Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2011
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. (Jvf. § 37 stk. 5.)
()

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde
næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2012.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 9
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2010 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 10
Politisk Økonomisk Beretning.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 11
Forslag til Inatsisartut-beslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2010.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 12
Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 33, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 2012 fastsættes således:<br/>
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)<br/>
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)<br/>
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)<br/>
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)<br/>
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 13
Redegørelse for Naalakkersuisut nordiske politik oktober 2009 til september 2010.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk Redegørelse 2010.
(Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 15
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering med henblik på at opnå en skærpelse af våbenlovgivningen for Grønland, således at ikke-automatiske rifler og haglgeværer bliver omfattet af kravet om tilladelse, og dermed også af vilkår om opbevaring, samt af regler om registrering, om pligt til anmeldelse af besiddelse og bortkomst af våbnet, og således at der for erhvervelse af såvel disse våben som halvautomatiske geværer til erhvervsmæssig jagt, fastsættes en aldersgrænse på 16 år.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 16
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af Inatsisartuts Revisionsudvalg fremover udpeges for hele den aktuelle valgperiode, og at udvalget omdøbes til "Inatsisartut-revisorerne".
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for en styrket anvendelse af kommunikationsteknologi og opkvalificering af kommunikationssystemerne inden for disse områder på uddannelsesstederne og i folkeskolen: 1. Mulighed for en ubegrænset anvendelse af internettet på alle uddannelsessteder og i folkeskolen. 2. Der skal etableres tidssvarende
(Medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 19
1. beh. 12/11-2010
Forslag til: Inatsisartutlov nr. Xx af xx. Xx 2010 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v..
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 20
1. beh. 3/11-2009
2.beh. EM 2011
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges til snarest at arbejde for indførelse af øvre grænse for indholdet af uran på 0,1 % på alle udvindings tilladte råstoffer i Grønland.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 21
1. beh. 4/11-2009
2. beh. EM 2011/18
(FM 2010/23)
(EM 2009/57)
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut senest i 2010 at fremlægge forslag til ændring af gældende forordning om leje af boliger, hvorefter der ydes et boligbørnetilskud, der reducerer den månedlige husleje med 7,5 % for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Der skal dog maksimalt kunne gives reduktion for op til 6 hjemmeboende børn under 18 år.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 22
1. beh. 6/11-2009
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for lempelse af betingelserne i landstingsforordning om offentlig støtte for at fiskere og fangere kan få tildelt offentlig støtte til livets opretholdelse.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 23
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan formulere en forældreansvarslov, hvor barnet er i centrum således, at det altid er barnets tarv, der kommer i første række.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 24
1. beh. 13/10-2010
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat om igangsætte en undersøgelse vedrørende amerikanernes benyttelse af Thule Air Base, for at opnår bedre udbytte for grønland.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 25
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling.
(Afgiftsfri levering af motorbrændstof til skibe og fly)
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 26
Trukket
Forslag til Inatsisartutlbeslutning vedrørende den fremtidige forvaltning af Nationalparken og Biosfæreområdet i Nord- og Østgrønland.
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af dd.mm 2011 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 29
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked)

Imm./pkt.: 30
Redegørelse om regional udviklingsstrategi.
(Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 35
2. beh. EM 2011/19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd således, at der ved udpegning til bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse sikres en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de af Naalakkersuisut udpegede.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 37
Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at opretholde livet i bygderne og bygdebefolkningens forhold og levevilkår forud for Naalakkersuisuts planlagte møder med bygdebestyrelserne i regionerne.
(Inuit Ataqatigiit's Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 38
Forslag til forespørgselsdebat om, at der på baggrund af den nye kommunale struktur gives de tidligere kommuner mulighed for at opnå mindst én plads som kredsmandat eller en betegnelse som geografisk repræsentant.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 39
2. beh. EM2011/20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et "Nuna Job udvekslingsophold" for unge mellem 16 og 30 år.
(Medlemmer af Inatsisartut Jane Petersen & Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
2.beh. EM2011/21
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut ved offentlige anlægs- og renoveringsopgaver (offentligt byggeri), hvortil offentligheden har adgang eller i bygninger som anvendes af et betydeligt antal ansatte, på-lægges at afsætte minimum 1 % af anlægssummen til såvel indvendig som udvendig kunstnerisk udsmykning af byggeriet. Beløbet skal være afsat på et særskilt projektnummer og fremgå af de årlige forslag til Finansloven.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 41
2.beh. EM 2011/22
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at handicappede unge skal kunne tildeles efterskoleophold af op til 3 års varighed og herunder have samme vilkår og uddannelsesstøtte som andre uddannelsessøgende.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
Forslag til forespørgselsdebat om den grønlandske retsvæsensreform og opfølgningen heraf.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
Forslag til forespørgselsdebat om at etablering af et alternativ til KNR radio- og TV kanaler.
(Medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqaatigiit)

Imm./pkt.: 45
2.beh. EM2011/23
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM2012 pålægges at fremsætte et lovforslag, således at der indføres en ejendomsavanceafgift på salg af boliger opført med 20/20/60-lån på 50 % af den del af salgsprisen, som ligger ud over det samlede offentlige og private udlån til boligen.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 46
Forslag til Inatsisartubeslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM12 pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, således at der tilvejebringes hjemmel til at kræve at den eller de, der søger en arealtildeling, skal vedlægge ansøgningen et færdigt projekt samt dokumentation for at egenfinansieringen kan tilvejebringes. Yderligere skal tildeling af arealet være betinget af, at ansøgeren har pligt til at bygge det ansøgte projekt inden for 2. år.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 47
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes misbrugsbehandler uddannelsen kan gennemføres på grønlandsk i samarbejde med de allerede eksisterende danske misbrugsbehandleruddannelser.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 48
2.beh. EM2011/24
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM12 at fremlægge en udliciteringsanalyse, der skal afdække de potentielle økonomiske og administrative gevinster ved at udlicitere opgaver, som i dag varetages af Grønlands Selvstyre og de Selvstyreejede selskaber. Analysen bør tillige sigte på at definere og udpege mulige opgaver og serviceydelser, som kan udlægges til privat frem for offentlig opgaveløsning, og sætte værdi på den mulige besparelse, der kan opnås herved, således at arbejdet kan indgå i finansloven for det efterfølgende år.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraatit)

Imm./pkt.: 49
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afsætte midler til projektering af kunstgræsfodboldbaner i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat i finanslovsforslaget for 2012.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på Finanslovsforslaget for 2012 pålægges at afsætte midler til tiltag, der målrettet skal tilbyde erhvervsfangere med en skattepligtig indtægt under 150.000 kroner om året at blive omskolet, så disse i højere grad gives mulighed for at søge over i andre erhverv med bedre indtjeningsmuligheder.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 52
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi gennem en ansvarlig og bæredygtig fiskeripolitik sikrer, at vore fiskeriprodukter kan opnå den internationalt anerkendte MSC-certificering og fortsat kan konkurrere på de internationale markeder i takt med forbrugernes stadig højere krav til ansvarligt og bæredygtigt fiskeri.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 53
Forslag til forespørgselsdebat om Naalakkersuisut skal pålægges, at arbejde for udbredelsen af Maniitsoq modellen i Psykiatrien.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 54
Forslag til forespørgselsdebat om vilkår og forhold for plejeforældre og plejebørn.
(Medlemmer af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraatit og Olga P. Berthelsen Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i perioden frem til FM 2012 pålægges at forfølge anbefalingerne fra midtvejsevalueringen af Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen med henblik på at gøre afgangseleverne fra folkeskolen mere uddannelsesparate og samtidig styrke folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 56
2. beh. EM 2011/25
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM12 at ændre Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, således at fagentrepriser gives en fortrinsstilling i forbindelse med offentligt udbud, og der derved sikres en øget tilvejebringelse af praktikpladser.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 57
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes der kan tilvejebringes bedre muligheder og forudsætninger for at fiskere og fangere i bygderne kan overtage og videredrive indhandlings- og produktionsanlæg med henblik på at sikre fiskerne bedre indhandlingspriser og forbedre den indenlandske forsyning af grønlandske fødevarer.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 58
Beh. EM 2011/26
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt en nedsættelse af selskabskatten på længere sigt kan give flere arbejdspladser og medføre større indtjening til Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 59
Beh. EM 2011/27
Forslag til debat om, hvordan man kan sikre, at der igen skabes samhørighed i samfundet.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2012 at fremlægge et forslag til ændring af lejeforordningen, således at boligklagenævnets kompetence udvides til også at omfatte private lejemål, herunder beboelsesværelser.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til EM2011 at udarbejde ændringer i "Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut" samt "Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting" med senere ændringer, således at antallet af Inatsisartutmedlemmer reduceres fra de nuværende 31 til 27 med virkning fra næste valgperiode.
(Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 66
Ændringsforslaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at udforme regler således at salg af energidrikke til børn under 12 år forbydes.
(Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen Siumut)

