Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 23-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4. mødedag, onsdag den 29. september 1999

 

Punkt 23.

 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

(1.behandling)

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Der er alvorlig boligmangel her i de sidste år. Og der er ikke nogen huslejegrænser for det. Og virksomheder og myndigheder, der ikke boliger til rådighed må benytte sig af vakantboliger, som er meget dyre, hvilket resulterer i, at der betales mange penge til ejerne. Alle de mange penge kan ellers bruges til at bygge nye boliger.

Såfremt problemerne med den store mangel på boliger skal kunne løses, er der behov for store anlægsmidler. Derfor skal jeg m.h.t. Landstingets forretningsorden § 30 stk. 3 foreslå, at der som et beslutningsforslag, drøftes en grænse, for fastsættelse af lejepriser på boliger.

De afsatte midler er begrænsede og hvis dette forhold fortsætter uændret i fremtiden vil problemerne med boligmanglen ikke kunne løses umiddelbart og jeg skal lige orientere om, at vi ikke drøfter dette forslag i henhold til § 30 stk. 3 og at jeg selv har rettet henvendelse om, at den bliver medtaget i forbindelse med leje af boliger og jeg er glad for, at min anmodning er blevet efterkommet.

Og jeg skal orientere om, at mit forslag allerede er blevet fremsendt i august måned.

Tak. Som nævnt er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der forelægger forslaget.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

M.h.t. dette forslag skal jeg sige, at forslaget er modtaget på et senere tidspunkt, hvorfor den bliver henvist til behandling i forbindelse med 2. behandlingen af dette punkt.

På Landsstyrets vegne fremsætter jeg hermed forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Fremsættelsen af forordningsforslaget er en følge af, at der især er behov for at smidiggøre reglerne om boliganvisning. Desuden indebærer forordningsforslaget, at der indføres regler, der i særlige tilfælde giver lejere ret til, at fremleje deres boliger efter regler der fastsættes af Landsstyret.

Som alternativt til fremleje, foreslås indført en såkaldt boliggaranti, der indebære, at en lejer i stedet for at fremleje kan vælge, at opsige sin bolig mod at få garanti for, at få anvist en anden bolig ved fraværsperiodens ophør, uden at skulle starte forfra på boligventelisten.

Endelig indebærer forslaget en rettelse af en konstateret uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske tekst, i reglen om lejerens indvendige vedligeholdelsespligt i leje perioden.

Forordningsforslaget har været til høring hos Ineqartut Peqatigiifiisa Kattuffiat (IPK), Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, A/S Boligselskabet INI og KANUKOKA.

Landsstyret finder anledning til at bemærke, at en gennemgribende revision af lejeforordningen indgår i det arbejde, der er iværksat omkring evaluering af boligområdet. Landstinget vil senere få forlagt en redegørelse herom

Hermed overlader jeg forordningsforslaget til Landstingets velvillige behandling.

Og vi går over til partiernes ordførere. Først er det Siumuts ordfører Vittus Mikaelsen.

Vittus Mikaelsen, Siumut.

Vi har følgende bemærkninger til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Vi har grundigt gennemgået Landsstyrets forslag til ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Og Siumut er godt tilfreds med indholdet af ændringen af ændringsforslaget til landstingsforordningen og uden at komme ind på alle enkeltheder i ændringsforslaget, vil vi knytte følgende bemærkninger og tilføjelser til ændringsforslaget.

Som Landsstyremedlemmet for Boliger og infrastruktur påpeger, så har der især været behov for at smidiggøre reglerne for boliganvisning og Siumut støtter varmt Landsstyrets initiativ herom.

I ændringsforslaget får lejerne i særlige tilfælde ret til at fremleje deres bolig efter regler, som fastsættes af Landsstyret.

Som særlige tilfælde forstås folk på uddannelse, anstaltsbragte eller syge på behandling i Danmark. I Siumut mener vi, at uddannelsessøgende, arbejdere og syge skal have 1. prioritet, til at fremleje deres bolig i særlige tilfælde.

Vi er dog ikke enig i, at anstaltsbragte skal have ret til at fremleje deres boliger, men i stedet skal omfattes af den boliggaranti, som også foreslås oprettet ved ændringsforslaget.

Efter vores meninger er der ligeledes behov for tilsyn med fremlejeaftaler af boliger og dette bør tilvejebringes ved behandling af ændringsforslaget.

Med disse bemærkninger indstiller vi, at ændringsforslaget og Landstingsmedlems Maliinannguaq Marcussen Mølgaards forslag drøftes i Boligudvalget indenfor punktet går videre til 2. behandling her i Landstinget.

Vi siger tak. Og den næste er Godmand Rasmussen på vegne af Atassut.

