Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 68-85-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

6. mødedag, mandag den 7. maj 2001Punkt 68.

Forespørgsel om fortsættelse af anlægsprogram af landingsbaner for fastvingede fly.

Punkt 85.

Forslag til forespørgselsdebat om en drøftelse af Hjemmestyrets planer om at forlænge landingsbanerne for fastvingede fly.

Paaviaaraq Heilmann i forespørgerens Tommy Marøs fravær, Siumut (pkt. 68).

 

Landstingsmedlem Tommy Marø har fremsat forespørgsel om fortsættelse af anlægsprogram for etablering af landingsbaner for fastvingede fly.

Det er os folkevalgte der skal sikre en udvikling af by og bygd på lige vilkår i det land vi bor i. Der sættes imidlertid spørgsmålstegn ved, om det også er tilfælde blandt os politikere. Ved igangsætningen af planlægningen af landingsbaner for fastvingede fly tog man sigte for en fælles løsning for hele landet, idet man gik ud fra en enstrenget trafiksystem.

I dag kan man sige, at anlægsprogrammet vedrørende landingsbaner til fastvingede fly er ved at være gennemført, idet man kan betragte planer for så vidt angår Nordgrønland for at være realiseret. Hvad sker der så vidt angår Sydgrønland ?

Som bekendt har man sikret sig, at etableringen af landingsbanen i Paamiut bliver etableret i de kommende år. De 3 sydgrønlandske kommuner gennemførte i januar måned i år et trafikpolitisk seminar af 2-dages varighed med deltagelse fra Landstinget og Landsstyremedlemmet for Trafik.

Seminaret afholdt af de sydgrønlandske kommuner må siges at være en succes, idet der var en hel klar entydig enighed om behovet for at anlægge landingsbaner for fastvingede fly i bynære områder i Sydgrønland samt behov for at forbedre de økonomiske udviklingsmuligheder.

Som potentielle steder for anlæggelse af landingsbaner pegedes på Qaqortoq, der bærer 80 % af ankomne og afrejsende passagergrundlag i Sydgrønland samt Narnortalik. I dag må man sige, at koordineret anlæggelse af landingsbaner til fastvingede fly i Nordgrønland er gennemført med store potentiale for indtjeningsmuligheder, selvom det i dag ikke udnyttes fuldt ud.

Og det var ordlyden af Tommy Marøs forespørgsel.

Så er det forslagsstilleren i forbindelse med pkt. 85, Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold.

Der har fremsat forslag til forespørgsel om Hjemmestyrets planer for en forlængelse af landingsbaner for fastvingede fly. Jeg vil anmode forslagsstilleren Mads Peter Grønvold om at fremlægge sit forslag.

Mads Peter Grønvold, Landstingsmedlem Kandidatforbundet.

I de seneste dage har jeg igennem pressen erfaret, at Royal Grønland A/S ikke forventer rejeproduktion i vinterperioden i områder med islæg i fremtiden, hvor undskyldningen er at produktionen er urentabel, fordi produkterne ligger på lager i op til 4-5 måneder.

Jeg mener, at landingsbanerne i de byer i islægsområder, hvor der er landingsbaner i Illulissat og Aasiaat bør forlænges for at kunne opretholde en vinterproduktion af rejser, da de pågældende byer tidligere selv har ønsket at få forlænget deres landingsbaner.

Jeg mener, at det af hensyn til den fortsatte produktion vil være fornuftig at forlænge de pågældende byers landingsbaner, f.eks. er det af hensyn ti fiske- og rejeeksporten tvingende nødvendigt med eksport med brug af fly, som transportmiddel i fremtiden.

Eksempelvis benytter Island og vel også Canada transportfly i forbindelse med eksporten, og jeg mener at transporten af fly sagtens vil kunne konkurrere med transporten af fragtskibe, som jeg indtil flere gange har foreslået overfor Landsstyret. M.h.t. importen er det tvingende nødvendigt, at man forbedrer islægsområdernes kommunikation udadtil f.eks. af hensyn til turismen, handlen, anlægsområder m.v. og jeg mener, at der bør søges alternativer for befolkningens produktionsmuligheder om vinteren i islægsområderne, hvis der skal tilfalde flere midler til Landskassen i fremtiden.

