Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2016
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5
(Rækkefølgen over Naalakkersuisut til spørgetimer kan ses under dokumenter)
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.)
()

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2017 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 16
Valg af Medlemmer af Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 17
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om SIKUKI Nuuk Harbour AIS og anlæg af havn ved Nuuk.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 18

Imm./pkt.: 19
Forslag til: Ændring af Forretningsorden for Inatsisartut. (Forslag til Inatsisartutudtalelser i forbindelse med forespørgselsdebatter, korrektion af fejl samt konsekvensændring)

(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 23
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2016 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri. (Afgift på torsk, kuller, sej og rødfisk)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 29
Forslag til forespørgselsdebat: Hvilke tiltag kan vi tage for at lempe reglerne om bopælspligt, der binder boligstøttehusejere, som har modtaget lån efter reglerne i kapitel 4 i Landstingsforordningen om støtte til boligbyggeri.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til: Ændring af Forretningsorden for Inatsisartut
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 31

Imm./pkt.: 33
Forslag til Inatsisartutbesluning om at pålægge Naalakkersuisut til EM17 at udarbejde en opfølgende redegørelse til "Redegørelse om Landsstyrets strategi for eksport af is og vand fra 2004". (Den kommende redegørelse skal kortlægge, de praktiske barrierer og kommercielle udfordringer potentielle grønlandske eksport drikkevands projekter står overfor på det globale marked. Redegørelsen skal ligeledes udstikke en fremadrettet strategi for eksport af is og vand, dette set i lyset af de hidtidige indhøstede erfaringer med eksport af drikkevand.)
(Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut)

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges under FM2017 at fremlægge en redegørelse for, hvordan fuld udnyttelse af fisk og skaldyr kan fremmes - samt, hvordan der kan sikres en højere grad af forædling af fiskeriressourcen i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut)

Imm./pkt.: 36
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkerssuisut pålægges senest til FM 2017 at fremlægge en redegørelse om mulighederne for at tillægge beherskelse af det grønlandske sprog og kendskab til forhold og levevis i vort land større vægt ved besættelse af stillinger i det offentlige og i offentligt ejede virksomheder, således at der ved stillingsbesættelser tages hensyn til det grønlandske folks berettigede krav på respekt for vort sprog og vor kultur.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbesluning om at pålægge Naalakkersuisut om senest i 2017 at oprette en talsmandsinstitution for handicappede, for dermed at indfri den internationale handicapkonvention for at efterleve og beskytte de handicappedes rettigheder i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 38
Beh. EM 2016
Forslag til forespørgselsdebat om at engelsk bliver det andet undervisningssprog i stedet for dansk i folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut) )

Imm./pkt.: 39
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2017, at fremsætte et lovforslag, der ændrer Råstoflovens § 45c således, at diamant, rubiner, safir, smagrad, chrysoberyl og opal kan indsamles efter reglerne i §§ 45 til 45 a.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
Pkt. 40 og 141 1. behandlet i sammenhæng.
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Erhvervsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges under FM2017 at omdele en undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for etableringen af et rentabelt, offentligt-privat finansieret andelsselskab, som producerer hundefoder og petfood baseret på grønlandske råvarer.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for medfinansiering fra Landskassen til brug for opførelsen af et kulturhus i Aasiaat, gennem indarbejdelse af en anlægsbevilling på i alt 15 mio. kr. for finansårene 2017-18.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 43
2. beh. EM 2016
(Pkt. 43 og 125 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering af kvalificeringen af de sproglige færdigheder gennem undervisningen på Bacheloruddannelse i Journalistik ved Ilisimatusarfik. Initiativet skal sikre, at de sproglige færdigheder blandt de færdiguddannede fra Bacheloruddannelsen i Journalistik ved Ilisimatusarfik løftes som et led i den generelle styrkelse af det grønlandske sprog og brugen heraf. Initiativet ønskes evalueret efter en firårig periode.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
1. beh. 21/10-2015
Afstemning om Ændringsforslag fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg

Imm./pkt.: 45
1. beh. 22/10-2015
Afstemning om Ændringsforslag fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der kan bidrage til målrettede, veltilrettelagte og sammenhængende forløb for apopleksipatienter med behov for rehabilitering, herunder genoptræning.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
Afstemning om Ændringsforslag fremsat af et enigt Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte et ekstraordinært vejledningstiltag overfor mellemtrinnet i folkeskolen med det formål at øge elevernes viden om de forskellige uddannelsesmuligheder og deres anvendelsesmuligheder. Tiltaget skal igangsættes i år 2017 og udformes som en pulje midler, der kan ansøges af kommunerne til gennemførsel af studierejser, virksomhedsbesøg og særlig tilrettelagt undervisning omhandlende arbejdsmarkedet.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Attaviitsoq)

Imm./pkt.: 47
2. beh. EM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration. Kommissionen skal evaluere administrationens størrelse i forhold til den nuværende opgavemængde, undersøge mulighederne for at skabe mere effektive arbejdsgange og bedre samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og komme med forslag til mulige omstruktureringer. Disse forslag skal alle tage udgangspunkt i, at der ikke slækkes på de forvaltningsretlige principper. Kommissionen skal bestå af folk fra forskellige sektorer, og med en lige andel af medlemmer med erfaring fra den offentlige sektor og fra den private sektor. Kommissionen skal have en bredt sammensat følgegruppe, og skal afslutte sit arbejde indenfor 2 år. Kommissionens anbefalinger skal herefter behandles politisk af Inatsisartut.
(Medlemmer af Inatsisartut, Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit og Naaja H. Nathanielsen, Løsgænger)

Imm./pkt.: 48
2. beh. EM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån til iværksætteri og mikroentreprenører, der ikke kan få støtte via det traditionelle banksystem. Der skal for hvert år forsøgsordningen løber afsættes 500.000 kr. på Finanslovene. Mikrolånene skal være af en begrænset størrelse fra 20.000 til 100.000 kr. Der skal i lovforslaget være indarbejdet en rentebærende afdragsmodel for mikrolån målrettet imod, at begrænse potentielle offentlige tab. Lovforslaget skal desuden indeholde bestemmelser om en evaluering ved forsøgsordningens afslutning.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Løsgænger)

Imm./pkt.: 49
Afstemning om Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at forhandle med kommunerne om at oprette en fælleskommunal hotline til underretninger af omsorgssvigt. Hotlinen skal kunne modtage indberetninger fra hele landet og skal sikre at disse straks formidles til de rette kommuner. Naalakkersuisut gives frie rammer til at udforme selve rammen om hotlinen sammen med kommunerne, så længe formålet indfries, nemlig at alle borgere nemt kan ringe til det offentlige og underrette om omsorgssvigt.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Løsgænger)

Imm./pkt.: 50
Ændringsforslag forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at optage forhandlinger med den danske stat med henblik på, at der skabes fremtidig mulighed for at indgå en aftale med FN om modtagelse af kvoteflygtninge til Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Løsgænger)

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse af fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser ved at indføre et lovkrav om, at der skal udfærdiges tilstandsrapport ved handel med fast ejendom samt et lovkrav om, at der i samme forbindelse skal udarbejdes energimærkning af ejendommene. Undersøgelsen skal desuden klarlægge forsikringsbranchens eventuelle krav og ønsker til medvirken i en ordning om ejerskifteforsikring. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut inden 1. januar 2017.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 52
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til det danske justitsministerium med henblik på, at Grønlands Politi bliver pålagt at registrere responstiden ved hastende alarmopkald i lighed med, hvad man gør i de danske politikredse.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 53
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Anlægsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sørge for, at alle borgere, der modtager varme fra Nukissiorfiit får installeret individuelle varmemålere således, at det bliver sikret, at enhver borger udelukkende betaler for sit eget varmeforbrug. Dette skal være igangsat senest den 1. januar 2017.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 54
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Lovudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det grønlandske samfund, og vurderer relevansen af hver enkelt. Redegørelsen skal på denne baggrund vurdere, om borgernes kontakt til det offentlige vil kunne lettes ved indførelsen af et nationalt ID-kort.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraatit)

