Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 28-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 27. Maj 1997

 

Dagsordenens punkt 28

 

Sundhedsredegørelse.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forskning)

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning.

 

Tak. Inden jeg starte skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg i mit forelæggelse vil bruge mine egne vendinger, men dette vil ikke berøre den danske udgave.

 

Med sundhedsredegørelsen ønsker Landsstyret dels at fremlægge det sundhedspolitiske målsætninger, dels at redegøre for befolkningens sundhedstilstand og sundhedsvæsenets nuværende sundhedsstruktur og virke.Sundhedsredegørelsen repræsenter dermed en status over sygdomsmæssige problemer og sundhedsvæsenets tilbud inden for forebyggelse, sygdombe­handling og sundhedsfremme.

 

Sundhedsredegørelsen har også til formål at informere om planlagte initiativer til forbedring af sundhedsvæsenet såvel i sundhedsdistrikterne som på Landshospitalet og i den centrale forvaltning. Initiativer som skal sikre stabile behandlingstilbud og fortsat kvalitetsudvikling.

 

I den forbindelse er det magtpåliggende for Landsstyret ikke blot at sikre opfølgningen af de politiske målsætninger, men også at få skabt debat om disse målsætninger. En debat som er nødvendig for så vidt angår prioitering af indsatsområder, ønsket kvalitetsniveau og de dertil hørende ressourcer.

 

Landsstyret agter for fastholden af den fortsatte debat igen til efterårssamlingen 98 at fremlægge en Sundhedsredegørelse.

 


Nøgleafsnittet i Redegørelsen er leveret af lokale sundhedsnævn. Disse blev nedsat efter Hjemmestyrebekendtgørelse i 1993, og de sundhedsplaner, som årligt sendes til Landsstyreom­rådet, kan have vital betydning for planlægning og sikring af ressourcefordeling til en fortsat konsolidering.

 

Sundhedsnævnene bekræfter gennem de fremsendte sundhedsplaner, at sygdomsmønsteret i Grønland i stigende grad præges af de såkaldte livsstilssygdomme.

 

Det anføres fra distrikt efter distrikt, at behandling af skader som følge af bl.a. det store forbrug af tobak og alkohol er særdeles ressourcekrævende.

 

Kræft er årsag til 17 % af samtlige dødsfald i Grønland, og lægerne tilskriver overdrevent forbrug af tobak hovedansvaret herfor, idet lungekræft udgør 6 % af alle dødsfald. Der inføres fra efteråret systematisk screening for livmoderhalskræft, men vi er også opmærksomme på, at brystkræft er i stigning og at kræft i spytkirtler, næse og hals er hyppiere her end i Europa.

 

Både sundhedsprofilundersøgelsen og de lokale sundhedsplaner melder om, at der stadig i alt for høj grad dyrkes usikker sex.

 

Et af de deraf afledte problemfelter, er det store antal aborter. Tallene for såvel nyfødte som for antal aborter har været faldende i de senere år. Det er glædeligt, at 1047 nye mennesker så dagens lys i 1996, men det er bekymrende, at der samme år blev foretaget 862 aborter. Der er behov for en stor indsats såvel centralt som lokalt for at nedbringe dette tal.

 

Selv om tidligere års epidemilignende tilstande, hvad angår syfilis- og gonnorrétilfælde, er faldet markant, er stigningen i anmeldte klamydiatilfælde også bekymrende. Klamydia har mange følgesygdomme, hvoraf én er risiko for sterilitet hos kvinder. Livskvaliteten får et væsentligt knæk, hvis muligheden for at få et barn ødelægges i de tidliger ungdomsår.

 

I relation til den almene sundhedstilstand bør nævnes, at der har været nogle småudbrud af tuberkulose gennem de senere år. Udviklingen følges nøje, og den genindførte vaccination kan forhåbentlig medvirke til at bremse tuberkulosens fremgang. En forbedring af levevilkårene, specielt i bygderne, er ligeledes af stor betydning til forebyggelse af tuberkulosessmitte.

 

På baggrund af bl.a. ovenstående agter Landsstyret fortsat at fremme og styrke det oplysende forebyggelsesarbejde. Et konkret tiltag er genetablering af det centrale forebyggeleskontor Parisa, som skal sikre koordinering af landsstyreområdernes forebyggende initiativer.

 


Af hensyn til den kommende planlægning vil det være værdifuldt for Landsstyret at få en politisk tilbagemelding om hvilken vægt, der skal tillægges forebyggelsesområdet og en prioritering af forventninger og krav til fremtidige indsatsområder.

 

Samarbejdet skal imidlertid også sikres lokalt. Traditionelt ville dette ske ved tilførsel af øgede ressourcer til såvel socialområdet som til den primære sundhedstjeneste. Landsstyret er imidlertid af den overbevisning, at der lokalt findes mange gode kræfter, som med bedre mulihged for at få information og vejledning fra Paarisa og ved udnyttelse af de kommende forebyggelseskonsulenter kan nå langt omkring opnåelse af de lokale sundhedspolitiske mål.

 

I disse år forstærkes indsatsen for at opkvalificere det grønlandske sundhedspersonale gennem kurser samt efter- og videruddannelse. Landsstyret har med tilfredshed noteret sig, at der er god søgning til de gørnlandske uddannelser ved Peqqissaanermut Ilinniarfik som sygeplejerske og STI-sundhedshjælper. Som bekendt blev der ved opstart af sygeplejeskeuddannelsen i Grønland samtidig stoppet for tilgang til den tidligere sundhedsmedhjælperuddannelse. Der har imidlertid vist sig behov for en mellemuddannelse for at sikre personale til områderne røntgen, veneria, fødselshjælp og laboratoriearbejde. Landsstyret har derfor, efter initiativ fra Landsstyreområdet for Sundhed, tilsluttet sig oprettelse af en ny mellemlang uddannelse med uddannelsesstart 1. august 1998.

 

Sundhedsvæsenet har udnævnt og gennem efteruddannelse sikret, at der i alle byer nu er faste nøglepersoner, som varetager kontakten til undervisningen af bygdesundhedspersonale. Disse nøglepersoner forventes på sigt at kunne sikre bygdernes befolkning bedre mulighed for aktivt at forbedre miljø og livskvalitet. Landsstyret ønsker derfor at denne gruppes arbejdsvilkår nøje vurderes.

 

Der skelnes i Redegørelsen mellem den primære og den sekundære sundhedssektor.

 

Den primære sundhedssektor er rimelig godt udbygget gennem et net af sygeplejestationer i bygderne og sygehuse i alle byer. Velfungerende distrikssyghuse er udgangspunktet for de primære ydelser, befolkningen forventer. Med den nuværende bemanding kan distrikterne klare akutberedskabet, men det skal tydeliggøres, at der ikke er afsat ressourcer til yderligere intensivering af behandling og sundhedsfremme.

 

Sundhedsnævnene fungere ikke alle steder efter hensigten, hvilket bl.a. kan ses af, at kun 7 ud af 17 sundhedsnævn har indsendt de obligatoriske sundhedsplaner.

 


Administrationen er derfor anmodet om at udarbejde løsningsforslag til forbedring af betingelserne for det lokale sunhedsarbejde. Såfremt lovgivningsmæssige tiltag påkræves som følge af dette arbejde, vil de blive fremlagt ved EM 97, da Landsstyret lægger stor vægt på en sikring af den lokale indflydelse på sundhedsfremme.

 

Hjemmestyrets ansvar for sundhedsvæsenet er stadig relativt nyt. Det må konstateres, at der er et stort behov for en gennemgribende revision af lov- og regelgrundlaget, hvor der inden for flere områder arbejdes efter forældet eller uklart regelgrundlag. Dette eferslæb søges nu indhentet ved assistance fra bl.a. det danske sundhedsministerium.

