Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 35-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 13. Maj 1997

 

Dagsordenens punkt 35

 

Forslag til Landstingsforordning om folkeskolen

(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke)

 

1. Behandling.

 

 

Mødeleder: Hans Enoksen, 2. Næstformand.

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Og jeg siger tak.Og på landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til forordning om folkeskolen.

 

I så betydningsfuld en sag føler jeg, det er på sin plads kort at skitsere tilblivelsen af det forordningsforslag, som landstinget på denne samling skal tage stilling til.

 

Da Kommunalreformkommissionen forelagde sin betænkning på efterårssamlingen 1994, der indstillede landstinget, at det opfølgende arbejde på folkeskoleområdet i første omgang skulle munde ud i et beslutningsoplæg, der kunne give landstinget grundlag for endelig stillingtagen om principperne for en styrelsesreform på folkeskoleområdet.

 

Den af Landsstyret nedsatte projektgruppe vedrørende folkeskolen påbegyndte sit arbejde i april 1995. Og som en del af det indledende arbejde medvirkede den ved planlægning og afholdelse af  den kommunale konference om folkeskolens fremtid for kommunalpolitikere, kommunale administratorer og forældrerepræsentanter i august 1995.

 

Efterfølgende blev de forskellige anbefalinger underkastet en nærmere analyse, og på grundlag af denne udarbejdede projektgruppen et rammeforslag, som blev afhandlet og uddybet på en konference for ledende skoleinspektører og skoledirektører. I denne konference deltog også repræsentanter for lærerorganisationerne og kommunaldirektørerne.

 


Projektgruppens analyse og anbefalinger i form af det færdige rammeforslag blev forelagt landstinget som beslutningsoplæg på forårssamlingen 1996. Landstinget tilsluttede sig landsstyrets anbefalinger ‑ herunder, at der blev iværksat en debat om rammeforslaget i lokalsamfundene.

 

Denne lokale debat blev gennemført i efteråret 1996  ‑ blandt andet på baggrund af informationsmateriale og debatoplæg udarbejdet af projektgruppen.

 

Efterfølgende blev der afholdt et seminar med deltagelse af forældrerepræsentanter og repræsentanter for lærere, skoleledere og kommunaldirektører. Under dette seminar opsamledes indtryk fra den forudgående debat, og en skitse til  indholdet i en kommende forordning blev gennemdrøftet.

 

På den baggrund udarbejdede landsstyret et færdigt forslag, som blev sendt til høring i kommunerne, lærerforeningerne og Undervisningsministeriet i Danmark. 

 

Forslaget er således blevet til på grundlag af indgående drøftelser imellem kommunerne og landsstyret både på det administrative og det politiske plan og ikke mindst blandt folkeskolens brugere og medarbejdere d.v.s. forældrene, lærerne og lederne.

 

Forordningsforslaget indebærer udelukkende ændringer i styrelsesreglerne for folkeskolen. Når disse regler er sammenskrevet med reglerne for indholdet i undervisningen, er det ud fra et ønske om at skabe bedre overblik og for at give mulighed for at justere den nuværende folkeskoleforordning på de punkter, hvor den berører styrelsesforhold.

 

Der er således i overensstemmelse med Kommunalreformkommissionens anbefaling ikke foretaget ændringer i selve bestemmelserne om undervisningens indhold. En revision af  undervisningens indhold påregnes gennemført over de næste par år. Et vigtigt led i dette vil være, når landstinget på efterårssamlingen i år skal drøfte den endelige redegørelse om folkeskolens sprogundervisning og integration. Enkelte høringssvar stiller forslag til ændringer i selve undervisningens indhold ‑ især med hensyn til sprogundervisningen. Landsstyret har noteret sig disse, men ønsker altså at udskyde en drøftelse heraf til senere.

 


Styrelsesreglerne i forslaget lægger i det grundlæggende op til en folkeskole, som er et fællesanliggende mellem kommunerne og hjemmestyret, men med den højst mulige grad af delegation til de lokale myndigheder. Der er tale om en forenkling af styrelsesreglerne i og med at der er færre niveauer i de enkelte beslutningsprocesser. Det vigtigste nye element i den foreslåede styreform er naturligvis skolebestyrelserne, som sikrer en h4j grad af brugerindfly­delse. Hertil kommer, at kommunerne får mere ansvar for og st4rre indflydelse på skolens virksomhed. Således tilgodeses i vidt omfang centrale principper i den igangværende kommunalreform som forenkling og effektivisering, nærhedsprincippet og st4rre brugerindfly­delse.

 

Den nye styrelsesform forudsætter en h4j grad af mål‑ og rammestyring i modsætning til den nuværende  forholdsvis stramme regelstyring. Dette betyder, at landstinget og landsstyret fremover alene skal fastsætte de overordnede mål og rammer for folkeskolens virke, sådan at kommunalbestyrelserne kan strukturere og styre deres skolevæsen mest hensigtsmæssigt ud fra de lokale forhold. På samme måde skal kommunalbestyrelserne så give den enkelte skole så meget råderum, at der bliver de bedste muligheder for at tilrettelægge en undervisning ud fra elevgruppens og den enkelte elevs behov og forudsætninger.

 

Selvom der altså udelukkende er tale om en reform inden for styrelsen af folkeskolen, så skaber mål‑ og rammestyringsprincippet kombineret med den øgede lokale indflydelse og brugerind­flydelse rige muligheder for det, der egentligt er hensigten: at skabe udvikling i undervisningen til nytte og glæde for vores børn og unge ‑ og dermed for hele samfundet. Det der hele tiden har været vores ønske ‑ nemlig at skabe en skole på de lokale forudsætninger ‑ kan vi nu i højere grad få opfyldt, hvis vi forstår at udnytte de muligheder, der ligger i den nye styrelsesform. 

 

Målet er stadig det klare at give alle børn i landet lige muligheder og give dem forudsætninger, der gør, at de kan leve med og skabe sig en tilværelse ikke kun som medlemmer af lokalsamfundet, men også som medborgere i det internationale samfund. Begge dele kræver stor viden og indsigt, men den viden og indsigt kan de bedst tilegne sig, når de får en undervisning, der bygger på de forudsætninger, de har, fra det nære samfund.

 

Derfor får den enkelte skole flere handlemuligheder, og en lang række vigtige beslutninger er nu lagt ud til de personer, der er tættest på børnene og dermed kender deres behov og forudsætninger bedst. ‑ lærerne og især forældrene.

 

Skolebestyrelsestanken kommer jo fra Danmark, men mange andre steder i verden har man opnået gode resultater ved at inddrage forældre og lokalsamfundet i det hele taget i styringen af skolen. Den lokalt baserede skole åbner muligheder for i højere grad at inddrage hele samfundet i skolens arbejde, således så både ældre og yngre generationers værdier, viden og indsigt bliver en del af undervisningens indhold, ligesom kontakten til det lokale samfunds‑ og erhvervsliv kan knyttes tættere.


Det bliver derfor spændende at se skolens udvikling i de kommende år. Der ligger en lang omstillingsproces forude. De involverede parter, og d.v.s. forældre og elever, lokalpolitikere og skolens ledere og lærere, de skal alle lære at bruge de nye redskaber, de her får i hænde.

 

Det er Landsstyrets håb at alle parter vil medvirke positivt til at iværksætte reformen. Både fra landsstyret og kommunernes side må der gøres en ekstra indsats for en vellykket implemen­tering af den nye styrelsesform. I den forbindelse har landsstyret fremlagt et forslag om, at der afsættes midler til informations‑ og kursusvirksomhed for skolebestyrelserne. Samtidig konstateres det med tilfredshed, at også KANUKOKA har tilkendegivet at ville afsætte ressourcer til formålet. Landsstyret betragter det som afgørende, at der informeres grundigt, og at skolebestyrelserne får mulighed for kursus i deres fremtidige virke.

 

Ud over disse overordnede betragtninger skal jeg ikke knytte flere kommentarer til de enkelte dele af den foreslåede reform. Baggrunden for forslaget som helhed og de enkelte bestemmelser er detaljeret beskrevet i bemærkningerne til forslaget.

 

Jeg skal heller ikke gå i detaljer med, hvad de enkelte høringsinstanser har haft af bemærknin­ger. Dette vil også fremgå af bemærkningerne til forordningsforslaget. Dog er det på sin plads at fremdrage nogle forhold, som dels har givet anledning til debat  under høringsfasen, dels er af mere principiel karakter.  

 

Det forslag, der her forelægges, afviger med hensyn til overgangsbestemmelserne fra det, der blev sendt til høring. I det forslag, der blev sendt til høring var der således en 3-årig udsættelse af overdragelsen af ansættelseskompetencen og anlægsforpligtelsen. I det forslag, der her forelægges er der i stedet givet landsstyret bemyndigelse til at indgå aftale med kommunerne om tidspunktet og vilkårene for overdragelsen af disse to områder. I tillæg hertil er der endvidere givet landsstyret bemyndigelse til med kommunerne at aftale overgangsordninger, der har til hensigt at sikre størst mulig kommunal indflydelse i overgangsperioden.

 

Med denne ændring sikres det, at overdragelsen først sker, når det er hensigtsmæssigt for alle involverede parter. Det tilsigtes således, at overdragelsen sker hurtigst muligt men på en ansvarlig måde.

 


Med hensyn til overdragelsen af ansættelseskompetencen anser landsstyret det som  en forudsætning for overdragelsen, at kommunerne i fællesskab overtager landsstyrets nuværende forpligtelse til at sørge for ansættelse af lærere og ledere i alle kommuner, og det vil kræve et forarbejde at fastlægge, hvorledes kommunerne skal løse denne opgave. Herudover anser landsstyret det som en yderligere forudsætning, at kommunerne sikrer, at der er en koordinerende myndighed, som Personaledirektoratet som den forhandlingsberettigede part vil kunne henvende sig til både i relation til forhandlingssituationer og i den løbende kontakt med arbejdsgiveren.

