Samling

20120913 09:27:21
02FM/01.25.01-6 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg. Fra Landstyreformanden

Forslag til landstingslov nr. xx af xx maj 2002 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

(Medlemssammensætning og ændring i sekretariatsfunktionen for Forbrugerklageudvalget).

 

§ 1.

 

I landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, priser og forbrugerklageudvalg, blandt andet ændret ved landstingslov nr. 1 af 28. februar 1994 og senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 12. november 2001 foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således: "Denne lovs administration varetages af Grønlands Forbrugerråd og Landsstyret eller den Landsstyret bemyndiger hertil."

2. § 2, stk. 4, 2. pkt. affattes således:

"Det samme gælder den, der varetager administrationen af denne lovs kapitel 9, jfr. § 27, stk. 9."

3. § 27, stk. 1, affattes således:

" Forbrugerklageudvalget består af 9 medlemmer, der udpeges således:

- 4 medlemmer udpeges af forbrugerrådet blandt dets medlemmer eller disses suppleanter,

- 1 medlem udpeges af Arbejdsgiverorganisationen for Handel, Service, og Transporterhvervene i Grønland, HST og Grønlands Arbejdsgiverforening i forening,

- 1 medlem udpeges af Fællesforeningen for de grønlandske Brugser, KNB,

- 1 medlem udpeges af Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S i forening og

- 1 medlem, som skal være jurist, udpeges af det ressortansvarlige landsstyreområde."

4. § 27, stk. 2 affattes således:

"Stk. 2. Det af Landsstyret udpegede medlem skal være formand for Forbrugerklageudvalget."

5. I § 27, indsættes som stk. 9:

"Stk. 9. Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion varetages af Forbrugerrådets sekretariat."

 

§ 2.

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2002.

 

 

FM 2002 / 06

Landsstyrets Sekr. J. nr. 76.02

 

 

Jonathan Motzfeldt                        /                  Søren Hald Møller

Almindelige bemærkninger

 

Forslaget indeholder ændringer i § 1, nr. 1 og 3 ajourføring af lovteksten fra 1986. Ændringerne i § 27, stk.1 foreslås på grund af at Foreningen af Næringsdrivende i Grønland, FANG, nu er nedlagt og aktiviteterne fortsat i HST’s og GA’s regi, og på grund af at Kalaallit Niuerfiat som samlet selskab nu er opdelt i forbindelse med privatisering af KNI Pisiffik.

 

Den foreslåede ændring i § 1, nr. 2, er en konsekvens af den foreslåede ændring i § 1, nr. 5.

 

De forslåede ændringer i § 1, nr. 4 og 5 skal ses på baggrund af den styrkelse af sekretariatsfunktionen hos Grønlands Forbrugerråd, der er sket efter oprettelse af et fællessekretariat for Forbrugerrådet og Konkurrencenævnet pr. 1. januar 2002.

 

Det har været intentionen at styrkelsen af fællessekretariatet for både Forbrugerrådets og Konkurrencenævnets vedkommende skal medvirke til en større slagkraft fra de to lovbestemte organer, således at intentionerne bag konkurrenceloven og forbrugerlovgivningen i højere grad kan føres ud i livet.

 

Det er, da fællessekretariatet nu er styrket, naturligt at samle flest mulige af de administrative aktiviteter vedrørende forbrugerlovgivningen i dette fællessekretariat.

 

Den hidtidige konstruktion, hvorefter Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion ligger hos formanden for Forbrugerklageudvalget er i sin tid etableret af praktiske årsager. Med oprettelsen af et styrket fællessekretariat for Forbrugerrådet og Konkurrencenævnet findes det naturligt også at lægge sekretariatsbetjeningen af Forbrugerklageudvalget i dette sekretariat.

 

Ved en frigørelse af formanden for Forbrugerklageudvalget fra det administrative arbejde i forbindelse med Forbrugerklageudvalgets sagsbehandling sker ingen ændringer i den saglige behandling af sagerne.

 

Da Forbrugerklageudvalgets formand udpeges af Landsstyret, sikres fortsat den nødvendige uafhængighed.

 

Administrative konsekvenser

Da det oprettede fællessekretariat ved oprettelsen er dimensioneret blandt andet til også at kunne fungere som sekretariat for Forbrugerklageudvalget, medfører lovforslaget ingen administrative konsekvenser.

 

FM 2002 / 06

Landsstyrets Sekr. J. nr. 76.02

Økonomiske konsekvenser

Bevilling til sekretariatsbetjening af Forbrugerklageudvalget, Forbrugerrådet og Konkurrence-nævnet er allerede tilvejebragt i forbindelse med vedtagelsen af Landstingsfinansloven for 2002. Der forventes derfor ingen økonomiske konsekvenser af lovforslagets vedtagelse.

Forslaget har været til høring i Grønlands Forbrugerråd og Økonomidirektoratet. Bemærkninger derfra er indarbejdet.

