Nyhedsbrev fra Landstingets Frednings- og Miljøudvalg december 2006

27.12.2006

Nyhedsbrev fra Landstingets Frednings- og Miljøudvalg

21. december 2006

 

Deltagelse i åbningen af Nuuk Kommunes nye modtagestation for miljøfarligt affald

Medlemmer af Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog lørdag den 16. september 2006 fra kl. 11.00 i åbningen af Nuuk Kommunes nye modtagestation for miljøfarligt affald.

Frednings- og Miljøudvalget agter at følge med i de indhøstede erfaringer omkring brugen af kommunernes modtagestationer. Benytter borgere, institutionerne og virksomheder ikke modtagestationerne, så vil Udvalget være med til at se på nogle motivationsfaktorer, således at affaldet håndteres forsvarligt.

 

Til bogudgivelse på Naturinstituttet 

Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget var godt repræsenteret blandet øvrige medlemmer af Landstinget, der den 5. oktober 2006 var inviteret til Grønlands Naturinstitut for at deltage i præsentationen af en ny bog om hvaler i Grønland.

Bogens titel er 'Grønlands vinterhvaler' og er skrevet af Seniorforsker, Dr.scient Mads Peter Heide-Jørgensen og Post.doc. Kristin Laidre. Bogen behandler i populærform de grønlandske vinterhvaler: hvidhvalen, narhvalen og grønlandshvalen. Det er hensigten at bogen skal anvendes af de ældste klasser i folkeskolen og af andre, der er interesserede i naturen omkring os. Frednings- og Miljøudvalget er begejstrede for bogudgivelsen, som kan være med til at bestyrke den brede befolknings viden og bevidsthed om vores betagende natur.  

 

Opfølgende møde i Nuuk kommune om affaldshåndtering

Frednings- og Miljøudvalget har tidligere i år sat den daglige affaldshåndtering øverst på dagsorden. Under forårssamlingen 2006 holdt Udvalget et møde med kommunens udvalg for Teknik og Miljø for få indblik i, hvorledes man i praksis håndterer affaldet i kommunen. Udvalget ønskede samtidig at få indblik i de konkrete problemstillinger, der arbejdes med, og som kan have betydning i relation til lovgivningen på området. 

 

Torsdag den 12. oktober 2006 blev der endnu engang holdt et møde mellem de 2 udvalg. Frednings- og Miljøudvalget kunne konstatere, at Nuuk kommune nu havde fået åbnet kommunens modtagestation. Frednings- og Miljøudvalget blev samtidig orienteret om, at kommunen havde påbegyndt processen for at sikre tilstrækkelig kapacitet på forbrændingsanlægget. Frednings- og Miljøudvalget kunne fortælle kommunen, at der ikke i forbindelse med efterårssamlingen 2006 ville ske en revidering af miljøforordningen, men at dette forventes at kunne ske ifm. Landstingets forårssamling 2007.

Under mødet blev der drøftet brugen af økonomiske styringsmidler på affaldsområdet. Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget lyttede med interesse til forslag om, at der burde indføres affaldsgebyrer i form af importafgifter på miljøfarlige produkter, således at brugen/udbredelsen af disse produkter kunne reguleres og minimeres.

 

Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget orienterende om, at dette var et område, som Udvalget var ved at undersøge nærmere, da Udvalget havde et forslag til behandling, der omhandlede oprettelsen af en miljøfond og hvor midlerne til fonden blandt andet skulle tilvejebringes ved miljøafgifter.

Kommunens udvalg for Teknik og Miljø pegede på, at det særligt kunne være en overvejelse værd at anvende miljøafgifter vedrørende biler, herunder på dæk samt andet miljøfarligt affald.

 

Fortiden og Kulturarven omkring os

Søndag den 15. oktober 2006 anvendte medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget og repræsentanter fra Landstingets Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalg i selskab med eksperter fra Grønlands Nationalmuseum og embedsmænd fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på en båd i farvandene omkring Nuuk.

 

Formålet med sejlturen var at modtage konkret viden om tilstanden for vores kulturarv ved at besøge udvalgte lokaliteter og modtage information om problemstillinger i forhold til gældende fredningslovgivning. Samtidig blev der orienteret om nye lovgivningsinitiativer på området. Frednings- og Miljøudvalget forventer at skulle behandle de konkrete lovforslag til Landstingets forårssamling 2007.

 

I Ameralikfjorden blev Tuaparsunnguit besøgt. Ved Tuaparsunnguit findes flere fine og synlige fortidsminder. Delegationen blev orienteret om, at den største trussel mod vores fortidsminder er havet. I de senere år har den vigende fastis betydet, at havets erodering af kysten tager til, eftersom fastisen ikke i samme omfang som tidligere kan danne et værn mod bølgerne, hvorefter vores fortid i bogstaveligste forstand bliver skyllet i havet. Dette forhold er særligt udbredt i Nordøstgrønland. 

 

I Kangeq står fortidsminder og bygninger fra dette århundrede side om side. Nogle af de nyere bygninger bliver vedligeholdt af private, mens andre får lov til at forfalde. Den ene halvdel af kirken fra Uummánaq øen i Godthåbsfjorden, som gengivet på billedet nedenfor er et eksempel på en historisk bygning i stærkt forfald.

 

Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget fik anledning til at overveje, hvorvidt det anerkendte renoveringsefterslæb indenfor den almene boligmasse tilsvarende er eksisterende blandt de fredede og bevaringsværdige bygninger i Grønland. Fra Kangaq gik turen via Illorpaat tilbage til Nuuk.   