 

Med udsættelsen bliver der dels mulighed for at få afklaret nogle tekniske og praktiske spørgsmål, herunder også om fremtidig ansættelsesform, og dels mulighed for at evaluere de særlige rekrutteringstiltag, som landsstyret i forhandlingerne på NAK-området har søgt iværksat, navnlig i forhold til bygderne og yderdistrikterne.

 

I overgangsperioden er det hensigten så vidt muligt at inddrage kommunerne i ansættelsesproc­duren. Hjemmestyret bibeholder ansættelseskompetencen, men det er hensigten at give kommunerne direkte indflydelse på rekrutteringstiltag og mulighed for at indstille ansøgere på baggrund af en udtalelse fra skolebestyrelserne.

 

Det er landsstyrets hensigt snarest at indlede forhandlinger med kommunerne om vilkår og tidspunkt for overdragelsen af ansættelseskompetencen.

 

I forbindelse med ansættelsesproblematikken bør det nævnes, at en central del af den samlede kommunalreform er at give kommunerne mulighed for frit at etablere deres egen forvaltnings­struktur. Under den debat som fandt sted i høringsfasen opstod den misforståelse, at en udskydelse af overdragelsen af ansættelseskompetencen af ledere ville lægge hindringer i vejen for dette. Det skal her understreges, at med ikrafttrædelsen af dette forordningsforslag, vil kommunerne som bekendt kunne foretage de ønskede ændringer, som det er fremsat eller fastsat i landstingsloven om kommunalbestyrelser.

 

På et andet udgiftstungt og administrativt kompliceret område havde Landsstyret også foreslået en 3‑årig udskydelse af ikrafttrædelsen ‑ nemlig i forbindelse med overførslen  af anlægsfor­pligtelsen. KANUKOKA protesterede som bekendt både i medierne og i sit høringssvar kraftigt herimod, mens de enkelte kommuners høringssvar tydede på en mere forstående holdning, idet man som oprindeligt anbefalet af landsstyret ønsker en afklaring af, hvorledes det dokumen­terede efterslæb på anlæggelses‑ og vedligeholdelsesområdet kan indhentes og fordelingen af den økonomiske byrde i den forbindelse.

 

Også  her er, som det fremgår af forslagets ' 56 stk. 3, den oprindeligt foreslåede 3 års udsættelse ændret til en bemyndigelse til landsstyret til efter forhandling med kommunerne at fastsætte tidspunkt for og vilkårene for overdragelse af anlægsforpligtelsen til kommunerne.


Landsstyrets ønske om en udsættelse på anlægsområdet er begrundet i, at det må betragtes som en forudsætning for overdragelse af anlægsforpligtelsen, at kommunerne vedkender sig et fælles ansvar på området, og at det vil kræve et omfattende forarbejde at fastlægge, hvordan fremtidigt skolebyggeri og ‑renovering skal finansieres. Hertil kommer, at der også er behov for drøftelser om, hvordan indhentningen af det omtalte efterslæb skal gennemføres.

 

Indtil overdragelsen vil det fortsat være landsstyret, der foretager den nødvendige prioritering af opgaverne.

 

Landsstyret har til hensigt snarest at indlede forhandlinger med kommunerne om tidspunkt og vilkår for overdragelse af anlægsforpligtelsen.

 

Endelig er der i relation til overgangsbestemmelser i forslaget indsat en 1-årig udsættelse af overdragelsen af den vidtgående specialundervisning fra kommunerne til landsstyret. Dette skyldes, at KANUKOKA i sit høringssvar havde tilkendegivet, at der er en række tekniske og praktiske forhold, som gør det meget vanskeligt at gennemføre denne overdragelse før august 1998.

 

I høringssvarene har der fra kommunalt hold været udtrykt ønske om i højere grad at sikre forældreflertallet i skolebestyrelserne, idet man mener, at når den primære hensigt med skolebestyrelsen er at sikre forældreindflydelsen, så vil 2 lærerrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter over for 5 forældrerepræsentanter forekomme meget tæt på stemmelighed. Samtidig kan det ikke nægtes, at en bestyrelse bestående af 9 stemmeberettigede medlemmer plus 2 til 3 tilforordnede må betragtes som stor, når man tager opgavernes art og ønsket om smidighed i beslutningstagningen i betragtning. Landsstyret har forståelse for kommunernes synspunkt i denne sag. Imidlertid er det landsstyret bekendt, at sammensætningen af skolebestyrelserne har været grundigt drøftet i det forberedende arbejde, hvor man både har ønsket at sikre forældrenes majoritet og elevers og læreres medindflydelse. Frem for at ændre i forslaget har landsstyret derfor valgt at fremlægge dette principielle spørgsmål til drøftelse i Landstinget, før der tages endelig stilling.

 


Endvidere har undervisningsministeriet i sit høringssvar foreslået, at der i klagebestemmelserne indføjes en særlig klagemulighed, således at der til landsstyret kan klages over kommunal­bestyrelsernes afgørelser, når der er tale om afgørelser, der drejer sig om områder, som landsstyret efter aftale har overladt varetagelsen af til kommunerne. En sådan klageadgang er normal ud fra et delegationsprincip, idet man normalt kan klage til den myndighed, som har uddelegeret til det pågældende område, og landsstyret har derfor fundet anledning til at indføje den foreslåede bestemmelse i det endelig forslag.

 

For så vidt angår klagebestemmelserne har Ilinniartitsisut Kattuffiat i sit høringssvar ønsket ' 54 stk. 3 slettet. Den pågældende paragraf anfører, at landsstyrets afgørelser vedrørende det kommunale skolevæsen ikke kan indbringes for en højere administrativ myndighed. Begrundelsen for IK's ønsker er den, at landsstyrets afgørelser til hver en tid kan indbringes for ombudsmanden. Landstingets ombudsmand er imidlertid ikke nogen administrativ myndighed, og forslaget hindrer derfor ikke, at den almindelige adgang til at indbringe klager over den offentlige forvaltning også består på dette område.

 

I enkelte høringssvar fra kommunerne og i høringssvaret fra Grønlands Lærerforening foreslås det, at styrelsesreformen udskydes et eller flere år med henblik på en afklaring af forskellige spørgsmål og problemer. I nogle tilfælde opfordres der også til, at der i første række etableres forsøgsordninger. Efter landsstyrets opfattelse er der ikke anledning til en generel udskydelse, idet der allerede i det foreliggende forslag er indarbejdet særlige overgangsbestemmelser for de kompetenceområder, som af praktiske og tekniske årsager ikke kan overdrages samtidig med det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt for forordningen som helhed.

 

Med disse overgangsbestemmelser mener Landsstyret ikke, at der er baggrund for at udskyde reformen, så meget mindre som de foreslåede overgangsordninger vil give mulighed for at indsamle erfaringer om de mere komplekse dele af styrelsesreformen.

 

Det er således landsstyrets klare opfattelse, at det foreliggende forslag er gennemdrøftet med de involverede parter og så gennemarbejdet, at alt taler for at gennemføre den foreslåede styrelsesreform på folkeskoleområdet. Landsstyret noterer sig i den forbindelse, at kommuner­nes bemyndigede forhandlingspart KANUKOKA og landsstyret er enige om de grundlæggende principper i forslaget ‑ herunder også overgangsbestemmelserne.

 

Med disse ord skal jeg overgive forslaget til landstingets velvillige behandling.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut.

 

I forbindelse med at projektgruppen vedrørende folkeskolen forelagde sin rapport ved forårssamlingen 1996 udtalte vi fra Siumut vores tilfredshed med rapporten, og udtalte videre, at vi kunne gå indfor projektgruppens rammeforslag til beslutningsgrundlag for folkeskolens fremtidige styrelse.


Fra Siumut har vi da også deltaget i den grundige lokale debat vedrørende folkeskolens fremtid bl.a. lokalpolitikere, forældre, lærere og elever. Ligeledes har vi fulgt med til Landsstyrets høringer til KANUKOKA og lærerforeningerne.

 

Vi ligger meget vægt på, at forordningsforslaget i første omgang kun indebærer ændringer i styrelsesreglerne for folkeskolen. I forbindelse med revision om bestemmelserne om undervisningen indeholdt, som fremsættes senere vil Landstinget i forbindelse med vedtagelsen af nærværende Forordningsforslag ligge et tungt ansvar på skuldrene af forældre, lærerne og eleverne. Derigennem kan opnås den mest hensigtsmæssige lokale styring inden for skolevæsenet, samt styrket indflydelse fra brugernes side.

 

Følgen vil blive viderudvikling af vores børn og unge til fordel for samfundet, hvilket vi alle lægger afgørende vægt på. Ligeledes lægger vi fra Siumut afgørende vægt på, at eleverne glæder sig til at komme i deres skole og dette kan opnås igennem stabil styring og en følelse af at man har fået et godt udbytte af undervisningen.

 

Skolebestyrelserne vil kunne fremme den videreudvikling på områderne: Uddannelsesmoralen, opfølgningen af de mange formål og forbedring af uddannelsesfaciliteterne, således at man kan samarbejde omkring disse spørgsmål.

 

Idet vi fra Siumut støtter forordningsforslaget, skal vi knytte følgende bemærkninger til forslaget.

 

Efter som forældrenes større indflydelse vedrørende skolernes styrelse og beslutninger vedrørende det kommunale skole, indgår i vores hovedmålsætninger, er vi glade for, at man stiler mod nedsættelse af skolebestyrelser, uden hensyn til skolernes størrelse, og dette er vi enige i forhold til kommuner med mange bygder, kommuner med få bygder.

 

Fra Siumut lægger vi vægt på, at man i forbindelse med overdragelsen af stort ansvar til skolebestyrelserne fremkommer med klare regler, eksempelvis igennem bekendtgørelser som indeholder klare regler vedrørende styring af by- og bygdeskolerne.