 

 

 

 

Til § 1.

Til nr. 1

"Handels- og Trafikdirektoratet" erstattes med "Landsstyret". Der er tale om en tilpasning af teksten, således at denne vil kunne være korrekt både i forhold til de stedfundne, men også fremtidige ressortændringer i Grønlands Hjemmestyre."

 

 

 

 

Ændringen er en konsekvens af den nedenfor under nr. 5 nævnte ændring og korrigerer henvisningen til det korrekte stykke.

 

 

 

Foreningen af Næringsdrivende i Grønland, FANG, er nu nedlagt og medlemmerne repræsenteret i henholdsvis Arbejdsgiverorganisationen for Handel, Service, Transporterhvervene og IT i Grønland, HST, og Grønlands Arbejdsgiverforening, GA. På denne baggrund foreslås, at det medlem, der tidligere udpegedes af FANG nu udpeges af HST og GA i fællesskab.

Kalaallit Niuerfiat, KNI, er nu ved privatisering af KNI Pisiffik A/S delt i to selvstændige selskaber. Det foreslås, at det medlem, der tidligere skulle udpeges af Kalaallit Niuerfiat fremover udpeges af KNI Pisiffik A/S og KNI Pilersuisoq A/S i forening.

Ændringerne er udelukkende praktiske og bibeholder den nuværende fordeling mellem Grønlands Forbrugerråd og erhvervsinteresser, som hele tiden har været hensigten med medlemssammensætningen i Forbrugerklageudvalget.

 

 

 

Det foreslås, at den af Landsstyret udpegede formand for Forbrugerklageudvalget fritages for samtidig at varetage Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion. Ved den gennemførte styrkelse af Forbrugerrådets sekretariat er der taget højde for, at dette også ressourcemæssigt vil kunne klare betjeningen også af Forbrugerklageudvalget.

Ved den foreslåede ændring fritages formanden således for dobbeltrollen som formand og sekretær under Forbrugerklageudvalgets møder.

 

 

 

 

Det foreslås, at det pålægges Forbrugerrådets sekretariat at varetage sekretariatsfunktionen også for Forbrugerklageudvalget. Hermed forankres Forbrugerklageudvalgets sekretariatsfunktion i Forbrugerrådets sekretariat.

 

Til § 2

 

Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2002.

 

 

02FM/01.25.01-6 Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigut, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut...Naalakkersuisut Siulittaasuat

Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik inatsisartut inatsisissaattut nr. xx, uu. maj 2002-meersussatut siunnersuut.


(Ilaasortat nalunaarsorneqarnerat aamma Atuisartunu Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiata allattoqarfeqarnerata allanngortinneqarnera)


 


§ 1.


 


Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisartoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat pillugit inatsisartut inatsisaanni nr. 10, 13. november 1986-imeersumi, ilaatigut inatsisartut inatsisaatigut nr. 1, 28. februar 1994-imeersukkut kingusinnerpaamillu inatsisartut inatsisaatigut nr. 13, 12. november 2001-imeersukkut allanngortinneqartumi, makku allannguutigitinneqassapput:


 


 


1. § 2, imm. 1 ima oqaasertaqassaaq:


"Inatsisip matuma nakkutigineqarnera Atuisartunut Pisisartunullu Siunnersuisartoqatigiinnit aamma Naalakkersuisunit imaluunnit taamaaliornissamut Naalakkersuisut piginnaatitaannit isumagineqarpoq.


 


2. § 2, imm. 4-mi oqaaseqatigiit aappaat ima oqaasertaqassapput:


"Taamatuttaaq pisinnaavoq inatsimmi matumani kapitali 9-p nakkutigineqarneranik isumaginnittuusoq, tak. § 27, imm. 9."


 


3.§ 27, imm. 1 ima oqaasertaqassaaq:


"Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqaertarfik qulingiluanik ilaasortaqarpoq toqqarneqartunik ima:


- ilaasortat sisamat Atuisartunut Pisisartunullu Siunnersuisartoqatigiit ilaasortamik taakkuluunniit sinniisussaasa akornanni toqqakkat.


- ilaasortaq ataaseq toqqarneqassaaq Arbejdsgiverorganisationen for Handel, Service og Transportehvervene i Grønland, HST aamma Sulisitsisut Peqatigiiffiannit ataatsimoorullugu,


- ilaasortaq ataaseq toqqarneqassaaq Kalaallit Nunaanni Brugseninit, KNB


- ilaasortaq ataaseq toqqarneqassaaq Pisiffik A/S-imit aamma KNI Pilersuisoq A/S-imit ataatsimoorullugu aamma


- ilaasortaq ataaseq, inatsisilerituujusussaq, naalakkersuisoqarfimmit akisussaasumit toqqarneqassaaq."


