Oplysninger vedrørende den undersøgelse, som det nu afgåede Revisionsudvalg har bestilt hos Deloitte

07.11.2014

Særligt i de seneste dage har der i offentligheden været ønsker fremme om offentliggørelse af den undersøgelsesrapport, som Deloitte har udfærdiget for det nu afgåede Revisionsudvalg. Undersøgelsen forventes at omfatte perioden fra 1. januar 2009 til 31. december 2013 med særlig fokus på nu og tidligere afgåede medlemmer af Naalakkersuisut, idet Deloitte efter eget skøn har haft mulighed for at inddrage eventuelle andre relevante forhold. På vegne af Bureau for Inatsisartut skal det hermed oplyses, at der indtil et nyt Revisionsudvalg er udpeget efter valget ikke foreligger nogen lovlig mulighed for at offentliggøre undersøgelsesrapporten.

 

Den forfatningsretlige konsekvens af valgudskrivelsen er, at Inatsisartut er ophørt med at fungere. Også Revisionsudvalget er således ophørt med at fungere. Både Inatsisartut og Revisionsudvalget er derfor afskåret fra at træffe beslutning om at offentliggøre undersøgelsen, ligesom hverken Inatsisartut eller Revisionsudvalget kan afgive betænkninger eller på anden vis arbejde politisk. Dette er en formel følgevirkning af valgudskrivelsen, og dette kan under den nugældende retstilstand hverken Inatsisartuts Formandskab, Inatsisartuts Bureau, partiformændene, medlemmer af det afgåede Inatsisartut eller nogen anden ændre på.

 

Det må i denne forbindelse understreges, at der ikke er tale om en ny beslutning eller ny forståelse af sagen. At undersøgelsen ikke offentliggøres på denne side af valget blev således klart meddelt til offentligheden allerede den 3. oktober 2014, hvor den fungerende formand for Inatsisartut i en pressemeddelelse blandt andet meddelte følgende:

 

(Citat begyndt:)

"Med udskrivelsen af valg ophører Inatsisartut med at fungere på sædvanlig vis. Det samme gælder arbejdet i udvalgene. Der gennemføres som udgangspunkt således ikke udvalgsarbejde i perioden frem til valget.  Alene for Finansudvalgets vedkommende gør der sig særlige forhold gældende, idet Udvalget dog alene vil kunne behandle tillægsbevillingssager, med et ikke-politisk indhold, såfremt disse sager fremstår uafviselige af hensyn til samfundets fortsatte drift, og såfremt der er fuld enighed i Udvalget herom.

...

De af Inatsisartuts Udvalg til Revision af Landskassens Regnskab bestilte revisionsundersøgelser vil blive gennemført. Undersøgelsens resultater vil efter valget blive forelagt det nye Revisionsudvalg med henblik på afgivelse af betænkning over Landskassens Regnskaber for 2013."

(Citat slut)

 

Det kan bekræftes, at Deloitte har færdiggjort den af det afgåede Revisionsudvalg bestilte undersøgelse. Undersøgelsen er på vegne af det afgående Revisionsudvalg modtaget af Bureauet alene i en lukket kuvert, som straks efter modtagelsen uåbnet er anbragt i en aflåst bankboks i GrønlandsBanken. Ingen i hverken Inatsisartuts Bureau eller af de nu afgåede parlamentarikere har således haft nogen form for mulighed for at læse rapporten.

 

Håndteringen af denne undersøgelse, som det afgåede Revisionsudvalg bestilte, afviger ikke fra håndteringen af andre sager i perioden efter valgudskrivelsen. Til sammenligning kan f.eks. nævnes, at eventuelle indberetninger fra Inatsisartuts Ombudsmand til Lovudvalget først kan forelægges det nye Lovudvalg efter afholdelsen af valget til Inatsisartut den 28. november.

 

Der foreligger således ikke nogen anden mulighed for offentliggørelse af rapporten, end at det kommende Revisionsudvalg offentliggør rapporten efter udvalgets nedsættelse efter valget. Dette vil i medfør af udvalgets forretningsorden forudsætte en forudgående høring af Naalakkersuisut, idet man samtidig må bemærke, at det nuværende forretnings-Naalakkersuisut heller ikke ville kunne fremkomme med bemærkninger til undersøgelsen, såfremt det i øvrigt havde været muligt at træffe beslutning om offentliggørelse af denne før det kommende Inatsisartut har udpeget et nyt revisionsudvalg.

 

Bureauet har herefter ikke yderligere bemærkninger til sagen, idet udpegningen af et nyt Revisionsudvalg således afventes.