Godmand Rasmussen, Atassut.

Vi har følgende bemærkninger fra Atassuts side til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Indledningsvis skal vi fra Atassuts side udtrykke vores tilfredshed, at der er blevet afholdt høring forinden denne forelæggelse.

En tid med stor boligmangel følger de konstant boligsøgende med i, hvad der sker i håb om, at det snart bliver deres tur.

Det forelagte ændringsforslag finder vi i Atassut, som kun naturligt, for man bør udnytte en bolig til fulde, når en lejer midlertidigt må forlade sin bolig.

I Atassut er vi tilfredse med, at lejerne sikres en bolig gennem dette forslag når vedkommende vender tilbage, istedet for at bliver sat bagerst på ventelisten.

I er taknemmelig for Landsstyremedlemmets udtalelser om en vidtgående reformering af denne forordning, og vi glæder os allerede nu til hans redegørelse.

Med disse bemærkninger går vi i Atassut ind for forelæggelsen af ændringsforslaget til forordningen.

Og afslutningsvis regner vi med, at forslaget vi har medsendt bliver medtaget ved 2. behandlingen af forslaget.

Og vi går nu videre til Inuit Ataqatigiits ordfører og det er Ole Lynge.

Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Jeg regner med, at vores papir nu er ved at blive omdelt til Landstingets medlemmer.

Men behovet for en smidiggørelse af reglementet omkring tildeling af boliger er helt på sin plads.

Vedrørende det generelle boligbehov, er forholdene ud over Nuuk, Upernavik og Ittoqqortoormiit, så dårlige, at man kan sætte spørgsmålstegn, om det er nok, at ændringer udelukkende tager udgangspunkt i de nævnte byer i forordningen.

Men forordningsforslaget skal gerne sikre, at boliglejere skal midlertidig kunne videreudleje deres boliger.

Inuit Ataqatigiit har ikke nogen bemærkninger til, at Landsstyret kan fastsætte nærmere regler omkring disse forhold

m.h.t. fremlæggelsen af udlejning af boliger, kom der hensigtserklæringer omkring kommende væsentlige reformer fra Landsstyremedlemmet for Boliger og Inuit Ataqatigiit finder det helt rigtigt, at man allerede er begyndt med tiltag.

Det er en nødvendighed, at regler omkring boligudlejning hurtigst muligt tilpasses og at arbejdsgange standardiseres for at lette sagsgangen. I denne forbindelse vil vi fremkomme med et ønske til Landsstyremedlemmet for Boliger, at de sidste års boliglejere, der igennem deres husleje har været medfinansierende af renoveringsmidlerne, og derfor får mulighed for, at selv at administrere en del af midlerne via boligforeninger, idet Inuit Ataqatigiit, mener at det er på sin plads med beboerdemokrati, såedes at beboerne ud fra deres egne behov kan bruge en del af midlerne til f.eks. renovering af lejepladser, eller andre initiativer til forbedring af nærmiljøet.

Landstingsmedlemmet Maliinannguaq Markussen Mølgaard Inuit Ataqatigiit fremlagde et forslag om loft for huslejebetaling og Inuit Ataqatigiit støtter forslaget fuldt ud. Det er påtrængende nødvendigt, at gældende lov og forandring ændres.

I byer med stor boligmangel foregår der væsentlige misbrug af situationen, idet man uden hensyn til boligernes størrelse og standard fastsætter huslejestørrelse. Derfor vil Inuit Ataqatigiit opfordre Landsstyremedlemmet for boliger, at rette op på disse forhold.

Derfor glæder Inuit Ataqatigiit sig til, at Landsstyret vil komme med en redegørelse til Landstinget m.h.t. dette spørgsmål. Her kan man ikke komme uden om, f.eks. åbningstalen og fremlæggelsen af Finanslovsforslaget i Landstinget i foregår og går, der kom ind på nødvendigheden af en grundig vurdering af kommende renoveringsarbejder.

De foreslåede ændringer i forordningen medfører ikke væsentlige øgede krav om bevillinger og derfor er Inuit Ataqatigiit enig i, at forordningsforslaget i sin fremlagte form, 2. behandles og endeligt vil vi fra Inuit Ataqatigiits side bemærke, at vi finder det hensigtsmæssigt, at den videre behandling tages op og vurderes af Landstingets Boligudvalg, inklusive landstingsmedlemmernes relevante forslag m.h.t. denne sag.

Og vi går nu videre til Kandidatforbundets ordfører, Anthon Frederiksen, værsgo.

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Vi har i Kandidatforbundet med interesse gennemgået forslag om ændring af landstingsforordning om leje af boliger og vil komme med følgende bemærkninger.