Der bør satses på en højere grad af forædlingen af produkterne, og hvad angår de senere år har der været mange produkter som er eksporteret, hvorefter de er blevet forædlet i f.eks. Danmark og Tyskland m.h.t. at produktet skal være frisk når det når ud til detajlledet.

Jeg mener, at enhver der kan tænke fornuftig må kunne regne ud, at ethvert produktion der produceres færdigt i Grønland kan medføre flere indtægter til Landskassen, men selvfølgelig bør alle produkter ikke eksporteres som færdigvarer, og selvfølgelig bør det være sådan, at et vis antal procenter skal eksporteres uden at være færdigproduceret.

De pågældende kommuner har selv udtalt, at de vil kunne finansiere projekter igennem lån af midlerne udenom Landskassen, og Hjemmestyret kan eventuelt være medejer og jeg mener, at det vil være en fornuftig satsning for fremtiden, hvis forslaget bliver gennemført. Tak.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur med et svar til de fremsatte forespørgsel, Steffen Ulrich Lynge.

Steffen Ulrich Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

På grund af de trafikpolitiske redegørelse i 1998 og 1999 besluttede Landstinget på efterårssamlingen 1999, at afsætte 2 mio. kr. til bl.a. en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved etableringen af yderligere lufthavne i Grønland.

De påregnes, at der til Landstingets efterårssamling 2001 kan forelægges en redegørelse om de igangsatte undersøgelser, som skal give svar på følgende 3 centrale problemstillinger, nemlig;

1. Skal der anlægges en lufthavn i Qaqortoq og skal Narsarsuaq opretholdes.

2. Skal landingsbanerne i Illulissat og Aasiaat forlænges

3. Skal der anlægges en lufthavn ved Ittoqqortoormiit til erstatning for Constable Pynt

Det er disse spørgsmål der skal udarbejdes en rapport om de enkelte problemstillinger, og redegørelsen vil herefter bliver bygget op omkring de enkelte rapporter konklusioner.

De resultater som "Arbejdsgruppen vedrørende anlæggelse af lufthavne i geografiske vanskelige områder" som de måtte komme frem til må således ventes at få afgørende indflydelse på konklusionerne for så vist angår Sydgrønland og Ittoqqotoormiit. Denne endelig af rapporten for Sydgrønland udarbejdes derfor først når resultatet af arbejdsgruppens resultater forelægger.

De foreløbige konklusioner er blevet præsenteret på et trafikseminar i Narsarsuaq i januar 2001.

Når resultatet af de enkelte analyser er kendte skal vi finde frem til den balance og politiske prioritering som giver det samfundsøkonomiske bedste resultat, og heri har vi en stor udfordring.

Frekvenser, nye ruter, øget kapacitet, forbedret regularitet, går der flyvetider og forventninger om blandt andet den fremtidige erhvervsudvikling og turisme er nogle af de faktorer som skal afvejes i forhold til den trafikøkonomiske vurdering samt de finanslovsmæssige rammer.

Landsstyret vil arbejde for at ressourcerne bruges for den for landet som helhed bedste måde.

For så vist angår forlængelse af landingsbaner for fastvingede fly i Disco-bugten, så skal jeg mere specifik oplyse, at der skal foretages en trafikøkonomisk analyse af forlængelserne af landingsbanerne i Illulissat og Aasiaat. Analysen gennemføres med udgangspunkt i ønsket om, at forbedre infrastrukturen for udnyttelsen af de erhvervsmæssige muligheder indenfor fiskeri og turismen.

Analysen gennemføres således ikke m.h.p. at undersøge muligheden for en forbedring af de lokale rejsemuligheder til og fra de to byer, idet begge byer allerede er integreret i den trafikale infrastruktur for fastvingede fly på vestkysten og i Disko-bugten.

Konkret er der fra Illulissat udtrykt ønske om, at forbedre transporttider og kapacitet for eksport af friske hellefisk og andre produkter fra fiskeriet direkte til de europæiske markeder og til Nordamerika. Endvidere er der udtrykt ønske om muligheden for at kunne tilbyde turister direkte transport fra Island og Nordamerika til Illulissat m.h.p. at reducere rejsetid og rejseomkostninger.

I Aasiaat er der udtrykt ønske om, at forbedre mulighederne for forbindelse til Canada m.h.p. at gøre Aasiaat til mellemled for import og distribution for canadiske produkter, og m.h.p. at styrke interessen for canadiske investeringer i området.

Som tidligere nævnt påregnes det, at der til Landstingets efterårssamling 2001 kan forelægges en redegørelse om de igangsatte undersøgelser, og som derefter kan være udgangspunkt for en debat i Landstinget. Tak.

Vi siger tak til Landsstyremedlemmet, så går vi over til partiernes, Kandidatforbundets ordførere. Først er det Per Rosing Petersen, Siumut.

Per Rosing Petersen, ordfører, Siumut.

I dag 7.05.2001 er det 22 år siden, at vores første Landsstyre blev etableret, og jeg benytte anledningen til, at ønske vores daværende Landsstyre tillykke.

Vi har følgende bemærkninger til punkter 68 og 85.

Vi har fra Siumut følgende korte bemærkninger til dagsordensforslaget, men skal dertil udtale, at vi ser frem til den redegørelse, som Landsstyret vil fremkomme med til efterårssamlingen, for vi forventer at vi drøfter nærværende spørgsmål yderligere.

Grundlæggende er Siumut af den opfattelse, at det i takt med udbygningen af landingsbanerne, at vi skal gå bort fra den tostrengede trafik, og gå over til det enstrengede trafiksystem, og sætte som mål, at udvikle lufttrafikken. Det skal ikke forstås således, at tilskuddet til søfartstrafikken, så skal rokeres over til lufttrafikken. Vi kan derigennem ikke opnå besparelser, men gennem en nyordning reducere tilskuddet, ligesom Landsstyret har sat dette som mål.

Dette vil være nødvendigt for at opnå en smidigere trafiksystem med udgangspunkt i samfundets behov.

I den forbindelse skal vi erkende, at lovede tilsagn om lavere priser endnu ikke i dag er indfriet, og vi vil fra Siumut sige, at der med færdiggørelsen af landingsbanen i Paamiut er nødvendigt, at vurdere de nuværende ordninger. I denne forbindelse må vi tage som udgangspunkt om vi i samfundet økonomisk stadigt har råd til så stor en økonomisk byrde. For vi må tage udgangspunkt i, at såfremt vores beredskab i samfundet ikke skal forringes, så skal vi også have billigere og hyppigere betjening med udgangspunkt i, at også SIK overenskomstlønnede også skal have råd til at flyve fra sted til sted.

For vi må jo erkende, at det for dem med vores nuværende trafikstruktur kun må betragtes som en drøm, og det kan vi slet ikke acceptere. Og her er svaret ikke nødvendigvis anlæggelse af flere landingsbaner eller forlængelse af eksisterende landingsbaner. For der sker jo stadigvæk en udvikling af flytyper, og i denne udvikling er inkluderet fly der kan omdannes til helikoptere og i løsningen må vi ty til alle mulighederne i vores kommende vurdering.

Og med disse bemærkninger og med henvisning til den kommende efterårsbehandling fremkommer vi fra Siumut med disse bemærkninger.

Derefter er det Atassuts ordfører, Godmand Rasmussen.

Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Indledningsvis til Tommy Marøs forespørgsel har vi fra Atassut følgende bemærkninger. Forslagsstillerens forslag er rigtigt, da det er os folkevalgte der skal tage stilling til udviklingsbeslutningerne når beslutningerne handler om luft- og farvandstrafik.

Vi er jo ved at realisere et omfattende anlægsbyggeri omkring fastvingede landingsbaner, og man ved at forespørgerens spørgsmål omkring den kommende udvikling af Sydgrønland er med i fremtidsplanerne.

Det er kendt at byggeriet af landingsbaner ikke er billigere, hvorfor vi fra Atassut opfordre Landstinget til, at de kommende anlægsplaner for så vidt angår landingsbaner, at disse skal vurderes med omhu.

Hvis man skal se på tingene i den fjernes fremtid, så må man anskueliggøre fremtidsplanerne, for på den måde kan man finde de billigste løsninger for befolkningen. Vi er enig med Landsstyret i, at man ikke kan gå udenom omhyggelige vurderinger m.h.t. anlægsprojekter af landingsbaner i Sydgrønland. Faktum er jo, at hvis man ikke vurderer tingene omhyggeligt, så kan de få alvorligere konsekvenser.

Og med disse bemærkninger er vi enige i Landsstyrets svatnotat.

For så vidt angår punkt 85 vedrørende forslag til forespørgselsdebat om en drøftelse af Hjemmestyrets planer for forlængelse af landingsbaner for fastvingede fly i disko-bugten har vi fra Atassut følgende bemærkninger.

Forslagsstillerens forespørgsel er ikke forundringsværdigt, idet han efterlyser, hvordan man kan transportere eller eksportere grønlandske fiskeprodukter om vinteren. Det er jo ikke effektivt, at man skal lukke fiskeindustrien om vinteren visse steder. For gad vide om man har givet befolkningen tilsagn om, at man i fremtiden kan eksportere fiskeprodukter på hurtigere måde ved benyttelse af de nye landingsbaner for fastvingede.

De fleste indbyggere har ellers ventede på dette tilsagn med spænding men desværre er der sket et løftebrud også på dette område. Det vil nok være rigtigt, at hvis man skal se det på den måde, at vi atter er blevet vildledt For at udvikle vort land har vi allesammen været med til at skabe nye initiativer.

.Fra Atassut skal vi nævne, at vi ikke er i tvivl om, at det vil være rentabelt for landet, hvis man kan starte eksport af friske fiskeprodukter til andre lande. Men vi har i vort samfund en politisk svaghed, fordi at når man skal etablere et muligt projekt, så bliver dette kendt, for det er sådan at man automatisk bliver kommunalpatriotisk, det er som om man glemmer, at projekternes grundprincipper eller skal være til glæde for samfundet som helhed.

Hidtil har politikerne skændtes om, hvor man skal have atlantlufthavnene, ligesom debatten til tider har være bitter.

For så vidt angår forlængelse af landingsbanerne i Nordgrønland, så har vi fra Atassut altid vurderet det, at det vil være bedst, hvis dette bliver anlagt i Illulissat, hvorfor vi fra Atassut henstiller, at undersøgelserne skal vurderes grundigt.

Med disse bemærkninger skal vi sige, at Landsstyret må overveje vores meninger nøje om ovennævnte. Med disse bemærkninger vil vi fra Atassut vente spændt på Landsstyrets kommende forelæggelse af sin redegørelse til efterårssamlingen 2001 vedrørende en forlængelse af landingsbaner.

Næste taler er Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

På baggrund af forespørgsel af anlægsprogram for etablering af landingsbaner for fastvingede fly foreslår Landstingsmedlem Tommy Marø en igangsættelse af en debat.

M.h.t. Landsstyrets redegørelse til Landstinget om trafikstrukturen vedtog Landstinget i efterårssamlingen 1999 at afsætte 2 mio. kr. i Landstingets Finanslov. Dengang ønskede Landstinget undersøgelse af hvilke konsekvenser det vil medfører i samfundsøkonomien, såfremt der skal anlægges flere landingsbaner for fastvingede fly ud over de 7 landingsbaner.

Inuit Ataqatigiit vil med spænding afvente Landsstyret fremlæggelse af resultatet for undersøgelserne til Landstingets efterårssamling.

Som debatforslagsstilleren er bekendt med har Landstinget tidligere haft en større debat omkring muligheden for at anlægge flere landingsbaner ud over de syd, og muligheden for forlængelse af eksisterende landingsbaner.

Inuit Ataqatigiit vil også regne med, at Landsstyret vil foretage undersøgelse af indstilling fra de 3 kommuner i Sydgrønland i forbindelse med strukturering af beflyningen af Sydgrønland. det drejer sig om de 3 kommuners ønsker om, at der anlægges 2 landingsbaner for fastvingede fly i Narnortalik og Qaqortoq samt anlæggelse af vej mellem Narsaq og Qaqortoq.

Med disse korte bemærkning tilslutter Inuit Ataqatigiits Landsstyret svar til forslagsstilleren.

Og som det andet, Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold foreslår en debat på baggrund af forespørgsel om Hjemmestyrets planer om forlængelse af landingsbanerne for fastvingede fly i Disko-bugten.

Inuit Ataqatigiit er med baggrund i vores medvirken i arbejdet i Landstinget og ikke mindst i Landstingets Trafikudvalg vidende om, at de kommunale folkevalgte i flere år har ytret ønske om forlængelse af landingsbanerne for fastvingede fly i Illulissat og Aasiaat.

