Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 23-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, Mandag den 18. oktober 1999

Punkt 23.

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger,

2. behandling.

Godmand Rasmussen, forslagsstiller, Atassut.

Tak. Jeg har fremsendt dette punkt allerede i efteråret, og indgår så nu her i behandlingen af dette punkt.

Det er velkendt, at det ikke er en sjældenhed, at folk kommer i restance med deres huslejebetalinger. Den centrale årsag hertil, er ændring af livsmønsteret. Eksempelvis når en enlig ikke længere kan opnår boligsikring, når boligen er blevet for stor p.g.a. ægtefællens eller samleverens død eller ved fraflytning. I sådanne tilfælde forslår den pågældende løn ikke til at dække huslejen fuld ud, hvorved restancerne begynder at stige.

En person kan nemlig ikke få lov til at flytte ind i en anden bolig, med mindre vedkommende betaler sin restancer. Dette medfører igen, at restancerne stiger endnu mere, og at resultatet her bliver, at pågældende til sidst bliver sat ud af boligen, et forhold der desværre blive mere og mere almindeligt.

En situation, der kunne være undgået, hvis pågældende havde haft mulighed for, at flytte til en mindre bolig, således at problemet kunne have været løst, hvis pågældende havde haft mulighed for at betale husleje efter økonomisk formåen.

Samtidigt er flere personer opført på ventelisterne til en større bolig, og dette forhold kan dokumenteres igennem boligventelisterne.

Derfor ønsker vi at stille følgende forslag, at der snarest muligt gives mulighed for ønskeflytning i hver lokalitet i Grønland, i tæt samarbejde med det stedlige boligkontor. Vi tror på, at indførelsen af en sådan ordning medfører et stort fald i boligrestancerne.

Det er Atassuts håb, at spørgsmålet bliver løst gennem grundige drøftelser.

Så er det Landstingets Boligudvalgsformand, der fremlægger Boligudvalgets betænkning, Tommy Marø.

Tommy Marø, formand for Boligudvalget, Siumut.

Betænkning afgivet af Landstingets Boligudvalg vedrørende landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, afgivet til 2. behandlingen.

Landstingets Boligudvalg har under behandlingen bestået af Landstingsmedlem Tommy Marø Siumut som formand, Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen Siumut, Landstingsmedlem Ole Lynge Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Godmand Rasmussen Atassut, Landstingsmedlem Anthon Frederiksen Kandidatforbundet.

Landstingets Boligudvalg har på sine møder den 3. og 7. oktober 1999, behandlede forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Landstingets Formandskab har henvist et forslag fra landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard omkring grænsefastsættelse af leje priser på boliger, og et forslag fra landstingsmedlem Godmand Rasmussen om ønskeflytning til behandling i Landstingets Boligudvalg, i forbindelse med behandlingen af efterårssamlingen 1999 punkt 23. Disse to forslag er også indgået i udvalgets drøftelser.

Landsstyrets forslag indeholder flere ændringer af landstingsforordningen om leje af boliger. Udvalgets behandling har dog især drejet sig om forslagets § 1 stk. 4, hvorved der sker en ændret affattelse af lejeforordningens §21.

Efter den ændrede affattelse af lejeforordninger §21 giver der i særlige tilfælde, en lejer ret til at fremleje boligen eller udleje værelser til logerende. Lejerne kan dog i stedet for at fremleje, opsige lejemålet imod, at få anvist en anden bolig, ved fraværsperiodens udløb.

Under 1. behandlingen af nærværende forslag bliver der rejst spørgsmål om, hvorvidt en lejers ret til at fremleje sin bolig, også skal gælde, hvis lejernes fravær skyldes anstaltsanbringelse. Landstingets Boligudvalg har under udvalgsbehandlingen grundigt drøftet denne problemstilling, og der er enighed i udvalget om også lejere, hvis fravær skyldes anstaltsanbringelse, skal have ret til at fremleje deres lejlighed under anstaltsanbringelsen.

Landstingets Boligudvalg skal opfordre Landsstyret til i forbindelse med udfærdigelsen af de nærmere regler for fremleje og boliggaranti, at fastsætte sådanne regler, at det sikres, at en lejer, der fremlejer sin lejlighed ikke misbruger muligheden, for fremleje, til at tage mere i husleje end vedkommende betaler til udlejer.