Imm./pkt.: 67
2.beh. EM 2011/28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til, at afsætte kr. 200.000 fra landskassen til køb af grønlandske madvarer for grønlandske patienter der på grund af sygdomme der ikke kan behandles i Grønland opholder sig til behandling i patienthjemmet Brønshøj og Rigshospitalet.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 68
2.beh. EM 2011/29
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at tage initiativ til at igangsætte etableringen af et nationalt museumsmagasin som kommer til at høre ind under Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut, Aleqa Hammond Siumut)

Imm./pkt.: 69
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for, at grønlandske studerende i Danmark opnår samme støttemuligheder, som danske studerende.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 70
2. beh. EM 2011
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM2012 at ændre loven om folkeskolen således, at engelskundervisningen, i lighed med danskundervisningen, starter på folkeskolens yngstetrin.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 73
2.beh. EM 2011/34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til forinden FM12 tværdepartementalt at undersøge hvorvidt næringsloven giver en af lovgiver utilsigtet mulighed for at oprette stråmandsvirksomheder, som kan misbruges til kapitaludførsler fra Grønland og spekulative transfer pricing arrangementer, herunder tynd kapitalisering, med samlet henblik på at fremsætte et korrigerende forslag til Inatsisartutlov om ændring af Næringsloven.
(Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut)

Imm./pkt.: 87
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 88
2. beh. EM 2011/35
3. beh. EM 2011/35
Forslag til Inatsisartutlov nr. XX af XX.2011 om ændring af Landstingslov om fiskeri.
(Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 89
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af renteloven og erstatningsansvarsloven.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked)

Imm./pkt.: 90
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked)

Imm./pkt.: 91
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om visse forbrugeraftaler.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked)

Imm./pkt.: 93
Forslag til Inatsisartut beslutning om at pålægge Naalakkersuisut til senest EM2011 at ændre Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri med senere rettelser således at fiskerne fritages for at betale gebyr for udstedelse af fiskerilicens med virkning fra 1. januar 2012.
(Medlem af Inatsisartut, Ruth Heilmann Siumut)

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2010, rekommandationen lyder som følger:
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre og Islands Regering til at støtte op omkring forbedringer af forholdene for enlige forsørgere. Rådet opfordrer til, at regeringerne forøger sit samarbejde, blandt andet ved at udveksle idéer, viden og erfaringer og komme med forslag til, hvordan forholdene for familier med enlige forsørgere bedst forbedres. Som et første skridt opfordres de vestnordiske socialministre til, at afholde en konference, hvor ideer og vellykkede initiativer udveksles.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 96
2. beh. EM 2011/37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2010, rekommandationen lyder som følger:
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at søge midler på finanslovene og at give sin støtte til oprettelsen af "Center for vestnordisk historie og samfund"
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 97
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2010, rekommandationen lyder som føl-ger:
Vestnordisk Råd foreslår Islands regering, Færøernes Landsstyre og Grønlands regering Naalakkersuisut, at etablerer en arbejdsgruppe, gerne med deltagelse af Nordisk Atlanterhavssamarbejde (NORA), til at udarbejde forslag til styrkelse af infrastrukturen indenfor fly- og skibstrafikken i Vestnorden.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 98
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2010, rekommandationen lyder som følger:
Vestnordisk Råd henstiller til Islands regering, Færøernes Landsstyre og Grønlands Selvstyre, at etablere et samarbejde om forvaltningen af landenes fælles fiskebestande. Landenes regeringer opfordres også til, at samarbejde omkring forberedelserne til forhandlinger og samarbejde med øvrige lande der vedrører forvaltningen af fælles fiskebestande.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 99
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 5/2010, rekommandationen lyder som følger:
Vestnordisk Råd opfordrer Islands radio, RÚV, Grønlands radio, KNR og Færøernes radio, ÚF til at forøge og styrke deres samarbejde, således at der vises flere nyheder og nyhedsrelaterede udsendelser fra de øvrige naboer imellem de tre lande. Det kunne eksempelvis ske ved, at man laver en aftale om, at anvende en bestemt del af nyhedsmaterialet fra hinanden enten ugentligt eller månedligt. Det påpeges, at sådanne samarbejder ikke behøver, at medføre store økonomiske udgifter for nogen af parterne, da der ville være tale om at udveksle egenproduktioner.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)