Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2012
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.)
(Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender Kuupik W. Kleist)

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2013.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 9
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2011 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 13
Redegørelse om Nordisk Samarbejde 2012.
(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk redegørelse 2012.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 16
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut bemyndiger Lovudvalget til at udpege en ad hoc sætteombudsmand, til behandling af en sag, hvor både Ombudsmanden og Sætteombudsmanden for Inatsisartut har erklæret sig inhabile.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 17
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med henblik på, at lov om Offentlige myndigheders registre tilpasses så man fremover kan give myndigheder og selskaber mulighed for at etablere whistleblowerordninger.
(Medlem af Inatsisartut, Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at det til enhver tid er de arbejdsklausuler, der er anført i ILOs konvention 941, særligt artikel 2 der skal gælde for løn og arbejdsvilkår, når det offentlige giver tilladelser til at private virksomheder kan benytte udefrakommende arbejdskraft i forbindelse med råstof og storskalaprojekter.
(Medlem af Inatsisartut, Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte den danske stat med henblik på tiltrædelse af ILOs konvention 94, såfremt det viser sig, at Grønland ikke allerede er omfattet af konventionen.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i forbindelse med revideringen af det nuværende tarifsystem pålægges at ændre gældende regler, således at udgifter til juridiske tvister mellem Nukissiorfiit/bygherre og entreprenører, udtages af fordelingsregnskabet for den by eller bygd, der forsynes af den enhed, hvorom der er uenighed, og i stedet fordeles solidarisk ud på alle brugerne i landet.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at tage initiativ til, at fastsætte minimumsalderen for plejeforældre og aflastningsfamilier, som ikke er i familie med barnet, til 25 år.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraatit)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der belyser fordele og ulemper ved en fremtidig supplerende brug af Gross National Happiness (GNP), Environmentally Sustainable National Income (eSNI), Net Economic Welfare (NEW) eller Happy Planet Index (HPI) eller andre tilsvarende måleinstrumenter, frem for alene bruttonationalproduktet (BNP).
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 23
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for obligatoriske forebyggende hjemmebesøg til alle ældre over 65 år.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 24
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en redegørelse til omdeling på forårssamlingen 2013, om mulighederne for rehabilitering efter endt sygdom/behandling, for personer over 18 år, der enten ikke er egnet til revalidering eller har behov for hjælp til at kunne gennemføre revalidering. Redegørelsen skal udgøre et egnet grundlag til efterfølgende udarbejdelse af en national handleplan for området.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 25
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til udarbejdelse af et regelsæt til afløsning af Lov nr. 232 af 12. juni 1975 om svangerskabsafbrydelse, således at bestemmelserne om Abortankenævnets sammensætning kan ajourføres.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 26
Forslag til Forespørgselsdebat om at skabe "Forældrenes Forening" således at forældrene får et større og mere klar indflydelse som indsættes i §§ 40, 41 og 42 i forordningen om folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann Siumut)

Imm./pkt.: 27
Forslag om Inatsisartutbeslutning om Grønlands tiltræden af nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelse.
(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 28
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 29
Beslutning om at Efterårssamlingen 2012 udvides med 2 ekstra mødedage.
(Lukket møde)
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fra 1. januar 2013 nedsætter en tværdepartemental arbejdsgruppe, der skal udarbejde en statusredegørelse for, i hvilket omfang Grønland har levet op til, kravene til Bæredygtig Udvikling, der er defineret i agenda 21, der blev vedtaget på FN's konference for miljø og udvikling, UNCED, i Rio de Janeiro i 1992 samt fremkomme med forslag til, hvordan vi fremadrettet kan fremme bæredygtig udvikling i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 31
1. beh. 25/10-2011
(FM2012/22)(EM2011/135)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at anmode Justitsministeren om, at fremsætte forslag til ændring af § 21 i Kriminalloven for Grønland således, at det klart fremgår, at sager vedrørende seksuelt misbrug af børn aldrig vil kunne afvises med argumentet om, at der er for lang tid siden, at overgrebet er blevet begået.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 32
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om mulighederne for at indføre og finansiere en ændring af skattelovgivningen, således at der indføres et beskæftigelsesfradrag med virkning fra 1. januar 2014 for personer, der modtager A-indkomst. Redegørelsen skal fremlægges for Inatsisartut på forårssamlingen 2013, således at de økonomiske konsekvenser af en beslutning om at indføre et beskæftigelsesfradrag kan indgå i den finanspolitiske prioritering op til Finanslovsforslaget for 2014.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 33
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM2013 pålægges at ændre Landstingslov nr. 12 fra 1999 om fangst og jagt samt bekendtgø-relse nr. 21 fra 2003 om fritidsjagtbeviser således, at det tydeligt fremgår, at der for tilladelse til fritidsjagt kan dispenseres fra kravet om folkeregisteradresse i Grønland, når ansøgeren er skattepligtig i Grønland og på denne måde opfylder det gældende dispensationskrav om fast tilknytning til det grønlandske samfund.
(Medlem af Inatsisartut Jørgen-Ole Nyboe Nielsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 34
2. beh. FM2013
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af Landstingsforordningen om offentlig hjælp, således at der indføres en karantæneperiode på 4 uger, hvis en ansøger eller modtager af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt enkeltudgifter uden rimelig grund:
. afslår et anvist arbejde,
. udebliver fra et anvist arbejde, eller
. opsiger eller forlader anvist arbejde eller på grund af egne forhold bliver opsagt herfra.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 35
1. beh. 13/4-2012
3. beh. FM2013
(FM2012/35)
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om forbud mod salg og udskænkning af energidrikke til personer under 18 år, samt mærkning og reklamering af energidrikke.
(Naalakkersuisoq for Sundhed)

Imm./pkt.: 36
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges løbende at fremsende de interne bestyrelsesevalueringer fra de 100 % selvstyreejede selskaber til Inatsisartuts Revisionsudvalg og Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, således at Inatsisartut sikres en indsigt i de udpegede og genudpegede bestyrelsesmedlemmers egnethed og kvalifikationer til at besidde de for vort samfund vigtige bestyrelsesposter.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 37
Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for og udfordringerne ved at skaffe ekstern finansiering til løsning af påtrængende samfundsproblemer ved aktiv søgning af velgørende fonde og andre godgørende organisationer.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i løbet af 2013 at udarbejde en analyse af, hvordan vi kan fremme Grønlands muligheder for at eksportere fangstdyr.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til EM 2014 pålægges at fremkomme med en evaluering af erhvervsprojektet "eksport af is og vand", der følger op på den daværende evaluering fra 2008. Den kommende evaluering skal blandt andet indeholde en beskrivelse af hvorvidt de endemål, der blev fastsat i 2004 i "strategi for eksport af is og vand fra 2004 til 2013" er blevet indfriet. Redegørelsen bør ligeledes beskrive og analysere de potentielle barrierer, der kan hindre udviklingen og modningen af en grønlandsk erhvervssektor inden for eksport af is og vand. Redegørelsen skal afslutningsvist indeholde forslag til konkrete tiltag, der ses egnede til bringe sektoren fra projektstadiet til produktionsstadiet.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 41
2. beh. FM2013
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for, at det indenfor jagttiden tillades at indfange vilde gæs i Grønland med henblik på husdyrhold.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge hvilke tiltag, der kan iværksættes for at forberede grønlandske virksomheders kompetencer og muligheder for at imødekomme, de tekniske krav olie og mineralsektoren stiller til leve randører i forbindelse med råstofaktiviteter.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 43
Forslag til forespørgselsdebat om bedre udnyttelse af landets vand ved større produktion.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 44
1. beh. 3/5-2012
(FM2012/44)
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje.
(Naalakkersuisog for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 45
Forslag til forespørgselsdebat om sociale socialeydelser.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 52
1. beh. 13/4-2012
(FM2012/52)
2. beh. FM2013
3. beh. FM2013
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2012 om ændring af Landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 54
1. beh. 30/4-2012
Ændringsforslag fra Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget vedtaget.(FM2012/54)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM 2013, at fremkomme med forslag til etablering af yderligere en efterskole i Grønland, med placering i Tasiilaq.
(Medlem af Inatsisartut Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremsætte et ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejen-domme som ejerlejlighed eller ejerbolig. Således at salgsprisen for en lejebolig, der ønskes overtaget ikke fastsættes på baggrund af markedsværdien men alene fastsættes på baggrund af en tekniskøkonomisk vurdering af boligens værdi.
(Medlemmer af Inatsisartut Kim Kielsen og Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 56
1. beh. 24/4-2012
(FM2012/56)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland ændres således, at 14 dages-fristen i forhold til meddelelse af enten afslag eller tilladelse til ansættelse eller anvendelse af udefrakommende arbejdskraft forlænges til 1 måned.
(Inuit Ataqatigiit's medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 57
1. beh. 26/4-2012
(FM2012/57)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til EM 2012 pålægges at udarbejde regler, der sikrer at kommunerne nedsætter arbejdsmarkedsudvalg, der skal høres i forbindelse med den kommunale sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til ansættelse af udefrakommende arbejdskraft. Naalakkersuisut pålæg-ges tillige at udarbejde regler, der regulerer udvalgets sammensætning og virke.
(Inuit Ataqatigiit's medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 58
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2013 at udarbejde en beretning til Inatsisartut hvori status for de tiltag, der er igangsat under hovedkonto 30.10.45 Særlig indsats på børn og - ungeområdet beskrives og evalueres.
(Medlemmer af Inatsisartut Ruth Heilmann & Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 59
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at tilsikre, at regelsættene, som regulerer den kommunale virksomhed, ikke afskærer kommunerne fra lovligt at drive underskudsgivende fællesvaskerier i de byer, som ikke længere har fællesvaskerier, efter A/S Boligselskabet INI lukkede deres offentlige vaskerier.
(Medlemmer af Inatsisartut Ruth Heilmann & Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 60
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at analysere behovet for etablering af et hospice i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 61
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for implementering af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap samt at opgaven med at fremme, og overvåge gennemførelsen af konventionen varetages af Viden- og Rådgivningscenter for handicap (IPIS). Inatsisartut modtager en årlig beretning om udviklingen på området.
(Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut)

Imm./pkt.: 62
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre en røgfri uge.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut)

Imm./pkt.: 63
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut gældende fra kvoteåret 2013 pålægges at øge den samlede isbjørnekvote for Tasiilaq, Illoqqortoormiut, Qaanaaq, med dertil hørende bygder med 60 dyr.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut)

Imm./pkt.: 64
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fra og med 2013 pålægges at øge hvalroskvoten for forvaltningsområde Nordvandet - Qaanaaq og omegn - med 75 dyr, og samtidig ændre § 8, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 20 fra 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros, således at en licens i nævnte forvaltningsområde kan udstedes til nedlæggelse af 5 eller flere hvalrosser.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Siumut)

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at teologi uddannelsen forbliver i Grønland, således præstemangel ikke belastes yderligere samt for at sikre menigheden drives med udgangspunkt i den grønlandske kulturarv.
(Medlemmer af Inatsisartut Ruth Heilmann, Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for at gøre det nemmere for handicappede at få job hos det offentlige og hos de private.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 72
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en hospice for de der er på vej til at dø.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 74
1. beh. 2/5-2012
Ændringsforslag fra et enigt udvalg vedtaget.(FM2012/74)
Forslag til at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte undersøgelse med henblik på etablering af idrætsskole eller gymnasial afdeling i Ilulissat.
(Medlem af Inatsisartut Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 76
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt befolkningen frit skal have ret til at indsamle rubiner til eget brug, herunder til fremstilling af smykker og andet kunsthåndværk, der kan sælges lokalt eller eksporteres.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 80
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyrets udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.)
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 81
Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxxx 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 83
2. beh. FM13
3. beh. FM13
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2012 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 84
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2012 om ændring af landstingslov om fiskeri.
(Naalakkersuisog for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 85
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst.
(Naalakkersuisog for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 86
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Kongeriget Danmarks tiltrædelse af de Forenede Nationers (FN) Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO) aftale om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
(Naalakkersuisog for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 87
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.
(Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 88
Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.
(Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 89
1. beh. 30/4-2012
Ændringsforslag fra et enigt udvalg vedtaget.(FM2012/89)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, således at åbningstiden for salg af stærke og svage drikke jf. §§ 11 og 12 forlænges til kl. 21.00 alle ugens dage.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 90
(FM2012/90)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, senest i forbindelse med EM2012, at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst således, at der kun kan gives tilskud til køb af nybyggede erhvervsjoller, der er produceret i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut)

Imm./pkt.: 92
1. beh. 8/5-2012
Ændringsforslag fra Familie- og Sundhedsudvalget vedtaget.(FM2012/92)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112 med en sms.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 94
Forslag til Inatsisartutlov om folkeskolen.
(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.
(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om efterskoler. (tilskud til udvekslingsophold)
(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 97
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.
(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde)

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om tiltrædelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap.
(Naalakkersuisoq for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling)

Imm./pkt.: 102
Redegørelse om Naalakkersuisuts Ældrestrategi.
(Naalakkersuisoq for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling)

Imm./pkt.: 107
Forslag til: Inatsisartutlov om, koncessioner om turistvirksomhed i udvalgte områder.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 108
Forslag til inatsisartutlov nr. xx af xx 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 110
Ændringsforslag fra Naalakkersusut vedtaget

Imm./pkt.: 111
2. beh. FM2013
3. beh. FM2013
Forslag til: Inatsisartutlov om næring.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 112
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 113
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fortsætte drøftelser med Alcoa Inc. vedrørende et muligt vandkraftbaseret aluminiumsprojekt ved Maniitsoq ud fra følgende rammevilkår og betingelser:
1. Ejerskab: ....
2. Anlægsinvesteringer: ......
3. Ændring af vandkraftloven: ....
4. Salg af overskudselektricitet til det offentlige forsyningsnet: ..
5. Ændring af skattelovgivningen og vandkraftloven: ....
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 114
Redegørelse om mulighederne for at oprette en Nuna job ordning.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 115
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan og hvorledes man kan animere børnene og småbørnene til større læselyst af grønlandsk litteratur.
(Inuit Ataqatigiit's medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 120
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx om ændring af landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting.
(Ændring af tidsfristen for optagelse på valglisten fra 6 uger til 3 uger)
(Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø)

Imm./pkt.: 121
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om ændring af inatsisartutlov om Greenland Oil Spill Response A/S. (Rettelse af § 11, stk. 4, i den grønlandske lovtekst)
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 126
1. beh. 24/4-2012
(FM2012/126)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM12 pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, således at tidsfristen i § 6, Stk. 3, forlænges fra 14 dage til 30 dage.
(Siumuts medlemmer i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 128
Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2013 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
(Naalakkersuisoq for Sundhed)

Imm./pkt.: 134
Forslag til forespørgselsdebat om de rammer og forudsætninger, som kan danne grundlaget for udarbejdelsen af en national vækststrategi, der skal pege på, hvordan Grønland kan opnå en gennemsnitlig årlig økonomisk vækstrate minimum på niveau med gennemsnittet i øvrige andre vestlige lande.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 135
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i løbet af 2013 at udarbejde informationsmateriale og gennemføre en oplysningskampagne således at borgere, som ønsker at holde hund informeres om reglerne herfor samt kendskab til, hvordan man sikrer den bedste opdragelse og pleje af hunde.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 139
Ændringsforslag fra Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget er vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om mulighederne for, at lærerne i folkeskolen tilbydes bedre efter- og videreuddannelsesforløb, som fremadrettet kan give dem bedre kompetencer og muligheder til at undervise på linjefagsniveau særligt i fagene matematik, engelsk, fysik/kemi og naturfag. Redegørelsen skal fremlægges for Inatsisartut på forårssamlingen 2013.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 141
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre 2013 til et særligt indsatsår mod voldtægt.
(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 143
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af § 6, stk. 1, i Landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn og unge, således at kommunernes pligt til at sikre det fornødne antal dagtilbud til alle børn i førskolealderen præciseres, på en måde som sikrer, at ventetiden på en daginstitutionsplads ikke overstiger et nærmere fastsat antal måneder.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 144
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan sikre at vore børn og unge vokser op som selvstændige individer, der kan og vil være med til at udvikle samfundet til at være selvbårent og selvstændigt.
(Medlem af Inatsisartut Jørgen-Ole Nyboe Nielsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 152
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2013 undersøger mulighederne for en forøgelse af elevantallet i Efterskole Villads Villadsen i Qasigiannguit med 20 elever.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 153
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at brugerviden fra Fisker- og Fangerorganisationen KNAPK fuldt ud ligestilles og tillægges samme formelle gyldighed, som den videnskabelige baserede rådgivning fra Naturinstituttet i forbindelse med udarbejdelse af kvoteindstillinger til Naalakkersuisut.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 154
2. beh. FM13
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut på FM2013 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil, således at der inden fordeling af midlerne til breddeidræt jfr. § 1, stk. 1, nr. 1, konkret øremærkes 1 mio. kr. årligt fra og med 2013 som støtte til Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat for at sikre bevarelsen af hundeslædekørslen som en vigtig del af vort lands unikke kulturelle og historiske arv.
(Medlem af Inatsiartut Aleqa Hammond Siumut)