Landstingets Boligudvalg ser med tilfredshed på, at der sker en smidiggørelse af reglerne om boliganvisning, da det har vist sig, at der i visse byer, hvor personaleboligerne udgør en meget stor del af boligerne er vanskelighed omkring den nugældende fordelingsnøgle.

Landstingets Boligudvalg finder endvidere, at det vil virke befordrende på lejernes vedligeholdelse i lejeperioden, at en lejer efter forslaget kan få godtgjort sine omkostninger, hvis lejeren selv ved fraflytning istandsætter det lejede.

Udvalget er enig i, at istandsættelsen selvfølgelig skal foretages i en håndværksmæssig forsvarlig stand, ikke mindst af hensyn til een lejer, der skal overtage lejemålet.

Landstingets Boligudvalg skal opfordre Landsstyret til i forbindelse med den gennemgribende revision af lejeordningen, som indgår i det arbejde, der er iværksat omkring evalueringen af boligområdet, at inddrage forslagene fra landstingsmedlem Maliinannguaq Marcussen Mølgaard og landstingsmedlem Godmand Rasmussen.

Det er udvalgets opfattelse at forslagene peger på nogle helt relevante problemer. Udvalget skal endvidere opfordre Landsstyret til, i forbindelse med revision af lejeforordningen, at gennemgå reglerne omkring klage, herunder det hensigtsmæssige i, at der bliver oprettet egentlige klagenævn, der kam afgøre tvister mellem udlejer og lejer.

Landstingets Boligudvalg skal afslutningsvis beklage, at Landsstyreområdet endnu engang har givet de organisationer, som er blevet hørt i forbindelse med forslaget, alt for kort tid, til at komme med deres kommentarer. Landstingets Boligudvalg skal derfor indskærpe, at det er yderst vigtigt, at give de organisationer, som Landsstyreområdet hører, tilstrækkelig tid til, at komme med deres kommentarer.

Med disse bemærkninger skal et flertal i Boligudvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut indstille forslag til landstingsforordning til ændring af landstingsforordning om lejer af Boliger til vedtagelse i Landstinget.

Et mindretal i Boligudvalget bestående af Kandidatforbundet er betænkelig ved, at give lejere ret til fremleje, da mindretallet er af den opfattelse, at en sådan ret, vil åbne mulighed for misbrug af, at lejere tager helt urimelige huslejer i fremlejemålet, uden at der sikres, at der er en tilstrækkelig kontrol med indgåelse af fremlejekontrakter. Tak.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der besvarer Boligudvalgets betænkning.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyreformand for Boliger og Infrastruktur.

Landsstyret har med interesse gennemgået udvalgets betænkning. Landsstyret har noteret sig, at et flertal at udvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit, indstiller forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til vedtagelse.

Landsstyret har desuden noteret sig mindretallets udtalelse. Landsstyret finder, at Kandidatforbundets betænkelighed vil blive løst ved, at aftaler om fremlejemål, skal ske igennem INI, som derved vil få indsigt i, hvilken husleje der aftales for det pågældende lejemål, så der kan føres kontrol med huslejen i fremleje mål.

Desuden kan en lejer, der er nervøs for risiko for lejer restancer, opståede i tilfælde af fremleje, i stedet vælge en boliggaranti. Landsstyret har bemærket sig Boligudvalgets opfordring om, at medtage de to medlemsforslag fra landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard, og landstingsmedlem Godmand Rasmussen, i den videre evaluering af boligområdet, og den kommende revision at leje forordningen.

Ligeledes har Landsstyret bemærket sig, Boligudvalgets opfordring til at gennemgå reglerne om lejernes klageadgang. Landsstyret giver gerne løftet om, at fremkomme Boligudvalgets opfordringer i det kommende arbejde.

Landsstyret har i øvrigt noteret sig Boligudvalgets udtalelse om høringsfrister.

Med disse bemærkninger tager Landsstyret Boligudvalgets betænkning til efterretning. Landsstyret har desværre fundet det nødvendigt, at fremsætte ændringsforslag til 2. behandlingen af forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. Der henvises til det vedlagte ændringsforslag.

