Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 57-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 27. Maj 1997 kl. 13.00

 

Dagsordenens punkt 57

 

Landstingets godkendelse af ændring af Charter for Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd samt ændring af navn.

(Delegationens formand)

 

 

Mødeleder, Finn Karlsen, 1. Næstformand

 

 

Jonathan Motzfeldt, Formand for den grønlandske delegation.

 

Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd vedtog på sit ordinære Rådsmøde i Vestmannaøer­ne 26. til 29. juni 1996 rekommandation nr. 1 af 1996 vedrørende reorganisation af Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsrås. Denne rekommandation retter sig mod Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands Regering.

 

Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd vedtog endvidere intern beslutning nr. 1 af 1996, hvorved én af Rådet nedsat arbejdsgruppe blev pålagt at udarbejde forslag til nyt Charter på grundlag af rekommandation nr. 1 af 1996.

 

På EM 1996, det vil sige efterårssamlingen, tilsluttede et flertal af Landstingets medlemmer sig Rådets rekommandation nr. 1 af 1996.

 

I det følgende præsenteres ændringer og tilføjelser, der foreslås gennemført således, at det gældende Charter=s bestemmelser anføres i ventre kolonne, i højre kolonne anføres forslag til nyt Charter, alt opdelt efter emne.I øvrigt er der foretaget lettere redaktionelle ændringer, for at tydeliggøre teksten.

 

Den Grønlandske Delegation i Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd indstiller hermed arbejdsgruppens forslag til nyt Charter for Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd til endelig tiltrædelse af Grønlands Landsting.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut:

 


Fra Siumuts side har vi allerede været inde på, hvor vigtigt det er, at vi har et samarbejde med vores nabolande, nemlig Island og Færøerne. Vi mener også, at dét vi til daglig lever med, både teknisk med mere, der har vi en masse relationer med hinanden, selvom vores sprog er forskellige. Derfor lægger vi også fra Siumuts side vægt på, at vi har et tæt samarbejde med hinanden, også i forståelse med hinanden og at dette samarbejde i fremtiden også skal udbygges og styrkes således, at Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd også styrkes i fremtiden. Man lægger også vægt på, at man får et forretningsudvalg, som har medlemmer af samtlige medlemslande også ved at man etablerer et sekretariat.

 

Hvad angår Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd, så er der udarbejdet et nyt Charter og der støtter vi fra Siumuts side dét, der er blevet foreslået, som et nyt Charter.

 

Vi skal også meddele, at vi fuldt ud støtter indholdet i dét, der er fremlagt.

 

Fra Siumuts side lægger vi også til stadighed vægt på, at man beskytter dyrelivet omkring vores farvande, idet disse ressourcer også har en stor betydning for Grønlands kultur og økonomi.

 

Fra Siumut er vi også enige i aftalerne om Præsidiets placering, som den øverste besluttende myndighed og etablering af et selvstændigt sekretariat, samt fordeling af bevillingerne.

 

Fra Siumut er vi også tilfredse med, at man stiler imod koordinering af det Parlamentariske samarbejde mellem internationale Parlamentariske organer og Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

Og hvad angår Y , så er vi endvidere ganske enige i aftalerne om Præsidiets placering, som den øverste besluttende myndighed, etablering af et selvstændigt sekretariat, som fordeling af bevillingerne.

 

Og med disse bemærkninger ønsker vi Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsorgan god arbejdslyst og jeg skal endelig overbringe vores hjertelige hilsen til deltagerne ved Samarbejds­rådet ordinære møde i juni på Suderø på Færøerne samt deltagerne ved fiskerikonferencen i Qaqortoq til august måned.

 


Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Vi har i Atassut med interesse læst og drøftet sagen vedrørende ændring af  Charter for Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd samt ændring af dets navn.

 

Atassut lægger vægt på styrkelsen af samarbejdet med de Nordiske lande, især samarbejdet mellem Vestnorden, det vil sige Færøerne, Grønland og Island.

I Atassut lægger vi vægt på bevarelse af Nordatlantens levende og ikke levende ressourcer samt landenes kulturer ved hjælp af Vestnordens udviklingssamarbejde og interesser. Der er jo masser af samarbejdsmuligheder gennem Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd med hensyn til for eksempel fiskeriet, turismen med videre.

 

Vi er i Atassut glade og tilfredse med , at man vil opnå etableringen af Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråds faste kontor.

 

Med disse bemærkninger, går vi i Atassut énsstemmigt ind for Rådets forslag til ændringer af Charter for Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Tak. Inuit Ataqatigiit har gennem sin aktive deltagelse siden etableringen af dette Parlamentari­ske Samarbejdsorgan for de Vestnordiske lande, støttet og bakket op omkring dette værdifulde initiativ, der har betydet, at vi har kunnet følge med i, hvad der sker på Færøerne, som på Island.

 

Vores opbakning bag dette initiativ er til dato usvækket, vi har derfor siden forrige år gennem deltagelse i en nedsat arbejdsgruppe til en nødvendig og tiltrængt revision af dette støtteværdige samarbejde også deltaget aktivt heri og vist resultat, vi herved skal godkende.

 

Eftersom Inuit Ataqatigiit kan tilslutte sig arbejdsgruppens forslag til nyt Charter og navn på samarbejdsorganet, skal vi uden brug af unødvendige fyldord hermed blot udtrykke vort håb om, at Grønland fortsat vil have gavn af dette Rådssamarbejde, også i de kommende år.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:


Akulliit Partiiat skal med få ord indstille, at det Vestnordiske Samarbejdsråd og forslaget om det nye Charter bliver godkendt af Landstinget her.

 

Hvad angår det nye Charter kapitel 2 paragraf 14, som lyder; AFærøernes Lavting, Grønlands Landsting og Islands Alting vælger blandt sine medlemmer 6 repræsentanter og 6 suppleanter til rådet. Og medlemmerne vælges efter partipolitisk styrkeforhold efter de enkelte landes gældende regler@. Ændringer af Landsdelegationens sammensætning sker ligeledes efter de enkelte landes regler og det støtter vi også fuldt ud og Akulliit Partiiat støtter også denne formulering, hvorfor der nu er intentioner om, at Grønlands antal af medlemmer bliver uforandret, hvorfor Akulliit Partiiat støtter forslaget.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Hvad angår ændringsforslaget til Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd og ændringsfor­slaget til navnet, der skal jeg fra Kandidatforbundets side henvise til mine bemærkninger under sidste års møde og de bemærkninger, jeg kom med dengang. Desuden så er der under den Grønlandske Delegations møde den 17. april og 14. maj, der har delegationsformanden fremlagt forskellige ting, hvor vedkommende også kom med forskellige forklaringer, hvor formanden åbnede mødet og var inde på kapitel 2 paragraf 4, der var han inde på, at hvad angår de enkelte medlemslandes og partier, det åbnede de mulighed for, at samtlige kan have medlemmer og der forstår vi det sådan, at Grønland beholder sine medlemmer, hvorfor vi også støtter de forskellige ændringsforslag.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

 

Jeg siger tak for, at samtlige partier støtter forslaget til det fremlagte ændringsforslag og jeg skal også nævne, at det er korrekt, at hvad angår samarbejdet med Islands og Færøernes Regeringer, det sker på den bedst mulige måde således, at det også har åbnet nogle forskellige samarbejdsformer med Island således, at der kan jeg også nævne, at vi værner om samarbejdet og jeg takker også for de Landstingsmedlemmer, som er medlemmer af Samarbejdsrådet, idet de altid har fulgt med, med interesse.

 


Jeg skal til Siumuts ordfører sige, at det er korrekt, at en del af samarbejdet også består af forskellige konferencer med mere og det er korrekt, at fiskerikonferencen, som afholdes i begyndelsen af august, det afholdes i august, hvor der så vil deltage biologer og andre ressourcepersoner fra de 3 lande, hvor der primært vil være forskellige videnskabelige undersøgelser op omkring torsk og hellefisk, man skal komme frem med, hvorefter man så vil komme ind på rejer i løbet af de sidste dage.

 

Men det er de 3 deltagende lande, der skal deltage i mødet der. Det bliver så den anden konference, der bliver afholdt. Men der bliver også afholdt andre former for konferencer, hvor de unge blandt andet havde en konference i Færøerne og om ikke så lang tid, så skal vi afholde møde i Suderø på Færøerne, hvor man blandt andet vil komme ind på punkter, som ungdommen og de forskellige tiltag, der så senere vil komme, hvad angår forskellige konferencer for kvinder.

 

Det vil sige, at vi har nogle store emner, vi skal have debatteret, netop om ungdommen og om kvinderne.

 

Men hvad angår etableringen af et fast sekretariat, der takker vi Nordisk Råd for den støtte, de har givet. Og der har vi jo Landsstyremedlemmet for Sundhed, som er vores kontaktperson til Nordisk Råd således, at hun også har deltaget ved arbejdet for at etablere et sekretariat, der takker jeg for hendes indsats.

 

Men hvad angår Bjarnes spørgsmål og Kandidatforbundets spørgsmål om partimedlemsskab, det er selvfølgelig afhængig af, hvor stærkt partiet er, det er især et ønske, som er kommet fra Færøerne. Men vi har også villet være åbne overfor, at også de mindre partier får medindfly­delse og deltager.

 

Jeg er glad for den gode støtte, der er kommet fra samtlige Landstingsmedlemmer, og som førnævnt, vi afholder et møde i Suderø fra den 10. juni.

 

Jeg skal også nævne, at den 9. juni, der skal vi fejre Regeringen i Åland, der afholder 75 års jubilæum, hvor jeg selv er inviteret.