 

Siumut støtter kraftigt, at der opstilles minimum krav om viden, uanset elverne bor i by eller bygd som efterleves.

 


I denne forbindelse skal vi pege på, at der er behov for videreudvikling af undervisningsmateri­ale, undervisningslokaler, lærerkræfter og de fysiske rammer. Det er vigtigt, at vi følger med i den rivende internationale udvikling på undervisningsområdet. Vi er også glade for, at man har sikret ansættelse af lærere i bygder og yderdistrikter.

 

Fra Siumut skal vi nok engang pege på det problem om ikke så få byer og bygder har peget på igennem en årrække, nemlig renovering af de meget nedslidte skolebygninger og behovet for opførelse af nye skolebygninger eller udbygning af eksisterende skolebygninger som følge af mangel på undervisningslokaler.

 

Derfor har vi krævet, at Landsstyret, derfor har vi krævet af Landsstyret, at de i forbindelse med Finansloven for 1997 og i overslagsårene udarbejder planlægning vedrørende det forannævntepræcerende problemer. Elevtallet er stærkt stigende i disse år, og derfor må vi nødvendigvis være parate til de bedst mulige muligheder for gennemførelsen af skolegangen.

 

Fra Siumut skal vi derfor endnu engang erindre behovet for, at forholdet mellem børneskolen og de videregående uddannelser, således at disse samordnes parallelt.

 

I samme forbindelse skal vi udtale, at der er behov for tilpasning af den fremtidige syring af skolerne til de vedtagne bevillinger på området. Vi støtter Landsstyrets forslag om bevilling til orientering af skolebestyrelserne og kursers for disse, som også KANUKOKA støtter. Vi lægger vægt på, at skolebestyrelserne indleder deres arbejde med god viden og dygtighed.

 

I forbindelse med vores bemærkninger udtalte vi, at vi gerne ser forordningsforslaget  ikrafttræden i forbindelse med skoleårets start i 1997/98. Derfor skal vi fra Siumut give udtryk for ønske om, at skoler der er parate hertil igangsætter den nye ordning.

 

Vi lægger vi vægt på, at den administrative styring af skolevæsenet snarest muligt indledes med deltagelse af forældre repræsentanter på lige vilkår på hele kysten.

 

Med disse bemærkninger, skal vi indstille, at forslaget underkastet behandling i Landstingets Kultur-, Uddannelse- og Kirkeudvalg.

 

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut.

 


Tak. Indledningsvis vil Atassut hermed gerne understrege, at vi ønsker at deltage i arbejdet med at tilpasse lovgivningen på uddannelsesområdet til samfundsudviklingen i et samarbejde med de involverede parter. Vi er bevidst om, at udviklingen foregår i et stadig større tempo, og det kan ikke undgås at lovgivningen stadig må tilpasses denne hastige udvikling. Det Forordningsforslag, der hermed forelægges Landstinget, har vi i Atassut diskuteret, og vi finder forslaget i sin helhed støtteværdigt.

 

Ifølge forslaget vil det fremover være forældrene, der vil stå som dem, der har hovedansvaret for styrelsen af folkeskolen, idet at der ved alle skoler skal vælges en skolebestyrelse, som skal stå for styringen af den enkelte skole.

 

Fra Atassut=s side tilslutter vi os Landsstyrets forslag om oprettelse af skolebestyrelser. Ved at overgive den daglige styring af skolerne til forældrene gennem oprettelse af skolebestyrelser­ne, sikres den nære kontakt til og samarbejdet med kommunalbestyrelserne.

 

Fra Atassut=s side er vi meget tilfredse med, at brugerne og dermed forældrene får denne kompetence. Vi mener at overdragelsen af ansvaret til brugerne vil sikre udvikling i vores skolers undervisning.

 

Efter Atassut=s opfattelse bør Landsstyrets forslag om, at forældrene har flertallet i skolebestyrelserne, støttes.

 

I Atassut finder vi strukturen med at forældre, lærere og elever alle har sæde i skolebestyrelser­ne yderst værdifuld.

 

Fra Atassut=s side vil vi gerne lykønske de mange forældre som følger interesseret med i Landstingets debat om forordningsforslaget og ønske dem held og lykke med arbejdet fremover.

 

Atassut vil også gerne benytte denne lejlighed til at takke Landsstyret. Landsstyret har som en naturlig følge af oprettelsen af skolebestyrelser foreslået at overdragelsen af kompetencen til at ansætte lærere og anlægs-, renoverings-, og vedligeholdelsesforpligtigelsen overdrages til kommunerne, men samtidigt er der lagt op til at denne overdragelse vil foregå på en ansvarlig måde.

 

Kort sagt er Atassut tilfredse med følgende:

 

For det første: at skolerne vil blive styret af skolebestyrelser.

 


For det andet: at den fulde overdragelse af læreransættelseskopetencen vil ske efter nærmere aftale med kommunerne.

 

Og endelig for det tredje: at anlæg-, renoverings-, og vedligeholdelsesforpligtigelsen først vil overgå til kommunerne efter nærmere aftale.

 

Atassut finder det af afgørende betydning, at styringen af skolerne foregår i et tæt samarbejde med brugerne, det vil sige forældrene, for forældrene er i sidste ende dem, der har det største ansvar for deres børns udvikling og opdragelse.

 

Men det skal understreges, at indførelse af skolebestyrelserne efter Atassut=s opfattelse ikke betyder en grundlæggende ændring i styrelserne af skolerne. Indførelse af skolebestyrelser har som sit vigtigste formål at uddelegere styringen af skolerne til lokalsamfundet.

 

Atassut skal ikke i denne sammenhæng knytte yderligere kommentarer til overdragelsen af læreransættelseskompetencen og over overdragelsen af bygge-, renovering- og ansættelseskom­petencen, da det er hensigten at løse de spørgsmål der kan være i den forbindelse gennem nærmere forhandling med kommunerne.

 

Hermed skal vi fra Atassut=s side tilslutte os. at Landsstyret gives bemyndigelse til, at indgå nærmere aftaler med kommunerne om overdragelse af ansættelseskompetencen for lærere og anlægs-, renoverings-, og vedligeholdelsesforpligtigelsen.

 

Det er Atassut=s håb, at Landsstyret hidtidige politik om læreransættelse videreføres sammen med KANUKOKA, da det er meget vigtigt, at alle kommuner har lige muligheder for ansættelse af lærere.

 

Det er Atassut=s opfattelse, at Kommunalreformkommissionens forslag om indførelse af skolebestyrelser nu er blevet grundigt og omhyggeligt drøftet. Og vi mener også, at de pågældende interessegrupper efterfølgende har behandlet og gennemdiskuteret tanken. Derfor mener Atassut ikke, at der er grundlag for yderligere udsættelse af reformen, og vil hermed give sin støtte til og tilslutte sig det foreliggende forslag.

 

Det der er ved at ske får en enorm betydning, og Atassut regner med, at Landsstyret og KANUKOKA etablerer et godt samarbejde, således at kommende problemer kan blive rettet i god tid.

 


Fra Atassut=s side skal vi følge iværksættelsen af den nye styrelsesstruktur nøje, og skal i den forbindelse opfordre til, at Landstinget tilslutter sig, at der afsættes de nødvendige ressourcer til informations- og kursusvirksomhed for skolebestyrelserne.

 

Overdragelsen af denne ansvarsområde til kommunerne er det mest omfangsrige overdragelse siden indførelsen af Hjemmestyret.

 

Atassut har de største forhåbninger, da overdragelsen er en vigtig milepæl til større selvstændighed for kommunerne.

 

Og med disse ord skal Atassut tilslutte sig det forelagte forslag og henvise det til behandling i Kultur- og Uddannelsesudvalget inden 2. behandlingen.

 

 

Manasse Bertelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Inuit Ataqatigiit har med stor interesse gennemgået forslag til Landstingsforordning om folkeskolen og har følgende bemærkninger:

 

Indledningsvis vil Inuit Ataqatigiit udtrykke vores glæde over, at beslutningerne nu ønskes lagt ud på tætte hold på de enkelte skoler, dette sker ved at give kommunerne, forældrene, lærerne og elverne medindflydelse. Ved at uddelegere Hjemmestyrets kompetence til kommunerne samt herefter til skolebestyrelserne.

 

Da man drøftede forelæggelsen af forordningsforslaget sidste år. understregede vi vigtigheden af, at udformningen af forordningen sker i  tæt samarbejde med de implicerede, nemlig kommunerne, forældrene samt eleverne.

 

I den mellemliggende tid har der været en livlig debat igang, ikke mindst hvad angår arbejdsgruppens forslag om udsættelse af overdragelsen af ansættelseskompetencen og anlægsforpligtigelsen. Som oprindelig var planlagt fra starten til år 2000.

 

Dette er påny blevet ændret, på dette forordningsforslag. Inuit Ataqatigiit beklager, at arbejdet med udarbejdelsen af forordningsforslaget har været uhensigtsmæssigt, hvor man undervejs har ændret formålene, og her tænker vi på ansættelseskompetencen og ansættelsesforpligtigelsen.

 

Forordningsforslaget vil erstatte den nuværende forordning om folkeskolen, og ændringsforsla­gene er meget omfattende, som ønskes indført fra august måned, hvilke vil sige om 3 måneder.


Inuit Ataqatigiit forhørte os i vores bagland i forbindelse med vores konference i vinter. Baglandets holdning er den, at så store ændringer i folkeskolen bør indføres landsdækkende efter forsøgsprojekter i enkelte byer. Man foretrak at man benyttede erfaringer herfra til at rette op på forholdene, herunder ansættelsen af lærere og anlægsforpligtigelsen.