Landsstyret har efter fremsættelse af forordningsforslaget ladet foretage en nøje gennemgang af den grønlandske og danske tekst i forordningsforslaget, og i den gældende lejeforordning.

Gennemgangen har desværre vist en misforståelse ved oversættelse af begrebet sanering, som skal forstås som fjernelsen af boligen, men som er blevet oversat som istandsættelse. Desuden har der vist sig uoverensstemmelse mellem den grønlandske og danske tekst § 9 stk. 4 og i § 35 stk 1 i den gældende lejeforordning. Endelig er der konstateret en manglende konsekvensrettelse af det fremsatte forordningsforslag i § 30 stk. 2 i leje forordningen.

Landsstyret foreslår hermed, at det fremsatte ændringsforslag vedtages. Derefter foreslår Landsstyret, at forslags til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning af leje af boliger, som ændret ved de fremsatte ændringsforslag, overgår til 3. behandlingen i den nu foreliggende form.

Så går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Vittus Mikaelsen.

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Fra Siumut skal vi knytte følgende bemærkninger til Boligudvalgets betænkning og Landsstyrets svarnotat her i forbindelse med 2. behandlingen.

Vi er enig i Boligudvalgets flertal om indstilling om vedtagelse af nærværende forordning om vedtagelse af nærværende forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Vi er i princippet enig med Landsstyret i, at eventuelle problemer i denne forbindelse, vil blive løst ved, at aftaler om fremlejer skal ske, igennem INI A/S, som derved vil få indsigt i, hvilke husleje, der aftales for det pågældende lejemål, så der kan føres kontrol med huslejen i frem lejemål.

Ind imellem hører vi, at der opstår lejer restancer, når fremlejeren ikke betaler, det som fremlejer skylder i husleje. En bolig garanti vil skabe mere tryghed i tilfælde af fremleje.

Vi er enig i Boligudvalgets opfordring om, at med de to landstingsforslag fra landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard og landstingsmedlem Godmand Rasmussen i den videre evaluering af boligområdet, og den kommende revision af lejeforordninger, og vi er glade for, at Landsstyret er åbent for en sådan opfordring.

Vi har god forståelse for Landsstyrets begrundelser, for nødvendigheden for fremsættelse af et ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af nærværende forslag. Vi skal imidlertid ikke undlade, at nævne, at ethvert lovgivnings arbejde må være baseret på den gode skik, at forslagene må være renset for eventuelle fejl, forud for 1. behandlingen.

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at Landsstyrets ændringsforslag indarbejdet i forslaget, hvorefter forslaget overgår til 3. behandling i den herefter forelæggende form. Tak.

Så fortsætter vi med Atassuts ordfører, værsgo Godmand Jensen.

Godmand Jensen, ordfører, Atassut.

Vedrørende forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. Til 2. behandlingen har vi fra Atassuts side følgende korte bemærkninger.

Vi skal fra Atassuts side henvise til vores bemærkninger under 1. behandlingen af nærværende forslag. Endvidere henviser vi til landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard og landstingsmedlem Godmand Rasmussens ændringsforslag til forslaget, og vi skal endvidere støtte Landsstyremedlemmet i hans tiltag til ændringsforslag til landstingsforordningen.

Og uden yderligere eller andre bemærkninger, skal vi fra Atassuts side indstille, at ændringsforslaget videresendes i den forelæggende udseende til 3. behandling.

Og vi går nu videre med partiordførerne, og det er så Ole Lynge på vegne af Inuit Ataqatigiit, men inden da, så skal vi minde Tingets medlemmer om, at vi skal have en afstemning, når vi har været igennem samtlige partiers ordførere.

Ole Lynge, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vedrørende forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, der skal Inuit Ataqatigiit henvise til sit indlæg under 1. behandlingen af forslaget.

Vi har bemærket, at man har brugt tiden mellem 1. og 2. behandlingen af forslaget til landstingsforordning, at få reguleret uoverensstemmelserne i forordningens grønlandske og danske ordlyd, der kunne have afstedkommet misfortolkninger og misforståelse. Ligeledes støtter Inuit Ataqatigiit Landsstyrets ændringsforslag her til 2. behandlingen.