Alle landstingsmedlemmerne er bekendt med argumenterne for ønsket om forlængelse af landingsbanerne i de nævnte kommuner, idet der har været foretaget debatter ser Inuit Ataqatigiit frem til en forlængelse af debatterne på baggrund af Landsstyrets fremlæggelse til den kommende efterårssamling i 2001 af redegørelse af resultaterne af igangværede undersøgelser.

Til slut vil Inuit Ataqatigiit anbefale overfor Landsstyret, at medvirke til undersøgelse af muligheden for de enkelte kommunernes medfinansiering af forlængelse af eksisterende landingsbaner til 1299 meter. Ligesom Illulissat kommuneat og Aasiaat kommuneat tidligere har tilkendegivet deres vilje i samarbejde med andre investorer, at medvirke til finansieringen.

Derudover vil Inuit Ataqatigiit anbefale overfor Landsstyret, at man undersøger muligheden for et nært samarbejde med de enkelte kommuner omkring driftsudgifterne i forbindelse med de 7 landingsbaner for fastvingede fly. Alle ønsker lavere priser i den interne beflyvning af Grønland.

Med disse ord anbefaler vi Landsstyret svar til debatforslagsstilleren.

Så går vi videre til ordførerne. Tom Ostermann fra Kandidatforbundet.

Tom Ostermann, ordfører, Kandidatforbundet.

På baggrund af forespørgsel fra Landstingsmedlemmet Tommy Marø om fortsættelse af anlægsprogram for etablering af landingsbaner for fastvingede fly har vi fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger.

For det første har man i de seneste år debatteret om trafikken med de fastvingede fly, er det ikke mærkeligt at forespørgeren vil fortsætte arbejde med mærkesagen, for der blev bl.a. nævnt, at 3 kommuner i Sydgrønland har arrangeret en konference om trafikstrukturen i Sydgrønland, der varede i 2 dage i januar måned, hvor landstingsmedlemmer og Landsstyremedlemmet for Økonomi deltog.

Endvidere omtalte medierne bl.a. de nævnte kommuner som er Narsaq og Qaqortoq og Narnortalik kommuner i samarbejde med hinanden har planer om at bygge en vej fra Qaqortoq til Narsarsuaq. Vi har løst til at spørge ophavsmanden til oplægget om hvor langt man er nået med denne tanke.

Endvidere blev trafikken af fastvingede fly i Nord- og Sydgrønland nævnt. Argumenterne til det er så forskellige. Fordi Sisimiut og op til Qaanaaq er der fast havis i flere måneder, og selvom man har et lignende problem, når der er storis i Sydgrønland, så er der alligevel mulighed for skibstrafik hele året.

Når man også tænker på transporten til vands er der i førnævnte meget begrænsede muligheder. Vilkårene for forsyningen af islægsbyerne om vinteren kan ikke sammenlignes da forskellen allerede er for stor.

Disse blev også nævnt, og det er, at Nordgrønland har fået økonomiske muligheder ved bygning af landingsbaner. Det er sandt nok, fordi det har skabt en kraftigt udvikling i turismen, som ingen kan sige imod. I dag er Illulissat ovenikøbet førende m.h.t. turismen, men dette er ikke sket på få år. Illulissat fik jo en landingsbane i 1984 og det er 17 år siden.

En af de afgørende grunde til at forannævnte i dag har fremgang i økonomien og turismen er at byen har tilpasset sig indenfor turismen. F.eks. ved at man har hoteller på deltid, dygtige turistguider, indbyggerne har også udnyttet mulighederne for sans for forretning med turisterne, og ikke mindst p.g.a. naturens egne ressourcer har det været en succes.

I dag kaldes turismen for fremtiden 3. erhvervssølje, men vi kan ikke se bort fra Grønlands befolkningstal. den statistiske årbog fra Grønlands Statistisk Kontor viser fra 1. januar 2001, at fordelingen af husstande er følgende: 14,6 % i Sydgrønland, 48 % i Midtgrønland, 19,3 % i Nordgrønland samt 18,1 % i den nordligste del af Grønland og Østgrønland.

