Pressemeddelelse 12.12.2023

12.12.2023

Samråd i Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg samt Erhvervs- og Råstofudvalg med Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, Erik Jensen, om Naalakkersuisuts godken-delse af Royal Arctic Lines løbende fragtstigninger i de kommende år. 

 

Samrådet fandt sted mandag den 11. december 2023. Udvalgenes ønske om et samråd skete på baggrund af oplysningerne om Naalakkersuisuts godkendelse af Royal Arctic Lines an-søgning om løbende fragtstigninger i de kommende år. Finans- og Skatteudvalget beslutte-de allerede på sit møde den 30. november, at indkalde til et samråd. Da Erhvervs- og Rå-stofudvalget havde rettet sin opmærksomhed om det samme, valgte udvalgene sammen at indkalde Naalakkersuisoq for Finanser i samråd. 

 

Udvalgene ønskede i samrådsindkaldelsen at få oplyst, hvad baggrunden er for Naalak-kersuisuts godkendelse af Royal Arctic Lines forhøjelse af fragtpriserne med 6,4 % i 2024, 3,1 % i 2025 og 2,2 % i 2026. Udvalgene ønskede herudover at få afklaret både om, hvor-vidt der i prisstigningerne er taget højde for den forventede inflationsudvikling i de kom-mende år, og hvilke konsekvenser Naalakkersuisut forventer at fragtprisforhøjelserne vil få for dagligvarepriserne, erhvervslivet og dets eksportmuligheder. 

 

Udvalgene henviser til finanslovsaftalen, hvor parterne fandt, at der er behov for stor årvå-genhed omkring prisstigningerne på ikke mindst dagligvarer og offentlige kerneydelser her i landet. Det var parternes ønske, at Naalakkersuisut udviste området en betydelig opmærk-somhed og løbende overvejelser om behovet for konkrete tiltag både i forhold til lavind-komstfamilier og i forhold til samfundet som helhed. 


Endelig ønskede udvalgene at få oplyst, om Naalakkersuisut agtede at indføre tiltag til imødegåelse af de konsekvenser fragtforhøjelserne vil få for borgerne i form af f.eks. hjæl-pepakker. 

 

Under samrådet oplyste Naalakkersuisoq for Finanser, Erik Jensen, Finans- og Skatteudval-get at Naalakkersuisut er i gang med at klargøre en tillægsbevillingsansøgning til Finans-udvalget indeholdende en hjælpepakke. Udvalget ser således med spænding frem til Naalakkersuisuts ansøgning i mere konkret form. 

 

Udvalgene ser derfor nu frem til Naalakkersuisuts skriftlige samrådsbesvarelse, som vil indikere hvilke konkrete indstillinger om tiltag Finansudvalget kan forvente af Naalak-kersuisut.  

 

På den baggrund skal udvalgene opfordre Naalakkersuisut til hurtigst muligt at fremsende tillægsbevillingsansøgning til Finansudvalget, så en evt. godkendelse kan udmøntes inden jul. 

 

For yderligere information kan Finans- og Skatteudvalgets forperson, Asii Chemnitz Narup, kontaktes på:  +299 55 11 54 samt Erhvervs- og Råstofudvalgets formand Karl Tobiassen på +299 52 39 02.