Boligudvalgets opfordring til at medtage forslag for landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaard og landstingsmedlem Godmand Rasmussen i den videre evaluering af Boligområdet og den kommende revision af lejeforordningen, som Inuit Ataqatigiit anser for vigtige i den sammenhæng, det støtter Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit skal kræve, at Landsstyret skal tage skridt til at lave reglementet m.h.p. at få mere restriktive regler for huslejefastsættelse. Sådan som huslejerne fastsættes i dag er det yderst vigtigt, at der bliver lavet en bred kontrol af disse.

I det videre arbejde er det ønskeligt, at der arbejdes tæt sammen med Landstingets Boligudvalg og lejernes organisation IPK og at der sker kontinuerlig information af parterne.

Landsstyremedlemmet har i sit svarnotat til Boligudvalgets betænkning understreget, at midlertidige lejekontrakter, skal udarbejdes igennem A/S Boligselskabet INI, således at mulighederne for kontrol med husleje fastsættelse og huslejer bliver bedre.

Denne vurdering er Inuit Ataqatigiit enig i, og skal endvidere ønske, at der bliver sat undersøgelser igang, om det er muligt, at få en instans til kontrol af husleje fastsættelse i form af leje af boliger.

Med disse ord støtter Inuit Ataqatigiit forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, og at det går videre til 3. behandling med denne ordlyd.

Og den næste der får ordet er Kandidatforbundets ordfører, Anthon Frederiksen,

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Kandidatforbundet vil under henvisning til sine bemærkninger under forslagets 1. behandling komme med følgende udtalelser ved sagens 2. behandling.

Først vil vi udtale, at vi i princippet er enig i ændringsforslaget til forordningen, ikke mindst m.h.t. de lettere muligheder for lejernes indbyrdes byttemulighed. Men m.h.t til de nuværende forhold, herunder de udlejningsmål af værelse og kamre til høje priser til boligløse, og ikke mindst nogle studerende og andre boligsøgende, og som kan kaldes misbrug af boligområdet, det kan ikke accepteres. Og vi er i Kandidatforbundet meget betænkelige ved, at såfremt sådanne forhold herved kan fortsætte, uanset at vi ved, at nærværende forordning har medtaget Landsstyrets mulighed for, at afstikke regler og retningslinier for dette område.

Dog vil vi sætte et stort spørgsmålstegn ved, at der endnu er store mangler ved tilsynsmyndigheden, da det er oplyst fra A/S INI ved høring, at de ikke har kræfter, til at varetage tilsyn. Lad os minde om, at vi intet har imod midlertidige lejlighedsudlejninger i et bestemt tidsrum, f.eks. ved, at man p.g.a. studier eller andre forhold, bliver nødt til at være fraværende fra sit hjem. Men vi ønsker, at man sikrer sig, at sådanne forhold undergives klarere bestemmelser.

Med hensyn til landstingsmedlem Maliinannguaq Markussen Mølgaards og landstingsmedlem Godmand Rasmussens forslag, og i forbindelse med disse, så går vi ind for Boligudvalgets indstillinger vedrørende disse to forslag.

Med disse bemærkninger og med håb om, at der bliver taget de nødvendige tiltag til ,at fremleje at lejligheder ikke bliver misbrugt, der vil vi stemme for forordningsforslaget, der på flere områder, vil smidiggøre området.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der kommer med en yderligere besvarelse til partiernes og Kandidatforbundets ordførere, og når Steffen Ulrich-Lynge er kommet med sine bemærkninger, så vil forslagsstillerne få mulighed for at komme med yderligere kommentarer.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg forstår at partierne og Kandidatforbundet generelt er enig i forslaget, og jeg har ligeledes bemærket, at Inuit Ataqatigiit og Kandidatforbundet ønsker, at vi i forbindelse med vores fremlæggelse omkring boligreformen, først og fremmest ser på stramning af prisfastsættelse strukturen, og i den også medtager en strammere kontrol af prisfastsættelserne.

Det tager jeg til efterretning, jeg synes, at det er meget vigtigt, at man arbejder tæt sammen med Boligudvalget. Tak.

Og som jeg har nævnt, så har forslagsstillerne bedt om ordet, først er det Maliinannguaq Marcussen Mølgaard.

Maliinannguaq Marcussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Jeg er glad for den positive modtagelse af mit forslag og at man i forbindelse med den videre reform af boligområdet, i forbindelse med forårssamlingen medtager mit forslag, men en ting savner jeg, og det er i Landsstyrets besvarelse, samt i forbindelse med besvarelse til partierne, at man ikke komme ind på , om man går ind for dette forslag i sin nu forelæggende form, idet mit forslag indeholder, at man som konsekvens af boligmanglen, ligesom Kandidatforbundet og Inuit Ataqatigiit kommer ind på, at man som konsekvens af boligmangel, så sætter man huslejerne på et meget højt plan, i forbindelse med udlejning, som kan betegnes som misbrug af boligmanglen, og der er ingen, der har styr på hele situationen.

Og jeg har ligeledes været inde på maksimums fastsættelse af huslejer, således at de bliver fastsat ud fra størrelsen af boligen og ud fra, hvor gammel boligen er. I den forbindelse vil jeg blot bemærket, at jeg har savnet de ting, som blev nævnt fra Kandidatforbundet og Inuit Ataqatigiit, og at Landsstyret i deres udarbejdelse af forslag, hvilket retningslinier man har forestillet sig, i forbindelse med udarbejdelse af Landsstyrets forslag, omkring kontrol, og om man går ind for disse.

Vi ved, at enkelte boligejere tjener mange penge, men der på den anden side, som midler, der ellers kan bruges i forbindelse med opførelse af nye boliger, som vi har så hårdt for.

Og som sagt er jeg glad for, at der er en positiv modtagelse af mit forslag og opfordre til, at man går videre med denne sag

Og den anden forslagsstiller, det er Godmand Rasmussen.

Godmand Rasmussen, Atassut.

Ganske kort. Jeg takker ligeledes for den positive modtagelse af mit forslag. Vi kan nok regne med, at denne fremgangsmåde, som har været en byrde for mange af vores medborgere, bliver ændret på den måde, det drejer sig om mange millioner kroner i restancer.

Jeg er glad på disse menneskers vegne, fordi der også blive taget en boliggaranti med i forbindelse med dette. Jeg synes det er en god ordning for hele samfundet, det er min vurdering. Tak.

Og uden om partiernes ordførere, har Jørgen Wæver Johansen bedt om ordet.

Jørgen Wæver Johansen, Siumut.

Maliinannguaq anmodning om andre partier, også tager stilling, der vil jeg minde om vores bemærkninger i forbindelse med åbningsdebatten, at vi finder tanken interessant, og at man i forbindelse med boligreformdebatten til foråret også kan vedtage, som noget der kan undersøges.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Ja således er der ikke andre, der har bedt om ordet, hvorefter vi skal tage afstemning. De der stemmer for, at forslag til landstingsforordning om ændring af leje af boliger ..

Først skal vi stemme om Boligudvalgets betænkning.

Der er et mindretal og et flertal i betænkningen. Først skal vi stemme om mindretallets udtalelse, som går ud på. Et mindretal i Boligudvalget bestående af Kandidatforbundet er betænkelig ved, at give lejere ret til, at fremleje, da mindretallet er af den opfattelse, at en sådan ret vil åbne mulighed for misbrug af, at lejer tager en helt urimelig husleje i fremlejemålet, uden at det sikres, at der er en tilstrækkelig kontrol med indgåelse af fremlejekontrakter.

De der stemmer for mindretallets udtalelse bedes rejse sig. 3. Og jeg skal anmode dem, der stemmer imod mindretallets udtalelse om at rejse sig. 23. Samtlige tilstedeværende har stemt vedrørende mindretallets udtalelse til betænkning.

Og flertallets udtalelse. Med disse bemærkninger skal et flertal i Boligudvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut, indstille forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til vedtagelse af Landstinget. De der stemmer for denne udtalelse bedes rejse sig. Såvidt jeg kan se, harm samtlige tilstedeværende landstingsmedlemmer stemt for flertallets udtalelse.