_______________________


UPA 2002 / 06


Allattoqarfik J.nr. 76.02


4.§ 27, imm. 2 ima oqaasertaqassaaq:


"Imm. 2. Naalakkersuisunit toqqagaalluni ilaasortaq Atuisartunut Pisisartunullu Maalaruteqartarfiani siulittaasuussaaq."


 


5.§ 27-mi imm. 9-tut ilanngunneqassaaq:


"Imm. 9. Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartrafiup allattoqarfeqarnera Atuisartut Pisisartullu Siunnersuisartoqatigiiffianit isumagineqassaaq."


 


 


§ 2.


 


Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. juni 2002-miit atuutilerpoq.


 


 


 


Nassuiaatit nalinginnaasut


 


Siunnersuutip imarai § 1-imi nr. 1-ip aamma 3-p allanngortinnerat inatsisip 1986-imeersup oqaasertai naleqqussarniarlugit. § 27, imm. 1-imi allannguutinut siunnersuutigineqartunut Kalaallit Nunaanni Inuutissarsiummik ingerlataqartut Kattuffiata, FANG, atorunnaarsinneqarsimanera, taassumalu inger-latsinerata HST-mit aamma GA-mit ingerlatarineqalernerat aammalu Kalaallit Niuerfiata inger-latseqatigiiffik ataasiusumiit KNI Pisiffiup namminersortunit ingerlatassanngortinneqarneranut atatillugu aggulunneqarsimanera pissutaapput.


 


§ 1, nr. 2-mi allannguutissatut siunnersuut § 1, nr. 5-imi allannguutissatut siunnersuutip kinguneraa.


 


§ 1, nr. 4-mi aamma 5-imi allannguutissatut siunnersuutinut pissutaavoq Atuisartunut Siunnersuisoqa-tigiit allattoqarfiata Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit aamma Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiitita-liap 1. januar 2002-miit ataatsimoortumik allattoqarfeqalersinnerisigut nukittunerulersinneqarsimanera.


 


Atuisartunut Pisisartunullu Siunnersuisartoqatigiit aamma Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimoortumik allattoqarfiata nukittunerulersinneqarneratigut siunertaasimavoq sullissiviit inatsisik-kut aalajangikkat taakku marluk sunniuteqarnerulersinneqanissaat, tamatumuunalu unammilleqatigiin-nermut inatsimmi aamma atuisartut pisisartullu pillugit inatsisiliani siunertaasut piviusunngortinneqar-nissaat.


 


Ataatsimoortumik allattoqarfik nukittunerulersinneqareermat atuisartut pisisartullu pillugit inatsisiliat pillugit allaffissornikkut suliassat sapinngisamik amerlanerpaat ataatsimoortumik allattoqarfimmi tas-sani katersorneqarnissaat pissusissamisoorpoq.


 


Maannamut ilusiliisimaneq, taanna malillugu Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiata allattoqarfia Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuaniissimalluni, taamanikkut pilersinneqarpoq atorluaaniarluni. Atuisartunut Pisisartnullu Siunnersuisartoqatigiit aamma Unammil-leqatigiinnermut Ataatsimiititaliap ataatsimoortumik allattoqarfiata nukittunerulerneratigut pissusissa-misoorsorineqarpoq Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiata allattoqarfikkut sullinneqarnerata allattoqarfimmit tassannga isumagineqalernissaa.


 


Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiup suliassanik suliarinninnermut atatilugu allaffissornik-kut suliassanik Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuata suliaqarunnaarsinneqar-neratigut suliassanik suliarinnittarneq allannguuteqanngilaq.


 


______________________


UPA 2002 / 06


Allattoqarfik J.nr. 76.02


Atuisartunut Pisisartnullu Maalaaruteqartarfiup siulittaasua Naalakkersuisunit toqqarneqartarmat ar-laannaannulluunniit attuumassuteqannginnissaq qularnaarneqarpoq.


 


 


 


Ataatsimoortumik allattoqarfik pilersinneqarnermini aamma Atuisartunut Pisisartunullu Maalaarute-qartarfiup allattoqarfiatut ingerlasinnaasutut angissusilerneqarmat inatsisissatut siunnersuut allaffissor-nikkut kinguneqassanngilaq.


 


 


 


Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfiup, Atuisartunut Pisisartunullu Siunnersuisartoqatigiit aamma Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliap allattoqarfikkut sullinneqarnerannut aningaasaliis-sutit 2002-mut Inatsisartut aningaasanut inatsisaata akuersissutigineqarneranut atatillugu pissarsiarine-qareerput. Taamaattumik inatsisissatut siunnersuutip akuersissutigineqarnera aningaasatigut kingune-qassasoq naatsorsuutigineqanngilaq.


 


Siunnersuut Atuisartunut Pisisartunullu Siunnersuisartoqatigiinnut aamma Aningaasaqarnermut Pisortaqarfimmut isummerfigeqqusissutigineqarsimavoq. Taakkunannga oqaaseqatit ilanngunneqa-reerput.