Når vi ser på lufttrafikken år 2000 kan man f.eks. se at rejsende til Illulissat fra kysten og Danmark er på i alt 16.023. Mens der til Qaqortoq var på i alt 6.452. Differencen er så følgende. 9571 personer var ankommet til Illulissat. Nogle af grundene er nok trafikken om vinteren til Nordgrønland er begrænset, og at mange turister strømmer til om sommeren.

Lad os se på økonomien. Følgende kan ses i årbogen for år 2000 fra Grønlands Statistiske Kontor. Her vil jeg vise eksempler på 3 byers gennemsnitlige økonomiske stilling, hvor tallene er fra 1998. Derudover kan man se forskellene på indbyggertallene for de nævnte byer og den gennemsnitlige indkomst pr. bygger for kommunerne, som er følgende:

Indbyggertallet i Qaqortoq kommune 3052 i 2000. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger 123.727 kr.

Indbyggertallet i Sisimiut kommune 4825 i 2000. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger 133.308 kr.

Indbyggertallet i Illulissat kommune 4236 i 2000. Den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger 107.445 kr.

Her kan man se, at differencen mellem Illulissat og Qaqortoq kommune er på 506 kr. D.v.s. at indbyggerne har større indkomst end indbyggerne i Illulissat selvom Qaqortoq indbyggermæssigt har 1184 færre indbyggere.

Når man ser på Illulissat i forhold til Sisimiut kommune har indbyggerne i Sisimiut større indkomster 16.719 kr. i gennemsnit, og har 1589 flere indbyggere. Her tages der forbehold for at tallene ikke er registreret for 1999 og 2000, og differencen kan derfor i mellemtiden have ændret. sig. Derudover har det større fiskeriområde i Nordgrønland ikke udnyttet mulighederne maksimalt i de forløbne 17 år. Derfor kan vi ikke sige, at mulighederne udnyttes.

Landsstyret sagde i sit svar, at de vil være lydhøre overfor de fremlagte holdninger. Derfor vil vi med glæde fra Kandidatforbundet vente på, at vores eget budskab vil indgå i vurderingen, og kræve en forklaring omkring de påbegyndte undersøgelser under Landstingets efterårssamling med henvisning til at man vil være lydhøre om de førnævnte grundlag.

Med disse bemærkninger vil vi fra Kandidatforbundet henvise til vores tidligere bemærkninger omkring udgifter og ikke mindst m.h.t. bygning af landingsbanerne.

Så går vi videre til punkt 85. Vi har følgende bemærkninger fra Kandidatforbundet til punktet.

Vi har forstående overfor forslaget med følgende begrundelser. Hvis vi ser på strukturen i dag, så kan man fremkomme med følgende spørgsmål. Da man indførte landingsbanerne, at disse landingsbaner kan udnyttes i forbindelse med handlen. Har det været tilfældet ? Nej. I forbindelse med etableringen af landingsbaner ville priser nedsættes, har det været tilfældet ? Nej det har ikke være tilfældet. M.h.t. islægsområderne, så kan man komme over det tilbagevendende problemer i forbindelse med udførsel af varer. Har man gjort det ? Nej.

Inuit Ataqatigiit mener, at disse tilbud ikke er noget, og det er muligheder der ikke er blevet brugt, og vi er klar til at være med i arbejdet i løsningen af dette.

Og m.h.t. trafikstrukturen i Sydgrønland vil vi henvise til vores bemærkninger vedrørende det andet punkt.

I disse år, når man ser på det aktuelle i disse dage kan vi godt forstå fiskernes utilfredshed over deres levevilkår. Vi forestiller os følgende udveje for at løse problemerne. Den hjemmestyreejede koncern Royal Greenland skal i fremtiden bevilge midler til flytransport, derved vil de eksisterende landingsbaner kunne benyttes optimalt. Således kunne vi opnå de lovede resultater. Koncernen som ejes af samfundet har en omsætning på over 3,5 mia. kr. om året, og som har flere datterselskaber i udlandet burde have mere vilje til at deltage i løsningen af interne forhold i Grønland.

M.h.t. vores argumenter og de førnævnte i forbindelse med forlængelse af landingsbanerne er vi nødt til at iværksætte sikre løsninger i forbindelse med bedre handel og på sigt.

Landsstyremedlemmet nævnte i sit svar, at man allerede har gode forbindelse i Disko-bugten, og selvfølgelig gælder dette for hele Grønland. Men på sigt er der flere værdifulde ting, f.eks. hvis der var en direkte forbindelse fra Island har turistguiderne sagt i Island, at flere turister ville strømme til bl.a. fra Amerika og Europa.

Når der åbnes for konkurrence i atlantruten, ophævelse af monopolet i 2005 må tilpasningen til den ændrede trafikstruktur iværksættes og vi må forberede os på de nye handelsmuligheder.

Men forlængelserne af landingsbanerne på kysten må også vurderes. Her kan vi ikke se bort fra mulighederne i handel, turisme og trafik. Som vi ved er der ved flere afgange forsinkelser p.g.a. vejrets forandringer, derfor kan vi heller ikke se bort fra overnatningsstederne.

Så når vi skal handle fornuftigt kan vi ikke se bort fra de eksisterende muligheder for Nordgrønland og vurdere dem. Det drejer sig om Aasiaat og Illulissat. Disse indebærer uden tvivl forbedring af Grønlands omsætning. Her vil man ikke opnå kappestrid, men udnytte de eksisterende muligheder og det billigste for os alle.

Med disse bemærkninger vil vi fra Kandidatforbundet meddele, at vi er helt enige med forslagsstilleren. Tak.

Så er det løsgængeren, Otto Steenholdt.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg har to besvarelse til landstingsmedlemmernes to forslag. Jeg mente ellers ikke at det ville medføre en debat, fordi det er klare forslag. Hvor man skal foretage nærmere undersøgelser, og efterfølgende debattere emnerne til efteråret, men eftersom det kræver min indblanding, så har jeg følgende bemærkninger.

M.h.t. Disko-bugten. Jeg konstaterer, at det vi skal undersøge vedrører klimaet og vejret, så det ikke vedrører turisterne eller transport.

Jeg har følgende bemærkninger til Atassuts ordfører. Atassut fastholder forlængelse af landingsbanen i Illulissat, jeg mener at medlemmet af Atassut har været i Illulissat for kort tid siden, fordi Atassut ellers var for Aasiaat. I denne forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, selvom jeg er klar til efterårets debat, at kommunalbestyrelsen i Aasiaat allerede i 1997 har ønsket forlængelse af deres landingsbane til 1297 meter ved brug af en islandsk entreprenør.

Hvor entreprenøren ellers ønskede at forlænge landingsbanen med det samme, men i denne forbindelse skal man også huske på, at Aasiaat kommuneat har ellers lovet at dække 70 % af udgifterne.

Alle disse forhold må vi gemme til efterårets debat.

Men jeg har også nogle bemærkninger til Kandidatforbundet, nemlig fordi de går ind for Illulissat, og jeg mener også, at deres synspunkter også må gemmes til efteråret.

M.h.t. punkt 68, idet det kræver en nærmere vurdering, bl.a. m.h.t. at man spørger om man skal bibeholde Narsarsuaq, det er meget politiske spørgsmål, som jeg vil takke forslagsstillerne for, og vil forberede mig til efterårets debat.

Med disse bemærkninger har jeg også en bemærkning om, at vi har fat i noget meget væsentligt, at vi ikke har vilje til at gå ind for en atlantlufthavn på vestkysten med henvisning til Narsarsuaq og Kangerlussuaq. Det er derfor at vi har etableret meget korte landingsbaner, vi har anlagt landingsbaner uden at tænke over passagergrundlaget og transportgrundlaget der findes, derfor er der nogle landingsbaner for fastvingede fly som ikke kan bruges, og det er de forhold vi skal tage op til efterårets debat.

Vi siger tak til Otto. Forslagsstilleren har bedt om ordet, derefter er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, men først er det forslagsstilleren Mads Peter Grønvold.

Mads Peter Grønvold, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Selvom hvis man havde vist at man ville drøfte trafikforholdene til efteråret, så havde vi nok ønsket, at man udsatte punktets behandling til efteråret, men jeg mener, at det er på sin plads at påpege forskellige forhold der er gældende i dag. Derfor mener jeg, at det også er på sin plads, at debattere punktet her, således at dette også kan tages med i de fortsatte drøftelser som vi skal have under efterårssamlingen.

