Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har i dag behandlet Naalakkersuisuts Budgetopfølgning pr. september 2014

27.11.2014

Finansudvalget har i dag behandlet Budgetopfølgning September 2014. Budgetopfølgningen indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første 9 måneder af 2014.

 

Det er en lovbestemt opgave for Naalakkersuisut at fremlægge en sådan budgetopfølgning i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamling. Det er ikke udvalgets holdning, at udskrivelse af valg til Inatsisartut ændrer på dette forhold, da Finans- og Skatteudvalget, som det eneste fungerende udvalg under Inatsisartut, fortsat skal løfte sin opgave. På samme måde har det fungerende Naalakkersuisut pligt til at varetage forvaltningen af Selvstyrets anliggender, og foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes førelse. Udskrivelsen af valg til Inatsisartut ændrer ikke på det forhold, at såfremt et Naalakkersuisutområdes budgetopfølgning viser risiko for et merforbrug, skal Naalakkersuisutmedlemmet tage de nødvendige initiativer til at sikre, at bevillinger overholdes.

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til Budgetloven, at budgetorienteringen skal kunne læses og anvendes af alle med ansvar eller interesse for Selvstyrets økonomi. Dette mål synes ikke helt opnået. Finans- og Skatteudvalget har således ikke kunnet undgå at bemærke, at der i offentligheden er usikkerhed omkring den regnskabsmæssige behandling af bloktilskuddet fra Danmark. Udvalget har dog ikke anledning til at tvivle om Naalakkersuisuts regnskabsmæssige behandling af bloktilskuddet fra Danmark. Udvalget er således bekendt med, at bloktilskuddet fra Danmark modtages i månedlige rater forud, og at der på tidspunkt for budgetopfølgningen udestår 2 rater, hvilket er sædvanligt.

 

Finans- og Skatteudvalget tager til efterretning, at der for driftsbevillingerne, tilskudsbevillingerne og de lovbundne bevillinger ikke forventes nævneværdig afvigelse fra budgetterne. Samtidig kan udvalget kun give Naalakkersuisut ret i at det samlede billede for indtægterne ser meget dystert ud for 2014. Det gælder ikke alene at tallene er faldende, men lige så meget at budgetterne kan ramme så meget ved siden af. Det betyder kun, at der venter os alle et stort arbejde i forbindelse med forberedelsen af finanslovsforslaget for 2015.

 

 

For yderligere information kan Finans- og Skatteudvalgets formand,Jens Immanuelsen, kontaktes på: +299 52 21 10