Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 30-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 2. Juni 1997 kl. 13.03

 

Dagsordenens punkt 30.

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.

(Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forskning)

 

2. Behandling.

 

Mødeleder: Finn Karlsen, 1. Næstformand.

 

 

 

Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstingets Miljøudvalg.

 

Og det er betænkningen vedrørende Forslag til Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet, der skal forelægges.

 

Vedrørende ændringsforslaget, det har udvalget gennemgået betænkningen nøje, og i forbindelse med havmiljøbeskyttelsen, der mener udvalget, at de levende ressourcer i Grønland og den langsommelige nedbrydelighed i det kolde nord, så er der betænkelighed ved, at man blot graver biologisk affald ned i jorden, hvorfor Miljøudvalget mener, at Landsstyret skal have lovgrundlag for at kunne godkende klapning af affald.

 

Men det er således, at det kun kan godkendes såfremt affaldet ikke kan bruges til noget andet. Landstingets udvalg for Miljø og Natur er vidende om at NEQI fremstiller hundefoder og bruger affaldet i forbindelse med fåre- og lammeslagtningen, og i den forbindelse opfordrer Landstinget til, at man tager kontakt medl Enari for derved at få afklaret, hvorvidt selskabet kan bruge affaldet på anden måde, og i udvalget er følgende medlemmer. Fra IA Ewald Brønlund, fra Atassut Siverth K. Heilmann og Siumut Niels Mattaaq og  undertegnede.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning.

 


Der har gennem de sidste år været et stigende problem med bortskaffelse af slagteriaffald fra slagtningen af tamrener i Grønland. Og jeg takker for den tilslutning der er bag forslaget her, hvorfor Landsstyret også støtter forslaget fuldt ud, og Landsstyremedlemmet for Miljø vil følge udvalgets indstilling og vil efterfølgende tage kontakt med Enari A/S for at få afklaret, hvorvidt der er grundlag for, at bruge slagteraffaldet på en bedre måde, således at man samlet kan vurdere, hvorvidt om affaldet kan bruges til noget andet.

 

Og Landsstyret vil gerne udtrykke sin glæde over udvalgets arbejde og såfremt Landstinget godkender at det går ind i sin foreliggende form vil vi indstille, at det går videre til 3. behandlingen i sin forelæggende form.

 

 

Niels Mattaaq, ordfører for Siumut.

 

Og det er til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet, og indledningvis skal jeg fra Siumut henviser til vores bemærkninger ved 1. behandlingen af nærværende forslag.

 

Og fra Siumut skal vi knytte følgende bemærkninger ved denne 2. behandling af forslaget. Vi er enige med Fredningsudvalget i, at den i sin betænkning siger og jeg citerer: AAt alternativ udnyttelse af affald må prioriteres fremfor nedgravning i land, fremfor klapning til havs@, citat slut. Vi er enige med udvalget i, når udvalget i betænkningen tager afstand fra nedgravningen af organisk affald på landjorden, idet dette synspunkt er i overensstemmelse med vores holdninger, som er udtrykt ved første behandlingen af nærværende forslag.

 

I denne forbindelse er vi enige med udvalget når udvalget i sin betænkning siger, at alle fabrikker må undersøge muligheden for at udbygge anvendelse af affald såvel fra fisk som fra dyr til hundefoder. Vi anbefaler at man går i gang med en sådan undersøgelse.

 

Med disse bemærkninger tilslutter vi os fra Siumut betænkningen afgivet af Frednings- og Miljøudvalget, og indstiller forslaget til overgang til 3. behandling i sin nuværende form.

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut

 

I forbindelse med behandlingen af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet, har vi følgende bemærkninger fra Atassut=s side.

 


På baggrund af, at vi lever af levende ressourcer på land og på hav, mener vi fra Atassut, at det er meget vigtigt, at den smukke og dejlige natur ikke forurenes, og det uanset om vi lever i en by eller bygd.

 

Ændringsforslaget fra Landsstyremedlemmet for Miljø har vi fra Atassut støttet under 1. behandling. Vi har erfaret, at deponering af affaldsprodukter på landjorden er blevet et problem, og der kan tænkes at affaldsprodukter klappes til havs, og Atassut har støttet den tanke, men har samtidig påpeget, at det kun bør ske, hvis man ikke kan finder anden udvej.

 

Miljøudvalgets forslag om, at NEQI A/S skal bedes undersøge om lammeaffaldsprodukter kan udnyttes til et eller andet, og udvalget forslag om, at der skal undersøges om andre affaldsprodukter fra andre dyr også kan udnyttes, støtter Atassut ligeledes.

 

Med disse få bemærkninger vil Atassut stemmer for forslaget i dens 2. behandling.

 

 

Ewald Brønlund, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Vi ønsker inderligt at bevare vores smukke lands skønhed og bevare beskyttelsen af miljøet, samt at det bliver ved med at være attraktivt at komme her, og dermed at man planlægger med omhu, hvad man skal med affaldsproblemet.

 

I dette punkt drøftes godkendelse fra Landsstyret om klapning af affald fra slagtede dyr, som blev godkendt i 1. behandlingen, og vi vil her ved 2. behandlingen give udtryk for fortsat at støtte forslaget.

