Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 17-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 5. Maj 1997

 

Dagsordenens punkt 17

 

Forslag til landstingstillægsbevillingslov 1 for 1997

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger)

 

1. Behandling.

 

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for økonomiske anliggender og boliger.

 

For det første skal jeg bemærke, at dette forelæggelsesnotat af  7. april 1997 erstattes af nærværende forelæggelsesnotat.

 

Jeg skal hermed på landsstyrets vegne fremsætte forslag til landstingstillægsbevillingslov 1 for 1997.

 

Det har tidligere været Landsstyrets hensigt at fremsætte forslag til 2 tillægsbevillingslov på denne Landstingssamling, altså også et forslag til TB 2. Som følge af at Landstingssamlingen nu påbegyndes noget senere end oprindeligt forventet og at den ventes at slutte om en måned har Landsstyret besluttet, at der ikke fremsættes noget forslag til TB 2 på forårssamlingen. I stedet for vil der medio maj blive fremsendt ændringsforslag til Landstingets Finansudvalg m.h.p. medtagelse til Landstingets 2. behandling  af forslaget til tillægsbevillingslov.

 

I det fremlagte forslag til TB 1 for 1997 er der medtaget:

 

1.           - genbevillingsforslag vedr. anlægsaktiviteter,

2.           - bevillingsændringer, som tidligere er godkendt af Finansudvalget og Udvalget for        Forretningsordenen,

3.           - nye bevillingssager af hastende karakter, samt

4.           - bevillingsændringer, som i overvejende grad kan betegnes som mere tekniske              ændringer.


Efter disse indledende bemærkninger vil jeg kort præsentere det fremlagte forslag til tillægsbevillingslov 1 for 1997.

 

Lovforslaget indeholder bla. genbevilling af i alt 94.424.000 kr. til anlægsprojekter p.g.a. forskydninger i byggetakten og dels ordinære budgetbidrag. De sidstnævnte forslag er samlet set DAU-neutrale.

 

Genbevillingerne drejer sig først og fremmest om udbygningen af de regionale landingsbaner, hvor der i 1996 var et mindre forbrug på 41,8 mio. kr., som søges overfør til 1997. Herudover er der især tale om forsinkelser på det tekniske område iøvrigt, herunder byggemodning, svarende til en udgift på 21. mio. kr. samt forsinkelser i boligbyggeriet på 19. mio. kr. Da der er tale om udgifter som har været forudsat afholdt i 1996, foreslår Landsstyret, at pengene i stedet anvendes i 1997, således at genbevillingerne finansieres ved en nedsættelse af overskudsmålet for 1997. Dette betyder, at byggetaktforskydningerne fra 1996 ikke vil få betydning for de anlægsprojekter, der allerede er bevilget i finansloven for 1997.

 

I finansloven for 1997 Drift, Anlæg og Udlån -resultatet et overskud på 5.023.000 kr. Landsstyret foreslår nu i denne TB 1, at behovet for genbevillinger finansieres ved en tilsvarende forringelse af DAU-resultatet i 1997. Herefter udviser finansloven for i år et underskud på 89.401.000 kr, altså et underskud for Landskassen.

 

De ordinære budgetbidrag udviser som nævnt samlet set et DAU-resultat, som er 0. Af større ændringer indenfor dette område skal Landsstyret pege på bl.a. forslag til aktieindskud på 10 mio. kr. i Platinova m.h.p. at styrke udviklingen indenfor mineralsektoren. Der er forslag til justering af havneanlægplanen, således at de af Landstinget besluttede besparelser på i alt 35 mio. kr. i 1997 og 1998 kan gennemføres samtidig med at akutte skader på 3 havneanlæg i Narsaq, Kujalleq, Kapasillit og i Kuummiut kan udbedres.

 

På boligområdet foreslår Landsstyret at der rokeres yderligere bevillinger til særlig renovering og til andelsboliger.

 

Der er forslag om udmøntning af godt 22 mio. kr. til beskæftigelsesfremme indenfor fiskeindustrien, samt forslag om yderligere bevillinger til udvikling af krabbefiskeriet.

 


Der er desuden yderligere indtægter på godt 13. mio. kr. fra fiskeraftalerne med EU. Endelig er der på erhvervsstøtteområdet, bl.a. som følge af ekstraordinære indfrielse af lån, forbedringer på godt 10 mio. kr.

 

På miljøområdet foreslår Landsstyret, at der i 1997 afsættes en bevilling på knap 10 mio. kr. til tilskud til etablering af et forbrændingsanlæg i Qaqortoq.

 

De øvrige forslag er i overvejende grad af teknisk karakter, og der henvises generelt til de uddybende bemærkninger, der fremgår af lovforslagets budgetbidrag.

 

For en ordens skyld, vil Landsstyret gøre opmærksom på, at de medtagne forsalg vedrørende aktivitetsområde 01, Landstingets formand, i alt med merudgifter i 1997 på 3.835.000 kr., ikke har været behandlet i Landsstyret, men blot er medtaget i lovforslaget, således som de er modtaget fra Landstingets formandskab. Det overlades derfor Landstinget om at forholde sig til disse forslag.

 

Nettovirkningen af det fremlagte forslag til landstingstillægsbevillingslov 1 for 1997 er herefter en nedsættelse af overskudsmålet i 1997 med 94.424.000 kr. til -89.401.000 kr., netop svarende til genbevillingsbehovet på anlægsområdet.

 

Landsstyret skal dog gøre opmærksom på, at der selv om TB 1-forslaget iøvrigt er DAU-neutralt, så indebærer det forringelser på anlæg- og driftsreserverne på ialt ca. 26 mio. kr. I forbindelse med Landsstyrets fremsendelse af ændringsforslag vil der blive søgt gennemført en vis genopretning af reserverne.

 

Med disse bemærkninger vil jeg overlade forslaget til behandling i Landstinget, og anbefale, at det herefter overgives til behandling i Landstingets Finansudvalg.

 

 

Lars Karl Jensen, ordfører for Siumut.

