Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2020
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 10:00 til 13:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 9
Valg af sætteombudsmand for Inatsisartuts Ombudsmand.
Lovudvalget

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2021 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 25
1. beh. 15/10-2019
2. beh. EM 2020
3. beh. EM 2020

Imm./pkt.: 28
1. beh. 13/11-2019
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af flertal i udvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over fordele og ulemper ved indførelsen af en mindstelængde på joller med kvoteandel brugt i erhvervsmæssigt fiskeri på 9 meter længde over alt med en 12 årsovergangsperiode.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Imm./pkt.: 33
1. beh. 15/10-2019
Punkterne 33 og 53 1. behandlet i sammenhæng

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 9, stk. 1, i Inatsisartutloven om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at børn af forsørgere, som begge er udearbejdende eller studerende, gives samme prioritering på ventelisten til pladser i kommunal daginstitution eller dagpleje, som børn af en enlig forsørger, som er udearbejdende eller under uddannelse.
(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 35
1. beh. 7/11-2019
Forslag til Inatsisartutsbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national handlingsplan, som målrettes at efterleve hele FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i Grønland, og som lever op til de anbefalinger, som Børnetalsmanden har givet i bilaget til dette beslutningsforslag.
(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 36
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi som land kan optimere retten til at bestemme forhold, hvad angår forsvarspolitik, sikkerhedspolitik og udenrigspolitik. Dette ikke mindst set i lyset af, at det er ønskeligt, at vi i Grønland får et større ud-bytte af vort lands geopolitiske placering.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 44
1. beh. 18/11-2019
2. beh. EM 2020

Imm./pkt.: 51
1. beh. 6/11-2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af alkoholloven således, at det bliver muligt for restauranter, værtshuse, hoteller med videre at søge om lejlighedsbevilling til udskænkning af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 04.00, når der er tale om lukkede arrangementer i forbindelse med konfirmationer, runde fødselsdage, bryllupper (herunder sølv- og guldbryllupper osv.), foreningsjubilæer, bestyrelsesmøder, Inatsisartutvalg, kommunalvalg med videre.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 53
1. beh. 15/10-2019
Punkterne 33 og 53 1. behandlet i sammenhæng.

Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutloven om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Lovændringen skal sikre, at børn af grønlandske studerende i udlandet prioriteres forud for andre på ventelisten til en plads i kommunal daginstitution eller dagpleje, såfremt den studerende kan fremvise en underskrevet ansættelseskontrakt med en virksomhed eller myndighed i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 56
1. beh. 23/10-2018
2. beh. EM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at det nuværende system ændres til, at alle partier i Inatsisartut modtager et grundtilskud på 850.000 kroner samt et beløb på 200 kroner pr. opnået stemme ved senest afholdte Inatsisartutvalg. Eventuelle løsgængere skal have ret til et årligt tilskud på 200 kroner pr. stemme i forholdet 1/31 af samtlige afgivne stemmer. Ændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2019.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 72
1. beh. 9/10-2019
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg vedtaget.

Imm./pkt.: 73

Imm./pkt.: 87
1. beh. 6/11-2019
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at fremsætte et lovforslag, hvorved ”musikindustri” indføjes i § 2, stk. 1, i Inatsisartutloven om erhvervsfremme til landbaserede erhverv, således at det tydeliggøres, at musikindustrien er omfattet af lovens anvendelsesområde og dermed har mulighed for at opnå erhvervsstøtte.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 95
(Pkt. 193 og 95, behandles i sammenhæng)
Forespørgselsdebat om, hvorledes vi sikrer en bredt funderet, overordnet strategi for håndtering af ny Corona-virus; sundhedsmæssigt, strategisk og økonomisk.
Medlem af inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 108
Beh. EM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om muligheden for ændring af de gældende tids-punkter for garnfiskeri.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 123
1. beh. 3/4 - 2019

Imm./pkt.: 138
1. beh. 18/10-2019
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med en opfordring til, at anklagemyndigheden i Grønland søger at skærpe foranstaltningsniveuaet i sager om seksuelle overgreb mod børn.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 149
1. beh. 2/10-2019

Imm./pkt.: 150
1. beh. 8/10-2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Kriminalisering af uretmæssig afskydning af håndvåben i bymæssig bebyggelse, øget vidnebeskyttelse, justering af betingelserne for anvendelse af observationscelle mv.)
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet

Imm./pkt.: 165
1. beh. EM 2020
2. beh. EM 2020
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands Regering til i samarbejde, at tage initiativ til at nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante fagpersoner, der skal sammensætte en fælles vestnordisk nodesat vise og sangbog. Arbejdsgruppen skal ligeledes afdække de økonomiske udgifter ved en udgivelse i de tre lande.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 166
1. beh. EM 2020
2. beh. EM 2020
Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at undersøge mulighederne for etablering af en interraillignende ordning, som giver unge i Vestnorden mulighed for indenfor en afgrænset periode at rejse mellem og indenfor de vestnordiske lande, for en fast og overkommelig pris – eller muligheder for på anden måde, f.eks. gennem etablering af rejselegater, at åbne Vestnorden for vore unge.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 167
1. beh. EM 2020
2. beh. EM 2020
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at støtte oprettelsen og finansieringen af en vestnordisk “Havets miljøpris”, som skal uddeles for særlige initiativer og tiltag til bæredygtig forvaltning og udnyttelse af havets levende ressourcer samt til styrkelsen af et rigt og sundt havmiljø.
Delegationsformand Vivian Motzfeldt

Imm./pkt.: 170
1. beh. 12/11-2019
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre et tilskud til garvning af isbjørneskind, således at erhvervsfangere får dækket 50% af den pris, de betaler for garvning, eksklusive fragt. Tilskuddet har til formål at kompensere fangerne for manglende indhandlingsmuligheder som følge af det midlertidige forbud mod international handel med grønlandske isbjørneskind.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 193
(Pkt. 193 og 95, behandles i sammenhæng)
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan optimere anvendelsen af vore ressourcer for at minimere Corona-krisens skadevirkning på landets økonomi.
Siumuts Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 211
1. beh. 7/11-2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes den fremtidige opretholdelse af den grønlandske hunderace samt hunde-slædevæddeløb som en del af vores kultur kan sikres. Relevante interessenter skal inddrages i udarbejdelsen af undersøgelsen, der ønskes omdelt til Inatsisartut.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut