Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 22-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 13. Maj 1997 kl. 18.07

 

Dagsordens punkt 22

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

 

1. Behandling

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets formand.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingslov om æn­­­­­­­dring af landstingslov om indførselsafgifter.

 

Det foreslås, at indførselsafgiften på emballage til drikkevarer omlægges, uden at de gældende afgiftssatser ændres. Ifølge forslaget ophæves på den ene side afgiftspligten for tomme embal­lager til drikkevarer og på den anden side ophæves afgiftsfriheden for godkendt retur­em­bal­la­ge.

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at det snart bliver aktuelt at optage nye typer flasker i vo­res returflaskesystem end de glasflasker, som vi hidtil har været de eneste om at bruge. Det drejer sig om de i udlandet så popu­lære 0,5 liters plastikflasker med skruelåg, der bl.a. kan in­deholde Coca-Cola. Herefter vil detailhandlen og forbrugerne således have et større sortiment af sodavand og sodavandsemballage at vælge imellem.

 

For at sikre de tidsmæssige rammer for, at det fremtidige retursystem vil være tilstrækkeligt tilpasset de nye plastikflasker, og det er såvel i produktions-, detail- og i returleddet foreslås det, at nær­værende forslag først skal træde i kraft 1. februar 1998. Det forventes, at den miljømæssige god­kendelse af plastikflaskerne tillige træder i kraft 1. februar 1998 af samme grund.

 


En uændret vide­reførsel af den gældende bestemmelse om emballageafgift, vil sammenholdt med miljøgodkendelsen af plastikflasker kunne under­grave returflaskesystemet, da plastikfla­skerne, til forskel fra vores særlige glasflasker, også an­ven­des i udlandet. Såfremt der kan ske afgiftsfri indførsel af miljøgodkendte returemballager ad andre veje, end via den indenlandske sodavandsproduktion, vil der således kunne opstå uligevægt med hensyn til, at antallet af ind­ført returemballage kan overstige den returemballage, som den in­denlandske pro­ducent er i stand til at optage i sit retursystem. Dette vil have en skadelig ef­fekt på miljøet.

 

Dette er baggrunden for at foreslå, at afgiftspligten ikke længere skal være afhængig af, om den indførte emballage er engangsemballage eller returemballage. Det foreslås i stedet, at der kun skal være afgiftspligt, såfremt der er tale om emballage, der er påfyldt på indførselstids­punktet, mens tomme emballager skal være afgiftsfri.

 

Landsstyret finder, at vi med nærværende forslag vil have truffet passende foranstaltninger til at imødegå fremtidige problemer ved optagelsen af nye flasketyper i retursystemet, samtidig med, at det nuværende afgiftsniveau fast­hol­des, uden negativ virkning for forbrugerpriserne eller for omkostningerne for erhvervslivet.

 

Forslaget ­­vil hverken på­virke det samlede provenu i indeværende finansår eller budgetover­slagsårene 1998 og 1999.

 

Med disse bemærkninger, skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter til Landstingets be­handling, og efter be­hand­ling i skatteudvalget, dets overgang til 2. be­hand­ling.

 

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

 

Vi har set frem til dette forelagte ændringsforslag og vi går fuldt ud ind for det forelagte forslag. Med det foreslåede forslag, vil detailhandleren og forbrugererne få et større sortiment af sodavand og sodavandsemballage at vælge imellem, eksempelvis når det gælder Coca-cola.

Vi er enige i, at ændringen træder i kraft pr. 1. februar 1998 således, at de nødvendige forberedelser kan gennemføres indtil da.

 

Med disse bemærkninger, indstiller vi, at forslaget overgår til 2. behandling i sin nuværende form.

 

 

Mødeleder, Jonathan Motzfeldt:

 

Og så er det Otto Steenholdt. Vi må vende tilbage til ham, når han dukker op.


 

Manasse Berthelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit går ind for, at der bliver 2 slags flasker i vores returflaskesystem samt ophævelse af afgiftsfriheden for godkendelse af returemballager, for at begrænse import af disse.

Begynder vi først at importere drikkevarer i returemballager til brug i Grønland, skal vi være varsomme med, at der ikke ophober sig alt for mange flasker i Grønland.

 

Fra Inuit Ataqatigiit er vi enige i, i forslaget fra Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger, og indstiller, at sagen overgår til videre behandling i skatteudvalget.

 

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

 

Undskyld,  at papirerne ikke var blevet omdelt.

 

Vi er i Atassut med en god forståelse princippielt gået ind for forslaget, idet det vil være en hensigtsmæssig løsning til forhindring af de anderledes fremstillede flaskereturemballagers anvendelse, der kan medføre problemer i fremtiden.

 

Til vores tilslutning for forslaget, tager vi også højde for, det nye system ikke får dårlige økonomiske konsekvenser, både for forbrugere og handlende.

 

Vi går ligeledes ind for datoen for ikrafttrædelsen af den ændrede lov.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Til forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om indførelsesafgifter, der vil jeg give følgende begrundelse for min enighed. Jeg forstår det sådan, at det er plastikflasker med skruelåg, der kan indeholde 0,5 liter, blandt andet Coca-cola og på den måde, vil det betyde, at både forbrugere og detailhandlere får større udbud af forskellige flaskemuligheder, og såfremt man vil beholde det gamle system, så vil det skade det nuværende returflaskesystem.

Og forslaget her, vil ikke betyde nogen ændringer i det nuværende budgetår.

 


Med disse bemærkninger, indstiller jeg, at forslaget inden 2. behandlingen, bliver behandlet i skatteudvalget. Og efter at have sagt disse ting, så skal jeg lige tilføje, at vi også støtter forslaget for ikrafttrædelsesdatoen.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Fra Kandidatforbundet har vi følgende bemærkninger til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførelsesafgifter, der har vi ikke nogle yderligere kommentarer fra Kandidatforbundet, men at forslaget behandles i skatteudvalget forinden 2. behandlingen.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger:

 

Det er godt, at samtlige partiordførere er enige i forslaget, hvorfor landstinget utvetydigt kan tilslutte sig forslaget, ligesom ikrafttrædelsesdatoen også støtter forslaget og der er flere partiordførere, der ligesom melder, at de også gerne vil have lov til at drikke Coca-cola.

 

Ikrafttrædelsesdatoen nemlig den 1. februar 1998 har baggrund i, at for eksempel Nuuk Imeq skal foretage sig et eller andet, såfremt vi skal nå at gøre noget.

 

Med disse bemærkninger, vil jeg gerne sige tak for den tilslutning forslaget har fået fra samtlige partier.