 

Idet vi skal give udtryk for vores principielle tilslutning til Landsstyrets forelagte forslag til landstingstillægsbevillingslov 1 for 1997 skal vi fra Siumut knytte følgende bemærkninger til forslaget:

 


I Siumut er vi glade for at konstatere, at Landsstyret i forbindelse med udarbejdelsen af TB 1 foreslår genbevilling til gennemførelsen af anlægsprojekter, som allerede blev vedtaget for 1996, men som det p.g.a. af forskellige årsager ikke har været muligt at gennemføre i det foregangne finansår, kombineret med andre budgetforslag.

 

Med henvisning til vores tidligere udtalelser tilsiger vi fra Siumut vores støtte til Landsstyrets forslag til bevilling til elektronisk Aopslagstavle@ samt en Adatabank@ omkring lovgivningen, som kan smidiggøre medarbejdernes og kundernes arbejde som led i tilpasningen til revision og rationalisering af Landstingets Bureau=s samarbejde med Landsstyrets direktorater.

 

Fra Siumut går vi ind for bevilling til oprettelse af et kontor til Det Vestnordiske Parlamentariske Samarbejdearbejdsråd, idet dette samarbejde mellem Færøerne, Island og Grønland på den måde vil blive styrket gennem bedre administrativ betjening.

 

En af Landsstyresekretariatets mangeartede opgave er indeholdt i Landstingslov nr. 9 af 30. oktober 1995, hvorefter der skal ydes støtte til de politiske organisationer. Og fra Siumut betragter vi det som en forpligtigelse og som noget naturligt, og at der i forbindelse med det nyligt afholdte valg til kommunerne blev bevilget økonomiske midler, ligesom rokeringen af visse medarbejdere mellem forskellige direktorater fra vores side betragtes som rokering af de givne bevillinger.

 

Vedrørende omplacering af styringen af bevillingerne til Hjemmestyrets Informationsvirksomhed skal vi fra Siumut på forhånd indstille, at man stiler imod øget information til befolkningen om love og gældende regler via radioen, idet der er almindelig tilfredshed med den igangværende information, og der er ønske om forøget aktivitet på området.

 

Fra Siumut støtter vi Landsstyret forslag om bevilling til produktudvikling i Nanortalik som erstatning til undladelse af flytning af byggeadministrationen til Nanortalik. Fra Siumut håber vi, at dette vil resultere i skabelse af flere varige arbejdspladser fra Royal Greenland A/S.

 

Fra Siumut støtter vi Landsstyrets afsættelse af midler til stabilisering af aktieområdet. Fra Siumut mener vi, at vort lands indflydelse på mineralefterforskningen bør styrkes gennem støtte til private mineselskabers aktiviteter. Eksempelvis vil et aktieindskud på 10 mio. kr. i Platinova få en gavnlig virkning i den fremtidige udvikling på området.

 

Vi ved jo idag, at der er store forventninger til mineralforekomster i ACitronenfjorden@ på Østkysten, og det er vigtigt, at Hjemmestyret støtter grundige efterforskninger efter mineraler i andre dele af landet.


Fra Siumut støtter vi overflytning af en del af beskæftigelsesbevillingen til ekstraordinære beskæftigelsesfremme. Vi kan se, at man gennem anvendelse af de godt 22.3 mio. kr. vil kunne sikre ca. 150 helårsarbejdspladser i Alluitsup Paa, Qaortoq, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq.

 

Derudover skal vi fra Siumut opfordre Landsstyret til at fremme beskæftigelsen i andre industribyer med betydelige beskæftigelsesproblemer. Nemlig Paamiut, Maniitsoq og Kangaatsiaq i samarbejde med Royal Greenland A/S.

 

Samtidig mener vi fra Siumut, at det er på tide at komme bort fra, at kommunerne yder bevillinger til opkøb af råvarer til forarbejdning, idet en del kommuner efterhånden gennem flere år har betalt Royal Greenland med henblik på opretholdelse af beskæftigelsen på de lokale fabrikker. Selvom dette princip indebærer opretholdelse af lokale arbejdspladser, skal vi fra Siumut indstille, at man stiler mod begrænsning af princippets opretholdelse til eksempelvis fem år, imod oprettelse af varige arbejdspladser. Kommunerne har jo brug for deres årlige bidrag til systemet til andre udviklingsinitiativer.

 

Vedrørende planlægning af havneanlæggene kan vi fra Siumut konstatere, at man ønsker to års udsættelse af anlæg af nye fiskerikajer i Uummannaq og Upernavik, idet kajen i Narsaq Kujalleq trænger til reparation efter stormskader i vinter, ligesom der er behov for renovering af de meget nedslidte kajanlæg i bygderne Kulusuk og Kapisillit.

 

Fra Siumut er vi vidende om, at fiskerne i Uummannaq og Upernavik døjer med svære problemer i forbindelse med losning af deres fangster ved Atlantkajen, når der er anløb af forsyningsskibe, hvilke resulterer i forældelse af fangsten, som så må smides ud. Derfor skal vi indstille, at Landsstyret udarbejder en løsningsmodel til havneanlæg i Uummannaq og Upernavik i forbindelse med ændringsforslag til bevillingerne.

 

Vedrørende anlæg- og andre planer kan vi fra Siumut som helhed udtrykke tilfredshed. Vi kan se, at Landsstyret foreslår afsættelse af bevillinger til boligbyggeri i bygderne, opførelse af en afdeling til handicappede børn på daginstitutionen i Uummannaq, fremrykning af opførelse af ældreboliger i Nanortalik og Nuuk, renovering af skolebygningen i Alluitsup Paa, ansættelse af personale for at fremme opstart af sprogskolen, bevilling til færdiggørelse af renovering af den ældre bydel i Upernavik, samt ajourføring af finansieringen af andre anlægsopgaver.

 


Fra Siumut går vi ligeledes ind for bevillinger til renovering af harpuner til hvalkanonerne, fremme af krabbefiskeriet samt tilskud til opførelse af krabberusere eller krabbetegnere og installering af spil ombord til brug for hævning af tegnere.

 

Vi skal også indstille til Landsstyret om, at virke for, at de lokale smede på kysten kan blive istand til at lave krabbetegnere på stedet, idet vi må huske på, at fiskerne på kysten får transportudgifter, hvis de alene har mulighed for at købe krabbetegnere fra Nuuk.

