Samling

20120913 09:25:53
Spørgsmål til Landsstyret

EM06/48 Spørgsmål til Landsstyret vedr. den uklare situation i Landsstyrekoalitionen.

EM06/59 Spørgsmål til Landsstyret vedr. bedre nyhedsformidling for døve

EM06/69 Spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at tage initiativ til at kommunerne kan overtage PAARISA¿s opgaver ?

EM06/70 Spørgsmål til Landsstyret: Hvem driver landingsbanen i Miki Fjord i Østgrønland, og hvad er formålet med driften?

EM06/71 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er status vedrørende privatiseringen af Garveriet ¿Great Greenland¿?

EM06/72 Spørgsmål til Landsstyret: Om offentlighedens adgang til resultaterne af de videnskabelige undersøgelser, der løbende bliver foretaget i Grønland?

EM06/73 Spørgsmål til Landsstyret vedr. pensionisters mulighed for omlægning af lån i BSU-huse, således at forrentning og afdrag tilpasses pensionistens økonomiske situation.

EM06/75 Spørgsmål til Landsstyret vedr. model til forbedring af mulighed for ledsagelse af nærtstående under langvarig sygdomsbehandling uden for hjemkommunen.

EM06/76 Spørgsmål til Landsstyret vedr. bekæmpelsen af tuberkulose

EM06/77 Spørgsmål til Landsstyret vedr. udbredelsen af tuberkulose

EM06/78 Spørgsmål til Landsstyret vedr. tuberkulose overvågningen

EM06/79 Spørgsmål til Landsstyret: om borgernes restancer til det offentlige.

EM06/90 Spørgsmål til Landsstyret: Hvordan vurderer man om læge- og sygeplejerskevikarer der ansættes i kysten lever op til de jobmæssige krav der stilles?

EM06/91 Spørgsmål til Landsstyret: Hvad er baggrunden for at man aflønner medicinforvalterne i bygderne efter indbyggertallet?

EM06/93 Spørgsmål til Landstyret : Om der er tiltag til tilpasning af den nugældende forbrugerlov, sådan så den gøres mere nutidig.

EM06/96 Spørgsmål til Landsstyret: Samtidig med, at der bliver færre og færre rejefabrikker i Grønland, stilles hermed et spørgsmål til Landsstyret om, hvorvidt der vil blive foretaget tiltag i kvotering af rejer.

EM06/98 Agter Landsstyret i fremtiden at forhøje kvoten for moskusokser i Qasigiannguitområdet, Naternaq? Mener Landsstyret, at kun de tre bevilgende kommuner; Qasigiannguit Kommuneat, Aasiaat Kommuneat og Kangaatsiap Kommunea, får tildelt moskusoksekvoter? Endvidere forespørges Landsstyret om, hvorvidt der planlægges optælling af moskusoksebestanden?

EM06/106 Hvilke tiltag påtænker Landsstyret med henblik på at optimere bestræbelser på oplysning og udvikling af turismen og turismeerhvervet i bygderne.

EM06/109 Hvilke tiltag planlægger Landsstyret med henblik på bevarelse af grønlandsk kultur specielt hvad angår gamle fangstmetoder.

EM06/112 Har Landsstyret overvejelser om at tidsangivelse for fuglejagt af visse fugle bliver ændret.

EM06/113 Har Landsstyret planer om at arbejde for tilladelse til fuldstændig åbning af hellefiskefiskeriet på visse hellefiskeområder.

EM06/115 Hvorledes forholder Landsstyret sig til at arbejde for, at der udover den almindelige kanal til distribution af udsendelser i radio- og tv bliver etableret en anden kanal.

EM06/116 Vil Landsstyret arbejde for, at der etableres vand- og kloakfaciliteter i første omgang i de største bygder.

EM06/118 Hvorledes forholder Landsstyret sig til at tage initiativ til at undervisning af guider etableres i Ilulissat.

EM06/119 Hvilke planer har Landsstyret til at løse den alvorlige boligsituation i Ilulissat, Nuuk, Sisimiut og Qaqortoq.

EM06/120 Hvorledes forholder Landsstyret sig til mulighederne for byggeri af ungdomsboliger. som de unge selv med årene kan overtage som ejerboliger.

EM06/122 Påtænker Landsstyret at tage initiativ til beskyttelse af hellefiskeområder samt at tage initiativ til bæredygtighed i hellefiskebestande på bestemte hellefiskeområder.

EM06/123 Hvilke muligheder ser Landsstyret for at afhjælpe den betrængte økonomiske situation for borgere og kommunekassen i Qaanaap kommunia.

EM06/124 Påtænker Landsstyret at arbejde for, at der anlægges en sti fra Ilulissat by mod Ilulissat fjorden (mod Sermermiut).

EM06/125 Hvilke planer har Landsstyret for iværksættelse af retningslinier for at sikre, at uhæmmet udførsel af Grønlands ikke levende ressourcer ophører, og hvilke kontrolforanstaltninger for retningsliniernes overholdelse kan forudses, således at udførsel kommer landet til større gavn.

EM06/126 Hvilke planer har Landsstyret med hensyn til fiskernes, rejefiskernes og torskefiskernes indhandlingsmuligheder ?

EM06/127 Hvilke tiltag er foretaget hidtil for at bedre forholdene for autistiske børn og unge ? og hvilke planer har Landsstyret for at servicere autister i fremtiden ?

EM06/128 Hvilke planer har Landsstyret for at afværge, at unge uddannelsessøgende der rejser til en anden by oplever ikke at have et sted at bo og at uddannelses byen i nogle tilfælde endda ikke ved at den uddannelsessøgende er nået frem og lever nærmest som husvild eller er Landsstyret klar over, at sådanne forhold eksisterer ?

EM06/129 Hvor langt er man nået med informationskampagnen om fisker- og fangerhvervet i Grønland samt med informationskampagne om den grønlandske fangererhvervs betydning for den grønlandske kultur til omverdenen ? og hvad er køreplanerne for kampagnerne ?

EM06/130 Hvilke forestillinger har Landsstyret til at Grønland selv fører kontrol med besøg udefra samt at vi selv overtager fiskerikontrollen af vest- og østgrønland ?

EM06/131 Hvilke forestillinger har Landsstyret til at holde bestandene nede på måger, ravne og ræve som bare er vokset i antal ? eller hvilke planer har Landsstyret for at holde bestandene nede på nævnte dyr og fugle ?

EM06/132 Hvad har Landsstyret i sinde at gøre ? for at udligne vilkårene for borgerne i Danmark og Grønland ? For hvis du bor i Danmark som grønlænder eller dansker med har folkeregisteradresse i Grønland, så kan du ikke gøre dig nogen forhåbninger om at gøre brug af tilbud og muligheder som gælder for borgerne i Danmark, bare fordi du altså har folkeregisteradresse i Grønland. Kan dette ikke betegnes som diskrimination ?

EM06/133 Hvad har man foretaget af tiltag vedrørende sælskind ? hvad har man gjort for at give håndsrækning til de fyrede indhandlingsmedarbejdere ? Hvad er det der foregår ? Hvad har Landsstyret i sinde af gøre ?

EM06/134 Er der i forbindelse med etablering af vandkraftværk på Qorlortorsuaq blevet indgået aftale med den tidligere ejer eller ejeren af ørreddambruget ?

EM06/135 Foregår der aktuelt uranefterforskning med henblik på egentlig udvinding ? eller hvilke planer har Landsstyret med hensyn til uran ?

EM06/142 Spørgsmål til Landsstyret vedrørende, hvilke planer planer der er lagt for det internationale polarår 2007 - 2008

EM06/144 Spørgsmål til Landsstyret: Hvilke tiltag påtænker Landsstyret at foretage for at undgå, at de uddannelsessøgendes deltagelse i Grønlandsmesterskaber påvirker bedømmelsen af studieaktiviten.

EM06/145 Spørgsmål til Landsstyret om mindstekrav til skolehjemsforhold for teenagebørn, der flytter fra bygderne til byerne for at færdiggøre den lovpligtige del af skolegangen.

EM06/150 Har Landsstyret tanker om at tildele bolig til unge forældre under 18 år?

Naalakkersuisunut apeqqutit

UKA06/48 Naalakkersuisunut apeqqut Naalakkersuisooqatigiinneq nalorninartoq pillugu.

UKA06/59 Tusilartunut nutaarsiassalerinerup pitsaanersumik ingerlanneqarlernissaa pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

UKA06/69 Naalakkersuisunut apeqqut: PAARISA-p suliassaqarfiisa kommuninut isumagisassanngor-tinneqarsinnaanerat pillugu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat ?

UKA06/70 Naalakkersuisunut apeqqut: Tunumi Miki Fjord-ip nunataani timmisartunut mittarfimmik kikkut ingerlatsissuuppat, qanorlu siunertaqartumik ingertasisoqarpa ?

UKA06/71 Naalakkersuisunut apeqqut: Qaqortumi ammeriviup ¿Great Greenland¿-ip namminersor-tunngortinnissaa pillugu suliaq sumut killippa ?

UKA06/72 Naalakkersuisunut apeqquteqaat: Kalaallit Nunaani ilisimatusarnikkut misissuinerit ataavartumik ingerlanneqartut paasissutissartai pillugit inunnik tamanit paasiniarneqarsinnaalersinneqarnissaat pillugu.