 

Det må ligeledes konstateres, at der inden for driften af sundhedsvæsenet er behov for tilpasning og nytænkning. Den nuværende struktur med 17 sundhedsdistrikter og fuldt akut beredskab i alle distrikter er særdelse ressourcekrævende. Landsstyre har derfor iværksat en undersøgelse af mulighederne for decentralisering og regionalisering af den sekundære sundhedstjeneste.

 

Telemedicin er en spændende mulighed for forbedring af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og indgår derfor i overvejelserne omkring den fremtidige opgavefordeling mellem distrikterne og landshospitalet.

 

Evaluering af telemedicinprojektet sommeren 97 skal ikke foregribes, men det skal her blot nævnes, at Landsstyret er opmærksom på de positive erfaringer, der allerede nu er indhentet, og at Landsstyret overvejer en udbygning for at skabe større tryghed for befolkningen specielt i yderdistrikter og bygder. Telemedicinen er et værktøj, der kan hjælp til at stille de rigtige diagnoser og forbedre behandlings- og henvisningsgrundlaget til glæde for lokalbefolkningen. Tilbagemeldingerne fra Fiskenæsset og Qaqortoq, hvor telemedicin har været i brug siden sommeren 96, giver grobund for optimisme.

 

Sekundærtjenesten omfatter ydelser i form af indlæggelser enten på lokalt sygehus, på Dronnings Ingrids Hospital eller på hospital i udlandet. Der har været meget store problemer med at levere de ønskede behandlingstilbud, hvilket konkret ses i de voksende ventelister til behandling. Ventelisterne kan ses positivt, idet de kan være et udtryk for forventninger om, at teknologien sikrer, og at samfundet har ressourcer til at behandle alle sygdomme.

 


De stigende ventelister kan også være et udtryk for at levealderen stiger, og der bliver flere behandlingskrævende mennesker. Endeligt kan de være et udtryk for, at sundhedsvæsenet har fældende produktivitet. Landsstyreområdet vil snarest iværksætte en generel registrering af udført aktivitet i alle sundhedsdistrikter.

 

De senere års hjemtagning af specialer fra Rigshospitalet til Dronnings Ingrids Hospital har ikke levet op til forventningern. Antallet af operationer er faldet gennem de senere år. Til afklaring af årsagerne er iværksat en analyse af specialesammensætningen på Dronning Ingrids Hospital. Der er dog ingen tvivl om, at den store mangel på især fastansat personale bærer en del af skylden for de voksende ventelister. Den af Landstingets godkendte dublering af overlægsstillinger, oprettelse af et kirugisk dagafsnit og en opvågningsfunktion samt tiltag til forbedring af produktiviteten forventes at nedbringe ventetiden, under forudsætningen af, at stillingerne kan besættes.

 

En af de medvirkende årsager til den lange ventetid på behandling er at der ikke i sundhedsvæ­senet er afsat midler til vikardækning ved ferie, længerevarende sygdom og barsel. Såfremt der ikke ændres radikalt ved disse forhold, vil det fortsat være uundgåeligt med nedsæring af aktiviteterne samt lukning af sengeafsnit i ferieperioder.

Landsstyret vil i samarbejde med relevante instanser fortsætte og udbygge de rekrutterings- og fastholdelsestiltag, der er iværksat igennem de sidste år.

 

Der er i januar i år underskrevet en samarbejdsaftale med Island, som skal udmøntes i konkrete projekter for sikring af nedbringelse af ventetid på behandling.

 

Inden for tandplejen har der de seneste år været vanskeligheder med at levere de ønskede ydelser. Det har været vanskeligt at rekruttere fastansatte tandlæger, samtidig med at den voksne befolkning nu stiller krav om flere tandplejeydelser. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som inden udgangen af året skal fremkomme med forslag til politisk stillingtagen.

 

De psykisk syge samt personer, der af den ene eller anden grund lider af psykiske problemer i forskellig sværhedsgrad, er en ofte overset gruppe. Landsstyreområdet fremlægger til FM 98 en redegørelse om hjemtagning af den psykiatiske behandling. I denne vil indgå en analyse af antal herboende psykisk syge, de nuværende tilbud om behandling og pleje samt forslag til forbedringer for denne gruppe.

 

Der afsættes hvert år en stor del af de samlede bevillinger fra Landskassen til sundhedsvæsenet. Sundhedsområdet kom igen i 1996 ud med et overforbrug i forhold til bevillingerne og en af de væsentligste årsager hertil er evakueringer og køb af sygehuspladser især på Rigshospitalet.


Landsstyret er opmærksom på sundhedsvæsenets problemer med at leve op til den ønskede konsolidering og heraf følgende stabilisering af behandlingstilbuddene. Der er et gab mellem de politiske målsætninger og ønsker, befolkningens forventninger om at alle sygdomme kan og skal behandles og de reelle muligheder, som afspejles i Finansloven.

 

Landsstyret agter derfor, at lave et budget for sundhedsvæsenet i finansloven for 1998 med udgangspunkt i regnskabet fra 1995. Det er altså forbruget i 1995, man skal tage udgangspunkt i.

 

Landsstyret ønsker en politisk og folkelig debat om prioritering af ressourcerne og om den lokale indflydelse og fremlægger hermed denne redegørelse i forventning om Landstingets aktive deltagelse i drøftelsen, hvor hovedindsatsen skal koncentreres.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut:

 

Siumut mener, at hver enkelt person må have afgørende ansvar for sit eget helbred.

I Siumut har vi den målsætning, at alle borgere i hele landet må have ensartet service og at betalingen i bygder og yderdistrikter, må forbedres og smidiggøres.

 

Behandlingen fra sundhedsvæsenet må også udføres lokalt og med betjening af den bedste teknik og viden.

 

Fra Siumut lægger vi også vægt på, at man i forbindelse med betjeningen indenfor sundhedsvæ­senet, også inddrager familiernes og lokalbefolkningens evner.

 

Personer, der er klar over deres ansvar og viser, at de påtager sig et ansvar, viser et godt eksempel overfor deres medborgere, hvilket medfører god gensidig hjælp. Vi har fra Siumut studeret sundhedsredegørelsen med interesse, i lyset af sådanne forhold. Fra Siumut skal vi udtale vor fulde støtte og fortsætte samarbejdet omkring Landsstyrets målsætninger og klare prioritering med udgangspunkt i forholdene i dag.

 


I forbindelse med sundhedsredegørelsen er vi også kede af, at der fortsat er alt for mange kvinder, der får foretaget abort. Vi går fuldt ud ind for velbegrundede aborter, det vil sige provokerede aborter, men vi har svært ved at gå ind for, at nogle kvinder får foretaget provokeret abort flere gange, i løbet af et år. Og fra Siumut skal vi kræve, at Landsstyret undersøger grundene til de meget hyppige aborter og hvilke foranstaltninger, man kan tage i brug, for at komme ud af dette problem.

 

Optrapningen i klamydiasygdommen, betragter vi som noget alvorligt. Det vides, at klamydiasygdommen kan medføre barnløshed hos kvinder, hvilket også kan være tilfældet i forbindelse med provokerede aborter. Og derfor er vi fra Siumut parat til at være helhjertede med til tiltag på dette område. Og det er med glæde, at vi konstaterer, at sundhedsvæsenet gennemfører oplysningsvirksomhed i skolerne og Siumut vil til stadighed være med til udbygning på dette område, blandt andet i tæt samarbejde med borgerne.

 

Der finder mange selvmord sted blandt de unge i dag og derfor er det nødvendigt med styrkelse af forebyggelsesarbejdet, blandt andet i samarbejdet med de ramte familier og andre interesserede.

 

Fra Siumut skal vi nok engang opfordre til ihærdigt arbejde for at fremme snarest muligt undersøgelse vedrørende kræft, herunder livmoderkræft, brystkræft, lungekræft og strubekræft med videre. Samtidigt må man tage initiativer med henblik på reducering af tobaksforbruget og intensiverede oplysningskampagner overfor børn og unge således, man også på den måde er mere opmærksom på lungekræften.

