Samling

20120913 09:27:20
02FM/01.25.01-22 Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2001. Fra Landsstyremedlemmet for Økonorni

Den 2. april 2002  FM 2002 / 22

                                                        

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 2001

(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

                                                                      

Forelæggelsesnotat

1. Behandling

Jeg fremsætter hermed på landsstyrets vegne forslag til landstingstillægsbevillingslov for 2001. Det fremgår af bestemmelserne i §26 i budgetloven, at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i  løbet  af  finansåret optages på en tillægsbevillingslov, som fremsættes det følgende år.

Der  er  således  tale  om  en  efterbevillingslov, som formaliserer Landstingets og Landstingets Finansudvalgs tidligere beslutninger.

Da der er tale om en efterbevillingslov vil finansloven for 2001 og TB 2001, som den måtte blive vedtaget, tilsammen vise hvilke bevillinger og tekstanmærkninger, der var gældende for 2001. For de konti hvor der er meddelt tillægsbevilling viser tillægsbevillingslovens bilag 1, hvad den samlede bevilling for 2001 herefter udgjorde.

I denne tillægsbevillingslov er der følgende former for bevillingsændringer:


                   bevillingsændringer som med hjemmel i tekstanmærkning er godkendt af Landsstyret,

                   bevillingsændringer som er godkendt af Landstinget den 30. maj 2001 og

                   bevillingsændringer som er godkendt af Landstingets Finansudvalg.

Herudover indeholder lovforslaget et bilag 2 med ændringer til tekstanmærkninger.

Der er på normal vis medtaget Almindelige bemærkninger og bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget.


Endelig er der medtaget budgetbidrag til bevillingsændringerne samt bemærkninger til tekstanmærkningerne.


Det fremlagte forslag til TB 2001 viser et DAU-underskud på 115.149.000 kr. Da finansloven  for 2001 udviste et DAU-overskud på 35 mio. kr. betyder det, at  det  samlede  budgetterede  DAU-underskud  i 2001 er 80.149.000 kr.

Hovedårsagen til forværringen på ca.115 mio. kr. er, at der er givet en ekstraordinær anlægsbevilling på 111.536.000 kr., for at udligne den tilsvarende bevilling med negativt fortegn, der blev givet i 2000 for at finansiere genbevillinger fra 1999.

Bevillingen på ca. 111 mio. kr. er overført til anlægs- og renoveringsfonden og har 0-stillet den tidligere negative bevilling på samme størrelse. Herefter er der i anlægs- og renoveringsfonden udelukkende optaget projektbevillinger  til anlægs-  og  renoveringsprojekter. Merbevillingen på ca. 111 mio.kr. i 2001 havde ingen umiddelbar likviditetsmæssig virkning. Jeg skal iøvrigt oplyse, at den nævnte løsning er valgt efter anbefaling fra ekstern revision.

Den resterende forværring af DAU-resultatet med 3.613.000 kr. skyldes, at Landstingets Udvalg for Forretningsordenen har godkendt ufinansierede bevillinger på 3.613.000 kr. i 2001 under aktivitetsområde 01 Landstingets formandskab.

Jeg skal iøvrigt henvise til de almindelige bemærkninger til lovforslaget samt til budgetbidrag og bemærkningerne til tekstanmærkningerne.

Med disse bemærkninger vil jeg overlade forslaget til behandling i Landstinget, og anbefale, at det herefter overgives til behandling i Finansudvalget.