 

Fra Siumut har vi med glæde konstateret, at Illulissat kommune nu har afviklet hele sin gæld til Hjemmestyret. Fra Siumut skal vi ikke undlade at give ros til Ilulissat kommune i den anledning, og vi skal benytte lejligheden til at opfordre Landsstyret til at støtte kommuner, der har gæld til Hjemmestyret, vedrørende etablering af flere lokale arbejdspladser, således at kommunernes økonomi forbedres.

 

Ligeledes er vi fra Siumut glade for at konstatere, at de likvide midler er forbedret som følge af, at indbetalingerne til ESU er blevet forbedret, og at indtægterne fra fiskeriaftalen med EU er forbedret.

 

Slutteligt skal vi fra Siumut indstille til Landsstyret, at den allerede aftalte justering af bevillingerne til Grønlandsfly A/S tages med i forbindelse med 2. behandlingen af Finanslovsforslaget ved EM 1997.

 

Med disse bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at nærværende forslag til TB 1 undergives behandling i Finansudvalget.

 

 

Anders Nilsson, ordfører for Atassut.

 

Som det fremgår af forelæggelsesnotatet så var dette forslag til tillægsbevilling tænkt som det første af to forslag på denne samling.

 

I dette forslag er samlet de mere tekniske tilpasninger til Finansloven for 1997. Herunder også genbevillingsforslag og anlægsaktiviteter der af forskellige grunde ikke har kunnet gennemføres i 1996.

 


I bunken af genbevillinger har Atassut hæftet sig ved, at der kun er behov for genbevillinger af 19. mio. kr. til ikke gennemført boligbyggeri. I tidligere år var det helt andre store beløb vi måtte genbevilge. Det fortæller os,  at der er gennemført den opstramning af rutiner i nybyggeriet, som vi i de tidligere år har efterlyst.

 

Sammen med de planlagte anlægskontrakter der for eftertiden vil blive indgået mellem Hjemmestyret og kommunerne om fælles finansieret byggeri, der medfører denne opstramning, at væsentlige forsinkelser i boligbyggeri og institutionsbyggeri snart vil høre fortiden til, og det er glædeligt.

 

Der er en enkel teknisk rokering på 3 mio. kr. der angår Hjemmestyrets Informationskontor. Den er en passende anledning til at rejse spørgsmålet, hvad går de egentlig at laver, det der Informationskontor ?

 

For mange andre af Hjemmestyrets afdelinger der vil det være et mærkelig spørgsmål. Men ikke for Informationskontoret, der netop er oprettet for at synliggøre Hjemmestyret. Det gør de iøvrigt i konkurrence med det af Landskassen finansieret KNR radio og tv, der har oplysning om samfundsrelevante spørgsmål som en del af sin forpligtigelse, og den øvrige del af pressen, der har det som en del af sit naturlige arbejdsområde.

 

Der er på forslaget til tillægsbevilling optaget 4 mio. kr. til et projekt om produktudvikling i Nanortalik. Vi er fra Atassut glade for initiativet og håber at projektet vil udvikle sig til en bæredygtig produktion. Det er påtrængende nødvendigt at der skabes produktive arbejdspladser også i Nanortalik.

 

Atassut har med glæde bemærket sig bevillingen til et forbrændingsanlæg i Qaqortoq. Vi tager med denne bevilling på 9,8 mio. kr. for alvor fat på en forsvarlig affaldshåndtering der i de nærmeste år skal indføres i hele landet.

 

Vi støtter fuldt et kapitalindskud på 10 mio. kr til Platinova A/S. Det er nødvendigt, at vise investorer udefra, at vi også selv tror på en fremtid med udvinding af råstoffer.

 

Med disse få bemærkninger skal vi overgive forslaget til Finansudvalget inden 2. behandlingen her i tinget.

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 


Vi skal indledningsvis bemærke, t næsten halvdelen af beløbet i Tillægsbevillingsloven, 42 mio. kr. kommer fra landingsbane budgettet for 1996.

 

Endvidere konstaterer vi med glæde, at genbevillingerne fra forsinkelser i boligbyggeriet i 1996 er mindre i forhold til tidligere år. Det er glædeligt.

 

Når vi generelt betragter ændringsforslaget, er overskudsmålet forringet med 94 mio. kr., fra 5 mio. kr. i overskud til 89 mio. kr. i underskud. I den forbindelse skal vi spørge Landsstyremedlemmet for Økonomi, hvilke virkninger dette får for gældsafviklingen til udlandet ?

 

Der er i Tillægsbevillingsloven sket ændringer, i overensstemmelse med Finansudvalgets indstilling fra sidste efterårssamling vedr. havneanlægsplanerne. I forbindelse med det forelagte tillægsbevillingslov er der til gengæld medtaget bevillingsansøgninger for kajanlæg i Narsarmijit, Kapisillit og Kuummiut. Vi finder det på sin plads, at disse ændringer bliver tiltrådt i henhold til akut opstået behov.

 

Vi betragter påbegyndelsen af forbrændingsanlægget i Qaqortoq, som følge af indstillingerne fra Finansudvalget under efterårssamlingen 1996.

 

Dette er et bevis for viljen til forsvarlig affaldshåndtering, at optimal udnyttelse af spildvarmen fra sådanne anlæg til opvarmning. Forsøget i Qaqortoq må nøje følges, da det vil blive pilot-projekt, som skal være udgangspunkt for etablering af fremtidige anlæg, som andre byer har stærkt behov for.

 

Landsstyret har i forbindelse med fremlæggelse af forslaget forhåndsmeddelt, at der vil medfølge ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af forslaget. Inuit Ataqatigiit mener, at det er vigtigt at gøre Landsstyret opmærksom på, at den nuværende reduktion af driftsreserven på 26 mio. kr. bør rettes og dette må prioriteres højt i forbindelse med de af Landsstyret varslede ændringsforslag.

 

Efter disse indledende bemærkninger vil vi anmode Finansudvalget om at undersøge nedennævnte forhold:

 


Konto 01.11.01, Landstingets Ombudsmand: Forslag til tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til brug for fastholdelse af eksisterende arbejdsstyrke. Vi vil gerne spørge om, dette skal forstås på den måde, at man ønsker, at arbejdsstyrken tildeles tillæg udover de gældende overenskomstaftaler ?