 

Vi har også lagt mærke til, at sygdommen; tuberkulose i disse år er blevet mere almindeligt på kysten. Redegørelsen viser, at tuberkulose godt nok er i tilbagetog i visse lokaliteter, men sygdommen er i fremgang i andre lokaliteter.

 

Vi er vidende om, at man gennem flere år har samarbejdet med brystsygdomsforeningen i Danmark med henblik på bekæmpelse af denne sygdomsart.

 

Fra Siumut lægger vi vægt på, at der satses stærkt på bekæmpelse af denne smitsomme sygdom, blandt andet gennem intensiveret oplysningsarbejde. Og det er vigtigt, at børnene ved, hvordan man beskytter sig, når man skal færdes trygt imellem medborgerne.

 


I Siumut lægger vi også mærke til, at én af grundene til spredning af smitsomme sygdomme ligger i, indtagelse af spiritus og euroforiserende stoffer. I denne henseende, er vi fra Siumut glade for, at sygdomsbehandlingen er i sin gode gænge og vi er rede til at medvirke til forbedring af vilkårene hos dem, der trænger til bistand. Derfor mener Siumut også, at det haster med bestræbelserne omkring ansættelser af forebyggelseskonsulenter, ligesom vi er glade for, at Paarisa nu bliver genetableret, som en koordinerende instans.

 

Vi er endvidere glade for, at det er hensigten med en fremadrettet sikring af bevillingerne.

Siumut finder det meget vigtigt, at de eksisterende problemer indenfor tandplejen bliver løst, så hurtigt som muligt. Vi ved, at problemerne kan mindskes, ved hurtigere tandbehandling og gennem oplysning.

 

Vi støtter Landsstyrets fortsatte bestræbelser for at løse dette problem, blandt andet ved at styrke uddannelserne indenfor sundhedsområdet og vi ønsker samtidigt, at være med til udvikling, hvor de øvrige medarbejdere får muligheder for afholdelse af kurser og efteruddan­nelser. Og da man stadig regner med, at der i årene fremover stadig vil være mange på de fornødne medarbejdere, så må vi påregne, at vi får behov for at tilkalde arbejdskraft i endnu flere år.

 

Vi er glade for, at Landsstyret fortsat søger muligheder indenfor disse områder og at man ved hjælp fra specialister udefra, foretager operationer her i Grønland, med henblik på at nedsætte antallet af patienter på venteliste.

 

Siumut går blandt andet ind for indførelsen af telemedicin. Vi mener, at kosultatationer via telemedicin vil være en god løsning, hvorfor vi ønsker at følge udviklingen indenfor området. Endvidere mener vi, at det er vigtigt, at bygder og yderdistrikter får højeste prioritet ved etableringen af systemet.

 

Vi er i Siumut ganske tilfredse med forbedringerne af forholdene for personer, der sendes til Danmark på hospitalsophold.

 

Og vi skal opfordre til, at de forhold for personer, der kommer på hospitalsophold på Island følges nøje. Vi skal samtidigt anmode Landsstyret om, at søge smidigere løsninger således, at patienter, der tager på akut hospitalsophold, får forbedrede muligheder for at medtage deres nærmeste familier. Eventuelt i samarbejde med socialvæsenet.

 

Siumut finder det vigtigt, at en patient under en svær sygdom får mulighed for at have nær kontakt med sin nærmeste familie og at familien om nødvendigt er hos patienten, og derved gives familien tryggere kår at leve under.

 


Vi hilser nedsættelsen af en arbejdsgruppe, med henblik på at styrke arbejdet for psykisk syge med tilfredshed, idet vi finder det vigtigt, at der i forbindelse med tilbagetagelse af psykiske patienter til Grønland, foretages en tilfredsstillende koordination, hvad angår bolig og beskæftigelse og ikke mindst, hvad angår de nuværende og kommende medarbejderes vilkår.

Endvidere mener Siumut, at det er vigtigt at arbejde hen imod, at de lokale sundhedsudvalg kommer til at fungere efter hensigten, idet det af materialet i forbindelse med redegørelsen fremgår, at der kun er udarbejdet materiale fra 7 steder.

 

Vi skal fra Siumut indtrængende henstille til Landsstyret, om snarest at søge at afdække de mulige årsager til, at udvalgene fungerer så ineffektivt og samtidigt opfordre til, i samarbejde med de lokale sundhedsudvalg, at foretage tilpasninger i Hjemmestyrets bekendtsgørelse fra 1993, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Siumut finder det vigtigt, med lokal medindflydelse og samtidigt hermed et medansvar med tilrettelæggelsen af årlige tiltag indenfor sundhedsområdet således, at der bliver udarbejdet sundhedsmateriale, der er let tilgængeligt for borgerne samt at der udarbejdes klare retningslinier for sundhedspersonalets arbejdsopgaver.

 

Siumut konstaterer, at der efter overtagelsen af kompetancen vedrørende sundhedsvæsenet fra den danske stat, stadig er lovgivning og regelsæt på visse områder, som ikke er sat ud af kraft samt at der stadig mangler lovgivning og regelsæt i Grønland, til erstatning for disse, og derfor anmoder vi Landsstyret om snarest at arbejde for udarbejdelse af lovgivning og regelsæt, der skal gælde for Grønland.

 

Det er Siumuts håb, at der arbejdes videre med de forhold, som vi, i vore bemærkninger anser som vigtige. Og vi skal samtidigt understrege, at vi er rede til at være med i dette arbejde.

Til sidst skal vi udtrykke vor tak til de personer, der har været med til udarbejdelsen af den indholdsrige sundhedsredegørelse, som påpeger vigtige forhold, som vi politikere, som ansvarlige bør være opmærksom på.

 

 

Anders Nilsson, ordfører for Atassut:

 


Her i den fremlagte sundhedsredegørelse, kan man aflæse resultatet af 2 års åbenhjertelige drøftelser mellem personalegrupperne i sundhedsvæsenet, Landstingets sundhedsudvalg og direktoratet for sundhed med Landsstyremedlem Marianne Jensen i spidsen. Resultatet er godt og konstruktivt. Først og fremmest, fordi samtlige involverede har været kritisk positive og energisk interesseret i at genoplive sundhedsvæsenet, der var ved at gå i coma.

 

I denne sundhedsredegørelse, stilles diagnosen og en genoptræning og en videreudvikling tilrettelægges.

 

Som det fremhæves i forelæggelsesnotatet, så fylder livsstilssygdomme mere og mere i sundhedsvæsenet. Det er sygdomme, der har en direkte sammenhæng, med det vi spiser, drikker og ryger og den lemfældige måde, vi dyrker sex på. Fødselsskader, sterilitet, forskellige former for kræft, hjerte og kredsløbssygdomme kan direkte henføres til det, man under ét, kunne kalde en usund, ubetænksom og sjusket levevis. Mange af disse lidelser kan forebygges gennem oplysning i skolen og ved almindeligt folkeoplysning.

 

Det er helt givet en god ide, at genoplive Paarisa, ligesom det vil være rimeligt at forsyne KNR‑radio og TV med en servicekontrakt, der forpligter til et minimum med oplysning om forebyggelse af disse livsstilssygdomme.

 

Specielt for bygderne, er der en klar sammenhæng mellem boligens standard og sundhedstil­standene. De mange selvbyggerhuse, der bevilges i disse år, vil i sig selv medføre en bedring i sundhedstilstanden. Ligesom opførelse af servicehuse med adgang til bad og tøjvask, er af stor betydning for den generelle sundhedstilstand i bygderne.

 

Bygdeforbrændingsanlæggene skulle have været blevet en bedre affaldsbortskaffelse. Det ser desværre ikke ud til at være den indlysende og funktionelle løsning, vi havde håbet på.

 

Det er Atassuts opfattelse, at nytten af de opstillede forbrændingsanlæg allerede her til sommer, bør vurderes nøje i samarbejde med bygdebeboerne. Anlæggene skal ikke bare pynte i anlægsplanerne, det skal fungere i bygdens hverdag, sommer og vinter.

 

Vi havde engang for mange år siden et skib Missisut, der sejlede rundt fra sted til sted for at opspore tuberkulose og dengang blev tuberkulosen stort set udryddet.

 

I al stilfærdighed gennemførte vi for et par år siden denne form for opsøgende virksomhed. Det er i dag heldigvis ikke så påkrævet, som dengang i 50=erne. Og alligevel, er det måske en god ide permanent at gennemføre denne form for opsøgende sundhedsarbejde for bygder og yderdistrikter. Her tænker vi i Atassut på screning på forskellige former for kræft, på almindelige helbredsundersøgelser og på tandpleje og tandproteser.


Den årligt tilbagevendende indsats med et mindre undersøgelsesskib, kunne give bygder og yderdistrikter den mere lige adgang til sundhedsydelser, som de ikke har i dag.

Det er oplagt at indføre fjernundervisning og telemedicin i vort sundhedsvæsen. Erfaringer fra især Nordnorge og de foreløbige erfaringer med vore egne forsøg, peger klart de samme retning.

 

Det er Atassuts opfattelse, at de igangværende forsøg med telemedicin mellem Nuuk og Rigshospitalet, og mellem Nuuk og henholdsvis Qaqortoq, Qeqertarssuatsiaat skal glide direkte og uden afbrydelse over fra at have været et forsøg, til at være daglige hjælpemidler.

 

Det store behov, der er for en efteruddannelse af sundhedspersonalet og de bestræbelser, der er på at genfinde nogle af de mange sundhedsmedhjælpere, der ikke bruger deres uddannelse i sundhedsvæsenet, taler for en hurtig etablering af fjernundervisning i sundhedssektoren. Mange af de mennesker, vi her tænker på, kan af private årsager ikke rejse bort til en undervisningsby i længere tid ad gangen. Vi får dem kun aktiveret og efteruddannet, hvis vi kan tilbyde fjernundervisning.

 

Atassut støtter en regionsvis forstærkning af sundhedstjenesten således, at et sygehus i henholdvis Sydgrønland og Diskobugten opgraderes til regionssygehus, som kan tage sig af de mere kompliceret ting. Allerede i dag ser vi, at enkle indgreb som blindtarmsbetændelse ikke længere foretages ude på kystens sygehuse. Patienter evakueres i dyre domme, helt til Nuuk. Den gammeldags læge, der kunne lidt af det hele, er en udgået vare, derfor må vi regionalisere og på den måde sikre, at den nødvendige ekspertise er indenfor rimelig rækkevidde overalt i landet.

 

På Dronning Ingrids Hospital og patientbehandling udenfor Grønland, er det efter Atassuts mening nødvendigt med et strukturtilpasning. De 2 poser penge, der er beregnet på henholdsvis Dronning Ingrids Hospital og patientbehandlingen udenfor Grønland, forhales ned i én stor sæk, som administreres af visitationsudvalget på Dronning Ingrids Hospital. Her har man den faglige ekspertise og det store overblik til at tage rationelle beslutninger, uden Ytænkning.

Det er glædeligt, at man nu vil indføre vikardækning på ferier, længerevarende sygdom og barsel, selvom det først får virkning fra næste år.

 

Ønsket om og bestræbelserne for at hjemtage den psykiatriske behandling, måikke få ods til at glemme forholdene for vores psykisk syge og andre patienter anbragt i Danmark.


For et år siden, havde vi debat om vilkårene for de psykiatriske patienter på amtshospitalet i Vordingborg. Der blev dengang forhandlet nogle forbedringer på plads og fra Atassut ønsker vi en kort redegørelse på disse forbedringer, der må være gennemført nu.

 

Atassut er ikke tilfredse med den placering embedslægen har i systemet, formelt er embedslægen ansat af Landsstyret, men i praksis er han tilknyttet direktoratet for sundhed. Det giver nogle habilitetsproblemer, embedslægen har kontrolfunktioner i forhold til sine daglige arbejdsgiver. Og selvom man måske ikke opfatter det som et problem i direktoratet, så kan man ude på kysten ikke skelne embedslægen fra resten af sundhedsdirektoratet. Som et minimum, skal Atassut anbefale, at embedslægen får sin egen bevilling på finansloven, der er klart adskilt fra den øvrige sundhedsbevilling.

 

Afslutningsvis skal vi fra Atassut udtrykke vores glæde over Landsstyrets ønske om, at lade sundhedsvæsenets budgetter for 1998, tage udgangspunkt i regnskabstallene fra 1995.

Det har ikke været sjovt for sundhedsvæsenet med denne budgetspændetrøje, der stillet overfor uafviselig behandlingskrav har medført årligt tilbagevendende overskridelser i finansloven.

Den her fremlagte sundhedsredegørelse er velskrevet, den kommer rundt i problemerne og giver et godt udgangspunkt for en frugtbar debat.

 

Landsstyremedlemmet har lovet, at sundhedsredegørelsen bliver et årligt tilbagevendende begivenhed, det sætter vi i Atassut stor pris på og det ser vi frem til med glæde.

 

 

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg siger tak. Vi har tit drøftet alvorlige problemer i sundhedsområdet her i Tinget. Lange ventelister på operationer på grund af den store mangel på kvalificeret arbejdskraft. Med det til følge, er det ikke er et særsyn at sende patienter til andre institutioner og det er meget omkostningsfuldt i forhold til lokale løsninger.

 

Ifølge redegørelsen omkring sundhed, fremgår det, at de lokale sundhedsnævn ikke kører efter hensigten, hvor det blev dokumenteret, at kun 7 ud af 17 gav tegn på livstegn. I den forbindelse skal vi fra Inuit Ataqatigiit spørge Landsstyremedlemmet om Lars Sørensens forslag om afholdelse af kursus for sundhedsnævnenes medlemmer langs kysten, som blev vedtaget af et enigt Landsting, bliver der arbejdet på at realisere det vedtagne forslag?

 


Der blev udpeget nye medlemmer til sundhedsudvalgene efter kommunevalget og derfor finder Inuit Ataqatigiit det vigtigt, at der afholdes kurser inden for en gennemskuelig tid, så de kan fungere optimalt.

 

Hvis vi skal have en sundhedssektor, der tager medarbejdere, kommunerne og borgerne med på råd, så er det vigtigt, at vi har sundhedsnævn og at disse fungerer efter hensigten og vil være til gavn for borgerne og brugerne.

 

Med hensyn til de provokerede aborter, så mener Inuit Ataqatigiit, at der stadig er alt for mange aborter i Grønland, for Landsstyremedlemmet har oplyst, at var 1.047 fødsler og at der blev foretaget 862 provokerede aborter i 1996, og det er alt for mange og det koster alt for mage penge for sundhedsvæsenet. Selvom antallet af veneriske sygdomme heldigvis er faldet i forhold til smittens omfang tidligere, så anser Inuit Ataqatigiit det stigende antal tilfælde af klamydia foruroligende. Derfor vil Inuit Ataqatigiit opfordre til, at man tager en ekstra ordinær indsats for at mindske antallet af aborter ved forebyggelse og ved et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og de instanser, der beskæftiger sig med forebyggelse. Selvom vi er klar over, at der igangværende forebyggelsesinitiativer i de fleste kommuner, er der imislertid mange steder, hvor der ikke rigtig sker noget.

 

Inuit Ataqatigiit har siden starten af Paarisa lagt vægt på at give støtte til det forebyggende arbejde, ud fra denne institution, hvorfor vi er glade for, at Paarisa nu igen skal til at sættes i gang. Vi lægger ligeledes vægt på, at der sker en seriøs planlægning heraf. Hvilken form for forebyggelse agter vi at føre og hvilke ting, skal vi prioritere og hvilken teknik, skal vi bruge? Disse spørgsmål skal afklares, ligesom der er behov for indgående debat herom, her i salen og også ude i samfundet. Kun på den måde kan man føre det forebyggende arbejde ud fra ensartede og klare forudsætninger landet over.

 

Fra embedslægeinstitutionen har man konstateret 20 nye tilfælde af tuberkulose, hvor man endnu ikke ved, om disse er smitsomme. Det stigende antal tuberkulosetilfælde i Grønland foruroliger Inuit Ataqatigiit, hvorfor det er nødvendigt at have kontrol over udbredelsen. Det bemærkes, at man nøje følger udviklingen i Qaqortoq, Narsaq og Upernavik Kommuner, men samtidigt bør man nøje følge udviklingen i de enkelte steder langs kysten.

 


I de seneste år, er ventelisten til behandling blevet længere og længere, og selvom man ekstraordinært har afsat flere mill. kr. i 1994 netop for at reducere ventelisterne, så er antallet af behandlinger i Dronning Ingrids Hospital fortsat været faldende og antallet af behandlinger er i perioden fra 1994 til 1996 faldet med 455 patienter på årsbasis. I redegørelsen bemærkes det, at man i forbindelse med ansættelse af overlæger vil bibeholde antallet af operationer i sommerperioden, som skal resultere i reduktion af henvisninger til Rigshospitalet med 25 patienter. I den forbindelse vil vi gerne spørge om man økonomisk har sikret sig vikarområdet i forbindelse med sommerferier og barsel.

 

I forbindelse med debatten sidste år om hjemtagelse af psykisk handicappede, grønlandske patienter nævnte vi fra Inuit Ataqatigit problemet med manglen på omsorg og et sted, hvor de psykisk handicappede kan henvende sig til på kysten, hvorfor vi opfordrer til initiativ til at løse dette problem. Imidlertid bemærkes det i redegørelsen, at planerne herom først vil foreligge næste år ved samme tid. Inuit Ataqatigiit har opfattelsen af, at dette arbejde går for langsomt og en hurtig løsning må derfor prioriteres. De psykisk hadicappede lever i dag under vanskelige vilkår, hvor de har stor mangel på et sted, hvor de kan henvende sig til. Det er ofte ufaglært personale, der beskæftiger sig med denne patientgruppe og som ikke har erfaring med behandlingen af psykisk handicappede. Og det er ikke forbavsende, at der er stor gennemgang af personalet, hvilket er meget foruroligende for patienterne. Vi mener derfor, at der snarest bør afholdes kurser for personalet, der beskæftiger sig med de psykisk handicappede.

 

Der er et stort behov for øget forebyggelse i bygderne, hvor der samtidigt er behov for at skabe muligheder for samarbejdet mellem sundhedsvæsen, skole, socialforvaltning og bygderåd, kommunen og kommunefogederne. Med private initiativer, der af egen fri vilje etablerer sig for at støtte hinanden bør myndighederne støtte og motivere i højere grad, fremfor blot at afvente deres arbejde.

 

Personalesituationen i sundhedsvæsenet er stadig noget meget anstrengt, hvorfor der er størst mangel på sygeplejersker og sundhedsmedhjælpere. Ud af statistikken fra den 2. maj, er der 106 ledige stillinger ud af en normering på 240 faste stillinger, hvoraf der er ansat vikarer for at dække behovet. Det er en vanskelig situation, hvorfor vi er klar over, hvor dyr vikariaterne er.

 

Vi er glade for det initiativ, der er blevet taget i Saqqaq, hvorfor man er tilbøjelig til at opfordre til at man også gør ligesom netop dette initiativ, der er foretaget i Saqqaq.

 


Og specielt kan man også bemærke den stigende mangel på antallet af sundhedsmedhjælpere i Grønland. De ledige stillinger er steget fra 39 til 58 fra februar til maj måned og dette er foruroligende, hvorfor Inuit Ataqatigiit støtter igangsættelse af uddannelse i lighed med sundhedsmedhjælperuddannelsen de kommende år. Selvom der var en tillægsbevilling til sundhedsvæsenet på 7 mill. kr. i efteråret 1996, har sundhedsvæsenet haft et merforbrug på 12 mill. kr. i 1996. Selvom vi i Inuit Ataqatigiit er klar over, at vi ikke kan gøre noget ved akutte situationer, så er det dog nødvendigt med en generel økonomisk planlægning i hospitalet for at være forberedt på de kommende tilfælde. Samtidigt finder Inuit Ataqatigiit det vigtigt, at man samtidigt ikke forringer de allerede vanskelige vilkår, der gør sig gældende i de regionale sygehuse, men ser man på den ekstra bevilling, der reelt var i 1996, så er 19 mill. kr. alt for mange penge.

 

Med hensyn til indførelsen af telemedicinen, så kan vi kun støtte disse initiativer, fordi det netop er et forhold, som kan være med til at løse de mange problemer.

 

Og endelig skal vi til slut komme ind på ét af vores store problemer her i vort land, nemlig selvmord. Beklageligvis er der stadig alt for mange tilfælde af selvmord, hvor der var helt op til 47 i 1995 og 50 tilfælde i 1996. Det er på tide, at vi fokuserer på problemet seriøst. Hvorfor er der så mange tilfælde? Hvad mangler vi mentalt? Og hvordan løser vi dem. Lad os tale om problemet, fremfor at fortie dem. Vi kan som politisk medansvarlige ikke komme udenom handling fra vores side. Med disse bemærkninger, tager vi redegørelsen til efterretning og henviser til de tiltag, vi har nævnt i vort indlæg.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Centerpartiet har med interesse gennemgået sundhedsredegørelsen for 1996 og 1997, som bekendt er nøgleafsnittet i redegørelsen leveret lokalt sundhedsnæring.

 

Centerpartiet konstaterer med bekymring sundhedsnævnets bekræftelse af, at sygdomsmønstret i Grønland i stigende grad præges af de såkaldte livsstilsygdomdomme. Her mener jeg også, at fritidscentre og kommunens til unge og børn har meget stor betydning for de unges videreudvikling sundhedsmæssigt i overgangsperioden.

 

De sunde fritidsbeskæftigelser, muligheder ville holde væk fra den onde cirkel. Vi vil give dem mulighed for modstandskraft overfor for eksempel nem modtagelighed for, for det første tobak‑, alkohol‑ eller hashindtagelse. Derfor beskæftiger vi os meget med fritidssektoren.

Det bekymrer os, at der i hver kommune på grund af besparelser bliver mindre og mindre spillerum til at dække fritidssektoren.

 


Den nemmeste ramme indenfor skolevæsenet og fritidssektoren, her er der ingen interessegrup­per, der vil protestere. Akulliit Partiiat håber, at skolereformen vil udmønte ansvarsbevidsthed, også i den retning fra skolebestyrelsens side i fremtiden. Skolebestyrelserne har et stort ansvar, rent kriminalpræventivt og sundhedsmæssigt.

 

Det vækker bekymring med den kendsgerning, at vi via sundhedsredegørelsen bliver repræsenteret på nemlig at kræft er årsag til 17 procent af samtlige dødsfald i Grønland. Herunder at 6 procent af dødsfaldene skyldes lungekræft. Det sætter uvægerlig tankerne tilbage til tiden, da vi var unge og kønssygdommen syfilis chokerende blev en kendsgerning for samfundet. Der var der flere af os, der gjorde en del for at gøre samfundet opmærksom på, at vi blev forblændet af demokratiet. Der konstaterede vi nemlig, at man fra samfundets side ikke kunne gøre noget ved ved Ahavnepigerne@, som vi mente udgjorde en fare for, at udhule og udrydde det lille samfund, som det grønlandske jo var og er i forhold til andre nationer.

 

I dag kan vi ej heller gøre noget som helst for at forbyde nogen at ryge.

 

Altså bortset fra moralprædiken, der ikke hjælper.

 

Men vi føler, at vi er forpligtet til at bede rygerne vise hensyn, specielt over for ikke-rygere, specielt børn og unge og kvinder med fostre i maven, det må vi da have lov til at sige.