 

Det har jo vist sig at nedgravninger, især i Sydgrønland, af affald fra slagtede dyr skaber problemer, og vi har klart forståelse for, at man prøver at finde alternative fremgangsmåder.

 

Vi vil fortsat fra Inuit Ataqatigiit=s side opfordre til at man undersøger mulighed for at bruge en del af affaldet, f.eks. til hundefoder, som vi mener bør vurderes.

 

Med disse få bemærkninger henstiller vi, at forslaget overgår til 3. behandlingen.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat

 


Med henvisning til vores bemærkninger under 1. behandlingen indstiller Akulliit Partiiat, at forslaget går videre til 3. behandlingen i sin forelæggende form. Og disse få bemærkninger henviser til, at der ikke er kommet noget nyt mellem 1. og 2. behandlingen.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet

 

Med henvisningen af vores kommentarer fra Kandidatforbundet under 1. behandlingen af Forslaget til Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljø er vi fuldstændigt enig i betænkningen afgivet af Landstingets Frednings- og Miljøudvalg, idet alternativ udnyttelse affaldsprodukter bør foretrækkes fremfor deponering på landjord eller klapning til havs, eller nedgravning på landjorden eller klapning til havs.

 

Jeg er  også glad for at udvalget henstiller til Landsstyreområdet for Miljø og Natur,  at der tages kontakt til NEQI A/S for at undersøge en evt. anvendelse af slagteriaffald. Jeg mer også at man bør tage kontakt med Sisimiut Foods A/S men henblik på forebyggelse af klapning til havs af  affald. Man bør erindre, at vi alle hidtil taler om, at anvende vort lands ressourcer noget bedre, og det stod klart i denne forårssamling, at samtlige Landstingsmedlemmer og alle partier var enig i Redegørelsen om Grønlandske madvarer og andre produkter samt Ewald Brønlunds forslag om hundefoderproduktion.

 

Derfor kan vi fra Kandidatforbundet ikke accepterer, at udvalget fandt, at der bør gives Landsstyret lovhjemmel til at klappe affald til havs med følgende begrundelser.

 

Og den første er, at dette er i strid med vores ønsker om miljøbeskyttelse og bedre udnyttelse af vores ressourcer, samt for det andet at vort forurening af vores farvande i dag er i forvejen omfattende, og derfor tilstrækkelig.

 

Og derfor når vi vil reducere miljøforureningen så kan forurening ikke godkendes gennem lov, men bør søges løst gennem bedre udnyttelse af slagteraffald, f.eks. ved at øge hundefoderproduktionen.

 

Med disse ord erklærer at jeg er imod ændring at Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.

 

 

Jonathan Motzfeldt, formand for Landstingets Miljøudvalg..

 


Jeg siger tak til den gode støtte til betænkningen og til den sidste ordfører Anthon Frederiksen skal jeg bemærke, at man her taler om klapning af affald, det drejer sig om affald der kan gå i et med naturen, hvorfor der ikke er tale om andet, og det er organisk stof der klappes, således at det går i et med naturen, og dermed opløses. Og jeg vil blot sige tak for den gode støtte betænkningen har fået.

 

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut. 

 

Jeg har et spørgsmål til Landsstyremedlemmet idet de fleste ordførere har været inde på at give et arbejde til Enari A/S, det vil fuldstændig være på sin plads, såfremt Enari A/S ikke selv skal udnytte det, så skal det jo bekoste transporten til en anden produktionssted, og vi har haft et medlem fra Avarnarsuaq der har været inde på, at hundene ikke er tilbøjelig til at spise slagteraffald, f.eks. indvolde fra landdyr.

 

Men hvis vi nu giver en opgave til Enari A/S, så må vi også være klar over, at vi også må være klar til at bekoste det det koster.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstingets Miljøudvalg.

 

Jeg siger tak. Til Otto Steenholdt så skal jeg sige, at der har ikke været en nærmere forklaring på det fra udvalgets side, men under udvalgsbehandlingen, drejer det sig om lammeslagtninger i Sydgrønland, hvor der f.eks. flere tusinde mavesække fra får og lam, og det er disse der evt. kan bl.a. ind i noget hundefoder. Ikke sådan at forstå at hundefoderet udelukkende skal bestå af mavesækkene, men at det blandet med noget andet, hvorfor udvalget også har bemærket disse ting, og vi har bemærket at Landsstyret ligeledes støtter forslaget.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Forskning. 

 


Og på Landsstyrets vegne vil jeg endnu engang takke, at samtlige ordførere lægger vægt på, at vi skal lade være med blot at smide ud, således at uanset det sker ved at man klapper affaldet eller graver det ned, så skal man til trods for det først undersøge alternativ brug af disse ting, hvorfor vi også fra Landsstyret opfordrer til og indstiller til, den løsning udvalget har indstillet og dermed også undersøger de forskellige muligheder, der også er blevet indstillet man skal undersøge.

 

Og til Otto Steenholdts spørgsmål, der skal jeg understrege at man på nuværende tidspunkt endnu ikke har undersøgt de økonomiske konsekvenser om det kommer til at koste noget ekstra eller noget andet, men når vi har fremsat de forskellige spørgsmål, så vil vi selvfølgelig oplyse om de eventuelle økonomiske konsekvenser, og når det er blevet afklaret, så skal vi nok også fremkomme med disse, således en evt. beslutning også vil tage udgangspunkt i dette.