UKA06/73 Ernialersuineq akilersuinerlu utoqqalinersiaqartup aningaasaqarnikkut atugaanut naapertuuttunngoqqullugu utoqqalinersiallit BSU aqqutigalugu illuliornermi attartugaasa allan-ngortinneqarsinnaanerannut periarfissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqqut.

UKA06/75 Ilaquttap qanigisap sivisuumik napparsimanerani katsorsarneqarneranut atatillugu kommuunerisap avataani napparsimasup katsorsarneqarnerani angalaqataanissaata periarfissaasa pitsanngorsaavigineqarnissaanik ilusilersuinissaq pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

UKA06/76 Tuberkulosep akiorniarneqarnissaa pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

UKA06/77 Tuberkulosep tunillaassuunnera pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat

UKA06/78 Tuberkulosep misissuiffigineqarnera pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat

UKA06/79 Naalakkersuisunut apeqquteqaat: innuttaasut pisortanut akiligassaat pillugit.

UKA06/90 Naalakkersuisunut apeqqut: Nakorsat niviarsiallu sinerissamut paarlattaajartortartut sulinermut naleqquttuunersut qanoq nalilliiffigineqartarpat?

UKA06/91 Naalakkersuisunut apeqqut: Nunaqarfinni nakorsaatinik nakkutilliisut akissaasersornerini nunaqarfiup inuttussusianik aallaaveqartarneq sumik tunngaveqarpa?

UKA06/93 Naalakkersuisunut apeqqut: Pisisartut inatsisitigut illersugaanerat pitsanngorsarniarlugu, inatsisit ullutsinni atorneqartut Naalakkersuisut naleqqussarneqarnissaannik suliniuteqaler-saarnersut pillugu apeqquteqaat.

UKA06/96 Siunissami nunatsinni raajanut suliffissuit ikiliartuinnartillugit raajartassanut pisassiisarnermut tunngatillugu Naalakkersuisut qanoq isiuuseqassanaarnersut matumuuna apeqquteqaatigaarput.

UKA06/98 Qasigiannguit eqqaani naternami umimmaat pisarineqartartussat amerlineqarnissaat siu-nissami Naalakkersuisut eqqarsaatigivaat? Naalakkersuisullu isumaqarpat Kommunet pinga-sut umimmaliinermi aningaasaliisut Qasigiannguit, Aasiaat, Kangaatsiarlu kisimik umim-mannik pisassinneqartassasut? Aammalu umimmaat qanoq amerlatigineri paasiniarlugit kisitsisoqarnissaa siunissami pilersaaruteqarfigineqarpaa?

UKA06/106 Nunaqarfinni takornariartitsineq takornariartitsinermillu inuussutissarsiuteqarneq pillugit qaammarsaaneq siuarsaanerlu annertunerulersinnaaqqullugit iliuusissat qanoq ittut Naalakkersuisunit isumaliutigineqarpat?

UKA06/109 Kalaallit kultur-itta, pingaartumik piniariaasitoqqat allanngutsaalineqarnissaasa illersorneqarnissaat siunertaralugu iliuusissat qanoq ittut Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpat?

UKA06/112 Kalaallit nunatsinni timmissat ilaasa piniagaasarnerisa allanngortinneqarnissaa Naalakkersuisunit isumaliutigineqarpa?

UKA06/113 Qaleraleqarfiit ilaanni qalerallerinerup tamakkiisumik ingerlanneqarnissaata akuersissutigineqarnissaa Naalakkersuisut sulissutiginiarpaat?

UKA06/115 Radio-kut tv-kulluunniit aallakaatitsissummik nalinginnaasumik aallakaatitsissutip saniatigut pilersitsisoqarnissaa sulissutigissallugu Naalakkersuisut qanoq isummerniarpat?

UKA06/116 Aallaqqaammut nunaqarfinni anginerusuni imermut eqqakkanullu kuuffeqalernissaa Naa-lakkersuisut sulissutiginiarpaat?

UKA06/118 Takornarianut angallassisartussanik ilinniartitsinermik Ilulissani pilersitsinissap suliniutigineqarnissaa Naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

UKA06/119 Ilulissat, Nuup, Sisimiut Qaqortullu kommuniini inissaaleqinerup aaqqiivigineqarnissaanut Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat?

UKA06/120 Inuusuttunut inissianik, inuusuttut namminneq ukiut ingerlaneranni pigilersinnaasaannik sanaartorsinnaanermut periarfissat Naalakkersuisut qanoq isumaqarfigaat?

UKA06/122 Qaleraleqarfiit illersorneqarnissaat aamma qalerallit sumiiffinni aalajangersimasuni piujuaannartinneqarnissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

UKA06/123 Qaanaap kommuniani innuttaasut kommunillu karsiata aningaasakilliornerat qanoq ikiorsiivigineqarsinnaasutut Naalakkersuisunit isigineqarpa?