 

Produktionsudvikling i Nanortalik. Inuit Ataqatigiit kræver, at man samarbejder med de allerede eksisterende instanser samt ........   ........... og kommunalbestyrelsen i Narnortalik. Hvis disse helt nye udviklingsinitiativer skal lykkes er det nødvendigt, at man drager nytte af vort eget lands indhentede ekspertise og lokal indflydelse.

 

Midlertidig aktiekøb. Spørgsmålet drejer sig om køb af....  og .... som ellers har kørt uafhængig fra Hjemmestyret. Vi har allerede konstateret at 2 mio. kr. er for lidt for at ..... at .... som er en vigtig faktor indenfor .. forsyning af samfundet er i alvorlige økonomiske vanskeligheder.

 

Til sammenligning vil vi nævne, at KNR har en årlig bevilling på 50 mio. kr. Inuit Ataqatigiit skal opfordre Finansudvalget til at medtage sådanne forhold i deres vurdering.

 

Udover den nævnte årlige bevilling har KNR allerede vist, at den selv har mulighed for at tjene yderligere flere millioner kr. ved reklameindtægter, op til 10 mill. kr., dette er der dokumentation for. Desuden er der bevilling på 3 mill. kr. til brug for Hjemmestyrets informationsformidling. En stor del af dette beløb bruges som et skjult tilskud til KNR, idet Hjemmestyret informationstjeneste selv producerer adskillelige udsendelser via KNR, såvel radio som TV.

 

Baggrunden for Atuakkiorfiks nuværende økonomiske situation må undersøges nøje, hvor forsyning og undervisningsbøger til folkeskolen og uddannelsessektoren må medtages i undersøgelsen, da Atuakkiorfiks nuværende økonomiske situation, blandt andet er en følge af  nedskæring af midler til køb af undervisningsmidler til undervisnings- og uddannelsessektoren, løn til kommuner og kommunernes afdragsordninger. Inuit Ataqatigiit har på et tidligere tidspunkt overfor finansudvalget påpeget lån og afdragsforhold vedrørende Kangatsiaq Kommune, hvor kommunen stadig har alvorlige økonomiske vanskeligheder. Kommuner i den situation kan ikke hjælpes gennem gentagne låneordninger alene. Kangatsiaq Kommune har stærkt behov for erhvervsudvikling, kun på den måde kan Kangatsiaq Kommunes nuværende økonomiske problem rettes.

 


Landsstyret må hurtigst muligt etablere et tæt samarbejde med Kangatsiaq Kommune for at opstarte erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i kommunen. I den forbindelse, vil vi spørge landsstyret om, hvilke tiltag landsstyret har foretaget i spørgsmålet om selvbyggerhuse til kommunerne. Inuit Ataqatigiit har fået orientering om, at borgerne i forskellige kommuner udsættes for forskellig behandling i forbindelse med deres ansøgning om bolig. I de tilfælde, er det vigtigt, at de involverede; boligdirektoratet, INI A/S og KANUKOKA kommer i forståelse med hinanden i behandlingen af de indgivne ansøgninger.

 

Vedrørende krabbefiskeriet, i det nævnte Y drejer det sig netop om manglende økonomisk grundlag for kommerciel drift, for de allerede etablerede anlæg, hvorfor det findes nødvendigt, at der bevilges ekstra midler til hurtig udvikling af krabbefiskeriet. Det er nærliggende at antage, at rækkefølgen måtte være omvendt, hvor man netop demensionere anliggende i overensstemmelse med den tilgængelige mængde af leverandørernes kapacitet.

 

I forbindelse med de i budgetbidraget nævnte initiativer til videre udvikling af krabbefiskeriet, foreslår Inuit Ataqatigiit, at landsstyremedlemmet for blandt andet fiskeri ikke er enig i, at for at fastsætte de nærmere retningslinier for tilskudsordningen, herunder krav til ansøgningernes indhold, ansøgningsfrist samt nærmere kriterier for tildeling af tilskuddet.

 

Fiskeriaftalerne i EU, ifølge budgetbidraget til denne konto, drejer det sig blandt andet om yderligere salg af  kvoter til EU. Udover de i fiskeriaftalen indeholdte mængder for 8,5 mill. kr., Inuit Ataqatigiit ønsker oplyst, om de nævnte Y er sket med fiskerioil accept.

 

Og med hensyn til et nyt husbyggeri i Narssaq, skal vi spørge landsstyret og i den sammenhæng bede finansudvalget om at vurdere, at tiltagerne flere gange har henvendt sig til landsstyret om lån, med disse bemærkninger skal Inuit Ataqatigiit henstille, at forslaget nøje behandles i finansudvalget inden dets overgang til 2. behandling.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Jeg har med glæde gennemlæst forslag til landstingstillægsbevillingslov I for 1997 og vil kun købe ganske få kommentarer til enkelte budgetbidrag, idet forslaget, som det ser ud i øjeblikket, lader det ikke til, at ville medføre ændringer i de prioriteringer, de Y i finansloven.

Vedrørende konto 011010 landstinget, finder jeg det yderst betryggende, at man er så dygtig til at budgettere, at man allerede nu kan sige, at kontoen bliver overskredet med 15.000,- kr., jeg glæder mig til regnskabsafslutningen, til at kunne konstatere, at kontoen er budgetteret helt præcist.


Bortset herfra mener jeg, der bør være en undergrænse for, hvad der bør søges tillægsbevilling til, om grænsen skal være 50.000,- eller 100.000,- kr. ved jeg ikke, men når man ser de store afvigelser mellem budgetterne og regnskaberne, virker en tillægsbevillingsansøgning på 15.000,- kr. nærmest grinagtig.

 

Vedrørende konto 101313 aktieindskud, vil jeg gerne have en uddybende forklaring, gerne skriftligt, på årsagen til denne omvendte privatisering af Atuakkiorfik A/S og Nunatta Naqiterivia A/S.

