Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 17-3

1. behandling 2. behandling 3. behandling

17. mødedag, torsdag den 28. oktober 1999

 

Punkt 17.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat,

3. behandling.

Lars Sørensen, næstformand for Skatte- og afgiftsudvalget, Inuit Ataqatigiit.

Tillægsbetænkning afgivet af Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg vedrørende landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat afgivet til 3. behandlingen.

Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af;

Landstingsmedlem, Per Berthelsen, formand, Siumut

Landstingsmedlem, Hans Enoksen, Siumut

Landstingsmedlem, Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit, næstformand

Landstingsmedlem, Daniel Skifte, Atassut

Landstingsmedlem, Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

Landstinget har på sit møde den 18. oktober 1999 henvist forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat til fornyet udvalgsbehandling. Skatte- og afgiftsudvalget har derfor på sit møde den 21. oktober 1999 igen behandlet forslaget.

Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg er fortsat af den opfattelse, at det er rigtigt med en strammere beskatning af fri bil til rådighed. Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har dog bemærket sig de eksempler, som blev fremlagt under 2. behandlingen af forslaget, hvor det blev fremhævet, at der ved nærværende forslag kunne blive tale om, at beskatningen af en fri bil til rådighed i visse situationer, kunne komme til at virke urimelig, for visse grupper af skatteydere.

Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har forståelse for eksemplerne, men udvalget finder dog ikke tilstrækkelig anledning til, at fremsætte yderligere ændringsforslag på nuværende tidspunkt.

Udvalget har allerede i sin betænkning til 2. behandlingen givet udtryk for, at en skatteyder i visse situationer kan undgå beskatning af fri til rådighed. Udvalget forventer, at skattevæsenet under hensyntagen til de synspunkter, som fremkom under 2. behandlingen, i andre tilfælde, hvor en beskatning konkret vil virke særlig urimeligt tager de nødvendige konsekvenser af dette.

Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg forventer videre, at Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel løbende holder Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg orienteret om, hvorledes praksis vedrørende beskatning af fri bil til rådighed udvikler sig.

Hvis Landsstyremedlemmet som politisk ansvarlig for skattevæsenet eller Skattedirektoratet, som øverste administrative ansvarligere for skattevæsenets i forbindelse med sin tilsynsforpligtigelse med de kommunale skattemyndigheder, finder særlige generelle urimeligheder i beskatningen af fri bil til rådighed, så forventer Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg, at der ved førstkommende lejlighed bliver fremsat forslag til ændring af landstingsloven om indkomstskat.

Med disse bemærkninger skal et enigt Skatte- og afgiftsudvalg indstille forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat til vedtagelse af Landstinget i den form, som forslag her efter 2. behandlingen.

Jeg har allerede nævnt udvalget medlemmer, hvorfor jeg ikke skal nævne dem endnu engang.

Og så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel, der kommer med en besvarelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Handel og Økonomi.

På vegne af Landsstyret skal jeg takke Skatte- og afgiftsudvalget for dets arbejde, i forbindelse med udvalgets tillægsbetænkning til 3. behandlingen, og det er med tilfredshed, at Landsstyret kan konstatere, at det er et enigt udvalg, der står bag tillægsbetænkningen.

Landsstyret er naturligvis indstillet på, at følge udvalgets opfordringer til nøje, at følge udviklingen på området, og viser dig sig generelle urimeligheder, i beskatningen af fri bil, vil Landsstyret komme med et lovinitiativ.

Da de nye regler om beskatning af fri bil, først har virkning fra indkomståret år 2000 bliver det formodentlig først lige efter ligningen medio 2001, at den efterfølgende klagebehandling i Skatterådet, at man har et erfaringsgrundlag, som man kan forholde sig til.

Det er Landsstyrets generelle opfattelse, at det er nødvendigt med klare og rimelige enkelte regler på et område, som beskatning af fri bil, både af hensyn til de lokale skattemyndigheder som skal administrere reglerne, men også af hensyn til skatteyderne, således at de på forhånd kender de skattemæssige konsekvenser til at have fri bil til rådighed. Blandt andet disse forhold har Landsstyret haft øje for i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, og derudover, at specielt beskatning af frynsegoder, som fri bil, vækker betydelig modstand og spekulation, fra de, som skal beskattes heraf.

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne indstille forslaget til endelig vedtagelse i den nu foreliggende form, dom det nu fremstår efter 2. behandlingen og dom er indarbejdet i vedlagte lovforslag. Tak.

Og så har Kandidatforbundets ordfører bedt om at få ordet, og derudover er der ikke andre der har bedt om at få ordet, hvorefter vi går til afstemning efter hans bemærkninger.

Mads Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet skal vi henvise til vores bemærkninger under 1. og 2. behandlingen, hvorefter vi blot vil meddele, at vi vil stemme for forslagets vedtagelse.

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, der kommer med yderligere besvarelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Og så vidt jeg ved, så sagde Kandidatforbundet under 1. og 2. behandlingen, at når man er privat erhvervsdrivende, at man så ikke skal betale skat af bilen, men jeg skal lige nævne, at når man tror, at man skal betale 40.000 kr. i skat, det er slet ikke tilfældet.

Men det anses som en indtægt på 40.000 kr., hvorefter man, så skal betale omkring 16.000 kr. når man er enlig og når man er par er det ca. 12.000, hvorfor jeg ikke mener, at man bør særbehandle de private i denne lovgivning.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Så går vi så til afstemning, og de der går ind for, at forslaget bliver vedtaget her ved 3. behandlingen, de der går ind for det bedes rejse sig. 24. Og jeg skal spørge, at de der er imod vedtagelsen i den foreliggende form bedes rejse sig og det er 4, og det er så samtlige tilstedeværende, der har afgivet deres stemme, hvorefter vi så er færdige med behandlingen af punkt 17.