Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 21-1

1. behandling 2. behandling  

Tirsdag den 13 maj 1998 kl. 18.21.

 

Dagsordens punkt 21

 

Fastsættelse af de skattemæssige fradrag med mere for 1998.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger:

 

Landstinget skal i medfør af landstingslov om indkomstskat fastsætte de skattemæssige fradrag med mere for 1998, under en samling i første halvår 1997.

 

Det drejer sig om følgende fradrag med mere;

 

For det første; Personfradrag paragraf 32 stk. 1.

For det andet; Standardfradrag paragraf 16 stk. 2.

For det tredje; Skattefrit beløb for B-indkomst paragraf 15 stk. 2.

For det fjerde; Fast fradrag for begrænsede skattepligtige lønmodtagere paragraf 2 stk. 2.

Og for det femte; Fælleskommunal skat paragraf 28a stk. 2.

 

For så vidt angår det nærmere omtale af de enkelte fradrag med mere, deres virkning samt tidligere års fastsættelse, henvises til forelæggelsesnotatets bilag 1, ligesom der i bilag 2 er redegjort for det forventede indkomstgrundlag i 1998.

 

På Landsstyrets vegne, skal jeg indstille de skattemæssige fradrag med mere for 1998 fastsat således;

 

For det første; Personfradrag 40.000,- kr.

For det andet; Standardfradrag 6.000,- kr. pr. år.

For det tredje; Skattefrit beløb for B-indkomst 5.000,- kr. pr. år.

For det fjerde; Fradrag for begrænsede skattepligtige 1.000,- kr. pr. år.

Og for det femte; Fælleskommunal skat 4 procent.

Fradragene med mere for 1998 indstilles således fastsat til samme beløb med mere, som fastsat for 1997.

 


De grønlandske kommuners landsforening har tilsluttet sig, at den fælleskommunale skat fastsættes uændret til 4 procent for 1998, ligesom landsforeningen i øvrigt er enige i en uændret fradragsfastsættelse.

 

Idet jeg som nævnt indledningsvis for nærmere oplysninger, skal henvise interesserede til bilag 1 og 2, skal jeg anmode, at skatteudvalgets formand om at fremlægge udvalgets betænkning om de skattemæssige fradrag med mere for 1998.

 

 

Mødeleder, Jonathan Motzfeldt:

 

Da betænkningen er uddelt til medlemmerne og det er så skatteudvalgets formand, der skal forelægge den.

 

 

Karl Lyberth, Skatteudvalgets formand:

 

Det er fastsættelse af det skattemæssige fradrag med mere for 1998 og det må være betænkningen, der vedrører dette.

 

Betænkningen er afgivet til behandlingen af forslaget.

 

Landstingets skatteudvalg har under behandlingen bestået af; fra Siumut: Mikael Petersen, og undertegnede Karl Lyberth, som fungerer som formand på nuværende tidspunkt. Og fra Atassut: Sivert K. Heilmann og Otto Steenholdt. Og fra Inuit Ataqatigiit: Manasse Berthelsen.

 

Under Landstingets behandling af Landsstyrets forslag til fastsættelse af de skattemæssige fradrag for 1998, har Landstingets skatteudvalg gennemgået forelæggelsesnotatet med bilag.

Et enigt udvalg indstiller herefter til Landstinget, at de fastsætter de skattemæssige fradrag, som foreslåede af Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger.

 

Otto Steenholdt, , ordfører for Atassut:

 

Vi har i Atassut fulgt nøje med i de forhøjelser af skattefradraget. Siden skatten blev indført til Grønland i 1980, er skatten steget 3 gange. Jeg synes, at det er helt på sin plads, at det sker således, at der i fradraget har fulgt med i den skatteudvikling, der har været i de kommunale skatter.

 


Fra 1975, er der sket en ændring 2 gange, for også at få en mere ligelig balance i disse ting, hvorfor Atassut også har fulgt med i udviklingen og stemt for ændringsforslagene. Og i takt med, at økonomien i Grønland bliver bedre, så tager man også en beslutning om, hvorvidt fradragene skal forhøjes og dette i sammenligning med Grønlands økonomi.

 

Med disse bemærkninger, vil vi stemme for, at fradraget uændret vil være gældende for 1998.

 

Mødeleder:

 

Og dermed er det blevet foreslået, at Landssstyrets indstillinger bliver tilsluttet, hvorfor vi også her fra talerstolen meddeler, at punktet er vedtaget og hermed er det slut med mødet i dag, idet sidste punkt bliver behandlet på et senere tidspunkt.

 

Punktet sluttet.

 

Mødet slut.