Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 18-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

15. mødedag, tirsdag den 26. oktober 1999

 

Punkt 18.

Forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister,

2. behandling.

 

Anders Andreassen, formand for Lovudvalget, Siumut.

Betænkning afgivet af Landstingets Lovudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget.

Til brug for sin behandling af lovforslaget har Landstingets Lovudvalg indhentet kopi af de høringssvar, som Landsstyret forud for fremsættelsen af det foreliggende lovforslag har indhentet fra myndigheder og organisationer m.v.

Lovudvalget har endvidere rettet henvendelse til Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel med henblik på at søger afklaret, hvorvidt lovforslaget rummer problemer i forhold til den øvrige registerlovgivning. Lovudvalget har i den forbindelse været særligt opmærksom på, hvorvidt lovforslagets § 8 omfatter grunddata af en karakter, som er omfattet af lov om offentlige registre, d.v.s. det drejer sig om personoplysninger.

Landsstyremedlemmets besvarelse er bilagt nærværende betænkning.

Lovudvalgets indstilling.

Lovforslagets formål er gennem oprettelsen af et erhvervsregister at lette såvel offentlige myndigheders som privates adgang til en række grundlæggende oplysninger om virksomheder i Grønland. Forslaget vil samtidigt forbedre grundlaget for udarbejdelse af statistikker på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Lovudvalget har noteret sig, at de indhentede høringssvar synes at godtgøre et behov for etableringen af et grønlandsk erhvervsregister.

Et enigt Lovudvalg tilslutter sig forslaget.

Hvad angår lovforslagets tekniske udformning, har Lovudvalget noteret sig en række uhensigtsmæssigheder i lovforslaget. En nærmere redegørelse herfor er bilagt nærværende betænkning.

Lovudvalget opfordrer Landsstyret til at fremsætte de fornødne ændringsforslag til korrektion heraf.

Følgende er medlemmer af udvalget;

Landstingsmedlem, Anders Andreassen, Siumut, udvalgsformand

Landstingsmedlem, Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit

Landstingsmedlem, Lars Karl Jensen, Siumut

Landstingsmedlem, Otto Steenholdt

Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Og Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel kommer så med en besvarelse til udvalgets betænkning.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Landsstyret har modtaget betænkning fra Landstingets Lovudvalg, vedrørende forslag til Landstingslov om Grønlands Erhvervsregister, og skal i den forbindelse takke for den positive modtagelse.

Lovudvalget har søgt, at få afklaret, hvorvidt lovforslaget rummer problemer i forhold til den øvrige registerlovgivning. Lovudvalget har været særlig opmærksom på, hvorvidt lovforslagets § 8 omfatter grunddata af en karakter, som er omfattet af lov om offentlige myndigheders register.

I Grønlands gælder lov nr. 294 af 8. Juni 1978 om offentlige myndigheders registre. Heraf fremgår det, at der for registre, der indeholder personoplysninger, skal udarbejdes en registerforskrift inden registret ibrugtages. En sådan registerforskrift, der indeholder bestemmelser om registret indhold, anvendelse og opbevaring skal godkendes af registertilsynet, der blandt andet i denne godkendelse proces, også undersøger registrets lovmæssighed.

Eventuelle påbud fra registertilsynet enten det måtte omfatte dataindhentningen, videregivelse bestemmelserne eller datasikkerheden vil blive implementeret i forskriften for registret, og har således ikke indflydelse på selve lovforslaget.

Iøvrigt kan det nævnes, at lovforslaget om Grønlands Erhvervsregister er udformet på baggrund af tilsvarende lovgivning i Danmark, med de ændringer som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Endvidere kan det nævnes, at forslaget har været i høring hos Rigsombudsmanden, der har ladet høringen gå videre til Stats- og Justitsministeriet. Ingen af disse steder har man haft betænkeligheder ved oprettelse af registret, men Justitsministeriet fastholder dog, at Statens institutioner i Grønland, alene er omfattet af dansk lovgivning på området.

I bilaget til betænkningen anfører udvalget en række bemærkninger til lovforslagets tekniske udformning. Landsstyret har gennemgået udvalgets forslag til ændringer i lovforslaget, og er enige med udvalget.