Det er ærgerligt, at Landsstyrets medlemmer ikke er kommet med en klare besvarelse af Maliinannguaq Markussen Mølgaards forslag, men vi er enig i, at spørgsmålet først bliver behandlet i Boligudvalget, således at man så medtager det i det videre arbejde.

Forslag om ændring af den nuværende forordning er på sin plads og er støtte værdigt. Erfaringen viser, at den nu eksisterende ordning om leje af boliger, på nuværende tidspunkt trænger til en ændring, ikke mindst m.h.t. genhusning af beboerne i andre boliger, fra det tidspunkt, hvor renoverings- eller reparationsarbejdet bliver igangsat.

Et af de forhold vi fra Kandidatforbundet finder meget vigtigt er at samfundet udvikler sig harmonisk. Derfor mener vi, at en boligleje i en periode i lejemålet, skal have mulighed for at kunne udlej en del af lejemålet eller hele lejemålet til en anden leje..

Vi mener at udlejemålet skal foregå i nært samarbejde med A/S Boligselskabet INI, for dette vil være på sin plads, så længe boligerne er ejet af det offentlige og så længe administrationen af disse bliver varetaget af Boligselskabet INI A/S.

Men hører indimellem at en del boliglejere i deres foreløbig udlejningsperiode eller ved fremleje tidspunkt, har pådraget sig en stor boligrestance., da fremlejeren ikke har betalt sin husleje.

For at kunne forebygge sådanne situationer, som vi kan have tvistigheder til følge, mener vi også bør forebygges. Til eksempel kan nævnes at en boliglejer p.g.a. uddannelse eller viderekursus og/eller er nødt til, at være borte fra sin hjemby i en kortere eller længere periode, hvorfor man bør kunne arrangere en pålidelig og for den faste lejer en ikke økonomisk belastende ordning vedrørende boligen.

Vi skal fra Kandidatforbundet henstille, at denne ordningsmulighed også skal kunne gøres gældende for folk, der har opnået eget hus gennem boligstøtteordningen.

Endvidere skal vi opfordre til, at det skal gøres klart for den fast boligbeboer igennem bestemmelserne, at udlejningen af boligen ikke skal misbruges, og da personer, der er tilflyttere fra andre kommuner, eller måske kommer fra andre, som måske førhen ikke har ansøgt om egen bolig ved en aftales foreløbige ophør, også må kunne sikres boliger som andre mennesker.

Man kan jo ikke acceptere, at såfremt man begynder, at forbigå boligansøgere til fordel for folk, der ikke tidligere har søgt om egen bolig.

I Kandidatforbundet er vi ikke i tvivl om, at en smidiggørelse af forordningen om leje af boliger vil virke som en lettelse for forholdene, for de fast beboere, og de boligsøgende.

Med disse bemærkninger skal vi henstille, at forslaget inden 2. behandlingen går til grundig drøftelse i Landstingets Boligudvalg.

Tak. Og så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der kommer med en besvarelse til partiernes og Kandidatforbundets indlæg.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg siger tak til indlæggene og jeg bemærker, at samtlige indstiller, at forslaget inden 2. behandlingen bliver behandlet i Boligudvalget, og her glæder mig jeg til, at sagen bliver behandlet i udvalget, og med disse ord vil jeg blot sige tak til den positive behandling.

Og derudover har Otto Steenholdt bedt om at få ordet.

Otto Steenholdt, Atassut.

Jeg skal lige påpege nogle af de ting som Siumuts ordfører har været inde på, hvor man var inde på, at de ikke er enige i, at anstaltsanbragte skal have ret til at fremleje, deres boliger.

Men kriminalloven siger jo, at anstaltsanbragte også skal kunne sluses ud i samfundet efter en anstaltsanbringelse, og derfor mener jeg, at man skal være meget påpasselige med, at personer, der har været i anstalten, blot bliver løsladt til boligløshed, de skal jo også have en bolig til rådighed, når de bliver løsladt, fordi man på den måde kan forebygge, at de blot får større problemer, hvorfor jeg anmoder om, at udvalget behandlet dette grundigt.

Maliinannguaq Markussen Mølgaards forslag har man allerede berørt ganske lidt, og det er på sin plads, hvis man siger, at de private har deres egen private bolig og hverken Landstinget eller Landsstyret kan blande sig i hvad private fastsætter i lejeværdier m.m.

Men kommunernes og Hjemmestyrets boliger, der er det på sin plads, at politikerne blander sig der, men at man så prøver på, at blande sig i de private ejeres huslejeniveau, og såfremt de så ville holde op med at leje deres boliger ud, så ville boligmanglen især Nuuk blive langt større.

Men jeg mener, at man skal være påpasselig med at blande sig i de privates forhold.