 

Med disse korte bemærkninger, går jeg ind for, at forslaget inden 2. Behandlingen, overgår til behandling i finansudvalget.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Vi har følgende bemærkninger til forslag til landstingsbevillingslov I for 1997; på vegne af Kandidatforbundet, har jeg som Y gennemgået forslaget med interesse. Tillægsbevillingen til landstingets bureau kan man ikke komme udenom, da der her er tale om vedtagelse i landstinget i efterårssamlingen 1996 af ændring af landstingets forretningsorden, men da dette også har virkning for overslagsårene, skal der her erindres herom.

 

Vi ønsker alle sammen, at der tilflyder landskassen endnu større økonomiske midler og selvfølgelig med lovgrundlag. Derfor er det af interesse at få undersøgt gennem finansudvalget ,eller hvis det kan besvares her, at få at vide, om landskassen kan få tilført midler af andele i konkursramte boer, som man tidligere har afskrevet, ikke fordi jeg har noget imod de 566.000,- kr., der er indkommet, men man kan få indkomst af gæld, der tidligere er afskrevet.

Jeg kan fra Kandidatforbundet ikke tiltræde, at man ved godkendelse af dette lovforslag i anlægsreserven, dels øremærker midler til 2. fase af lufthavnsbyggeriet. Da der i lufthavnsbyggeriet for overslagsårene allerede har fastsat beløb til formålet og at der med hensyn til 1996 allerede har haft et mindre forbrug på næsten 42 mill. kr., derfor bør en del af midlerne i anlægsreserven øremærkes og anvendes indenfor folkeskolen eller indenfor kirken, hvor der er et stort behov for anvendelse af pengemidler.

 


Det kan ikke accepteres, at forlængelse af kajanlæg i Kangatsiaq, hvor der blev afsat midler i 1998 udsættes til 1999. Forholdene er sådan, at når man er i gang i det lille og i forvejen overfyldte kajanlæg med at losse fiskefartøjer, hvor der kommer et togtefartøj med forsyninger, så må et fiskeskib vige pladsen og lægge fra kaj midt under losningen og får derved forskellige vanskeligheder, derfor bør udsættelsen annulleres, for hurtigt at kunne rette op på de meget ringe betingelser på stedet. Og jeg vil derfor fra Kandidatforbundet anbefale overfor finansudvalget, at der gives bevilling i 1998 og arbejdet udføres som planlagt, da kajanlægget, sådan som det er i dag, ikke engang anvendes af kystpassagerfartøjerne og kajanlægget er i en så ringe stand, at overfladematerialet er begyndt at falde sammen, hvilket jeg ved selvsyn konstaterede i marts måned, i år. Jeg mener specielt, at Y bemærke, at de 1 mill. kr., der er afsat til et filmprojekt her i landet, bør støttes, da filmen vil medvirke til at kunne vises senere herfra landet, i det store land og virke som en reklame her for landet.

 

Det er korrekt, at det er helt nødvendigt med tillægsbevillinger til udviklingen af krabbefiskeriet, da det jo som følge af de stadig mindre mængder af de gængse fiskearter er nødvendigt at danne vej for endnu større produktion af andre fiskearter og skaldyr.

 

Som bekendt er mange fiskefartøjer blevet kondemneret i de sidste 5 - 6 år, men på den anden side har man ikke draget omsorg for tilpasning af fiskeriflåden til anden form for fiskeri, derfor er det også nødvendigt, at bevillingerne i forbindelse med udviklingen af krabbefiskeriet ikke alene bør bevilges til fiskeredskaber, men også til nogle nye fiskefartøjer og endelig bør der bevilges flere midler til tilpasning og ombygning til fiskeriet af velegnede allerede eksisterende fiskefartøjer.

 

Udenlandske fiskefartøjer og fiskere, bør vi ikke have forhåbninger til anvendelse til forsøgs- og produktionsfiskeri, derfor skal jeg fra Kandidatforbundet overfor finansudvalget anbefale, at man snart går i takt med Royal Greenlands industristrukturtilpasning søger at finde endnu flere midler til strukturtilpasningen og udbygning af fiskeriflåden, da udviklingen af  erhvervene bør være et af de første områder, der gives bevillinger til.

 

Med hensyn til gæld til ESU, er det meget fint, at de 10,5 mill. kr. er blevet indbetalt. Som bekendt blev en del af  restancerne eftergivet for nogle år siden og i forbindelse hermed, blev de eftergivne senere fulgt op, rent skattemæssigt og heldigvis blev der i 1996 en ordning gennem skatteforholdene, på denne måde kunne fiskerne få tilbagebetalt det, de ellers havde betalt i skat, men jeg blev af en af fiskerne oplyst om, at man i enkelte kommuner indtil nu tilbageholder det, der skulle have været udbetalt til dem, hvorfor mon det?

 


På denne måde mister fiskerne mange penge vedrørende renteindtægt, driftomkostninger og mange andre områder. Derfor bør fiskeridirektoratet drage omsorg for, at de utilfredsstillende forhold fiskerne bliver udsat for, finder deres positive løsning.

 

Med hensyn til tilskud til renovationsfaciliteter i byerne, skal jeg fra Kandidatforbundet, med hensyn til det foreslåede tilskud på 50 procent til et forbrændingsanlæg henstille, at tilskuddet forhøjes til 75 procent, for på denne måde undgår vi, at kun de velstillede kommuner får mulighed for anlæggene.

 

Selvom vejene i en del af byerne udenfor Nuuk, er i en meget ringe forfatning, vejene i Qeqertarssuaq og Kangatsiaq trænger efterhånden hårdt til forbedringer. Man  skal jo kunne færdes sikkert og uden at komme til skade på vejene, så er det nødvendigt med den ganske vist utilstrækkelige bevilling til reparation af vejene i Kangatsiaq.

 

I forbindelse med genbevillingerne til kirken, så vil menigheden i Ilulissat have at vide, om alterbilledet i Yskirken i Ilulissat, som man indtil nu i over et år har forsøgt at lave en restaurering på, om hvilke planer kulturdirektoratet har om det, da man jo har en henvendelse om netop denne sag.

 

Vedrørende de særlige renoveringer af udlejningslejligheder, er der en del lejligheder i Qasigiannguit, der trænger hårdt til renovering, men det er ikke med i planerne, eller hvilke planer har landsstyremedlemmet for Boliger herom?