 

Jeg må sige, at i flere og flere nationer ude i verden er der aftaler imellem nationerne

i form af love og bestemmelser, der tvinger rygerne til at tage hensyn til ikke-rygerne.

 

En anden bekymring skal også rettes til den kendsgerning, at der er så mange provokerede aborter i Grønland. Lad os som ansvarlige blive enige om, at aborter ikke bare bliver en selvfølge for unge og bliver rene Aproblemløsere@. Dette må takles rent politisk og præventivt også blandt politikere og forældre samt skolen.

 

Blandt andet af forannævnte grunde må jeg på det kraftigste støtte landsstyrets agt at fremme og styrke det oplysende forebyggelsesarbejde, men desværre er jeg bange for, at dette område ikke bliver super-prioriteret på grund af mange andre samfundsvigtige områder, der også har behov.

 

Vi sætter ligesom landsstyret lid til, at der lokalt findes mange gode kræfter også rigelige, men der er efter min mening bare det, at de nok ikke kan virke i al evighed.


Her tænker jeg på såvel det sociale område, herunder præventivt arbejde og på den primære sundhedstjeneste.

 

Efter Akullliit Partiias mening, må vi konstatere et alvorligt problem, nemlig, citat: AMed den nuværende bemanding kan distrikerne klare akutberedskabet. Men det skal understreges, at der ikke er afsat ressourcer til yderligere intensivering af behandling og sundhedsfremme@, citat slut.

 

Jeg mener, at dette forhold vil skabe mange flere akutte patienter. Her springer man ligesom nemlig over den præventive side af sagen. Selv om det er fristende også at beskæftige sig med  andre områder, må jeg bemærke at det her er nok. Idet jeg tager andre områder af redegørelsen  til orientering og vi kun ønsker alle medarbejdere inden for sundhedssektoren god arbejdslyst og ikke giv op over for de forhold i sundhedssektoren som samfundet byder patienter og medarbejdere på grund af de økonomiske forhold.

 

Med de bemærkninger tager jeg redegørelsen til orientering.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Fra Kandidatforbundet vil vi sige tak for forelæggelsen af den omfattende og grundige redegørelse, som vil være et godt redskab i vort arbejde i landstinget. Og vi vil glæde os til, at der fremover kommer sådanne redegørelser, da det er af yderste vigtighed for grundig information om sundhedsforholdene.

 

Det er særdeles vigtigt at følge de politiske mål, der er blevet fastlagt af landstinget og det er ligeledes af yderste vigtighed at borgerne deltager i den offentlige debat i oplysningsarbejdet med videre.

 

Endelig må vi til at fremskynde arbejdet, såfremt vi skal nå målet om at vi alle bør være sunde i år 2000 og ser på de faktiske forhold i dag og herunder forbedrer sundhedsarbejdet, forbedrer forholdene for patienterne og medarbejderne, også når man tænker på, at der skal bevillinger til arbejdet. I dag kan debatter og samtaler alene ikke skabe resultater, der skal bevillinger til.

 


Forebyggelsesarbejdet bør udbygges. Af redegørelsen fremgår det, at der på grund af, at ved f.eks. Misbrug af spiritus og euforiserende stoffer stadig er alt for mange forskellige følgesygdomme.

 

Eksempelvis er det anført, at 17 % af dødsfaldene her i Grønland skyldes kræft, at tuberkulosetilfældene er blevet fordoblet fra 1990 til 1996 ogendvidere viser antallet af kønssygdomme at der er behov for en intensiveret oplysningskampagne, ikke mindst med hensyn til bekæmpelsen af HIV og AIDS. Da det af redegørelsen blandt andet fremgår at der er alt for mange provokerede aborter og det er bekymrende. At der i 1996 var 862 tilfælde.  Derfor kan man se, at der stadigvæk er mangel på effektiv oplysningsarbejde med hensyn til seksuel omgang og smittefare, da der er et stigende antal af klamydia-tilfælde, hvor der i 1996 var 1648 tilfælde.

 

Og derfor bør forebyggende oplysningsarbejde om sikker sex blive intensiveret. Det er ret og rimeligt at Paarisa igen skal igangsættes og det er helt nødvendigt at ansætte psykologer og forebyggelseskonsulenter, såfremt sundhedsplanerne i alle kommuner skal kunne realiseres.

 

Såfremt vi alle skal kunne være sunde i år 2000 er der stadig mange forhold, der skal forbedres. F.eks. er vandforsyningsforholdene i bygden Iginniarfik stadig så ringe, at man stadig dels bruger smeltet sne i vandforsyningen og det store vandforsyningsproblem til skolen, der hører med under sundhedsvæsenet bør rettes op. Der er ingen tvivl om, at det stadigvæk findes bygder, der har de samme problemer.

 

Derfor er det ønskeligt, at man også beskæftiger sig med forholdene i bygderne i større omfang ved næste sundhedsredegørelse.

 

Det er glædeligt at antallet af uddannelsessøgende til sundhedsuddannelserne er stigende og såfremt denne interesse skal fastholdes, så bør man sikre at forholdene og vilkårene på disse uddannelser ikke forringes fremover.

 

Ventelisterne til operationer af patienter er stadig for lange og der må arbejdes på at få disse nedbragt uden at man skal vente på, hvad forskellige organisationer og foreninger uden for landet agter at gøre. Endvidere bør der udtrykkes utilfredshed med, at der stadig er alt for mange patienter, der bliver henvist til behandling i Danmark eller Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, der må vende tilbage uden at operationen bliver gennemført, da der ved sådanne henvisninger ikke altid bliver 100 % klarlagt, om operationen af patienten ville kunne gennemføres i den periode, hvor patienten er på hospitalet.

 


Og derfor må man, for at komme over sådanne forhold, som er dyre for samfundet, igangsætte tiltag til løsning af disse.

 

Med disse korte bemærkninger vil jeg tage redegørelsen, der er velegnet til anvendelse til efterretning.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning.

 

Først vil jeg sige tak for samtlige ordførerindlæg under et. Jeg kan mærke, at man lægger vægt på det, der er blevet forelagt under forelæggelsen og jeg takker også for den klare melding fra samtlige ordførere.

 

Jeg vil gerne lige kommentere de enkelte ordførere, men skal allerede på nuværende tidspunkt  nævne, at nogle af de ting, man kommer ind på fra partiernes side og fra Kandidatforbundet, der er forskellige sammenfaldende emner, hvorfor jeg ikke skal gentage mig selv under svaret.

 

Men når jeg nu starter med Siumut, så håber jeg ikke, at jeg efter at have kommenteret Siumut ikke nævner noget konkret under andre partier, så skal man ikke side det derhen, at jeg ikke ønsker det, men det er fordi det hører ind under svaret til Siumut.

 

Men for lige at starte med Siumut, der lægger man vægt på, at mennesket selv er medansvarlig for sig selv og sin sundhed. Det er jo af yderste vigtighed, hvorfor jeg gerne vil gentage det herfra.

 

Fra Siumuts side var man ligeledes inde på nogle forskellige planer, som forelæggelsen også  har fremført, dem vil Siumut gerne være med til at løse og den vilje vil jeg også gerne sige tak for.

 


Hvad angår de provokerede aborter, der kræver Siumut over for landsstyret at man finder ud af, hvorfor det er så udbredt med at få foretaget abort og hvordan man så kan bane vejen for, at man kommer ud af dette problem. I den forbindelse kan jeg nævne, at vi indenfor sundhedsvæsenet også delvis har nogle midler indenfor forskningsområdet således, at netop en gruppe personer fra sundhedsvæsenet, har fået tildelt nogle midler fra denne fond således, at de er ved at forske i, hvorfor det netop er så almindeligt med at få foretaget abort heroppe i Grønland. Og vi håber, at man derved denne forskning kan få afklaret de forskellige problemstillinger, der ligger bag. Og så vidt jeg husker, så bliver man færdig med denne forskning indeværende år, hvorfor jeg også håber, at man denne vej kan pege på selve problemets råd og såfremt man gør det, at man så kan få et godt redskab til forebyggelsesarbej­det således, at man også bedre kan arbejde mere målrettet for at komme ud af dette store problem.