Og så har forslagsstilleren Maliinannguaq Markussen Mølgaard bedt om at få ordet.

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Jeg er glad for, at forslaget vil blive behandlet i udvalget, og jeg håber, at det vil blive drøftet indgående i udvalget.

M.h.t. den sidste taler skal jeg bemærke, at man selvfølgelig givetvis vil komme ind på de ting under udvalgsbehandlingen, så det er spændende at høre, hvilke budskab, de vil komme frem med. såfremt vi kun beskæftiger os med de offentlige ejendomme, så kan man forstille sig, at huslejerne bliver meget forskellige og det kan være, at private husejere eller boligejere, der ikke har loft m.h.t. husleje.

Og der er jeg spændt på, hvad der vil komme ud af det og vil spændt på vente på betænkningen, og jeg håber, at alle disse ting bliver medtaget i vurderingen under en helhed, fordi boligmanglen i dag, giver store problemer og giver anledning til misbrug og disse ting må vi ikke lade som om, vi ikke ser og gøre noget ved det.

Og Siumuts ordfører Vittus Mikaelsen har også bedt om at få ordet igen.

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Tak. M.h.t. Siumut eller medlemmet fra Siumut, der vil jeg henvise til den næstsidste linie, idet der bliver påpeget, men i stedet skal omfattes af den boliggaranti, som også foreslås oprettet ved ændringsforslaget. Her tænker vi primært på de større byer. De større byer, hvor der bygges mange boliger.

Når man tænker på, at man skal tage hensyn til resten af samfundet, så har vi foreslået, at de får en anden mulighed, fordi de skal have et sted, at vende tilbage til, efter afsoning, og derved opstår, der heller ingen forskelsbehandling. Såfremt vi havde sagt, at de skulle udelukkes, så ville der opstå forskelsbehandling, men vi har fremsat et alternativt forslag.

Tak. Og Inuit Ataqatigiits ordfører Ole Lynge har også bedt om at få ordet igen.

Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Det er spørgsmålet om, at lejerne af en anden grund ikke kan vende tilbage til deres bolig efter fravær. Jeg synes, at det er en af de ting, der medtages til vurdering i udvalget, og i vores indlæg spørger vi, om det virkelig er tilfældet.

De der står på boligventeliste, dem må vi også tage hensyn til, såfremt vi skal komme med en helhedsløsning og vi må også forhindre, at vi skaber mulighed for misbrug af en sådan situation.

Det kan være, at man har størst kendskab til problemerne i Ittoqqortoormiit, men lad os se, det er spændende, at høre den redegørelse, der kommer fra Landsstyremedlemmet for Boliger, men fra Inuit Ataqatigiit vil vi gerne være med til at udforme lejereglerne på landsbasis.

Og nu har Landsstyreformanden Jonathan Motzfeldt også bedt om ordet.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Som Landsstyremedlemmet var inde på, at denne lejeforordningen, trænger til at bliver ændret.

Her til tænker man specielt på personaleboliger, og udlejningsboliger. Det er dem, der specielt er problemer med, specielt i Nuuk, og sågar også i Upernavik og Ittoqqortoormiit har problemer, man har ville udnytte den mulighed som Landsstyret har.

Fordi kommunernes anvisning via socialforvaltningen og ønskeflytninger, det har man ønsket, at det er hensigten, at det er Landsstyret fastsætter nogle retningslinier herfor. Denne mulighed blev ophævet 1. januar 1997. Lad mig nævne som et eksempel. Her i Nuuk, hvor der er mange uddannelsesinstitutioner, så kan vi ikke blive ved med at se, at når lærerne rejser, og overdrager deres boliger til andre, så må vi se have vakantboliger, selv i et sømandshjem.

Sådan forhold vanskeliggøre jo også forholdene her, hvorfor det vil være en lettelse, hvis Landsstyret får mulighed for, at indgå en aftale med kommunerne, også af hensyn til de institutioner, som jeg har været inde på, således at de får nemmere ved at skaffe boliger.

De andre ting som partierne har været inde på, mener jeg er oplagte emner til behandling i udvalget, og her er det personaleboliger og mulighederne for at indgå aftale med kommunerne og understreger, at man gerne vil opnå denne mulighed fra Landsstyrets side.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Tak. Da der ikke er flere der har bedt om ordet, er vi færdige med 1. behandlingen af punkt 23 "Forslag til landstingsforordning omkring ændring af landstingsforordning om leje af boliger".

Og som sagt skal forslaget henvises til behandling i Boligudvalget for inden 2. behandlingen.

Og vi går over til det sidste punkt. Punkt 25. "Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske organisation" og det er ligeledes en 1. behandling.

Og her er det igen Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der foreligger forslaget.