 

Forsinkelser i en hel del opgaver, om hvilke der allerede er truffet aftaler om, initiativtager kan man ikke altid acceptere og bør genoverveje. Er der vanskeligheder med gennemførelse af opgaverne eller er det samarbejdet i Hjemmestyret og kommunerne imellem, der trænger til at blive rettet op på visse områder.

 

Arbejdsopgaver, som bliver behandlet mange gange eller en dobbeltadministration er jo tidkrævende og koster endnu flere penge.

 

Med disse bemærkninger skal jeg henstille, at landstingstillægsbevillingslovforslaget inden 2. behandlingen går til grundig drøftelse i finansudvalget.

 

 

Daniel Skifte, landsstyremedlemmet for økonomi og Boliger:

 

 


Først vil jeg godt sige tak til partiernes ordførere. Og skal man se på de forskellige indlæg, der har været, så må man sige, at de forslag, taget under et, så er man tilfreds med forslaget, men jeg skal lige kommentere de enkelte partier først.

 

Siumuts ordfører var inde på nogle forskellige ting og set under et, så støtter Siumut forslaget, men derudover siger, at landstingets formandskab og det er pinligt, de har ansøgt om den bliver vedtaget og Siumut opfordrer endvidere, at landsstyret og Royal Greenland samarbejder mere end hidtil, således som da man var inde på Paamiut, Maniitsoq og Kangatsiaq. Jeg skal ikke gentage disse ting, men blot henvise til de bemærkninger landsstyreformanden havde fremme tidligere på dagen og blot tilføje byen Qeqertarssuaq i den sammenhæng.

 

Derudover blev der spurgt om kajanlæggene ved Uummannaq og Upernavik og om hvordan man løser sagen der, der må vi sige, at i de senere år, især sidste år, der blev der vedtaget, at der skulle etableres landingsbaner til fastvingede fly i disse to byer. I mange år har det ellers været planen, at de skulle have større kajanlæg og vel at mærke et anlæg, der koster mange penge, men i kraft af de ændrede forhold og på grund af, at der skal udbygges landingsbaner for fastvingede fly, så har landsstyret været parat til at revurdere disse ting, således at man undgår de alt for store investeringer i de to byer, således at man finder den bedste løsning.

Hvad angår spørgsmålet vedrørende Grønlandsfly, der skal jeg blot svare ganske kort, nemlig; i efteråret, under efterårssamlingen i 1996, der tog den en principbeslutning om, at de støttede forslaget, men at man ønskede yderligere oplysninger fra Grønlandsfly og dette punkt vil blive taget op igen, som vil fremkomme ved et kommende ændringsforslag. Det vil sige, kort sagt, Siumut støtter forslaget fuldt ud og det samme må jeg sige til Atassut, hvor de indstiller nogle forskellige ting om, at planerne fortsætter, som der allerede er taget beslutning om nemlig, at der bevilges et beløb på 10 mill. kr. til mineralefterforskning og jeg bemærker også, at de forskellige overenskomster mellem kommuner og Hjemmestyret, det skal på plads, således at man reelt samarbejder med KANUKOKA for at opnå en mere sammenhængende planlægning, selvom landstinget og kommunerne bevilger beløbene fra år til år.

 

Planlægningen har så udgangspunkt i en reel planlægning af hvilke boliger, der skal bygges i de kommende år og det er nok den bedste løsning, og jeg har bemærket, at Atassut også mener det samme, som før nævnt.

 


Og jeg finder det heller ikke underligt, at hvad angår informationskontoret, den bør være mere åben overfor offentligheden og jeg skal kort bemærke her, at planerne her pågår og det hus, der skal bruges til formålet er ved at blive renoveret og efter forventningerne skulle den være færdig i løbet af et par måneder, således at det vil være nemmere for informationsmedarbejderne at udføre deres arbejde. Det er en af årsagerne til, at vi har måttet bede om ekstra bevillinger til formålet.

 

Til Inuit Ataqatigiit skal jeg sige, at man i princiuppet er enige i de forskellige forslag og det er kun glædeligt, men på den anden side, så tager de også nogle forskellige spørgsmål op, hvor de blandt andet spørger om, at man i 1997 var det planlagt, at landskassen skulle have et overskud på 5 mill. kr. og hvor underskuddet så ville blive på i alt 89 mill. kr., om det så kan have en indflydelse på landskassens afvikling på udenlandsgælden, og hertil kan jeg svare, at det er korrekt, at man regner med et overskud på 502 mill. kr. i indeværende år, hvor vi så forventer et underskud til næste år, måske på cirka 180 mill. kr., men landskassens likvide beholdning er ved årsskiftet på 1,6 milliarder kr.. Derfor er der ved ændringsforslaget her i den nærmeste tid, der regner man ikke med, at man ændrer afviklingen af udenlandsgælden, men på den anden side, så skal vi jo også dække underskuddet, uden at vi svækker vores likvide beholdning, men intentionen er, at man afvikler udenlandsgælden, udfra de planer, der allerede er blevet lagt. Og det vil jo blot betyde, at vi afholder vores forpligtelser, uanset om vi nu får underskud i år, idet vi har en stor likvid beholdning.

 

Hvad angår anlæggelse af et forbrændingsanlæg i Qaqortoq, der opfordrer Inuit Ataqatigiit til, at man nøje følger sagens gang og det skal vi blot tage til efterretning, og det er jo netop også landsstyrets intentioner om at gøre.

 

Inuit Ataqatigiit har stillet nogle forskellige spørgsmål til finansudvalget, ting der vedrører landstingets ombudsmand, aktiekøb og andre ting, i den forbindelse, så skal jeg blot understrege, at de forskellige landsstyremedlemmer selvfølgelig kan fremkomme med et svar, der vedrører deres egne resortområder.

 

Hvad angår spørgsmålet vedrørende ombudsmanden, det skal landsstyret ikke give et svar på, idet det hører ind under landstingets formandskab og ikke hos landsstyret.

Hvad angår Kangatsiaq, der regner jeg med, at de relevante landsstyreområder kommer med en besvarelse på dette.