 

Inuit Ataqatigiit skal derfor at man evt. i 3 byer laver forsøgsprojekter, i en by med flere skoler, i en by med mange bygder, samt i en by med en enkelt skole, hvor hele forordningsfor­slaget gælder, og inddrager ansættelseskompetencen og anlægsforpligtigelsen fra næste år.

 

En af de grundlæggende forudsætninger i vores forslag er forældrene der kommer til at sidde i skolebestyrelserne. Disse vil efter valget af bestyrelserne blive overdraget et særligt ansvar, bl.a. drift af skolen, undervisningens indhold, skolernes budgetter, indstillinger til kommunal­bestyrelserne i tilfælde af ansættelse af lærere og ledere og meget andet.

 

Såfremt Landsstyret påregner at skolebestyrelserne har gode forudsætninger for at starte arbejdet den 1. august vil det være meget overraskende såfremt der til den tid allerede har været valg af skolebestyrelser og afholdt omfattende kurser.

 

På bemærkninger til forordningsforslaget bemærkes det, at der er behov for informations- og kursusvirksomhed, hvilke Landsstyremedlemmet også kom ind på i sin forelæggelse. Det foreslås samtidig, at der afsættes midler til informations- og kursusvirksomhed på Landstingets Tillægsbevillingslov for 1997. Dette fremgår dog ikke heraf.

 

På forordningsforslaget foreslås det, at Landsstyret bemyndiges til at forhandle med de enkelte kommuner om vilkår om tidspunkt om overdragelsen af ansættelseskompetencen. Inuit Ataqatigiit har den opfattelse, at der derved opstår skævheder i proceduren, man kan nemt forestille sig, at når de stærkere kommuner overtager ansættelseskompetencen og selv begynder at ansætte lærere, vil de svagere kommuner komme bagud i det øjeblik, at ansættelsesproce­duren bliver opdelt ved, at den enkelte kommune selv ansætter, mens der ansættes lærere fra centralt sted på den anden side.

 

Det er på nuværende allerede mærkbart, at de kommuner der har bedre tilbud på børneinstitu­tioner, boliger og meget andet bliver foretrukket, fremfor de mindre bemidlede kommuner. Inuit Ataqatigiit kan ikke se nogen hindring i, at de enkelte kommuner overtager rekruttering og ansættelse af lærere. Kommunerne ansætter jo allerede på mange måder andre områder.

 


Vi anser undskyldningen for udsættelsen på bemærkninger som nogen hindring, idet det fortsat vil være Hjemmestyret der har forhandlingskompetencen, og er den instans der sammen med lærernes forbund der konstruere indholdet af de fremtidige stillinger.

 

Vi er imidlertidig enig med Landsstyremedlemmet i ændringen af det fremtidige ansættelsesfor­hold. At blive ansat som lærer i byerne, i yderdistrikterne og bygderne bør gøres mere attraktiv, f.eks. ved ekstraordinær at afskrive studiegæld, aflaste vilkårene på hverdagen, og på andre måder aflaste ved ansættelse.

 

Som forholdene er i dag skal der investeres i nye skoler og vedligeholdelse for over 1 mia. kr. Kommunerne har vedligeholdelsespligten, men samtidig har Hjemmestyret et efterslæb på skolebyggeriet, hvor der i øjeblikket i NUUK mangler 13 undervisningslokaler, og om 5 år vil manglen på undervisningslokaler være det dobbelte af det allerede nævnte. Problemet er endda så stort, at man vil benytte 4 personaleboliger til undervisning når disse er færdigbyggede.

 

Vi har alle pligt til, at sørge for at vores børn har sunde og gode omgivelser, hvorfor man allerede på nuværende tidspunkt bør begynde at undersøge forhandlingsproceduren med de enkelte kommuner der opvejer ovennævnte.

 

Dette kan ske ved, at vurderingen af renoveringsbehovet i 1994 forhandles tilpasset priserne gennem årene,. til der opnå gode skoleforhold i folkeskolen, sådan at forstå at man på forhånd udvider m.h.t. de kommende elever.

 

Der er tale om store investeringer i vedligeholdelse og anlæg af skoler, og Inuit Ataqatigiit mener at Hjemmestyret bør overtage hovedparten af byrden. dermed ikke sagt, at dette sker i løbet af et eller to år. Der er tale om store investering som sikkert vil tage adskillige år at gennemføre.

 

Inuit Ataqatigiit vil foretrække forsøgsordninger, hvorunder man kan foretage mange undersøgelser. Forsøgsordningerne vil uden tvivl give os mange informationer, som kan danne gode forudsætninger for, at forordningen træder i kraft hensigtsmæssigt og uden usikkerheds­momenter.

 

Inuit Ataqatigiit er nemlig foruroliget over, at give Landsstyret kompetence til at forhandle vilkår og tidspunkt om overdragelse af  ansættelseskompetencen med de enkelte kommuner. Der er nemlig ikke sat nogen deadline på forordningsforslaget.

 


Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at håndhæverne af denne forordning arbejder sikkert, der er nemlig tale om væsentlige fordele. Vi håber, at elever, forældre og lærere vil føre deres arbejde med medansvar og medindflydelse fremover, således at vores børn som er vores fremtid kan vokse under de bedste forhold.

 

Med disse bemærkninger ønsker Inuit Ataqatigiit, at sagen går til videre behandling i udvalget for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Som bekendt har Landsstyret nedsat en projektgruppe i 1995 vedrørende folkeskolen, og gruppen har været aktiv siden med bl.a. afholdelse af den kommunale konference for ledende skoledirektører og skoleinspektører, hvor under lærerorganisationerne og kommunaldirektører­ne var repræsenteret.

 

Projektgruppens analyse og anbefalinger i form af det færdige rammeforslag var grundlag for beslutning i Landstinget på forårssamlingen i 1996, hvilket mundede ud i debat i lokalsamfun­dene.

 

Jeg har på vegne af Akulliit Partiiat/Centerpartiet meget interesseret studeret opsamlinger af debatter, seminarer og deslige, som jo er grundpillerne for det udarbejdede forslag fra Landsstyret. Det er et stort og godt arbejde der har været igennem de rette kanaler.

 

Akulliit Partiiat konstaterer, at der i de forskellige rækker har været tvivlere, hvad angår såvel som skolebestyrelserne som kommunernes overtagelse af ansættelsesforhold. Jeg mener at ansættelseskompetencen på en måde har været i kommunernes regi hele tiden,  idet direktoratet formelt altid men også næsten har godkendt lederindstillingerne fra kommunerne.

 

Hvad angår skolebestyrelserne har der også¨i tidens løb været diskussion på den eneste side nærmest om mulighed for en misbrug af systemet, og på den anden side om mulighed for mere selvbestemmelse og mere borgerindflydelse.

 

Akulliit Partiiat mener ikke, at nødvendigvis en dansk model er en skolebestyrelse, men et led der varetager de lokale interesser på skoleområdet, og støtter derfor forslaget i den retning. Min holdning til dette hælder mere over i medbestemmelse eller selvbestemmelse om håb om mere forældre indflydelse.

 


Jeg har i sin tid i forbindelse med en debat om skolevæsenet indprentet folkeskolelovens formålsparagraf, nemlig: ' 2. Nemlig at skolen og forældrene sammen skal opdrage barnet eller eleven på en sådan måde, at eleven ansvarsbevidst kan leve med i samfundet ind i fremtiden.

 

Men hvem kommer når skolen afholder forældremøder ? Det gør forældre, hvis børn ikke har problemer i skolen. De forældre der har behov for samtale med skolen kommer ikke til mødet, når det problem skal takles, så vi der komme stor fremgang i skolens arbejde. Jeg mener og håber derfor, at mere forældre indflydelse, d.v.s igennem etableringen af skolebestyrelser bl.a. vil være vejen til løsning af problemet.

 

De forældre der ikke kommer til forældremøderne i skolerne skal føle, at de har mere indflydelse og at de derfor må være med til at løse problemet.

 

Hvad angår forældreansættelserne, så mener jeg at det vil være bedst, at dette område overgik til at være et kommunalt ansvar hurtigst muligt. Der har jo som bekendt også være kritik af gradvise overflytninger af kompetencen, idet det må være alle kommuner eller også ingen kommuner, og det har også før været et krav. Og hovedkonklusionerne af høringerne var, at man ønskede lokal ansættelseskompetence.

 

Akulliit Partiiat vil gøre opmærksom på, at selvom der er bloktilskud til delvis dækning af udgifterne, så kræver de lovbundne udgifter indenfor skoleområdet efterhånden en så stor del af budgettet, at der reelt ikke længere er et kommunalt råderum.

 

Der mener jeg, at der er fare for, at det går ud over fritidsområdet, der også har så stor betydning for det præventive arbejde.

 

Akulliit Partiiat råder ligeledes Landstinget om at tage hensyn til bygdernes ønske om større indflydelse på egne forhold. Akulliit Partiiat ønsker en forenkling af lovgivende lovbestemte områder uden beslutningskompetence og dermed sikring af den ønskede indflydelse.

 

Akulliit mener slutteligt, at det er vigtigt, at følgende fakta foruden førannævnte realiseres, nemlig:

 

For det første, at alle børn i landet uanset hvor de bor i byer eller bygder skal sikres et minimumsniveau i undervisningen.

 


For det andet, vidtgående foranstaltninger skal følge målsætninger for handicapområdet og

 

For det tredje, at der skabes en klar over overskuelig afgrænsning af Hjemmestyrets og kommunernes opgaver.

 

Og Akulliit Partiiat støtter iøvrigt Landsstyret i deres opfattelse af hvad angår styrelsesformen og klagemulighederne.