Der blev talt kultur- og naturarv denne søndag i oktober, hvor nutiden mødtes ved fortiden for at tale om fremtiden. De deltagende medlemmer af Landstinget takker de deltagende eksperter fra Grønlands National- museum og fra direktoratet for at have bibragt orienteringsturen stor kvalitet og nærvær. 

 

Orienteringsbesøg hos Asiaq

Frednings- og Miljøudvalget gennemførte fredag den 10. november 2006 et orienteringsbesøg hos Asiaq - Grønlands Forundersøgelser.

Formålet med orienteringsbesøget var særligt at modtage en orientering om  virksomhedens aktiviteter indenfor hydrologi, klima, drikkevand og vandkraft. Det vil sige arbejdet med hydrologiske målestationer, automatiske vejrstationer og ikke mindst virksomhedens aktiviteter ved forskningsstationen ved Zackenberg, foruden dataindsamling og analyser om drikkevandssøerne og vandkraftspotentiale. Udvalget modtog et godt indblik i en velfungerende virksomhed med engagerede medarbejdere.

 

Et nyt Landsstyremedlem for Miljø

Den 15. november 2006 blev Agathe Fontain udpeget som nyt Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø. Frednings- og Miljøudvalget ønsker det nye Landsstyremedlem tillykke med udpegningen, og ser frem til et nært og konstruktivt samarbejde.  

 

Natur- og Miljøprisen 2006

Landstinget vedtog i 2004, at der skulle indstiftes en Natur- og Miljøpris. Prisen er ikke tidligere blevet uddelt, og Frednings- og Miljøudvalget er naturligvis spændt på, hvem der bliver den første modtager af prisen, der må formodes at blive uddelt senere i 2006. For yderligere oplysninger herom kan Landsstyreområdet for Natur og Miljø kontaktes. 

 

Det fortsatte arbejde frem til FM 2007 med forslag

Frednings- og Miljøudvalget behandler frem til Landstingets forårssamling 2007 - FM 2007 -  2 konkrete forslag. Det ene forslag anbefaler, at der skal oprettes en miljøfond, der blandt andet skal styrkes med midler fra 'grønne afgifter' - miljøafgifter. Det andet forslag anbefaler, at der etableres et dataindsamlingssted for observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener.

 

Orienteringsrejse til Danmark i perioden 28. november til 5. december 2006

Under EM 2006 besluttede Udvalget, at der senere i 2006 burde gennemføres en orienteringsrejse til Danmark med henblik på at erhverve viden og nærmere indsigt i brugen og erfaringerne med miljøafgifter. Landstingets Formandskab var positivt stemt overfor at frigive økonomiske midler til formålet, hvorefter orienteringsrejsen blev gennemført.

 

Under orienteringsrejsen den 28. november til 5. december 2006 blev der blandt andet gennemført et møde med Det Økologiske Råd, således at Udvalget kunne blive orienteret om foreningens holdning til miljøafgifter og en bæredygtig udvikling.

 

Torsdag den 30. november 2006 havde Udvalget inviteret 4 eksperter fra Miljøstyrelsen til en række orienteringsmøder i lokaler på Grønlands Repræsentation på Nordatlantens Brygge.

Udvalget ønskede indsigt i Miljøstyrelsens erfaringer med miljøafgifter ¿grønne afgifter¿ og andre økonomiske virkemidler, der kan have en gunstig virkning for miljøet, og for en bæredygtig udvikling. Sammen dag blev der endvidere gennemført et orienteringsbesøg hos Dansk Polarcenter.

Fredag den 1. december 2006 havde Udvalget planlagt et besøg hos Albertslund kommune for at blive orienteret om kommunens affaldshåndtering og kommunens brug af og erfaringer med grønne regnskaber, hvilket Landstinget under FM 2006 besluttede, at der fremover skal anvendes i Grønland.

Senere samme dag tog Udvalget videre til Roskilde, hvor der gennemførtes et orienteringsbesøg hos Danmarks Miljøundersøgelser.

Udvalget modtog under dette besøg en bred orientering om DMU´s aktiviteter i Grønland indenfor blandt andet undersøgelser omkring miljøpåvirkningen ved råstofudvinding og undersøgelse af miljøpåvirkningerne i Grønland ved grænseoverskridende forurening. Udvalget blev dernæst orienteret om undersøgelserne ved forskningsstation Zackenberg om klimaændringers og forureningens påvirkning af naturen og miljøet i Grønland. Herunder blev Udvalget orienteret om undersøgelserne ved Nuuk Basic.

Mandag den 4. december 2006 holdt Udvalget et orienteringsmøde med miljøeksperter i Nordisk Ministerråd for at modtage en præsentation af hovedindholdet i Nordisk Ministerråds "Miljøhandlingsprogrammet 2005-2008" og "Den Nordiske strategi for klima og miljøgifte i Arktis¿ og til en diskussion om bæredygtig udvikling baseret på strategien ¿Bæredygtig udvikling ¿ En ny kurs for Norden¿.

 

For yderligere information om Landstingets Frednings- og Miljøudvalg kan man se nærmere under www.nanoq.gl, hvor man finder Landstingets hjemmeside. Man skal være velkommen til at kontakte Udvalgets medlemmer for yderligere.

 

På vegne af Landstingets Frednings- og Miljøudvalg

 

Thomas Kristensen

Formand

 

Landstingets Frednings- og Miljøudvalg har følgende medlemmer, der kan kontaktes for uddybende bemærkninger:

 

Thomas Kristensen, Formand, Atassut.  thok@gh.gl 

Vittus Mikaelsen, Næstformand, Siumut. vitm@gh.gl 

Kim Kielsen, Siumut. kiki@gh.gl 

Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. olpe@gh.gl 

Palle Christiansen, Demokraterne. pach@gh.gl