Baggrunden for min forespørgsel har været, at en udvidelse kunne være til gavn for Grønlands økonomi. Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur burde have fremkommet med et mere åbent svarnotat, fordi jeg mener, at der i de pågældende områder er behov for udvikling af eksportområder, fordi hvis man kikker på forholdene i dag, ikke mindst under vinteren, så har der været problemer med, at råvarer blev opbevaret alt alt for længe på ravarerlagrene, således at det går ud over kvaliteten med tab til følge.

Det vil derfor være helt på sin plads, at man giver mulighed for, at man kan eksportere fisk hurtigere til eksportmarkederne ved en forlængelse af landingsbanerne for fastvingede fly.

Som Landstingsmedlem er jeg af den opfattelse af vi må udnytte landingsbanerne bedre end tilfældet er i dag, således at vi ikke kun bruger dem til passagertrafik, men at vi i langt højere grad end hidtil også bruger dem til transport at produkter, så som fisk.

Det fremgår at Landsstyremedlemmets svarnotat, at der ikke gennemføres analyser m.h.p. at undersøge mulighederne for en forbedring af lokales rejsemuligheder, idet begge byer allerede er integreret i den trafikale infrastruktur for fastvingende fly på vestkysten og Disko-bugten.

Det jeg konkret har efterlyst er, at man bruger de landingsbaner for fastvingede fly bedre i forbindelse med vores eksport af fiskeprodukter, som det også er kendt fra lande som vi normalt sammenligne os med, f.eks. Island, hvor man bruger flytransport i meget stor udstrækning i forbindelse med eksporten.

Hvis vi kikker på handlen i dag, på brugserne, KNI og private, så bruger de meget transport til søs, hvorfor vil man ikke i fremtiden gå mere henimod transport af luftvejen ? Hvis vi skal forbedre eksportsituationen for så vidt angår Nordgrønland, så er der behov for forlængelse af landingsbanerne, da dette også vil være til gavn for samfundsøkonomien.

Og afslutningsvis vil jeg anmode Landsstyret om, at være åbne overfor mulighederne for øgede indtægter til Grønland, hvorfor jeg også anmoder Landsstyret om at man undersøger mulighederne for ekstern finansiering til forlængelse af banerne.

Til Siumuts bemærkninger vedrørende at de landingsbaner der er etableret, at de er alt alt for korte, så undrer det mig ikke, fordi det på længere sigt er sådan, at man ikke har haft det for øje. Vi har behov for længere landingsbaner.

Jeg er helt enig med Atassuts ordfører i hans bemærkninger, og jeg mener, at der er en hel del rigtigt i det som Atassut har fremført, hvorfor dette også må indgå i vurderingerne til vores debat til efterårssamlingen. Hvis vi skal komme det problem til livs der er omkring stop for indhandlingen under islægsperioden, så må vi også arbejde videre med sagen, således at vi undgår disse i fremtiden.

Vi skal kende de faktiske forhold og søge at løse dem, og jeg er glad for, at man har stor forståelse fra samtlige ordførers side for mulighederne for forlængelse af landingsbanerne, og det er jeg glad for. Tak.

Næste taler er Landsstyremedlemmet for boliger og Infrastruktur, Steffen Ulrich Lynge.

Steffen Ulrich Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrtastruktur.

Til sidste taler skal jeg blot henvise til at han nærlæser mit svarnotat nøjere, hvor budskabet er, at analysen gennemføres med udgangspunkt i ønsket om, at forbedre infrastrukturen for udnyttelse af de erhvervsmæssige muligheder for fiskeri og turisme. Vi har således ikke uenig der, og jeg vil blot henvise til en mere indgående debat herom under efterårsanlingen

Næste taler er Atassuts ordfører, Godmand Rasmussen.

Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Jeg har en lille undskyldning, fordi jeg i det omdelte ordførerindlæg er et forkert indlæg, hvor der mangler 2 linier, og jeg vil blot give den rigtige version til Formandskabet, og jeg beklager, at der har været en fejl i vores partikontor, og at man har omdelt den forkerte version.

Lars Karl Jensen, 3. næstformand for Landstinget, Siumut.

Da der ikke er flere der har bedt om ordet vedrørende punkter 68 og 85, så vil dette drøftes nærmere under Landstingets efterårssamling, således er behandlingen af punkterne færdige.