 

Med disse bemærkninger går jeg ind for, at forordningsforslaget overgår til behandling i udvalget.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg har fra Kandidatforbundet gennemgået forordningsforslaget med interesse. Det er glædeligt, at man forinden forordningsforslagets forelæggelse for Landstinget, sammen med relevante parter har haft omfattende drøftelser om forslaget. Det er ligeledes på sin plads, at man har hørt kommunerne, Ilinniartitsisut Kattufiat /Lærernes forening og Undervisningsmini­steriet i Danmark i sagen.

 

Efter en omfattende debat om ændringerne i forordningen om folkeskolen og efter, at kommunerne herefter vil få større indflydelse og ansvar for folkeskolen, og endelig ved, at der bliver etableret skolebestyrelser, der sikrer en større medindflydelse og medansvar for brugerne, er disse aspekter spændende og interessante, selvom debatten visse steder på kysten dels har givet udtryk for, at det er for tidligt med en sådan forordning, men man må støtte, at kommunerne gennem forordningsforslaget ville få smidigere muligheder for folkeskolearbejdet, selvom der i overgangsperioden kan være forhold, man skal vænne sig til at håndtere.

 

Et af de spændende og interessante mål i forordningsforslaget er det forhold, at alle børn, på lige fod, får et godt grundlag i uddannelsen til samfundsborgere, og ikke mindst, at man i styrelsen af folkeskolen medtager og bruger de gode erfaringer fra andre steder i verden, med forældrenes deltagelse i og ansvaret for skolernes styrelse og drift, og det synes at være et godt grundlag.

 


Der er grund til at glæde sig over, at Landsstyret i forbindelse med etablering af disse ordninger, har sat sig som mål, at der skal bevilges midler til uddannelse af skolebestyrelserne og at man finder det vigtigt, at skolebestyrelserne fremover fortsat skal videreuddannes i de arbejdsopgaver, der bliver stillet dem. Derfor vil jeg fra Kandidatforbundet, på grundlag af de forelagte oplysninger, i princippet støtte forordningsforslaget om folkeskolen.

 

Men med hensyn til forholdet om pålæggelse af kommunerne om anlægsansvaret, må der her tages helt andre forbehold. Som bekendt vil udgiften for behovet for skoler, hele landet taget i betragtning og behovet for istandsættelsesbehovet nærme sig 1 milliard kr., og når man alene skal se på dette forhold særskilt, er det svært at forestille sig, om man her kan komme overens med kommunerne og det er uacceptabelt.

 

Det er på sin plads, at kommunerne og skolebestyrelserne får større medindflydelse ved ansættelse af lærerne, men man skal her også have i erindring, at der bør følge økonomiske løsninger med i overdragelsen af af indflydelse og ansvar til kommunerne, da der altid følger økonomiske forpligtelser med, når man overtager et ansvar.

 

Der er fremsat ønske om, at skolebestyrelsesmedlemmerne i kommunerne skal være på 9 personer og Landsstyret anfører, at man grundigt har drøftet sammensætningen af skole­bestyrelserne og her fundet, at forældrerepræsentationen bør have overvægt. Endvidere er der givet udtryk for ønske om medindflydelse fra eleverne og lærerne. Jeg mener derfor fra Kandidatforbundet, da denne er en ny ordning, at man her bør skele til skolebestyrelsessam­mensætningerne i andre lande, hvor man har omfattende erfaringer i ordningen, og at man på denne måde måske lettere kunne løse spørgsmålet om sammesætningen af skole bestyrelserne.

Jeg mener, at der bør være mulighed for at kunne anke kommunalbestyrelsesbeslutninger til Landsstyret.

 

Med disse bemærkninger, vil jeg henstille, at forslaget inden 2. behandlingen, sammen med de her i Tinget faldne bemærkninger og udtalelser går til drøftelse i udvalget for Kultur og Undervisning.

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke:

 

Jeg siger tak. Det er et forslag til landstingsforordning om folkeskolen, vi her drøfter, og her må man sige, at alle involverede parter har drøftet denne sag i de seneste i hvert fald 4 år.

 

Spørgsmålet om, hvorvidt tiden er inde til at overdrage styringen af dette område, som hidtil har været varetaget af  hjemmestyret, til kommunerne er blevet vurderet grundigt, og de allerfleste har vurderet det sådan, at kommunerne har behov for at overtage ansvaret, og at de er klar til at overtage dette ansvar.


Selv føler jeg, at det kan sammenlignes med dengang, da vi ønskede at få overdraget hjemmestyrekompetencen fra staten. Da var udgangspunktet det, at vi gradvis skulle  overtage de kompetanceområder fra staten, efterhånden som vi magtede det.

 

I dag kan vi se, at vi i løbet af de sidste 18 år med held har overtaget også de ret store mundfulde. Overtagelsen af ansvar er meget vigtigt for at opgaverne kan blive løst på betryggende vis. Jeg opfatter det sådan, at kommunerne i dag siger til os: lad os overtage folkeskolens undervisning, og lad os selv drive den som vores ansvarsområde.

Jeg mener, at et sådant ønske er svært at sidde overhørigt for dem der har været med til at få  indført hjemmmestyre og varetage opgaverne. Det er derfor mig en stor glæde, at partiernes ordførere støtter forslaget således, at denne opgave overføres til kommunerne.

 

Det er glædeligt, fra mit Landsstyreområde at høre sådanne udtalelser, idet jeg er overbevist om, at vi jo ikke bare skal være formynderiske. Det samme gælder inden for børneopdragel­sen. Når vi underviser så er udgangspunktet at vi også må give skolebørnene et ansvar. Når man giver dem et ansvar, så ser man så efterfølgende også, at de udfører deres arbejde på en bedre måde.

 

Som nævnt i starten, så er det mig en glæde, at samtlige ordførere her i salen støtter forslaget,  og at alle parter har drøftet sagen forbavsende grundigt. Og den sidste melding siger, at kommunerne er klar til at overtage en sådan opgave.

 

Og efter at have sagt det, så vil jeg lige vende tilbage til de enkelte partiers ordførerindlæg.

 

Siumuts ordfører har fuldstændig ret i, når hun som et centralt punkt påpeger, at man ikke prøver at forskelsbehandle de større og mindre skoler, men at de alle skal have en bestyrelse -   det er udgangspunktet i forslaget. Alle ordfører nævner det som et lighedsprincip, at samtlige kommuner skal have samme mulighed, og at der ikke skal forskelsbehandles.

 

Den mulighed der gives, at forældre, lærere og medarbejderne i skolen kan forme deres skole ud fra den lokale viden og de lokale erfaringer, det er en udstrakt hånd, som har stor betydning for hele samfundet, hvorfor jeg er meget glad for, at Siumuts ordfører var inde på netop dette.

 

Det hele er ikke just gået som smurt i løbet af de år, drøftelserne har pågået, men det glædelige ligger i, at vi har kunnet komme til enighed, således at vi har fundet et udgangspunkt.

 


Der har været 2 vigtige spørgsmål, som man ligesom har siddet fast i, nemlig, ansvaret om renoverings- og anlægsforpligtelserne, og så har man som det første vurderet ansættelseskom­petancen. Det har været 2 store områder, hvorfor vi også har vurderet dem nøje i Landsstyret. Men desværre har det været nødvendigt at foretage en høring, før end vi har kunnet tage en endelig beslutning i Landsstyret, også selvom vi har vidst, at dette kunne give anledning til problemer.

 

Efter at høringsmaterialet blev sendt til kommunerne, så opstod der efterfølgende en debat gennem medierne indledt af KANUKOKA. Denne høring var usædvanlig i politik, og lige efter høringsmaterialet var sendt ud, så begyndte KANUKOKA at snakke om, at Landsstyret var i færd med at trække deres eget forslag tilbage eller fravige deres egne mål.

 

Vi havde ønsket, at høre kommunernes egen mening med hensyn til disse to spørgsmål, inden landsstyret tog endelig stilling. Og jeg havde også besluttet, at jeg ved iværksættelsen af høringen og under den ikke ville deltage i debatten gennem medierne, for ikke at påvirke den selvstændige meningsdannelse i denne sag.

 

Derfor er det mig en glæde, at vi og KANUKOKA har kunnet komme til enighed. Først har vi spurgt dem om overdragelsen af disse områder kunne udsættes i 3 år, og det var de imod. I det vi har fremlagt i dag er der ikke en fastlagt tidshorisont. Men det skal drøftes med kommunerne, hvornår ansættelsesområdet overdrages og det samme med anlægsområdet.

 

Siumuts ordfører var inde på det, og jeg vil også gerne gøre det klart over for de andre ordførere, at vi i Landsstyret ikke mener, at vi skal forhandle med de enkelte kommuner om, hvornår ansættelses- og anlægskompetancen overdrages.

Vores intention er, at alle kommunerne skal have samme vilkår. Enhver kan se, at såfremt vi skulle forhandle med kommunerne enkeltvis, hvor ville vi så være? At vilkårene for lærere og de andre ting, uanset hvilket sted der er tale om, skal være de samme, det ønsker vi også.

 

Under den nuværende landstingsforordning, der har vi ikke haft gentagne forhandlinger med  kommunerne som modpart, men vi har samarbejdet med respekt for hinanden om folkeskolen, og det er denne samarbejdsform, vi skal fortsætte med i de kommende år.

 

I dette mener jeg så også, at det kommunerne allerede har vist med hensyn til driften af folkeskolen, lover godt for fremtiden. Og det er således på tide, at kommunerne nu får en større kompetence,  hvorfor jeg er meget glad for, at man støtter dette.

 


Forhandlingerne om ansættelselser og ænlægsopgaver skal finde sted mellem kommunerne og hjemmestyret. Men resultatet skal gerne være, at alle kommuner får samme vilkår. Vi ønsker ikke at forhandle med dem enekeltvis. Vi ønsler at  sikre at alle kommuner får lige vilkår.

 

Men til trods for det, så er det korrekt, som flere ordførere har været inde på, at der er en masse vedligeholdelsesbejde, der skal foretages, og det er nødvendigt at planlægge dette i et tæt samarbejde med kommunerne. Dette kan vi ikke uden videre bare slippe og sige til kommunerne, at de selv må ordne det.  Udgangspunktet for samarbejdet er det  efterslæb, der er opstået, og det er hele samfundets opgave at finde en løsning på dette.

 

Jeg er også glad for Atassuts ordførers meget vigtige fremhævelse af et forhold, som jeg anser for afgørende, det er som om han har forhørt sig hos mig, når han siger: lad os give dem ansvaret så vil de have bedre muligheder for at varetage opgaven, når de overtager den som deres ansvarsområde, uden styring ovenfra. Fra Hjemmestyrets side, så må vi også have en vilje til at afgive noget af vores ansvar til kommunerne.

 

Og jeg mener, at det er et meget vigtigt skridt vi tager her, og det har stor betydning og er en af de bedste måder at vise udadtil, at alle landets borgere har medindflydelse, når vi siger,  at kommunerne og Hjemmestyret i et godt samarbejde fordeler de forskellige opgaver imellem sig og løser dem på betryggende vis. Jeg er ikke i tvivl om, at dette vil blive vurderet som et tydeligt sundhedstegn i det grønlandske folks omdømme.

 

Inuit Ataqatigiits ordfører var inde på en ting, som jeg gerne lige vil fremhæve, hvor han sagde, at det ikke er gået helt planmæssigt i forbindelse med udarbejdelsen af forordningsfor­slagene. I den forbindelse skal jeg lige understrege, at - i hvert fald med hensyn til  ansættelser og anlæg -så førend vi tog den endelige beslutning, så havde vi en høring hos kommunerne og spurgte dem: Hvad vil I sige til det, såfremt vi udsætter det i 3 år?.

 

Kommunalreformkommissionen sagde ellers i starten, at ansættelses- og anlægskompetancen stadigvæk skulle varetages af Hjemmestyret, men efter at alle parter har drøftet det gennem de sidste par år, så blev resultatet det, at man sagde, er det nok at give skolebestyrelserne disse områder og så ikke overlade dem de store spørgsmål.

 

Men vi har lyttet under samtlige drøftelser, og har udformet forslaget på baggrund af de fremsatte ønsker. Jeg kan derfor ikke acceptere Inuit Ataqatigiits udtalelser, om at arbejdet ikke er gjort godt nok.  For vi har holdt ørene åbne og har søgt at komme frem til en overdragelse af et større ansvar til kommunerne, som de har ønsket det.

 


Naturligvis kan der under de forskellige høringer blive fremlagt mange forskellige synspunkter, men det er netop det, der er grundlaget for at opnå et bedre resultat. Og for at nå det har vi lyttet til de forskellige synspunkter, og jeg mener ikke, at det er på sin plads at betragte det som, at arbejdet ikke er blevet udført godt. 

 

Inuit Ataqatigiits ordfører Manasse Berthelsen har prøvet at finde hvor midler til oplysnings- og kursusvirksomhed er opført, og her til kan jeg sige at de er kommet med på andenbehandlin­gen af TB-I, det var derfor jeg under fremlæggelsen sagde, at jeg håbede at der ville være tilslutning til vores ansøgning, for det er nødvendigt,  at man hurtigst muligt i år får sat midler af på finansloven. Vi han ansøgt om 1,5 mill. kr.for i år. Og i overslagsårene 1998 og 1999, der ønsker vi også, at der afsættes det samme beløb, nemlig 1,5 mill. kr. Det er ikke hensigten, at vi foretager oplysningen i en stor mundfuld. Der skal ikke være nogen tvivl om, at oplysningen til kommunerne også vil fortsætte i årene fremover. Vi vil ikke gennemføre en større enkeltstående oplysningskampagne, der vil også være behov for fortløbende oplysning gennem iværksættelsesfasen. Så med hensyn til ønsket fremsat i Inuit Ataqatigiits ordførertale om først at lave forsøg i nogle udvalgte kommuner, så mener jeg at jeg i min forelæggelse klart sagde, at den mulighed havde vi overvejet, men at vi fandt det mere hensigtsmæssigt at starte i alle kommuner på en gang uden forudgående forsøg. Jeg kan mærke på alle partiernes ordførere, at de mener det er rigtigt og nødvendigt at forordningen træder i kraft for samtlige kommuner på en gang,  Og jeg skal skal blot sige det helt klart, at jeg ikke går ind for  IA=s ønske om, at man først indfører forsøgskommuner, fordi kommunerne allerede har givet melding om at de er klar til at gå igang. Og skal vi stole på hinanden, så må vi også stole på kommunernes melding om at de gerne vil  overtage ansvaret. Det den indbyrdes tillid der skal være grundlaget for vores fremtidige arbejde.

 

Bjarne Kreutzmann fra Akulliit Partiiat støtter også forslaget hvilket jeg også vil takke for.

Det varmer og trøster, når han siger at arbejdet har fulgt den rette vej i forløbet.

 

Men Bjarne Kreutzmann var også inde på en ting jeg gerne vil kommentere. Det er fuldstændig korrekt, og som Landsstyremedlem for Skole- og Uddannelse med hensyn til folkeskolen, der har jeg jo mange gange fået at vide hvor svært det er at samle forældrene til et møde.

 


Det er meget svært at få afholdt møder om børnene, når forældrene indkaldes af forældrere­præntanterne i skolenævnene eller af lærerne, det mener jeg du har ret i. Men jeg mener også du vurderer rigtigt, når du siger at når vi afgiver ansvaret til kommunerne og forældrene som brugere  så vil det utvilvsomt ende med at endnu flere forældre erkender at de også har medindflydelse og det netop også det der er intentionen bag forordningsforslaget. Hvis vi giver dem et ansvar så vil de forstå, at hvis de skal have indflydelse på deres børns skolegang, på den kommunale skole, så må de møde op til sådanne møder.

 

Og det er netop princippet i dette forslag, at giver man dem et ansvar så vil det ende med et bedre fremmøde til forældremøderne - det er jeg ikke i tvivl om.

 

Kanditatforbundet. Anthon Frederiksens indlæg forstår jeg sådan at man går ind for skolebestyrelserne, men hvor han er betænkelig ved anlægsopgavesiden. Men det vi foreslår er, at det er et punkt vi skal forhandle om, og under disse drøftelser bliver der taget en masse spørgsmål op for at finde den bedste løsning. Og jeg er meget spændt på hvilket forhandlings­resultat vi så kommer til at opnå, og dette forhold må vi uddybe.

 

Men jeg har forstået det sådan at, hvad angår læreransættelsessiden, det har du ikke noget imod fra Kanditatforbundets side. Men i den forbindelse er der også en række spørgsmål der skal løses ved forhandling med kommunerne.

 

Efter disse bemærkninger vil jeg gerne slutte af med at sige, at for mig at se, så er det i overgangsfasen det primære, at vi ikke føler,  at vi giver dem et ufærdigt arbejde og siger til kom-

munerne at, her er er det så, klar det selv, det er ikke vores ansvar.

 

Nej, vores samarbejde med kommunerne om folkeskolen skal fortsætte, sådan at vi i fuld forståelse med hinanden arbejder for at finde den bedste mulige løsning for os alle sammen. Og jeg vil gerne som afslutning gentage lægge vægt på, at jeg ser det som noget glædeligt, når dette vigtige kompetenceområdet overgives fra Hjemmestyret til kommunerne, at kunne sige til dem: varetag I den opgave, og vi tror på at I mindst ligeså godt som vi, og  måske endnu bedre, kan varetage den.

 

Det er en udstrakt hånd, der siger, at vi i samarbejde med hinanden skal løse de forskellige samfundsopgaver i fremtidens Grønland.

 

Og med disse ord vil jeg gerne sige tak til alle ordførere, der har støttet forslaget her og taget vel imod det. men selvfølgelig skal alle disse spørgsmål, der er blevet taget op her, behandles i udvalget.

 

 

Mikael Petersen, Siumut.


Tak fordi jeg får lov til at få ordet ud over vores ordfører.

 

Som Landsstyremedlemmet udtrykker det, er det et alvorligt emne som er meget vigtig for samfundet.  Folkeskolen bør være en god og tryg ramme for vores børn, for vores børn tilbringer en meget stor del af deres barndom i Folkeskolen, og det er derfor meget vigtigt, at skolen virker betryggende for børnene, og at den kan give udbytte til alle børnene uanset hvor skolen end måtte ligge.

 

Jeg skal ikke undlade at knytte nogle bemærkninger til to forhold.

 

Først er jeg meget glad for, at dette arbejde nu vil går videre uden yderligere forsinkelser, med så klare meldinger fra Landsstyret, og, ud fra det jeg kan forstå,  i forståelse med KANOKU­KA.

 

I vores arbejde i Kommunalreformkommissionen har vi haft en meget omfattende drøftelser  omkring Folkeskolen, og derfor glemmer man ikke uden videre de forudsætninger og mål vi lagde os fast på.

 

Det skal også huskes her ved denne forelæggelse, og jeg håber at Udvalget for Kultur- og Uddannelse  i deres videre arbejde vil huske de ting jeg nævner nu.

 

Da Kommunalreformkommissionen tog en beslutning omkring Folkeskolen, så var det helt klart at i forbindelse med indførelse af skolebestyrelser, så skulle der opstilles helt klare retningslinier med hensyn til forpligtelser og rettigheder og de økonomiske sider. Heri var med, at man fra Hjemmestyrets side skulle betale i forhold til et vist kvalitetsniveau, og hvis kommunerne havde behov for noget herudover, så skulle de selv betale.

 

 

Jeg mener at disse mege klare ord bør huskes her. Det er netop det der udgangspunktet,  at i Folkeskolen, uanset hvor man befinder sig  i en bygd, i yderdistrikterne eller i storbyerne, skal  kvaliteten være sikret. og den skal være ensartet.

 

Derfor vil jeg gerne opfordre til,  at dette skal overvejes grundigt i udvalget, og såfremt det ikke allerede er sket, at man igangsætter en undersøgelse omkring kvaliteten i Folkeskolen i Grønland.

 


Man skal undersøge undervisningskvalitetet i de forskellige skoler. Miljøet i og  lærernes vilkår i de forskellige skoler skal vurderes. Vi hører at lærerne har meget forskellige vilkår, og at de kunne have en bedre indflydelse i dag, men at mange forhindres i det , og derfor skal man også medtage dette område i.f.m. undersøgelsen omkring kvalitet.

 

For det andet: også Folkeskolens virke i dag, som har tæt sammenhæng med kvalitetsvurderin­gen,  kan man ikke undlade at medtage i vurderingen. Selvfølgelig er det  jo netop det der er udgangspunktet i det forelagte forslag, at man har det formål, at der skal ske en forbedring. Men man skal også medtage en vurdering af de nuværende forhold i.f.m moderniseringen, det vil være på sin plads.

 

Til slut vil jeg gerne fremsætte et forslag, som kan tages op til overvejelse i både  udvalget og Landsstyret. I gennem mange år har forskellige klasser været på studierejser, efter de har samlet penge sammen og efter betydelige tilskud fra kommunernes side. Det drejer sig om adskillige klasser, der rejser til udlandet f.eks. til Danmark eller andre lande eller internt her i Grønland.

 

Vil det ikke være på sin plads at man,  i.f.m. nyordningen eventuelt kunne financiere een klasses tur i hver skole - jeg tænker på  9. klasserne i hver skole i hele landet, således at de har mulighed for at tage på studierejser med offentlig støtte.

 

Grunden til at jeg nævner 9. klasse er at det er den klasse som er den sidste klasse, før eleverne  bliver delt.

 

Det vil jeg overlade som en ide til overvejelse.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut.

 

Fra Siumut=s side er vi glade for landsstyremelemmets forståelse over for vores indlæg, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke projektgruppen for dens  arbejde, vi er glade for det gode resultat.

 

Grunden til, at jeg vil komme med en bemærkning er, at man fra IA=s side i forbindelse med fremlæggelsen af dette forslag, siger at arbejdet er udført på en rodet måde. I Siumut mener vi, at det gode arbejde har haft til resultat, man gennem grundige drøftelser mellem de involverede parter helt frem til denne fremlæggelse har fundet frem til de pågældende  ændringsforslag. Det betragter vi - i modsætning til IA -som et godt stykke arbejde.


En anden ting til har de påpeget,  nemlig  valget til skolebestyrelserne. I den forbindelse ønsker vi fra Siumut=s side at forordningen træder ikraft så snart som muligt, således at det er i alle skoler,  den kommer til at træde ikraft.

 

Og med hensyn til skolebestyrelserne så mener vi, at det er et passende tidspunkt fordi vi lige netop har haft et kommunalbestyrelsesvalg, og med kommunalbestyrelsesvalgene følger der jo også de nye udvalgsmedlemmer i kommunerne, og så kan man jo samtidig vælge skolebestyrel­serne.

 

 

Manasse Berthelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Landsstyremedlemmet for Uddannelse understregede endnu engang, at der er ved at ske noget stort her i Grønland og sammenlignede det med, dengang en masse kompetenceområder blev overdraget fra staten til Hjemmestyret.

 

Ja, i Inuit Ataqatigiit mener vi også at det er store ting der er ved ske, hvorfor vi også ønsker at det kommer til at gå på den bedste måde, ligesom vi også har ønsket at få forsøgskommuner, forinden reformen træder i kraft i hele Grønland.

 

Vi er også enig med Mikael Petersen i, at man bør undersøge de enkelte skoler, om de opfylder kravene, og jeg bemærker at Landsstyremedlemmet har haft en forhandling med KANOKUKA,

 

Jeg ved ikke om man har gjort et så grundigt stykke arbejde, at man har foretaget en undersøgelse hos Kommunerne og på skolerne af, i hvilken udstrækning de er parate.

 

Det vil være interessant at få at vide, hvor mange kommuner der er klar, til at administrere den nye forordning fuldt ud.

 

M.h.t. den oplystningskampagne og kursusafholdelser, dem kan man endnu ikke se i budget-

tet, og fra IA håber vi at disse 1,5 mio. kr. vil blive medtaget i 2. behandlingen af TB-1, hvilket vi

vil opfordre til at de gør.

 


Og i den forbindelse kunne vi godt tænke os at vide hvordan denne oplystnings- og kursusvirksomhed skal foregå. For forordningsforslaget skulle jo gerne træde ikraft pr. 1. august, og en del af tiden så har forældrene og børnene jo sommerferie, d.v.s. at man først kan afholde valg til skolebestyrelserne efter sommerferien. Det bliver spændende at se, hvordan det vil blive gennemført.

 

Og endelig så er det, i forbindelse med vores ønske om forsøgskommuner, så er der en af disse ting vi gerne vil have undersøgt, idet disse forældre som kommer med i skolebestyrelserne, de får et meget stor ansvar, og så vil man også gerne høre om hvor megen tid, der kan gå i arbejdet i skolebestyrelserne, og såfremt de tager meget tid, hvordan man vil kompensere for den tabte arbejdsfortjeneste. Det er den slags forhold vi ønsker undersøgt, og derfor vi ønsker en forsøgsordning.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akuliit Partiiat.

 

Jeg siger mange tak til Landsstyremedlemmets bemærkninger til mine bemærkninger. Det er jo ikke altid at jeg har oplevet at mine bemærkninger bliver taget på den måde. Det er er en stærk følelse for mig.

 

M.h.t. skolebestyrelse kan man sige, at det politisk har det forebyggende arbejde været mislykket.

 

Vi har politisk gjort, hvad man kan, vi fra Akulliit Partiiat har gang på gang nævnt at vi ønsker, at der skal bevilges flere midler til fritidsområdet, men vi har ikke opnået større resultater.

 

Hvis vi ikke har kunnet gøre skolen mere spændende, sådan at forstå, at sålænge der er mange der forlader skolen i utide, så er det meget vigtigt at der er nogen der gør noget. Og det vi skal til at opnå her, synes jeg er et skridt i den rigtige retning.

 

Nu har ligesom vi ikke flere undskyldninger for altid  at overlade det forebyggende arbejde til andre, nu er det ligesom at overdrage børnenes problemer til samfundet. Ikke fordi det er børnene der har problemer. Det er børn af forældre, der har problemer, der er tale om og nu har vi selv så mulighed for at gøre noget for disse børn uden at skyde skylden på politikerne.

 


I forbindelse med debatten omkring folkeskolen, forordningen om folkeskolen, i forrige valgperiode, der spurgte Landsstyremedlemmet, hvad vi skulle gøre ved dette problem ? Og da var jeg også inde på de problemer om, at få samlet forældre. Men mine bemærkninger blev forbigået. Derfor er der i dag sket en glædelig ting for mig, at jeg føler at jeg bliver støttet politisk. Det der sker i dag er begyndelsen til realiseringen af det vi har debatteret tidligere og det er en glædelig ting.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Det bliver spændende, når man tænker på iværksættelsen af forordningsforslaget efter 3. behandlingen,  det ser jo ud til at det er flertallet er enige. Men i forbindelse med udvalgsarbej­det synes jeg naturligvis, at det vigtigt ikke at gå uden om undervisningen i bygdeskolerne, især hvad angår mulighederne for de unge mennesker for at fortsætte skolegangen og hvad der når i uddannelsesesammenhæng. Jeg synes, at det er af stor betydning, at dette medtages i udvalgets vurderinger. Når man taler om befolkningen i bygderne  så er der desværre nogle som ikke er kommet så langt i uddannelsessammenhæng. Sammenlignet med bybefolkningen er de ikke nået ret langt, og det er en kendsgerning, hvilket jeg også har hørt under mine rejser til bygderne, hvorfor jeg ønsker at man nøje følger med i det spørgsmål i udvalget. Vi skal jo være opmærksomme på, at vi ikke tager en beslutning henover hovedet på bygdebeboerne. Vi skal tænke på at arbejde for, at også bygdebeboerne får bedre videreuddannelsesmuligheder.

 

 

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

 

Tak. Det er rigtigt, at det punkt vi behandler er meget vigtigt, og vil ændre tingene radikalt, derfor er det også nødvendigt at det bliver debatteret grundigt. Det har ikke været nemt, og der har været meget delte meninger om det, det må vi alle indrømme. Og det var blandt andet det vi mente, da vi sagde, at det er foregået på en rodet måde, og vi har følt at det skulle påpeges.

 

 Det har været sådan at nogle af lærerne har fået udleveret papirer i allersidste øjeblik, det papir de skulle besvare, og det har så affødt klager fra lærernes side bl. a. gennem pressen, selvfølgelig er de interesseret i at arbejdet foregår på en ordentlig måde, fordi de har jo også deltaget i det. Fra Inuit Ataqatigiit har vi ønsket, at man evt. udpegede 3-4  kommuner som forsøgskommuner, Jeg har i forbindelse med mine rejser rundt for at holde valgmøde, hørt det sagt, at nu overfører man igen bare danske erfaringer og forhold her til Grønland.

