Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, Mandag den 18. oktober 1999

Punkt 18.

Forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel.

På Landsstyrets vegne fremsætter jeg hermed forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister.

Ved årsskiftet 1996/97 ophørte Grønland med, at være omfattet af den grønlandske lovgivning vedrørende det centrale Erhvervsregister i Danmark. Det foreslås, at oprette et Grønlands Erhvervsregister, der skal lette de offentlige myndigheders administrative rutiner, tilgodese offentlige myndigheders og private behovs for grunddata omkring private- og offentlige virksomheder, samt danne grundlag for en arbejdsmarkeds- og erhvervsstatistik.

Registret oprettes, dels som et administrativt, dels som et statistisk register, der vil være placeret hos Grønlands Statistik, som vil have ansvaret for at føre registret. Forslaget har været til høring hos de høringsparter, der er nævnt i de almindelige bemærkninger til forslaget. Høringssvarene er blevet indarbejdet i lovforslaget.

Generelt fremgår det af høringssvarene, at der er behov for et erhvervsregister. De økonomiske konsekvenser af vedtagelsen af lovforslaget er indarbejdet i Finanslovsforslaget for år 2000, hvor der er afsat 400.000 kr. særskilt til dette formål.

Med disse korte bemærkninger vil jeg overlade lovforslaget til behandling i Landstinget.

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Tommy Marø Siumut.

Tommy Marø, ordfører, Siumut.

Fra Siumut skal vi knytte følgende bemærkninger til Landsstyrets forslag til landstingsforordning om Grønlands Erhvervsregister.

Indledningsvis skal vi fra Siumut hilse Landsstyrets forslag om oprettelse af Grønlands Erhvervsregister velkommen. Fra Siumut ligger vi vægt på, at der forefindes et centralt Grønlandsk Erhvervsregister

Indtil 1996/97 har grønlandske erhvervsdrivende været registreret i det danske Erhvervsregister. Fra Siumut er vi glade for, at Landsstyret har sendt forslaget til relevante instanser, og har fået udtalelser fra disse. Af svarene fremgår, at de erhvervsdrivende, at der er et klart behov for et Erhvervsregister, som foreslået.

Fra Siumut mener vi at oprettelsen af Grønlands eget erhvervsgister, viol være til gavn og administrativt lettelse for Grønlands Statistik, foreninger og organisationer, interesseorganisationer og pengeinstitutioner, Grønlands Hjemmestyre, kommunerne og KANUKOKA.

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at forslaget undergives behandling i Lovudvalget, forinden 2. behandling i denne sag

Og den næste der får ordet er Godmand Jensen, Atassut.

Godmand Jensen, Atassut.

Vi har følgende bemærkninger vedrørende forslag til landstingslov om det grønlandske Erhvervsregister.

Vi har nøje behandlet redegørelsen om erhvervsregistret, og vi har erfaret, at p.g.a. mangel på lovgivning, så er de erhvervsnæringsdrivende område, og deres personale, prøver på, at etablere en bedre måde, for at dæmme op for de forskellige problemer, således at man kan behandle de nævnte problemer meget hurtige og mere effektivt.

Vi kan forstå, at hvis man som selvstændigt erhvervsdrivende ikke har meldt sig som sådan, at man betragtes som udestående på baggrund af den lov. Vi har nøje undersøgt lovforslaget, og har fundet flere positive ting i det.

Eksempelvis skal det nævnes, at der står § 11, at hvilken som helst person kan indhente oplysninger, der vedrører, hvem eller selskaber, der er registreret som selvstændige efter § 10.

Vi vil fra Atassuts side støtte Landsstyrets forslag om, bl.a. på baggrund af civilbefolkningens krav om, at man løbende underretter, for det kan der lægges til grund.

Med disse bemærkninger vil vi fra Atassut side støtte Landsstyrets lovforslag, om det grønlandske Erhvervsregister.

Og den næste der får ordet er Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Ole Lynge, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit er glad for, at Landsstyret fremlægger forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister.

Det er meget vigtigt, for os alle, at vi i Grønland, selv opretter et Erhvervsregister. Som det blev fremlagt fik man realiseret behovet for, at man får grundlag for, at private og offentlige virksomheder, samt at man danne grundlag for en arbejdsmarkeds- og erhvervsstatistik.

Inuit Ataqatigiit er ikke i tvivl om, at alle erhvervsdrivende i Grønland har behov for et register for hele landet. Det er helt naturligt, når man tænker på Grønlands status i erhvervslivet, og m.h.t. Grønlands eksportvirksomhed, der hele tiden udvikles, og bliver mere kendt udadtil.