 


Og til Inuit Ataqatigiit skal jeg afslutningsvis sige, at den redegørelse vedrørende INI A/S, som de var inde på, da denne redegørelse på nuværende tidspunkt allerede delt ud og Inuit Ataqatigiits landstingsmedlem Johan Lund Olsens forslag vedrørende INI A/S, den skal behandles her i salen, vistnok i morgen, og denne besvarelse er allerede uddelt på nuværende tidspunkt, hvorfor jeg ikke skal kommentere den yderligere på nuværende tidspunkt, idet jeg mener ganske vist, at det er et vigtigt spørgsmål, der bliver taget op og der vil på et senere tidspunkt være mulighed for at drøfte det nærmere.

 

Hvad angår Siko-blokke, som man kort var inde på, der er sket en udbygning af STI-skolen i Narssaq, ligesom der er bygget en lærerbolig i Narssarssuaq ved hjælp af Siko-blokke, sagen bliver fulgt nøje fra Narssaq Kommune og der er indgået en aftale, udfra Narssaq Kommune og Hjemmestyret har indtil nu cirka 945.000,- kr.. Og vi regner med, at det bliver bevilget her under behandlingen. Narssaq Kommune har også ydet et tilskud, men det skal jeg ikke komme nærmere ind på her.

 

Til Akulliit Partiiats bemærkninger, dem tager vi blot til efterretning og jeg regner med, at der vil foreligge en skriftlig besvarelse vedrørende Atuakkiorfik og Nunatta Naqiterivia.

Med hensyn til Kandidatforbundets bemærkninger, dem tager vi også til efterretning og de forskellige ting bliver også vurderet i finansudvalget, men der er en ting, jeg skal komme ind på, nemlig udvidelse af kajanlægget ved Kangatsiaq, hvor bevillingen for 1998 er udskudt til 1997, men desværre er det jo sådan, at man i Narssaq Kujalleq, Kapisillit og i Kuummiut, der er kajanlæggene gået i stykker på grund af den hårde vinter, efter en omprioritering af finanserne, så har vi måttet lægge prioriteringen på denne måde, hvor man har sagt, at nogle af anlægsopgaverne skal udføres det år eller et andet år, det er kun selve startstidspunktet der er blevet ændret, men det er ikke ikrafttrædelsestidspunktet, der er blevet udskudt, men desværre ligger det sådan, at kajanlæggene i Narssaq Kujalleq, Kapisillit og Kuummiut, der er gået i stykker, som man nu bliver nødt til at reparere. Man har ikke udskudt nogen indvielsesdatoer, det er selve igangsætningen af byggeriet, der blot er blevet udskudt, også i Kangatsiaq.

 

Jeg nøjes foreløbig med disse korte bemærkninger.

 

 

Paviaaraq Heilmann, landsstyremedlemmet for fiskeri:

 

Tak. Med hensyn til Inuit Ataqatigiits ordfører, selvom han ikke er til stede her i salen, Royal Greenlands etablering af krabbeproduktionsanlæg i Aasiaat, det er etableret udfra et selvbærende betragtning.

 


Og med hensyn til Maniitsoq, det er så Royal Greenland, der har udY om, at det er, man etablerer disse produktioner på baggrund af et Y grundlag på 2.000 tons. 2.000 tons er ikke en betragtelig mængde. Der er altså ingen dirigerende meninger i disse forhold.

 

Med hensyn til konto 500620 fiskeriaftaler med EU, at EU har betalt ekstra 8,5 mill. kr. og det er et spørgsmål som fiskerirådet er inddraget i, ja, i den forbindelse skal det nævnes, at fiskeriorganisationerne bliver inddraget ved disse beslutninger.

 

 

Konrad Steenholdt, landsstyremedlemmet for Kirke, Uddannelse og Kultur:

 

Der er blevet spurgt fra Kandidatforforbundet, som jeg direkte svare på, det store altertavle i Yskirken i Ilulissat, det er ikke nødvendigt, at skulle tage bevillingen med, her i tillægsbevillingsloven, efter en samtale med menighedsrepræsentanter og en bestemt præst, så har vi mulighed for at yde tilskud fra et bestemt fond. Der er altså tale om en altertavle, der bliver nødt til at blive restaureret i Danmark og sagen har også pågået meget længe. Det er som om, vi har forbigået hinanden, men et budget er nu fremkommet, og udfra det budget, der skal vi nok yde en bevilling, således at alter tavlen skal blive hængt op på sin rette plads.

 

 

Med hensyn til de forskellige bemærkninger om blandt andet Atuakkiorfik og Nunatta Naqiterivia, det er bemærkninger, som er henvist til besvarelse fra finansudvalget med faste beløb. Jeg gør opmærksom på, at vi vil være med til et samarbejde om disse spørgsmål.

 

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut:

 

Udover Siumuts ordførere, vil jeg ikke undlade at blande mig i debatten, med hensyn til kajanlæg i Uummannaq og Upernavik, om udskydelsen af disse kajanlæg. Der er ellers planer om at holde planen for Uummannaq, at igangsætningen af anlæggelsen af kajen vil ske her til sommer. Disse planer har været udskudt i snart mange år. Disse udskydelser har været skuffende for søfarerne, blandt andet fiskerne og andre. Ligesom der også er faldet bemærkninger med hensyn til den nu fremførte udskydelse.

 


Der findes kun et mindre kajanlæg i Uummannaq, som blandt andet er til losning af fisk. Man er bekendt med, at man i sommermånederne i Uummannaq og Upernavik Kommune har optrappet fiskeriet, ja, ordføreren sagde blandt andet, at fiskerne på grund af manglende losningsmuligheder, har måttet kassere fisk. Ja, der er jo en islægsperiode på 6 måneder og en isfri periode på 6 måneder. Men disse 6 måneder bruges til meget omfattende fiskeri og til landing af fisk til landanlæggene.

 

Det er derfor, jeg mener, at disse planer om anlæggelse af kaj i Uummannaq og Upernavik kan etableres i en overskuelig fremtid, uden at skulle bruge en hel masse midler til meget store kajanlæg. Det er jo en plan på 44 mill. kr. i Uummannaq og 47 mill. kr. i Upernavik, det drejer sig altså om 78 mill. kr. tilsammen end en landingsbane for fastvingede fly, vil være svarende hertil.

