Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2009
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunkter for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2010.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 8
Forslag til Landstinglov om tillægsbevilling for 2008.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 9
Beslutningsforslag om at Inatsisartut tager Landstingets Ombudsmands beretning for 2008 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 10
Politisk økonomisk beretning 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 11
Forslag til landstingsbeslutning om, at Inatsisartut godkender Landskassens regnskab for 2008.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 12
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 20xx om Ombudsmanden for Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 13
Redegørelse for Naalakkersuisuts Nordiske Strategi 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk redegørelse.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 15
Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2008.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Formanden for Naalakkersuisut åbningstale.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 17
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er Naalakkersuisuts holdning til at implementere EU-forordning nummer 1107/2006 om passagerer med handicap på flyrejser?
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut senest i 2011 pålægges at igangsætte et arbejde, der skal resultere i en national kræftplan.
(Medlem af Inatsisartut, Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./pkt.: 19
(Tom)

Imm./pkt.: 20
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er holdningen i Naalakkersuisut til at lancere en national oplysningskampagne om, hvad det vil sige at være psykisk syg?
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse af undervisningsniveauet på de videregående uddannelser i Grønland. Undersøgelsen skal være sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser i den vestlige verden.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 22
Forslag til forespørgselsdebat: Hvilke tiltag skal der til for at bryde den negative sociale arv, således at eventuelle mønsterbrydere hjælpes til at tage skridtet fra deres sociale arv til et bedre liv?
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 23
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre afgifterne for indførsel af køretøjer, så det bliver afgiftsfrit at indføre motorkøretøjer, der ikke anvender fossile brændstoffer
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 24
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere fordele og ulemper ved et grønlandsk medlemskab af EU.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 25
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere Grønlands samfundsstruktur med henblik på at skabe en sammenhængende strukturpolitisk handlingsplan, der skal skabe reelle forudsætninger for at opnå politisk selvstændighed gennem økonomisk selvbårenhed.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 26
Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan den eksisterende alkoholpolitik styrkes, så den mere effektivt modvirker alkoholisme, alkoholrelateret vold og andre alkoholrelaterede personovergreb samt misbrug af børn?
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 27
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan skabe fornyende tiltag i børne- og familiepolitikken, således at de vordende forældre bedre kan magte forældrerollen.
(Medlemmerne af Inatsisartut Andreas Uldum og Justus Hansen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at indføre førstehjælp som obligatorisk fag i folkeskolen fra 6. klassetrin og opefter.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 29
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest til EM2010, at fremsætte lovforslag til ændring af Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting med senere ændringer, således, at der kun kan vælges 25 medlemmer til Inatsisartut.
(Demokraternes Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 30
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. november 2009 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget
(Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2010) (Rettelse)
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 31
Forslag til beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til, at der gives vaccination til børn mod sygdommen hepatitis B i forbindelse med de ordinære vaccinationer af børn.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 32
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes Naalakkersuisut vil sikre at specielt børn i yderområder og bygder får mulighed for at påbegynde en uddannelse velvidende, at alle børn i grønland har lige muligheder for uddannelse? Og om uddannelsesmulighederne bliver udnyttet og anvendt for vore børn, bl.a. fjernundervisning, til at sikre uddannelsesniveauet højnes uanset hvor i Grønland de bor.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 33
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge, således at unge i aldersgruppen 19 til 23 år, der har været anbragt udenfor hjemmet, sikres lovfæstede tilbud om udvidet efterværn.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 34
2. og 3. beh. Udsat til FM 2010
Forslag til: Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering.
(Vilkår for offentlige finansieringslån om lejefastsættelsen ved låntagers udlejning af boligen til juridiske personer)
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 35
2. beh. er udsat til FM 2010
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut begynder forhandlinger med den danske regering med henblik på skærpelse af domme for seksuelt misbrug af børn og voldtægtsforbrydere samt indførelse af målrettede kriminalpræventive tiltag, herunder behandling, under afsoning af anstaltsdomme.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 36
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at afsætte midler på finansloven således der kan gives tilskud til 5 ekstra stipendiater til forskeruddannelser samt at Grønland får sit eget uafhængige forskningsråd.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 37
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 38
Forslag til forespørgselsdebat om evaluering af Grønlands medlemskab i IWC.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 39
(Tom)

Imm./pkt.: 40
2. beh. udsat til FM 2010
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for lempelse af betingelserne i landstingsforordning om offentlig støtte for at fiskere og fangere kan få tildelt offentlig støtte til livets opretholdelse.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 41
Ændringsforslag forkastet. Oprindelig forslag vedtaget.
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse til Inatsisartut om behovet for almennyttige boliger i de 4 største byer i perioden 2010-2020. Redegørelsen skal fremlægges på FM10.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
2. beh. udsat til FM 2010
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 43
2. beh. er udsat til FM 2010
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og det grønlandske politi omkring bekæmpelsen af brug af og handel med euforiserende stoffer i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
Vedtaget med ændringsforslaget fra Udvalget.
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 3 af den 7. maj 2007 om alderspension, hvor det foreslås, at den efterladte i forbindelse med et dødsfald hos et pensionistpar modtager afdødes pension de efterfølgende to måneder efter dødsfaldet.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 45
(Tom)

Imm./pkt.: 46
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at oprette en certificeret turismeuddannelse, der i sit uddannelsesmæssige sigte også tilbyder muligheder for opkvalificering via kurser af turismeoperatører, herunder outfittere, slædekuske og lign.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 47
Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at der i pensum til uddannelsen til socialhjælper implementeres obligatorisk undervisning i håndtering af svært handicappede og forståelse for forskellige handicapformer.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 48
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at oprette kulturerhvervet som den fjerde bærende økonomiske søjle i erhvervspolitikken.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 49
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at oprette et behandlingscenter for personer der har været udsat for seksuelle overgreb.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 50
(Tom)

Imm./pkt.: 51
(Tom)

Imm./pkt.: 52
Beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativer til at udvide ESU- ordningen for fåreholdere, således at bygder og virksomheder kan ydes finansiering til at etablere vedvarende energikilder, herunder vandkraft, vindmøller samt solcelleanlæg.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 53
(Tom)

Imm./pkt.: 54
(Tom)

Imm./pkt.: 55
Beslutningsforslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2010 med virkning fra 2011 at fremlægge et ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, hvorefter alderspensionen ikke skal kunne reduceres som følge af samleverens eller ægtefællens indkomst, foruden at alderspensionens højeste grundbeløb skal gælde for alle, uanset om man er enlig, samlevende eller gift.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 56
(Tom)

Imm./pkt.: 57
Udsat til FM 2010
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut senest i 2010 at fremlægge forslag til ændring af gældende forordning om leje af boliger, hvorefter der ydes et boligbørnetilskud, der reducerer den månedlige husleje med 7,5 % for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Der skal dog maksimalt kunne gives reduktion for op til 6 hjemmeboende børn under 18 år.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 58
(Tom)

Imm./pkt.: 59
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2010 at fremlægge et ændringsforslag med virkning fra 2010 til Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, hvorefter grundbeløbet for enlige førtidspensionister fastsættes til det samme beløb som der i dag ydes til enlige alderspensionister, som modtager højeste grundbeløb, foruden at førtidspensionens grundbeløb ikke kan reguleres på grund af ægtefællens eller samlevers indkomst.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 60
Beslutningsforslag om at Naalakkersusut pålægges, senest i 2010 at nedsætte et familie- og børneråd.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 61
2. beh. udsat til FM 2010
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde et forslag til en samlet lovgivning for overdragelsen af anlægsområdet til kommunerne, således at det fulde lovkompleks kan være vedtaget og implementeret inden Selvstyrets anlægsmidler overdrages til kommunernes forvaltning.
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 62
2. beh. udsat til FM 2010
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under.
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 63
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etableringen af et råd for socialt udsatte i Grønland.
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 64
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med senere ændringer, således at lovens bruttoindkomst kriterium erstattes af et krav om, at mindst halvdelen af et indkomstår bruges til erhvervsmæssig fangst og jagt for at opnå erhvervsjagtbevis.
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 65
2. beh. udsat til FM 2010
Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland.
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 66
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte et udredningsarbejde, der skal belyse mulighederne for privatisering af de offentligt ejede virksomheder, der drives som aktieselskaber.
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 67
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges fra og med EM 10 at afgive årlige redegørelser til Inatsisartut om Naalakkersuisuts varetagelse af Selvstyrets ejerinteresser i de helt eller delvist Selvstyreejede selskaber, herunder om den økonomiske situation og udvikling i det enkelte selskab, og om Naalakkersuisuts overvejelser og tiltag på baggrund heraf.
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 68
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor langt er Naalakkersuisut nået med arbejdet for at forbedre vilkårene for uddannelsessøgende med børn?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 69
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke konkrete tiltag har Naalakkersuisut iværksat for at løse problemerne omkring manglende biltilsyn i Grønland?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 70
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke initiativer har Naalakkersuisut igangsat for at implementere affaldshandlingsplanen for 2010-2013?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 71
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke overvejelser har Naalakkersuisut om fremtidige prisstrukturer på energiområdet?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 72
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke tiltag har Naalakkersuisut igangsat i henhold til Inatsisartuts beslutning om at der bliver iværksat udredningsarbejde omkring plejefamilieforholdene i Grønland?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 73
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvornår fremkommer Naalakkersuisut med et forslag til byggelov i Grønland?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 74
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke fordele og/eller ulemper er der ved den nye medbyggerordning? Overvejer Naalakkersuisut på nuværende tidspunkt at gennemføre ændringer af den nye ordning? Hvis det er tilfældet, hvilke ændringer har Naalakkersuisut planer om?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 75
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisut planer om at arbejde for at ændre kvoteåret for fangst af hvid- og narhvaler?
(ATASSUTs medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 76
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad agter Naalakkersuisut på lang sigt at foretage sig for at sikre indhandlingssteder for torsk, krabber og stenbiderrogn på kysten?
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 77
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisut planer vedrørende etablering af kajanlæg, til skibe med længde op til 40 fod, der kan benyttes ved losning af større både samt fiskefartøjer i bygderne? Samt, hvilke omfang har undersøgelserne af disse været?
(Medlem af Inatsisartut, Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 78
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad mener Naalakkersuisut om misvisende grænsedragninger om forskellige fredningsområder, som i kraft af indlandsisens tilbagetrækning er vanskeliggjort at gennemskue?
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 79
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har man videreført opgaverne fra "Task Force" udvalget i sundhedsvæsenet? Såfremt dette er tilfældet, hvad er status? Hvis der er afsat tidsfrister, hvilke opgaver og forbedringer er estimeret til gennemførelse?
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 80
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke initiativer har eller påtænker Naalakkersuisut at igangsætte, for at forebygge fangst af for små hellefisk? Og hvilke tiltag har man tænkt sig?
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 81
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke målsætninger har Naalakkersuisut vedrørende familie politik, for henholdsvis de lavest lønnede, middellønnede og de såkaldte rigere familier?
(Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 82
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af dd. mm. 2009 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
(Adskillelse af partiernes økonomi fra Inatsisartutadministrationens budget)
(Formand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 83
(Tom)

Imm./pkt.: 84
(Tom)

Imm./pkt.: 85
(Tom)

Imm./pkt.: 86
Beslutningsforslag om at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af adoptionsloven samt ikrafttræden af Haagerkonvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.
(Formanden for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 87
Beslutningsforslag om at Grønlands Selvstyre tiltræder Danmarks godkendelse af konvention om klyngeammunition og samtykker til udfærdigelse af Danmarks tiltrædelsesinstrument, der deponeres hos FNs generalsekretær.
(Formanden for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 88
2. og 3. beh. er udsat til FM 2010
Forslag til Inatsisartutlov om sprogpolitik.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 89
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder.
(Anden kulturarvsbeskyttelse af kulturhistoriske områder)
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 90
Udsat til FM 2010.
Forslag til Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 91
2. og 3. beh. er udsat til FM 2010
Forslag til Inatsisartutlov om ophævelse af landstingsforordning om tilskud til elever der er optaget i folkeskolens ældste klasser.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 92
Forslag til: Inatsisartutforordning nr. xx af xx, xx 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen. (Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne)
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 93
Forslag til Inatsisartuts beslutning om Selvstyrets udtalelse til ratifikation af UNESCOs konvention af 17. oktober 2003 til beskyttelse af den immaterielle kulturarv.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 94
Forslag til Inatsisartuts beslutning om Selvstyrets udtalelse til ratifikation af UNESCOs konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 95
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.
(Ændring af formålsbestemmelse, oplysningspligt i forbindelse med administrative formål, statistiske formål og kontrolformål, medtagelse af fiskeriobservatør samt indførelse af brugerbetaling)
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartutlov om erhvervsfremme af landbrug.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 97
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om fiskerifinansieringspulje.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 98
Forslag til Inatsisartutlov om børnetilskud.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 99
(Tom)

Imm./pkt.: 100
Forslag til Inatsisartutforordning om ændring af Landstingsforordning om førtidspension.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale anliggender)

Imm./pkt.: 101
(Tom)

Imm./pkt.: 102
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 103
Beslutningforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, således at engelskundervisning, i lighed med danskundervisningen, indgår som fag i fagområdet sprog på Atuarfitsialaks yngstetrin med start på 1. årgang.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 104
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde lovforslag til adskillelse af slædehunde fra Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 105
Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at fastsætte en maksimal ventetid fra konstatering af kræftsygdom til behandlingen går igang.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 106
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor langt er Naalakkersuisut nået med hensyn til planerne om indførelse af retningslinjer for krydstogtskibenes sejlads i vore isfyldte farvande for at sikre en sikkerhedsmæssig forsvarlig sejlads?
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 107
Forslag til forespørgselsdebat om, at man indfører blodprøve eller urinprøve for at sikre, at de folkevalgte og medlemmer af Naalakkersuisut ikke er brugere af euforiserende stoffer.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 108
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan forbedre forholdene inden for fiskeri og fangererhvervet.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 109
Forslag til forespørgselsdebat om at fremme, at både den kvindelige nationaldragt og mændenes nationaldragt fremvises internationalt som klodens smukkeste nationaldragter også for at fremme kendskabet til grønlandsk kultur, samt at man bør udvikle fremstillingen af nationaldragterne.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 110
(Tom)

Imm./pkt.: 111
Forslag til beslutning i Inatsisartut om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for økonomisk bevilling til behandling af afhængige ludomaner sammen med folk, der behandles i forbindelse med forebyggelse og behandling af misbrugere.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 112
Spørgsmål til Naalakkersuisut:
1. Hvilke forklaringer har Naalakkersuisut med hensyn til muligheder/forhindringer i forbindelse med en mulig forlængelse af barselsorlo-vens varighed, så det kan sidestilles med barselsorlovens varighed i Danmark?
2. I forbindelse med den vedvarende snak om ligestilling mellem mænd og kvinder, har Naalakkersuisut da planer om ligestille kvinders og mænds mulighed for barselsorlov?
3. Hvis nye forældre har fået et handikappet barn, vil Naalakkersuisut arbejde for en endnu længere barselsorlov for forældrene, eller har Naalakkersuisut planer om at arbejde for det?
4. Har Naalakkersuisut planer om at forbedre barselsorlovsreglerne for deres medarbejdere i administrationen?
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 113
(Tom)