 

I Landsstyret venter vi på forskningsresultaterne og vil gerne henvise til de resultater, førend vi planlægger større initiativer.

 

Fra Siumuts side, var man inde på klamydia og den udbredelse, der var, som man også er bekymrede for og i den forbindelse skal jeg blot gentage, at man fra Landsstyrets side, ikke kun er bekymrede for udbredelsen af klamydia, men at det store antal provokerede aborter og udbredelsen af klamydia, blot er noget, der tyder på, at man i alt for høj grad, benytter sig af usikker sex, hvorved det også indebærer, nogle andre ting, man kan være bekymrede for og heri tænker jeg, jeg ved ikke, om det bliver for stærkt at sige, når vi siger, at vi kun er heldige, fordi udbredelsen af HIV/AIDS ikke er større, især når vi nu kan konkludere, at man dyrker usikker sex i så høj grad, så er vi blot heldige, at HIV/AIDS ikke er så udbredt. Men vi må håbe på og sikre, at udbredelsen af andre smitsomme kønsygdomme ikke bliver så udbredt, som klamydia.

 

Med hensyn til den store udbredelse af kræft, da skal jeg nævne, at livmoderhalskræftundersø­gelserne bliver indledt i indeværede år. Og vi vil også på et senere tidspunkt komme nærmere ind på kræftudbredelsen. Der er vi kede af, at man ikke kommer nærmere ind på herværende redegørelse, men man arbejder på, at det kommer i en anden redegørelse. Men udbredelsen af rygning, der er Grønland desværre vistnok rekordholder for udbredelsen af rygning. Og ved sundhedsundersøgelserne, der blev foretaget for et par år siden, da viser det, at 80 procent af den voksne befolkning i Grønland, er rygere. Og for et par dage siden, fik jeg tilsendt et hæfte, som er et resultat af en sundhedsundersøgelse blandt den grønlandske ungdom, foretaget i 1994 og heraf, kan man se, at unge fra 17 år, der er det allerede 75 procent af denne gruppe, der er blevet rygere. Derfor ligger der en stor arbejdsopgave, netop i dette område og jeg håber, vi kan hjælpe hinanden ved at løse denne opgave og det er heller ikke underligt, at sundhedsudvalgene fra kysten også minder os på, at man bruger mange kræfter på disse kilder til sygdomme og såfremt man ikke foretager sig noget her, så bliver udbredelsen endnu større.

 


Men i den forbindelse, så vil jeg også gerne nævne, at lungesygdommene i Grønland og forebyggelsen af disse, der har man netop igangsat en forening, som har et samarbejde med en tilsvarende forening i Grønland, hvor de så har planer om, at lave noget forebyggelsesarbej­de og oplysningsarbejde for at mindske rygningens udbredelse i Grønland og det skal vi selvfølgelig samarbejde om fra sundhedsvæsenet og jeg håber, at vi i løbet af året kan komme med nogle klare planer op omkring, hvordan dette arbejde skal foregå.

 

Jeg vil også gerne lige komme ind på den stigende udbredelse af tuberkulosen, som Siumut også var inde på. Fra Landsstyrets side, der lægger vi vægt på og følger med i sagen. Og til efteråret i september, der skal samtlige sundhedsvæsenets ledelser fra hele Grønland deltage i et møde, hvor vi så har afsat en hel dag til behandling af tuberkulosens udbredelse i Grønland.

 

Med hensyn til genetablering af Paarisa, der siger jeg tak for den støtte, som Siumut har givet.

 

Og med hensyn til tandplejen, der kan jeg nævne, at Landsstyret er enige i, at der skal gøres mere omkring tandplejen og vi skal nok også, ud fra det fremlagte også føre en politisk debat således, at vi også får fastlagt, hvilke initiativer, der skal sættes i gang. Og der har vi også igennem rejser, især hos bygderne erfaret, at der især hos børn, før skolealderen, der er tandsundheden meget, meget, meget ringe og der skal vi også igen påpege, at en stor del af ansvaret, ligger hos forældrene og såfremt det når ud til forældrene, så opnår man jo allerede en del.

 

Og til trods for dette store oplysningsarbejde, der har været, så har det dog givet meget, meget ringe resultater og vi må jo oplyse om, at de enkelte forældre også har et ansvar om, at de også passer på deres børns tænder og også plejer dem.

 

Hvad angår telemedicin og at det primært skal bruges for bygder og yderdistrikter, som Siumut også var inde på, den tager jeg til efterretning.

 

Og man følger godt med i de patienter, man sender til behandling på Island, det er netop en opgave, som vi er ved at få udbygget. Vi har i mange år, arbejdet med Island, men det er først nu, vi indleder et struktureret samarbejdet med Island.

 

Og fra Siumut opfordres der også til, at såfremt der ved akutte tilfælde og at man bliver nødt til at sende patienter til centralt hold således, at de får mulighed for at medtage noget familie, den tager jeg ligeledes til efterretning. Og det er også helt korrekt, at det er meget stive ordninger, vi har omkring disse ting.


Hvad angår sundhedsudvalgene og hvordan de kan arbejde på en smidigere måde og at man skal sikre bedre arbejdsbetingelser for disse, det skal Landsstyret prøve på, at få løst til efteråret således, at vi under Landstingssamlingen til efteråret også skal komme med et forslag om, hvordan de forskellige udvalg rundt omkring på kysten kan komme til at fungere bedre således, at der eventuelt kan komme et lovforslag herom. Og det må vi prøve på at få gjort færdigt inden efterårssamlingen.

 

Og jeg har også bemærket, at man fra Siumuts side ønsker, at de forskellige love og forordninger, der bør tilpasses de grønlandske forhold, gerne så snart som muligt, for de indstiller, at det gøres snarest. Og Landsstyret skal netop diskutere disse ting.

 

Og endnu engang vil jeg sige tak for de bemærkninger, der er givet fra Siumuts side og vil lade dem gå videre til de rette medarbejdere, som Siumut også takker for den gode redegørelse, der er givet her.

 

Men for at gå tilbage til de andre partier, der vil jeg først sige tak for de gode bemærkninger, som Atassut også har været inde på, idet Atassut også har været inde på, at det også har indflydelse på vores madvaner, vores levemåde og vores på hygiejne med mere, for alle disse ting har indflydelse på vores sundhed.

 

Jeg er glad for, at man også nævner nogle andre faktorer, som har indvirkning på vores sundhed, netop andre ting, som sundhedsvæsenet ikke direkte har indflydelse på, som for eksempel servicehusene i bygderne, renovationsforhold, vandforsyning og alle sådan nogle ting har jo også stor indflydelse på, netop vores sundhed og jeg er glad for, at Atassut også kom ind på disse forhold.

 

Hvad angår den gamle ordning med den gamle Missisuut og en eventuel genindførelse af en ordning, med henblik på ikke bare tuberkulose, men andre sygdomstilfælde, det er vi åbne overfor, som en mulig løsning, for at løse problemerne og det skal vi få undersøgt nærmere. Men lige nu er man i færd med at undersøge, om der kan sættes noget røntgenudstyr ombord på Adolf Jensen således, at man på en nemmere måde, kan komme ud til bygderne og foretage undersøgelser.

 


Hvad angår brugen af telemedicin, der påpeger Atassut, at det skal blive et blivende stationært anlæg, både i Qaqortoq og Qeqertarssuatsiaat således, at man også ud fra disse ting kan få afklaret, hvordan man skal gå videre. Men de økonomiske konsekvenser, skal vi også se på. Men der er ingen tvivl om, at det vil skabe større tryghed i bygderne, hvorfor det også er støtteværdigt.