 

Derfor er det mig en glæde, at landsstyremedlemmet for Økonomi fremførte, at man har planer om, at man vil arbejde for en anlæggelse af en kaj til fiskerne fra landsstyrets side.

Og de henvisninger til finansudvalget, vil vi med glæde tage op i finansudvalget og fuldføre de pålagte opgaver.

 

 

Anders Nilsson, ordfører for Atassut:

 

Ordførerne for Inuit Ataqatigiit og Akulliit Partiiat kom begge ind på det tilbagekøb af Atuakkiorfik og Nunatta Naqiterivia, Sydgrønlands Bogtrykkeri. Det skete, som en redningsaktion ved årsskiftet, at de her to institutioner blev tilbageført. Fra Atassut, der betragter vi det, som en midlertidig løsning og vi regner bestemt med, at Sydgrønlands Bogtrykkeri kun er korttidsparkeret i landskassen.

 

Vi vil finde det naturligt, at man kigger på muligheden for at afhænde Sydgrønlands Bogtrykkeri og mest naturligt til Sermitsiaq og Atuagagdliutit, Grønlandsposten, der er de to store kunder, eventuelt i sameje med et dansk trykkeri. Det er jo os den tager til 3, det Bjarne Kreutzmann meget rammende kalder en omvendt privatisering , det er jeg glad for.

 

 

Niels Mattaaq, ordfører for Siumut:

 

Tak. Med hensyn til fiskerikajanlæg og udskydelsen af disse planer, ting har gjort det nødvendigt, at planerne bliver udskudt. Det har jo været planer i flere år, som hele tiden bliver udskudt.

 


Udfra de tal, jeg har set i forslag til landstingsfinanslov, så kan jeg sige, at denne fiskerikaj endvidere er blevet udskudt. Det er et omfattende fiskeri, der foregår der og planerne om etablering af fiskerikaj er fremkommet, så bliver man glædeligt overrasket, fordi det er vigtigt for fiskerne.

 

I nordgrønland foregår der et omfattende hellefiskefiskeri, dette fiskeri er meget gavnligt for fiskerne, så der er behov for forbedring af losningsfaciliteter.

 

Der er anskaffet mange forskellige bådtyper og det er meget svært at skulle losse disse fartøjer. Det er min mening, at vi må rette op disse forhold. Hermed er jeg bekendt med, at man er bekendt med, at i Uummannaq‑ og Upernavik‑distriktet, at fangster af hellefisk bliver transporteret til sydligere byer, til stor gavn for beskæftigelsen i disse byer. Det er derfor, vi finder det nødvendigt, at fiskerikajene både i Uummannaq og Upernavik skal etableres. Det er vores håb, at finansudvalget vil sig en 3 med et målrettet formål.

 

Jeg tager også de faldende bemærkninger fra finansudvalget til efterretning, så man når et godt arbejde i finansudvalget.

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg siger tak til de svar, der er kommet fra landsstyremedlemmerne. Og som noget af det vigtigste, er der en ting, jeg lige skal have uddybet nærmere, nemlig, hvor landsstyremedlemmet for Økonomi var inde på, at Inuit Ataqatigiit er blevet meddelt om, at de forskellige kommuners anmodninger, det bliver behandlet hver for sig, men vi tænker f.eks. på INI A/S, såfremt en kommune kommer med en ansøgning og opfylder nogle betingelser, og selvom de forskellige byggerier af boliger og fordelingen af disse endnu ikke er færdigbehandlet, så var landsstyremedlemmet i efteråret inde på, at samtlige ansøgere til selvbyggerhuse har fået deres ansøgning godkendt.

 

Men vi var ikke inde på en redegørelse omkring INI A/S, det var ikke den, vi var inde på, så vi kan kun varsle landsstyremedlemmet for Boliger, så vil vi i forbindelse med finansudvalget også behandle dette spørgsmål.

 


Og hvad angår kajanlæggene i Uummannaq og Upernavik, som koster op til 80 mill. kr., der havde vi under behandlingen af finanslovsforslaget i 1996, hvor vi allesammen indstillede, at man undersøger muligheder for at bygge kajanlæggene på en billigere måde. Spørgsmålet, som man ikke kom ind på dengang var et kajanlæg for skibe og et andet kajanlæg for fiskefartøjer. Fra Inuit Ataqatigiit skal vi herved meddele, den redegørelse, der findes omkring de grønlandske kajanlæg der, som vi også har i finansudvalget, der vil vi fra Inuit Ataqatigiit være med til at finde en løsning, udfra den rapport, der er omkring kajanlæggene.

Hvad angår INI anlæg, så var landsstyremedlemmet inde på et svar, hvorfor vi skal meddele overfor formanden er, hvad angår punkterne til i morgen, der blev landsstyremedlemmets besvarelse først uddelt over middag, hvorfor vi gerne vil have en meningstilkendegivelse op omkring dette, taget tidsfristerne med i betragtning.

 

 

Daniel Skifte, landsstyremedlemmet for Økonomi og Boliger:

 

Det Inuit Ataqatigiit efterlyser, nemlig boligansøgninger, det kan jeg ikke sådan umiddelbart svare på, men jeg skal love, at sagen bliver undersøgt. Og jeg er også glad for, at Inuit Ataqatigiit også vil være med til, at finde en løsning, men såfremt finansudvalgsformanden indkalder mig, skal jeg nok komme, vi skal ikke bruge talerstolen her til at invitere hinanden til samråd, men vi følger blot reglerne.

 

Jeg skal også sige, hvad angår Uummannaq og Upernavik, idet vi har fået henvendelse fra Uummannaq og den er dateret den 2. maj og vi skal fremskynde sagen og de store planer, som beløber sig op til 80 mill. kr. og så er jeg også indstillet på, at prøve på at finde nogle billigere løsninger.

 

Og til den sidste taler, så skal jeg sige, at når jeg får mødeindkaldelsen, så skal jeg nok toppe op.

 

 

Mødeleder, Jonathan Motzfeldt:

 

Og dermed er første behandlingen af forslag til landstingstillægsbevillingslov I for 1997 færdigbehandlet, hvorfor den vil blive overgivet til viderebehandling i finansudvalget, inden anden behandlingen.