De fleste kommuner rundt omkring på kysten har oprettet erhvervsråd. Med den baggrund har man realiseret udviklingen af flere erhverv, og derfor er der er et stor behov for iværksættere og eksisterende erhverv, at de har et register, de kan til ty sig til, der har uden tvivl været et stort behov for det, især dem sidste par år.

Det er også vigtig, at nævne, at det i den forbindelse er vigtigt, at beskytte ekssportvirksomhederne og igangsatte erhverv. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at man ikke mister, og at man stabilisere alle erhvervsdrivende og igangsatte erhverv. Hvis vi ikke tager det skridt, kan vi ikke sikre os, at igangsatte erhverv og eksisterende erhverv ikke mistes.

Alle erhvervsdrivende i Grønland skal være meget varsomme i deres skridt, personel og i deres forretningsgange, at hindre at uvedkommende får for let adgang til deres virksomhed, eller ind i selskaber, og især er der mange forhold man skal være meget varsomme med, når man skal igangsætte nye erhverv.

Inuit Ataqatigiit bemærker, at næsten alle høringssvar generelt har tilkendegivet, at der er behov for et register.

Med disse bemærkninger, tilslutter Inuit Ataqatigiit, sig forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister, således at det kan sendes videre til 2. behandlingen.

Og den næste der får ordet er Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Vedrørende forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister, som er fremlagt af Landsstyret.

Vi vil fra Kandidatforbundet, at vi anser det som et godt tiltag, at opgaverne på Statistisk Kontor eller Grønlands Statistik, bliver udvidet med et Erhvervsregisterafdeling, og at disse opgaver tilpasses ved en placering af et Erhvervsregister, på Grønlands Statistik, vil der ud over de hidtidige opgaver kunne ske, en nøjere registreringer af forholdene her i landet.

Ved oprettelse af Grønlands Erhvervsregister vil gennemførelsen af forskellige normeringer og registrering kunne foregå hurtigere og sikrer, ved anvendelse af GNR nummering.

Vi kan nævne forskellige fordele ved en sådan ordning. Med en bedre registrering medfører det en bedre servicering af befolkningen, og et bedre udført arbejde for samfundet. En af fordelene vil også være, at man nu kan gennemføre bedre undersøgelse fra Socialdirektoratets side af det arbejdsløse klientel, og bedre undersøgelse af de arbejdsløse antal, og dermed kan man også få et bedre billede af arbejdspladsernes størrelse, antal af de ansatte m.v., og derved få et klare billede af landets situation.

Man vil komme i besiddelse af omfattende vigtige oplysninger omkring arbejdspladserne, og kan indhentes i forbindelse med forskellige undersøgelser.

En af fordelene vil være, at der ikke skal registreres det enkelte menneskes forhold, men af man kan kunne indhente oplysninger, om forskellige samfundsgrupper og vurdere disse.

Vi skal fra Kandidatforbundet ikke komme ind på andre forhold, der er nævnt, men anføre, at det forelagte er interesseværdigt, og er vigtigt for samfundet, og vil henstille, at sagen inden 2. behandling går til drøftelse i de relevante udvalg.

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel, der kommer med en besvarelse til partiernes og Kandidatforbundets bemærkninger.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Ja nogen gange, så er dette punkt, der klart viser, at vi nogen gange har et behov, og selvfølgelig er det ikke Landstinget, der skal agere, som en revisor. Når der nu er små fejl, så skal jeg blot nævne, at der kommer en rettelse, men det er ikke noget med indholdet af teksten, men det står i 12, 15 og 17 og det vil, der så komme en berigtigelse på.

Men tak for, at man har hilst punktet velkommen.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og der er ikke andre der har bedt om ordet, hvorefter vi nu er færdig med punkt 18, som er forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister, 1. behandling, og den bliver nu sendt videre til udvalgsbehandling, der er nogen der har bedt om, at få den til behandling i Lovudvalget, men da det også vedrører, så vil det måske også være passende, at den bliver behandlet i Finansudvalget.

Og Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Jeg sagde allerede under min fremlæggelse, at såfremt midlerne bliver godkendt, så kan jeg blot erfare, at lovforslaget er indarbejdet i finanslovforslaget, og der er ikke nogle andre ting, man skal have påpeget, så der er så op til Formandskabet at vurdere, om der er behov for behandling i udvalg.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og i forbindelse med, at punktet bliver sendt videre til udvalgsbehandling, og såfremt det bliver nødvendigt kan man vurdere det i Finansudvalget inden 2. behandlingen.

Og således kan vi så gå videre til punkt 17, vedrørende lov om ændring af landstingslov om indkomstskat, og her er det så Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg, der skal fremkomme med en betænkning, og jeg vil gerne anmode formanden Per Berthelsen, Siumut, om at fremlægge betænkningen.