Anvendelse af partistøtte

15.11.2020

Formandskabet har fået flere henvendelser omkring den verserende sag i pressen, omkring anvendelsen af partistøtte i et parti.

 

Indledningsvist vil formandskabet på det kraftigste påpege, at Formandskabet naturligvis forventer, at økonomisk tilskud til politisk arbejde anvendes til politisk arbejde.

 

Formandskabet forventer derfor også, at alle partier bestræber sig på at anvende tilskuddet efter hensigten og anvender de betroede midler med rettidig omhu og ikke skaber unødig anledning til tvivl hos borgerne om, at partistøtten ikke skulle gå til det politiske arbejde.

 

Formandskabet kan dog ikke kommentere på den konkrete sag, som Formandskabet kun har kendskab til via pressen.

 

Formandskabet kan derimod oplyse, at Formandskabet årligt modtager partiernes reviderede regnskaber samt en erklæring om at tilskuddet er anvendt til politisk arbejde.

 

Den økonomiske tilskudsordningen til partier, er således et tilskud til private organisationer som partierne udgør.  

 

Tilskuddet er reguleret i landstingsloven om økonomisk tilskud til politisk arbejde (I daglig tale: Partitilskudsloven). Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at politisk arbejde skal forstås i bredeste betydning, og at tilskudsbeløbet kan anvendes til formål, der skønnes hensigtsmæssige til det politiske arbejde. Ligesom det fremgår, at det er op til tilskudsmodtagerne (altså det enkelte parti) selv, at vurdere, hvorledes midlerne bedst anvendes i det politiske arbejde.

 

Som eksempel på, hvad der vil kunne falde inden for tilskuddets formål kan nævnes lønudgifter og andre personalegoder til partiets ansatte, køb af tjenesteydelser, kontorindretning og kontorhold, fortæring i forbindelse med møder, repræsentationsudgifter, rejseudgifter, befordringsudgifter, IT-udstyr, telefon- og internetudgifter, avis- og tidsskriftsabonnementer, annoncer og kampagnemateriale. Dette er imidlertid kun eksempler.

 

Det enkelte parti må formodes selv, at have fastsat regler eller beløbsmæssige rammer for de udgifter, som afholdes på vegne af partiet. Det vil således også være op til partierne selv at håndhæve sådanne regler og rammer.

 

Formandskabet har imidlertid allerede i februar 2019 igangsat et analysearbejde, der skal revidere regler og love omkring arbejdet i Inatsisartut - herunder også partistøtteloven.

 

Den partitilskudsordning vi har i dag, bygger således grundlæggende på, at misbrug forebygges gennem det enkelte partis egen interesse i at midlerne anvendes, så de er til størst mulig gavn for partiets arbejde -  såvel som partiets interesse i at undgå offentlig ballade omkring den måde, partiet har anvendt midlerne.

 

Formandskabet følger således sagen med stor bekymring, men kan ikke gå yderligere ind i den konkrete sag, der dels ikke synes afsluttet inden for partiet selv og dels er et internt partianliggende.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Vivian Motzfeldt

Formanden for Inatsisartut