Lovudvalget har derudover nogle bemærkninger af mere teknisk karakter, som udvalget anfører vil kunne foretage redaktionelt.

Det drejer sig blandt andet om layout og nummeringsfejl i den grønlandske version, versionsparagraffer 2 ,3, 4, 8 og 10. Disse og øvrige i betænkningen anførte tekniske fejl, vil efterfølgende blive rettet redaktionelt.

På baggrund af udvalgets betænkning, fremlægger Landsstyreområdet for Økonomi og Handel vedlagte ændringsforslag til Landstingets 2. behandling. Tak.

Og vi går nu over til partiernes ordførere. Først er det Siumuts ordfører, Paaviaaraq Heilmann.

Paaviaaraq Heilmann, ordfører, Siumut.

Tak. Med henvisning til vores bemærkninger under 1. behandlingen af lov om forslag til lov om landstingslov om Grønlands Erhvervsregister samt betænkningen af Landstingets Lovudvalg, skal vi fra Siumut komme med disse bemærkninger.

Vi har fra Siumut bemærket, at Landstingets Lovudvalg er fuldt ud enig omkring forslaget, men vi har fra Siumut samtidigt bemærket, at Landstingets Lovudvalg har noteret sig en række uhensigtsmæssigheder i lovforslaget, og udvalget har opfordret Landsstyret til at fremsætte de fornødne ændringsforslag til korrektion heraf.

Vi har fra Siumut erfaret, at Landsstyret er enig i udvalgets forslag til ændringer i lovforslaget, samt at Landsstyret vil foretage redaktionelle ændringer, som er anført i Lovudvalgets betænkning.

Med disse bemærkninger er vi fra Siumut enig i, at forslaget overgår til 3. behandlingen.

Og den næste er Atassuts ordfører Godmand Jensen.

Godmand Jensen, ordfører, Atassut.

Vedrørende forsalg til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister. Henvisende til vores bemærkninger under forslagets 1. behandling, skal vi indstille, at forslaget sendes til 3. behandling i sin nuværende udgave.

Og den næste er Inuit Ataqatigiits ordfører, Olga Poulsen.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Hermed vil vi fra Inuit Ataqatigiit fremhæve, at vi allerede under 1. behandlingen af forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister har meldt vores godkendelse af forslaget.

Det er på sin plads, at Landstingets Lovudvalg i sin betænkning efterlyser mere konkret orientering i forhold til problematikker indenfor aktindsigt, samt problematikken omkring eventuelle hindringer for lovens ikrafttræden.

Inuit Ataqatigiit bemærker sig yderligere, at lovforslagets tekst i enkelte paragraffer både i den grønlandske og danske version korrigeres, inden den endelige vedtagelse som omtalte betænkning kommer ind på.

Og uden yderligere kommentarer godkender Inuit Ataqatigiit punktet om forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister 3. behandles i dens fremlagte form.

Og så er det Kandidatforbundets ordfører, Mogens Kleist.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Forslag til landstingslov om Grønlands Erhvervsregister, der har vi fra Kandidatforbundets side følgende bemærkninger, her under 2. behandlingen.

Henvisende til vores udtalelser under sagens 1. behandling, og henvisende til de mange fejl som Landstingets Lovudvalg har bemærket sig i sagen, vil vi dog fra Kandidatforbundet tiltræde, at sagen går videre til sin 3. behandling i sin foreliggende form.

Vi vil benytte lejligheden til at beklage, at Landsstyrets juridiske medarbejdere kan begå så mange fejl, der måske kan være sket i forbindelse med hastearbejdet i sagen.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og så vidt jeg kan se, så er der ikke andre der har bedt om, at få ordet, hvorefter vi så kan gå over til afstemningen, og det er forslag til Landstingslov om Grønlands Erhvervsregister, med de små ændringer der er, og de der går ind for, at det overgår til 3. behandlingen i sin foreliggende form bedes rejse sig. 25, og det er samtlige tilstedeværende her i salen