bør strammes for at forhindre aggressiv skatteplanlægning, herunder overholdelse af armslængdeprincippet.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Imm./pkt.: 136
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at uddanne sig til og arbejde som pædagog med henblik på at sikre fagligt velkvalificeret personale til daginstitutionerne.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 137
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Erhvervs- og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, senest til EM2019, at fremlægge en evaluering af Majoriaq. Evalueringen skal afdække i hvor høj grad Majoriaq opfylder sit formål om at gøre borgerne uddannelses- eller arbejdsparate. Evalueringen skal endvidere komme med forslag til effektiviseringer og besparelser med baggrund i de hidtidige erfaringer.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 138
Beh. FM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi fra Inatsisartut kan bidrage til at bibeholde en stærk tilknytningsfølelse til landet hos ungdommen således, at de unge mennesker der tager til udlandet for at studere har lyst til at vende hjem og bidrage til vores samfund med deres viden og kompetencer.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til det danske Transportministerium med ønske om nedsættelse af en hurtigt arbejdende fælles arbejdsgruppe, som skal fremkomme med forslag til, hvordan man kan gennemføre periodiske bilsyn i Grønland, under hensyntagen til den mange steder manglende konkurrence.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 140
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.

2. beh. FM 2019
Forslag til Insatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for indførelse af whistleblower-ordninger i de selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 141
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Anlægsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse til FM 2020, som kategoriserer de lokale boligmarkeders potentiale, Nu-uk undtaget, for at overgå til et mere markedsbaseret system for finansiering, handel og udlejning af boliger. Redegørelsen bedes ligeledes skitsere hvilke mulige tiltag, der kan iværksættes for at fremme denne udvikling.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne