Vedr. en eventuel anlæggelse af lufthavn i Qaqortoq

19.12.2012

Finansudvalget har på sit seneste møde drøftet den aktuelle sag om eventuel anlæggelse af en lufthavn i Qaqortoq.

 

Finansudvalget har ikke taget endelig stilling til denne sag.  Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Atassut ønsker da også at påpege, at der ikke er afsat midler på finansloven til lufthavnsbyggerier i 2013 eller budgetoverslagsårene.

 

Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Atassut skal henvise til den gældende landstingslov fra 2008 om anlæg af flyvepladser (Landstingslov nr. 12 af 2008 om Flyvepladser). Det fremgår bl.a. af lovens § 3, stk. 1, nr. 2, at driften af flyvepladsen skal kunne generere et positivt dækningsbidrag til dækning af de kontante kapacitetsomkostninger. Driften skal ske under behørigt hensyn til drifts- og indtjeningsoptimering.

 

Det fremgår endvidere af lovens § 7, at der skal udarbejdes en redegørelse for de konsekvenser nyetablering eller modernisering, ændring eller renovering af eksisterende flyvepladser har for landets øvrige infrastruktur.  Anlægsprojekterne skal igangsættes og udformes således, at de til stadighed indgår i og understøtter en samlet trafikstruktur, der især tager hensyn til mobilitet samt klima- og vejrmæssige forhold. Endvidere skal der udarbejdes en vurdering af større anlægs virkninger på miljøet.

 

Ovennævnte udvalgsflertal lægger i overensstemmelse med og i forlængelse af ovenstående vægt på, at der i beslutningen om et eventuelt lufthavnsbyggeri i Qaqortoq tages udgangspunkt i et grundigt gennemarbejdet forarbejde og samfundsøkonomiske analyser. Det er således væsentligt, at planerne om et lufthavnsbyggeri i Qaqortoq både vurderer lokale, regionale og landsdækkende konsekvenser af både samfundøkonomisk og trafikal karakter.

 

Også kommunernes økonomi samt turisterhvervet vil med fordel kunne indgå i disse undersøgelser.

 

Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Atassut konstaterer på baggrund af de seneste oplysninger, at et sådant beslutningsgrundlag endnu ikke fuldt ud foreligger, idet flertallet lægger til grund, at Transportkommissionens anbefalinger om yderligere undersøgelser på området aktuelt følges op i regi af Naalakkersuisut. Endvidere må også de hensyn, som er beskrevet i Naalakkersuisuts Gælds- og Investeringsstrategi inddrages.

 

Det er forståelsen, at Naalakkersuisut vil orientere Inatsisartut og herunder bl.a. Finansudvalget om resultatet af disse undersøgelser, så snart disse foreligger. Som en del af en sådan orientering vil der naturligt kunne gøres rede for Naalakkersuisuts forventninger til realiseringen af planerne.

 

Ovennævnte udvalgsflertal lægger derudover vægt på, at borgerne inddrages mest muligt i processen. Det er tydeligt, at der er stærke følelser og stor lokalindsigt i denne sag, men udvalget har tillid til at Naalakkersuisut vil formå at inddrage og nyttiggøre denne viden og indsigt i relevant omfang.

 

 

 

Olga P. Berthelsen

Næstformand for Finans- og Skatteudvalget

 

 

For yderligere oplysninger kan udvalgets næstformand Olga P. Berthelsen kontaktes på mobil +299 55 33 68.