Imm./pkt.: 55
1. beh. 11/11-2015
2. beh. EM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af § 5 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at ventetiden på et pædagogisk udviklende dagtilbud ikke må overstige et nærmere fastsat antal måneder.
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 56
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den Danske Regering med henblik på, at skyderi inden for bebygget område lægges ind under Kriminalloven for Grønland, således at overtrædelser kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven, herunder dom til tilsyn med vilkår om behandling mod alkoholmisbrug, og konfiskation af det anvendte våben.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 63
Ændringsforslag forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM 2017 at fremlægge en analyse af Selvstyrets og Kommunernes køb af tjenesteydelser i Danmark og øvrigt udland. Analysen skal også indeholde anbefalinger til hvorledes det offentlige fremover mere målrettet kan indkøbe tjenesteydelser hos grønlandske virksomheder således at køb af tjenesteydelser fra udlandet nedbringes.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 64
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt der er behov for ændring af Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Hvorledes kan man lette for ledernes omfattende administrationsarbejde i børnehaver og vuggestuer ?
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 65
1. beh. 5/11-2015
2. beh. EM 2016Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering, med henblik på nedsættelse af et grønlandsk/dansk udvalg på administrativt niveau, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes og hvordan Forsvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler kan genforhandles, således at forsvarsaftalekomplekset og den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland i højere grad kommer Grønland kommer til gavn.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til FM17 at fremsætte forslag til særskilt lovregulering af indsamling af grønlandske smykkesten og mineraler, samt udstedelse af smallscale tilladelser til udvinding af grønlandske smykkesten.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, som beskriver muligheder og udfordringer ved udnyttelse af Grønlands allerede udnyttede samt uudnyttede vandkraftpotentialer til energiforsyning her i landet og med henblik på eksport. Redegørelsen skal endvidere beskrive finansieringsbehov og finansieringsmuligheder ved etablering af vandkraftværker og dertilhørende infrastruktur. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut senest i forbindelse med EM2017.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2017 at fremsætte forslag til ændring af den gældende lovgivning således, at hvervet som medlem af menighedsrepræsentationerne vil blive betragtet som borgerligt ombud.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 69
2. beh. EM 2016
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakersuisut til FM 2017 pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, således at lejere, der i de seneste 5 år har beboet deres personalebolig, får ret til at overtage pågældende bolig, som en almindelig udlejningsbolig.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forslag til forespørgselsdebat om de eskallerende husleje priser, om en forhøjelse af boligsikringen og om de høje varmepriser.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 71
Ændringsforslag vedtaget
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes børnefamilier i hele landet kan sikres reelle muligheder for at gøre brug af pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen - til gavn for børnenes sunde og indholdsrige udvikling, skoleparathed og generelle dannelse.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 72
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forespørgselsdebat om erhvervsudvikling af fiskeri og fangst i Østgrønland, herunder etablering af bæredygtige indhandlingsanlæg samt gunstige rammer for udviklingen af en fiskeriflåde i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og omegn.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 73
Afstemning om Ændringsforslag fremsat af et enigt Lovudvalg
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM 2017 pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til Grønlands Landsting, for derved at sikre Qaanaaq og Ittoqqortoormiit særskilte valgkredse til inatsisartutvalg inden næste valg.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq) )