UKA06/124 Ilulissat illoqarfianiit Ilulissat Kangerluata tungaanut, (Sermermiut tungaannut) pisuinnaat aqqussiornissaat anguniarlungu Naalakkersuisut suliniuteqalersaarpat?

UKA06/125 Pisuussutit uumaatsut nunatsinniit killeqanngitsumik annissuunneqarnerat unitsinneqarsinnaaqqullugu maleruagassanik pilersitsinissamut Naalakkersut qanoq pilersaaruteqarpat aammalu annissuineq nunatsinnut iluaqutaanerusinnaaqqullugu maleruagassat eqquutsinneqarnissaannut nakkutilliinerit qanoq ittut takorloorneqarsinnaappat?

UKA06/126 Aalisartut, rejer-niat aammalu saarullinniat tunitsiveqartinneqarnerannut tunngatillugu Naalakkersuisuit qanoq pilersaaruteqarpat ?

UKA06/127 Meeqqat inuusuttullu autist-imi nappaatillit maannamut qanoq sullinneqarpat ? aamma siunissami autist-mimik nappaatilinnut sullissineq qanoq ittoq Naalakkersuisunit pilersaarutigineqarpa ?

UKA06/128 Inuusuttut ilinniariarlutik illoqarfinnut allanut angalatinneqartartut ilaasa inissaqartinneqaratik, allaallu ilaatigut illoqarfimmut najungarilingassaminnut tikinnerminniluunniit ilisimaneqaratik sumi tamaani utaqqisariaqartarnerat naalakkersuisunit qanoq iliuuseqarfigineqarniarpa, imaluunniit taamaattoqartarnera Naalakkersuisunit ilisimaneqarpaa ?

UKA06/129 Kalaallit Nunatsinni aalisarnermik piniarnermillu inuussutissarsiuteqarnerup, minnerunngitsumillu kalaallit kultur-itsinni, piniarnermik inuussutissaarsiuteqarnerup kalaallinut pingaaruteqassusianik nunarsuarmioqatitsinnut paasisitsiniaaneq sumut killippa ? aamma qanoq ingerlanneqarpa ?

UKA06/130 Nunatta avataaniit orningarneqarnerata aammalu aalisarnikkut kitaani tunumilu nakkutigineqarnerata kalaallinik nammineq nakkutigineqalersinnaanera Naalakkersuisunit qanoq takorloorneqarpa?

UKA06/131 Naajat tulukkat, teriannissallu amerlingaluttuinnartut qanoq ilillugit amerlassutsimikku killilersimaarneqarsinnaanerat Naalakkersuisunit takorloorneqarpa ? imaluunniit Naalakkersuisut uumasut taakku pillugit qanoq pilersaaruteqarpat ?

pkt132

UKA06/133 Puisit amii pillugit qanoq iliortoqarpa ? qanoq pilersaaruteqartoqarpa ? amernik tigooraasut ilaat soraarsinneqartut qanoq iliuuseqarfigineqarpat ? susoqartoq-una ? Naalakkersuisut suniarpat ?

UKA06/134 Qorlortorsuarmi erngup nukinganik nukissiuuteqalernissamut atatillugu, qorlortorsuarmi eqalunnut tukertitsiviuteqarsimasoq, imaluunniit tukertitsiviutilik arlaatigut Naalakkersuisunit isumaqatigiissuteqarfigineqarsimavaa ?

UKA06/135 Nunatsinni Uran-isiorsinnaaneq pillugu misissuisoqarpaa ? imaluunniit uran pillugu Naalakkersuisut qanoq pilersaaruteqarpat ?

UKA06/142 Issittoq pillugu ukiut immikkut ilisimatusarfiusussat 2007 - 2008-lu pillugit Naalakkersuisut sunik pilersaaruteqarnerannik apeqquteqaat

UKA06/144 Naalakkersuisunut apeqqut : Naalakkersuisut qanoq iliuuseqalersaarpat ilinniartut Kalaallit Nunaanni unammersuarnerni peqataasarnermikkut ilinniarnerannut akornutaanngitsumik?

UKA06/145 Nunaqarfinniit illoqarfinnut meeqqat inuusuttuaranngulersut meeqqat atuarfiini inaarsaaniarlutik atuariartortartut inigisaasa pitsaassusissaanik minnerpaaffiliineq pillugu Naalakkersuisunut apeqquteqaat.

UKA06/150 Angajoqqaat suli 18-nik ukioqaleratik meerartaarnikut initaarsinnaanissaannut periarfissanik Naalakkersuisut isumaliuuteqarpat?