 


Vi ved at der er mange ting man indfører, som måske ikke er så passende for Grønland, og det har så nogle gange kostet dyrt for samfundet, og vi ved at vi har indset det for sent.. Vi har ellers ment, at det ville være bedst, at man prøvede ordningen i de kommuner, der har erklæret sig parat til at gøre det, således at vi på et senere tidspunkt kan indføre det på en ordentlig måde, hvor vi ved hvordan vi skal gøre, andre steder. Vi kan se at kursusvirksomheden end ikke er startet, og at man ikke klart ved, hvornår den vil blive  iværksat. Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at stille et spørgsmål til Siumut. Der blev sagt fra Siumuts ordfører, selvom de siger, de støtter hele forslaget: .@ Derfor skal vi fra Siumut give udtryk for ønsket om, at skoler der er parate hertil igangsætter den nye ordning@.Skal det forstås således, at Siumut mener, at de kommuner der ikke er parate, ikke skal starte. Hvis det er tilfældet, så er vi enige med dem, det vil sige at Inuit Ataqatigiit mener, at de kommuner, der ikke er klar skal have mere tid til at forberede sig..

 

Og til slut vil jeg også nævne, at noget nyt der kommer frem altid også har en bagside, selvfølgelig vil det også være rart for forældrene at have en medindflydelse, og for kommunerne er det også af stor betydning at føle, at man er med. Når vi fastsætter  nogle  minimumskrav, så vil man åbne for at kommuner kan give bedre tilbud til deres elever. Det er selvfølgelig i sig selv glædeligt at høre, men det har jo den bagside at de mindre velstående  kommuner, vil have mindre mulighed for at kunne gøre det, og rige kommuner vil kunne  tilbyde betydelig bedre forhold for deres elever, og der vil så fremkomme en ulighed desværre, og der vil så være færre tilbud til eleverne i de kommuner hvor økonomien ikke er så god. Det er noget sådant man må være bekymret for her.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut.

 

Arbejdet her er af meget meget af stor vigtighed som det så rigtigt blev nævnt af flere  ordførere. Og på grundlag af min lyst til at behandle det i udvalget, er  jeg er glad for, at Siumuts gruppe og også andre har har taget en klar afgørelse som det blandt andet fremgik klart af Mikael Petersens  indlæg. Under denne drøftelse af skolerne i Grønland, der tager vi udgangspunkt i barnet og dets lærer. Vi har drøftet disse ting i Kommunalreformkommissio­nens arbejde - de mange skole som er der børnene opholder sig i tusindvis af timer, hvor lærerene arbejder i mange år, gode og rare arbejdspladser og steder, som man glæder sig at komme hen til om morgenen - men sådan er det ikke i dag.

 

Vi drøfter her renoveringer til næsten en mia. kr. og tror at det er kommunerne der skal klare det. Vi ved at det ikke er kommunerne alene der kan klare det, det har kommunerne også givet udtryk for, at de ikke kan. Helt alene kan de ikke klare den renovering. Dissse barnets daglige omgivelser skal renoveres, således at de får bedre omgivelser, lærerne skal også have bedre arbejdsvilkår. Og såfremt vi skal have ensartet lærerdækning over det hele, så skal vi etablere  gode og velindrettede skoler over det hele.


Og som Siumut også var inde på og med dem flere andre partier. Vi ønsker en vis kvalitet i skolerne, men man skal man heller ikke lukke af for, at kommuner kan tilføje yderligere kvalitet i ders skoler inden for deres egne økonomiske muligheder. Der er ikke noget i vejen for at åbne for denne mulighed for kommunerne. Jeg mener, at hvis vi ser på uddannelsen andre steder, så skal vi prøve på at lade være med at spare omkring dette område.

 

Man siger også at man skal have nogle forsøgsordninger. Hvad er det man skal lave forsøg på? Vi prøver på at nærme skolen og forældrene til hinanden således fordi forældrene har det største ansvar over for skolerne, vi kan ikke give det primære ansvar til et kommunalbestyrel­sesmedlem som måske ikke har nogen børn, vi åbner muligheden for, at det er forældrene, der får det største ansvar for skolen. Vi vil gerne give et større ansvar til de store elever for skolen, samtidig med at lærerne også får et medindflydelse. Skulle vi lave forsøg over flere år? Det mener jeg ikke, der er behov for.

 

Det man skal lære er ikke så omfattende til at man skal have en flerårig periode til det. Men når man har viljen til det kan man bare gå i gang. Børnene ønsker vi begynder, lærerne der underviser flittigt på de små skoler rundt omkring, kateketerne og andre ønsker også, at vi går i gang med at gøre skolerne bedre og andre ting. Det er derfor, jeg ikke har lyst til at afvente en længere forsøgsperiode, jeg vil gerne arbejde for, at man snarest muligt går i gang.

 

Og til allersidst, så vil jeg gerne sige, som jeg ellers var lige ved at glemme, nemlig at skolen som vi prøver på at rette op på ved det forordningsforslag - det er korrekt som sagt af Siumuts ordfører, at den hurtige udvikling rundt omkring i verden, iden der oplever vi så stor en konkurrence, at vi ikke længere kan bruge det at være grønlænder som en undskyldning. Her midt i denne stærke konkurrencesituation må vi prøve på at skabe den bedste start for barnet og  give det den bedste skole, ligesom vi også gør det på handelsskolerne, universitetet, seminaret og gymnasierne, hvor vi prøver på at lave de bedst mulige uddannelsessteder. Samfundet må også tilbyde børnene lignende gode uddannelsesinstitutioner.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut:

 

Da vi sagde, at de kommuner der er parate, der ved vi, at flere skoler har gjort sig parate, og blot venter på, at forordningen træder i kraft. Dette blev fremsat sidste år som projektgruppens rammeforslag, som man tilsluttede sig, så har skolerne ud fra deres samarbejde ud fra dette gjort sig klar, så de venter bare på vedtagelsen af forslaget for at komme i gang.

 


M.h.t. til skolebestyrelser er det ikke noget nyt i kommunerne, der er jo bestyrelser i daginstitutionerne med en sammensætning der minder om skolebestyrelsernes, og der er også noge lignende i alderdomshjemmene. Så arbejdsformerne er jo allerede kendt.

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Tak. Jeg skal lige besvare nogle af forespørgslerne, som jeg finder af interesse. Først Mikael Petersen, hvor han kom ind på 9. klassernes studietur. Det er sandt, at det er meget almindeligt, at 9. klasserne tager på studietur et eller andet sted hen. Jeg ved, at Vest Nordens samarbejde bevilger 127.500 kr. til sådanne formål årligt, f.eks. til rejser i Grønland, Island, Norge og Sverige.

 

Mikael har ret i, at en masse lærere arrrangerer sådan noget, og hvis de er klasselærere starter de allerede i 4. klasse. Og jeg ved at kommunerne også giver bidrag i form af forskellige fonde. det er jo et stort arbejde, et prisværdigt arbejde, og det bør støttes, især når man ser hvordan børn og forældre samarbejder om at nå dette mål. Og det giver også tilskyndelse, at man selv kan få gennemført en sådan rejse. Men jeg ville bare lige forklare hvordan sådanne initiativer bliver iværksat. Men det du spurgte om er ganske interessant, hvordan man fra offentlig side kan give midler til det. Vi ved, at der også bliver bevilget midler fra Landskassen i forskellig uddannelsessammmenhæng, men først senere i uddannelsesforløbet -ikke i forbindelse med 9.klasserne. Men det er en interessant tanke, du der kommer med om større offentlig støtte til deres rejser. Jeg vil blot videregive de oplysninger jeg har om den sag, og jeg mener, at vi skal benytte denne lejlighed til at sige tak for de initiativer der er i dag. Der er brugt megen  tid, og det gode stykke arbejde bliver udført uden at kny.

 

M.h.t. Manasse Bertelsens spørgsmål, lad os først lige sikre os vedtagelsen af denne forordning. Vi kan jo ikke før vedtagelsen sige, at vi skal afsætte de og de midler til oplysning. Men man fornemmer, at der er stemning for vedtagelsen af denne forordning, så vi vil bruge de omtalte 1.5 mio. til det. Vi er allerede igang med at producere en vejledning til kommunen, som kommer til at indeholde en bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser. Og derudover udarbejdes der nogle publikationer der forklarer om skolebestyrelsernes opgaver, og vi regner med at disse vil være udsendt i løbet af  juni/juli? til de forskellige skoler.

 

Vi er allerede igang med forberedelserne i mit direktorat og er klar til trykningen af disse ting, men det vigtigste vi venter på er, at forordningen bliver vedtaget her i Landstinget.

 


Og en ting vil jeg gerne sige klart, som også Bjarne kom indpå, vi har fået pålagt en opgave fra Kommunalreformkomissionen angående folkeskolen, og nu er vi ved at gøre lovgivningen færdig. Det næste bliver fritidsområdet, fritidsloven, der skal vi også starte forfra med at vurdere, men vi er ikke gået i gang med dette arbejde. Det er den næste opgave efter, at vi har gjort nærværende Landstingsforordning færdig, og når den så kommer er jeg overbevist om, at der vil komme en livlig debat her i Landstinget, for at komme frem til fornyelser på fritidsområdet.

 

M.h.t. Anthon Frederiksen vil jeg sige, at det allerede tidligere men også nu kan mærkes at vi har et universitet  Der foregår forskellige former for forskning, isære omkring børnenes læseevner . Du ved, at såvidt jeg husker for et år siden, at der blev offentliggjort en en rapport om børnenes læsefærdigheder i de forskellige skoler. Og arbejdet bliver videreført på den baggrund - vi har bevilget penge, således at en efterfølgende undersøgelse med et andet indhold vil blive igangsat. Det bliver heldigvis mere og mere almindeligt, at man undersøger børnenes evner.

 

Og i den forbindelse vil jeg også også komme ind på Maliinannguaq=s spørgsmål om vi har tal på, hvor mange analfabeter der er her i Grønland. Det man ved idag er, at når 100 børn starter i skolen så regner man med at 6 har vanskeligheder med at lære at læse og skrive, men vi har desværre ikke statistisk materiale deromkring, man er opmærksomt på problemet, og at man følger dette emner nært. Dette har ikke direkte forbindelse til debatten her, men jeg vil blot gerne lige gøre rede for, hvilke tiltag der er på dette område.