Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 28. Maj 1997.

 

Dagsordenens punkt 15.

 

Udtalelse til anordning om ikraftsættelse af Konkursloven.

(Landsstyreformanden)

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

 

Landsstyret skal herved fremsætte forslag om, at Grønlands Hjemmestyre anmoder Rigsmyndighederne om at foretage en ajourføring af den grønlandske konkurslov.

 

Forslaget er et led i Landsstyrets bestræbelser på at have en tidssvarende og entydig erhvervslovgivning, som er på samme niveau som den lovgivning, der allerede findes i Danmark. Samtidig skal jeg erindre om, at også flere af landstingsmedlemmerne har efterlyst en ajourført erhvervslovgivning i Grønland.

 

Jeg skal for god ordens skyld oplyse, at Landstinget allerede på efterårssamlingen i 1994 har taget stilling til, hvilke af konkurslovsændringerne, det frem til dette tidspunkt skal sættes i kraft i Grønland. De konkurslovsændringer, der her skal tages stilling til, er alene derfor de to konkurslovændringer, der har været i Danmark siden 1994, og som har interesse for Grønland. Jeg vil henvise til det omdelte materiale, hvor indholdet af de to lovændringer er meget udførligt beskrevet og vil samtidig kort redegøre for hver af ændringerne.

 

Med hensyn til den første lovændring skal det bemærkes, at hovedformålet med loven er at rationalisere og smidiggøre behandlingen af konkursboer. Dette sker bl.a. ved at bostyret bliver mere handlekraftigt, samtidigt med at fordringshaverne får større indflydelse på og mere information om bobehandlingen.

 


Sådan som reglerne er udformet i dag er det f.eks. Grønlands Landsret, der skal tage stilling til spørgsmål om f.eks. videreførsel af skyldnerens virksomhed, indtræden i gensidigt bebyrdende aftaler eller salg af boets aktiviteter eller den samlede virksomhed. Konkursudval­get har i sin betænkning anført, at skifteretten, som her varetages af Grønlands Landsret, ikke har mulighed for at tage ordentlig stilling til disse spørgsmål. Forslaget indebærer derfor, at kurator, som må antages at være den, der har den forretningsmæssige indsigt, får tillagt de fulde bobehandlingsbeføjelser.

 

Desuden indebærer forslaget, at der alene skal holdes skiftesamling, hvis en fordringshaver finder, at der er behov for dette. Efter de nugældende regler udfører Grønlands Landsret et betydeligt og resourcekrævende arbejde med tilsyn og almindelig kontrol med bobehandlingen, som der erfaringsmæssigt ikke er behov for. Med forslaget kommer Grønlands Landsret i stedet til primært at fungere som et tvistløsende organ.

 

Forslaget styrker samtidigt også kreditorernes stilling. Dette sker ved at der stilles krav til kurator om at holde kreditorerne orienteret om boets forhold.

 

Endelig forbedrer forslaget skyldnernes muligheder for at få beskikket en advokat under en konkurs, således at beskikkelse kan ske uanset om der foreligger en tvist og uanset om skyldneren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

 

Forslaget indebærer, at Grønlands Landsret kan beskikke en advokat for skyldneren, når blot denne skønnes at have behov herfor. Baggrunden er selvfølgelig, at en skyldner ofte hverken har økonomiske eller menneskelige ressourcer til at varetage sine egne interesser.

 

Landsstyret kan anbefale, at denne lovændring sættes i kraft i Grønland.

 

Med hensyn til den anden konkurslovændring er formålet alene med denne ændring at ophæve fortrinsstillingen for indkomstskat, der pålignes skyldneren.

 

Med andre ord indebærer forslaget, at krav på indkomstskat, som pålignes konkursboet, ikke længere skal stilles som massekrav, og således have en privilegeret stilling, men alene skal dækkes som et simpelt krav, der skal fyldestgøres på linie med andre krav.