Imm./pkt.: 155
2. beh. FM2013
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland og at øremærke afgiftsindtægterne på finanslovens hovedkonto 24.11.23, Miljøafgift på produkter til energifremstilling, til brug for fonden.
(Medlemmer af Inatsisartut Kim Kielsen og Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 156
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger i henhold til § 45 og § 46 i Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Således at BSU-husejere omfattet af kapitel 4 i forordningen igen får mulighed for at opnå offentlig støtte til renovering af deres huse fra og med 2013.
(Medlem af Inatsiartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 157
1. beh. 3/11-2009
Ændringsforslag fra et enigt udvalg vedtaget.(FM2011/20)(EM2009/148)(FM 2010/31)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til snarest at arbejde for indførelse af øvre grænse for indholdet af uran på 0,1 % på alle udvindings tilladte råstoffer i Grønland.
(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 158
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til FM2013 at udarbejde en redegørelse, der kortlægger hvor mange personer i den grønlandske arbejdsstyrke, der kan karakteriseres som ikke-nordisk arbejdskraft og i hvilke brancher, denne del af arbejdstyrken almindeligvis finder beskæftigelse. Redegørelsen skal ligeledes kortlægge de typiske arbejds- og ansættelsesforhold, der tilbydes denne gruppe på det grønlandske arbejdsmarked og om disse forhold i nogle tilfælde kan tendere til social dumping. Redegørelsen skal afsluttende indeholde anbefalinger til tiltag.
(Medlem af Inatsisartut Akitsinnguaq Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 159
Forslag til forespørgselsdebat, om hvordan vi sikrer, at det skal kunne betale sig at være lønmodtager i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Siumut)

Imm./pkt.: 160
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes kommunerne kan motiveres til en ensartet håndhævelse af de betingelser, der stilles i forbindelse med udbetaling af offentlig hjælp på grund af ledighed. Således at det sikres at arbejdsledige borgere ligebehandles.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 161
Forslag til forespørgselsdebat i Inatsisartut om, at afskaffe forældrebetaling og indføre stipendier til elever, der er på efterskoleophold i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Ruth Heilmann & Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 162
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan implementere "grønne regnskaber" for Selvstyreejede selskaber og institutioner i den nærmeste fremtid.
(Medlemmer af Inatsisartut Kim Kielsen og Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 166
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om fordele og omkostninger ved oprettelse af et kvalitets- og evalueringsråd, der skal vurderer og evaluere resultaterne og kvaliteten af uddannelserne i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 167
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for oprettelse af en landsdækkende studenterrådgivning, som kan rådgive studerende i psykogiske og sociale spørgsmål med henblik på, at stadig flere studerende gennemfører et uddannelsesforløb.
(Medlem af Inatsisartut Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 173
2. beh. FM13
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at arbejde for at indføre årligt tilskud på 500.000 kr. fra landskassen til det nationale hundeslædevæddeløb "Avannaata Qimussersua"
(Medlemmer af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 174
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fratrække ældre deres pension, når de ud over pensionen udøver indtægtsgivende arbejde.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 175
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der er behov for, for at kunne opnå en mere passende og for fiskerne økonomisk rentabel hellefiskekvotesystem.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 178
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi som et samfund kan få en mere passende forhold til alkohol.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

Imm./pkt.: 180
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at udsætte reetablering af området ved Kangilinnguit og nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at iværksætte en offentlig budrunde vedr. videreførelse af området.
(Medlemmer af Inatsisartut Doris Jakobsen og Kim Kielsen, Siumut)

Imm./pkt.: 181
2. beh. FM13
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Justitsministeren i Danmark med henblik på at indføre fodlænker til afsoning i hjemmet i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Doris Jakobsen, Kristian Jeremiassen, Siumut)