 

Hvad angår nedsendelse af patienter både til Dronning Ingrids Hospital og andre hospitaler udenfor landet, der var Atassut inde på og opfordrede til, at man har en bedre udnyttelse af midlerne til det, hvorfor vi også, i høj grad vil være med til at finde en løsning også fordi jeg også er enig i, at man måske skal væk fra gamle metoder og måske tænke i nogle nye baner, for eventuelt at finde en smidigere løsning.

 

Og fra Atassuts side, var man også inde på, hvor man udtrykte sin glæde over, ansættelse af vikarer, selvom det måske vil få virkning fra næste år, så skal jeg blot lige understrege, at man i forbindelse med tillægsbevillingen, der vil der også være et punkt omkring disse, idet vi har ansøgt om flere midler, selvom det ikke er et større beløb, det drejer sig om, men alt i alt, såfremt vi skal indføre vikarordninger i helhed, så vil det betyde et to‑cifret millionbeløb og det skal man også være opmærksom på.

 

Atassuts ordfører var inde på embedslægeinstitutionen således, at man skal have en praksis, som ikke giver habilitetsproblemer og det skal vi også have nærmere undersøgt, som Landsstyret også gerne vil være med til foretage. Og med disse bemærkninger, vil jeg sige tak til de bemærkninger, der er kommet fra Atassuts side.

 

Fra Inuit Ataqatigiits side, kommer man også med et fyldigt ordførerindlæg og der skal jeg også lige understrege, at det nye sundhedsudvalg, som bliver nedsat her i foråret og om en kursusafholdelse for disse, der skal jeg nævne, at der har man indenfor finansloven givet mulighed for, at forebyggelsesudvalgene kan afholde møde hvert år, fremfor at de gjorde det hvert andet år førhen.

 

Men hvad angår sundhedsudvalgene, der kan vi allerede på nuværende tidspunkt love, at vi finder nogle muligheder for, hvordan sundhedsudvalgene kommer til at fungere bedre, hvorfor vi skal komme med et forslag, netop om disse udvalg, hvorfor man til den tid også kan komme tilbage til netop disse udvalg og hvordan de så også skal fungere og hvilke ting, man ønsker, at de skal beskæftige sig med.

 


Inuit Ataqatigiits ordfører Maliinannguaq Markussen Mølgaard var også inde på, at man ved genetableringen af Paarisa også har nogle helt klare planer og dette punkt er jeg fuldstændig enig i og skal komme ind på, at jeg nærmest er blevet lovet at jeg bliver indkaldt til en høring i Finansudvalget på baggrund af den ansøgning, der er omkring Paarisa. Og jeg vil også være glad for at få sådan en lejlighed, sådan at jeg over for Finansudvalget kan komme med uddybende bemærkninger omkring Paarisa.

 

Inuit Ataqatigiit stiller et spørgsmål om de ekstra overlægestillinger og hvad angår vikarer og barselsvikarerne, om man så har sikret økonomien til det. Der skal jeg nævne at man har sikret at der er tre lægevikarer, men hvad andre medarbejdere angår, der har man ikke nogen økonomi sikret.

 

Hvad angår de psykisk syge og behandlingen og varetagelsen af denne gruppe, der er Inuit Ataqatigiit let ved at være utælmodig ved at vi først til efteråre, måske til foråret kommer med en redegørelse om dette. Men til den tid bliver det en fyldig redegørelse, der kommer til den tid og det er ud fra den henstilling, at man allerede på nuværende tidspunkt kan påbegynde nogle forskellige uddannelser, efteruddannelser eller kurser uden at man nødvendigvis venter til 1998. Og dette arbejde er allerede ved at være påbegyndt ved at man også har påbegyndt nogle relevante kurser, og de er blevet planlagt og til efteråret kan vi så også komme med en mere udfyldende redegørelse således at denne redegørelse så kan stiles til sundhedsudvalget.

 

Man har meget klare planer omkring hvordan dette arbejde skal udføres. Og hvad angår den frivillige arbejdskraft som hjælper psykisk nede mennesker, at denne frivillige arbejdsgruppe skal have en større støtte fra offentlig side, det er også noget, som Inuit Ataqatigiit efterlyser   og i den forbindelse skal jeg nævne, at man lige nu har vi i sundhedsdirektoratet planer om foreløbig at ansætte en person, som skal koordinere de forskellige opgaver, der er, og jeg regner med at den ansættelse vil ske inden for den nærmeste fremtid og det så er 3 måneder eller et halvt år vi ser frem til, men det er en foreløbig ansættelse af en person, som har indgående kendskab til disse problemstillinger.

 


Hvad angår merforbruget, dette forhold påpeger Inuit Ataqatigiit også. Og vi har allerede før  været inde på, at det er korrekt, at man nogenlunde forbruger de midler, der er blevet bevilget, men jeg skal også lige nævne, at hvad angår forbruget eller regnskabet i 1995 at man så ud fra  dette bevilger midler for 1997, så er lønomkostningerne, når man medtager tilgangen til lønomkostningerne plus de initiativer som landstinget har pålagt skulle gøres, forebyggelsesar­bejdet og konsulent, forebyggelseskonsulenter, speciallæger, forøgelse af disse, undersøgelser af livmoderhalskræft, HIV og undersøgelser af disse, forebyggelsesudvalg og muligheder for at disse udvalg arbejder mere, når man tager dette med i betragtning, så har det en værdi af ca. 23 mio. kr. Men ud fra det, så peger man ikke på, hvor disse 23 mio. kr. skulle tages fra, hvorfor der er nogle skævheder i dette og jeg håber, at man i løbet af den kommende tid vil vurdere disse ting og lige vurdere, hvad er det for nogle krav vi stiller og hvad er det for nogle betingelser, vi stiller - også hvad økonomien angår.

 

Bjarne Kreutzmann fra Akulliit Partiiat, der vil jeg også sige tak for de bemrækninger, der er faldet og skal minde om igen, at vi har nogle større planer omkring forebyggelse af rygning, hvor vi igen vil understrege, at ved børnenes opvækst, der har forældrene også et medansvar, således at de kan indgå med i opdragelsen af børnene.

 

Og Bjarne Kreutzmann var også inde på, at de unge, der får provokeret abort - men der skal det lige understreges, at det ikke kun er de unge og helt unge, der får foreholdsvis får foretaget provokeret abort, men også voksne mennesker, voksne kvinder får foretaget abort.

 

Og desværre regner Bjarne Kreutzmann ikke med, at man prioriterer Paarisa=s genetablering, men jeg vil henholde mig til de andre partiers ordførere, som forventer sig noget af Paarisa=s genetablbering. Men det er nødvendigt med at den får den status, den skal have.

 

Og jeg er også glad for at man ønsker medarbejderne godt samarbejde, som Akulliit Partiaat var inde på. Det er jo også nødvendigt at man lige får en opmuntring i sin travle hverdag.

 

Kandidatforbundet, der skal jeg lige kommentere det sådan, at hvad angår ønsket om en udbyggelse af forebyggelsesarbejdet, jo, der har vi sat vores lid til at man også udbygger netop dette arbejde og er også enige med ham i, hvor man kan være bange for at HIV/AIDS udbredelsen kan blive meget større med den udbredelse af ubeskyttet sex, der åbenbart er her i Grønland.

 

Anthon Frederiksen var også inde på at oplysningsarbejdet har været for lille her i Grønland. Men det er ikke nok med øget oplysningsarbejde, men befolkningen skal også føle et større ansvar for sig selv og deres handling.

 

Hvad angår patienter som venter på en operation, som ikke bliver gennemført men bliver hjemsendt uden operation, selvfølgelig er jeg enig med dette punkt i at dette er noget, der skal initiativer op omkring for at rette op på disse skævheder. Jeg håber, at det får en gavnlig virkning fremover.

 


Men jeg har sådan kommenteret det lidt længere end beregnet, for de fyldige bemærkninger, der er kommet og jeg vil endnu en gang sige tak til de bemærkninger, der er kommet fra partiernes side.