 

Baggrunden for at man i Danmark ønsker fortrinsstillingen ophævet er bl.a., at man i Danmark har andre afskrivningsregler end dem, der gælder i Grønland.

 


I følge Skattedirektoratet, som i sit høringssvar har fremsat indvendinger imod, at denne lovændring sættes i kraft, indebærer vores frie afskrivningssystem f.eks., at et konkursbos realisation af et aktiv kan udløse særdeles store skattepligtige indkomster i form af genvundne afskrivninger. Det skyldes bl.a., at en virksomhed kan straks kan afskrive et aktiv, som det lige her har købt. Det skattemæssige afskrivningssystem giver herved virksomheden ret til at foretage afskrivninger i det omfang, den har behov for at undgå at betale skat af sit eventuelle overskud.

 

Hvis fortrinsstillingen for skattekrav ophæves, kan det betyde, at det offentlige kommer til at gå glip af skatteindtægter, som det ellers ville have været berettiget til at få betalt, hvis vores afskrivningssystem havde været anderledes indrettet, og f.eks. mindre frit.

 

På den anden side kan det anføres at eftersom det offentlige generelt er bedre rustet til at bære tab i forhold til de erhvervsdrivende, er der ikke nogen grund til, at skattekrav i en konkurssituation skal udstyres med en særlig privilegeret stilling. Ved denne argumentation går man imidlertidig væk fra udgangspunktet. Den bestemmelse, som forslaget vil ændre, fastsætter nemlig idag, at alt gæld, der pådrages boet under dets behandling, herunder også skattegæld, skal have masseskravstatus. Ved lovændringen ændres retstillingen alene for skattekrav, mens den for andre former for krav opretholdes som privilegeret. Dette synes ikke helt rimeligt.

 

Da spørgsmålet mere er af skatteretlig end af erhvervsretlig karakter og således er en rent Hjemmestyreanliggende, syntes der ikke at være noget til hinder, at vi i Grønland på dette punkt har en anden lovgivning end man har i Danmark. På denne baggrund skal Landsstyret anbefale, at denne lovændring ikke sættes i kraft i Grønland.

 

Det omdelte materiale har være sendt til høring hos hjemmehørende advokatkontorer og større revisionsfirmaer, Grønlandsbanken , KANUKOKA, interesseorganisationer, foreninger og de større Hjemmestyreejede selskaber. I Hjemmestyret er materialet sendt til høring hos samtlige direktorater og endelig er Grønlands Landsret, Rigsombudet og Politimesterembedet blevet hørt.

 


Bortset fra Skattedirektoratets bemærkninger til den anden lovændring, var der en generel tilslutning til ændringernes ikraftsættelse i Grønland under henvisning til, at der bør være retsenhed. Herudover blev der gjort enkelte bemærkninger af mere teknisk karakter, hvorfor Landsstyret skal henstille til Landstinget, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de indkomne høringssvar.

 

Med disse ord skal Landsstyret derfor anmode om Landstingets tilslutning til, at Landsstyret indleder forhandlinger med Rigsmyndighederne om ajourføring af den grønlandske konkurslov i overensstemmelse med det her anførte og med de nødvendige tilpasninger.

 

 

Mikael Petersen, ordfører for Siumut.

 

Med hensyn til Hjemmestyrets udtalelse til anordning om ikraftsættelse af Konkursloven har vi følgende bemærkninger fra Siumut.

 

Fra Siumut kan vi støtte, at behandlingen af konkursboer rationaliseres og smidiggøres, således at bostyret bliver mere handlekraftigt, ligesom fordringshaverne får større indflydelse på bohandlingen.

 

Siumut har noteret sig, at de nye regler lægger op til at kurator får en mere selvstændig stilling ved bobehandling, således at skifteretten primært skal fungere som tvisløsende organ. For fordringshaverne betyder de nye regler, at deres retstilling sikres, ligesom de tilskyndes til at deltage mere aktivt i konkursbehandlingen, gennem reglerne om mere information til kreditorerne samt øget kreditorindflydelse.