Imm./pkt.: 114
(Tom)

Imm./pkt.: 115
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx måned 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 116
Forslag til Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 117
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om konkurrence.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 118
Udsat til FM 2010
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og katte hold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 119
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområdet råstoffer og den del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører offshoreanlæg på grønlandsk søterritorium og kontinentalsokkelområde.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 120
Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 121
Forslag til Inatsisartutlov om Nunaoil A/S.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 122
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 123
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 124
Forslag til Inatsisartutlov om afgift på fisk.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 125
Forslag til Inatsisartutlov om ophævelse af børneopsparingsordningen.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 126
Forslag til Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 127
Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser.
(Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik.)

Imm./pkt.: 128
Redegørelse om aluminiumsprojektets status, sommer 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 129
(Reserveret til Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 130
(Reserveret til Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 131
Redegørelse om Det Sociale Ankenævns sagsbehandlingstid.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 132
Naalakkersuisuts redegørelse om udvikling af oplevelseserhvervet.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 133
(Tom)

Imm./pkt.: 134
(Tom)

Imm./pkt.: 135
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov nr. 26. af 18. december 2003 om Videnscenter om børn og unge i henhold til bestyrelsens anbefalinger fremsat i årsberetningen af 2008.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 136
Spørgsmål til Naalakkersuisut: I dag er det langt overvejende kvinder der uddanner sig og dette vil på sigt skabe en skævhed på arbejdsmarkedet og i forholdet mellem mænd og kvinder generelt. Hvorledes vil Naalakkersuisut sikre at kønsbalancen på landets uddannelses-institutioner bliver mere ligeligt fordelt?
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 137
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til en psykologlov, der indeholder regler vedrørende titelbeskyttelse, opnåelse af autorisation, og psykologers rettigheder og pligter. Lovforslaget skal ligeledes indeholde regler om, hvilken myndighed der kan udstede autorisation samt om tilsynsmyndighed og idømmelse af foranstaltninger i medfør af kriminalloven.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 138
Beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut udarbejder et lovforslag, som omhandler nedsættelse af rentesatsen på den overskydende skat i Grønland fra de nuværende 4 % til 2 %.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 139
Forslag til forespørgselsdebat om skatteforholdene for nystartede selvstændige erhvervsdrivende og nødvendigheden af Skattekommissionens undersøgelser heraf.
(Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 140
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til etablering af en institution til behandling af misbrugere af euforiserende stoffer under hvilken der særskilt etableres en særskilt afdeling alene beregnet til unge mennesker.
(Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 141
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke visioner har Nalakkersuisut om højnelse af det generelle uddannelsesniveau, set i lyset af de afgangselever fra folkeskolen, som forgæves har søgt videreuddannelse, og andre, som forgæves har søgt arbejde?
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 142
(Tom)

Imm./pkt.: 143
(Tom)

Imm./pkt.: 144
(Tom)

Imm./pkt.: 145
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at evaluere Atuarfitsialak og fremsætte forslag til revision af Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 146
(Tom)

Imm./pkt.: 147
Spørgsmål til Naalakkersuisut:
. I forbindelse med udvælgelse af fremtidige beboere til Tuapannguit har man da haft de borgere der har været på Nuuk bys boligventeliste i årtier i tankerne som mulige aftagere af boligerne?
. Hvis de har været blandt dem der havde muligheden for at få tildelt en bo-lig i Tuapannguit dog uden at få tildelt bolig, hvilke kriterier gjorde, at de ikke fik tildelt en bolig?
. Hvis de ikke har været iblandt dem der kunne få tildelt bolig, hvorledes vil man begrunde dette?
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 148
2. beh. udsat til FM 2010
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges til snarest at arbejde for indførelse af øvre grænse for indholdet af uran på 0,1 % på alle udvindings tilladte råstoffer i Grønland.
(Siumutsgruppen i Inatsisartut)