Imm./pkt.: 82
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest i 2017 i medfør af § 3, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer pålægges, at fastsætte nærmere regler for psykologer, der udøver deres faglige virksomhed inden for sundhedsvæsenet, hos andre offentlige myndigheder og i private regi.
(Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 83
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til 2017 at afholde vejledende folkeafstemning efter at have gennemført oplysende og debatskabende aktiviteter, at afholde vejledende folkeafstemningen om, hvorvidt der i Grønland skal kunne udvindes råstoffer med spor eller indhold af radioaktivt materiale evt. som biprodukt med en øvre grænse på 0,05 procent.
(Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 84
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremsætte forslag til ændring af Råstofloven, således at der forud for, at der gives rettighed til udnyttelse af landarealer til udvinding af råstoffer, herunder udvinding af råstoffer med radioaktive biprodukter skal det gøres gældende, at der skal være en vejledende folkeafstemning for fastsættelse af principperne for udnyttelsen.
(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 85
Afstemning om Ændringsforslag fremsat af Siumut og Inuit Ataqatigiit vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2017 at fremsætte forslag til ændring af § 6 stk. 3, i landstingsloven om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, således at arbejdsgivere, som søger tilladelse til ansættelse eller anvendelse af udefrakommende arbejdskraft ikke længere automatisk opnår tilladelse efter 14 dage, i tilfælde hvor kommu-nen ikke har truffet afgørelse inden da.
(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 86
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Anlægsudvalget
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af tilbudsloven med henblik på at støtte op om de entreprenører, der ønsker at anvende byggematerialer af landets egne ressourcer.
(Medlemmer af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit og Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 89
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke samfundsværdier der skal være grundlæggende for at sikre en øget lighed i udviklingen af vores land.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 90
1. beh. 5/11-2015
2. beh. EM 2016Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM2016 at fremlægge en evaluering af Forsvarsaftalen af 1951 og efterfølgende relevante tillægsaftaler for Inatsisartut (eller såfremt fortrolighedshensyn nødvendiggør dette: for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg). Evalueringen skal indeholde en vurdering af de i aftalen for Grønland relevante politisk-økonomiske elementer, foruden en afklaring af Selvstyrets beføjelser og kompetence ift. aftalen inden for rammen af Rigsfællesskabet.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 93
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forespørgselsdebat om, hvordan vi bedst forebygger og bekæmper hash- og alkoholmisbrug blandt børn og unge.
(Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Løsgængre og Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 95
2. beh. EM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til EM 2017 at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, således, at der ikke foretages modregning af modtagers arbejdsmarkedsydelse ved 2 på hinanden efterfølgende arbejdsdage i en udbetalingsperiode på 14 dage.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 96
Inatsisartut udtalelse vedtaget
Hvordan kan vi politisk styrke og forbedre rammerne for psykisk syge, der undviger hjælp eller har dårlig sygdomsforståelse ved at forbedre kontakten mellem de psykisk syge, sundhedsvæsenet og kommunerne?
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 97
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut sætter spørgsmålet om, hvorvidt der skal udvindes og eksporteres uran eller andre radioaktive mineraler, være det som biprodukt eller som hovedprodukt, til folkeafstemning samt om, at der igangsættes en uvildig informationsproces således at befolkningen inden folkeafstemningen får øget indsigt i grundlaget for spørgsmålet.
(Inuit Ataqatigiits inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 98
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges på FLL 17 at prioritere midler til projektering og opførelse af et 300 m2 innovationshus i Narsaq. Innovationshuset skal arbejde for at fremhjælpe innovation og nye væksterhverv herunder turismeprojekter, samt produktudvikling med udgangspunkt i lokale ressourcer og derved fremme selvforsyning og lokal produktion baseret på de tilgængelige ressourcer i Sydgrønland levende som ikke levende. Driften af Innovationshuset skal afholdes af Selvstyret.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 99
Afstemning om Ændringsforslag fremsat af Naaja H. Nathanielsen Løsgænger, Per Rosing-Petersen Partii Naleraq og Sara Olsvig og Peter Olsen Inuit Ataqatigiit forkastet.
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for et forbud mod affaldsdeponering i forbindelse med udvinding af uran og andre radioaktive stoffer i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 104
(Pkt. 104, 106, 107 og 108 1. behandlet i sammenhæng.)
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 105
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)