 

På denne baggrund er Siumut glad for, at forslaget tillige forbedrer skyldnerens stilling, nemlig ved at åbne op for, at skifteretten kan beskikke en advokat for skyldneren. Det er vigtigt, at personer, der er ude i personlig og økonomisk krise, kan få juridisk bistand, som de eller ikke ville have økonomisk mulighed for at købe sig til.

 

Med hensyn til spørgsmålet om selskabsskattekrav fortsat skal kunne anmeldes som massekrav, eller fremover alene som simple krav, er det Siumuts opfattelse, at sådanne skattekrav bør bevare deres status som massekrav. Vores frie afskrivningssystem, medfører jo, at konkursbo­ets realisering af aktiverne kan udløse særdeles store indkomster i form af genvundne afskrivninger.

 


Endelig skal Siumut henstille, at arbejdet med at få ændringerne i konkursloven sat i kraft fremskyndes. Det er ikke rimeligt, at de ændringer et enigt Landsting tilsluttede sig i 1994 endnu ikke er sat i kraft.

 

 

Anders Nilsson, ordfører for Atassut.

 

Atassut tilslutter sig de fremsatte forslag til udtalelse til anordning om ikrafttræden af konkursloven.

 

Atassut har bemærket sig den undtagelsesbestemmelser, der ønskes indsat for at tage særlig hensyn til den særligt erhvervsvenlige mulighed vi har i Grønland for straks afskrivning af erhvervsmæssige investeringer.

 

Med undtagelsesbestemmelsen bevarer det offentlige et privilegeret krav på den skat, der under konkursbehandlingen aktiveres fra de erhvervsmæssige afskrivninger. Den skyldige skat, der eksisterer ved konkursens indtræden indgår som massekrav på linie med alle andre gældsposter.

 

Atassut finder, at det er en logisk og nødvendig undtagelsesbestemmelse.

 

 

Manasse Berthelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Ved vedtagelsen af dette forslag, vil Landsretten blive væsentlig aflastet, da arbejdet i forbindelse med konkurs primært vil blive udført af den pågældende, der styrer boet, og kun i tilfælde af uenighed vil Landsretten blive inddraget. Inuit Ataqatigiit glædes over, at Landsretten får mere overskud til andre opgaver.

 

Ikke mindst støtter Inuit Ataqatigitt muligheden for at, der nu bliver mulighed for at udpege advokatbistand for den konkursramte, idet det er rigtigt at den konkursramte ikke altid har mentale og økonomiske kræfter til behandling af boet efter konkurs. Til gengæld får fordringshaverne større mulighed for information om, hvilke og hvordan de vil få betalt deres fordringer, end det er tilfældet i dag.

 

Inuit Ataqatigiit anser forannævnte ændringsforslag som retfærdig grundlag for gennemførelse af arbejdet.

 


Retfærdigvis kan man så sætte spørgsmålstegn ved, om skatterestancer fortsat skal prioriteres i tilfælde af konkurs, idet Landsstyret foreslår, at reglen om, at den konkursramte skatterestan­cer ikke prioriteres fremfor andre fordringer, indtil videre ikke gælder for Grønland.

 

Inuit Ataqatigiit opfordrer til, at reglen indføres i det øjeblik afskrivningsreglerne bliver tilpasset. Myndighederne har jo idag betydeligt bedre indkasseringsmuligheder end øvrige fordringshavere.

 

Med disse bemærkninger går Inuit Ataqatigiit ind for forslaget.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Som bekendt har Landstinget på efterårssamlingen i 1994 taget stilling til, hvilke af konkurslovsændringerne, der skal sætte i kraft i Grønland. Centerpartiet går med til disse 2 konkurslovsændringer, der er anbefalet af Landsstyret, nemlig:

 

1. Lov nr. 382 af 22. maj 1996, hvor formålet med lovændringen er at rationalisere og smidiggøre behandlingen af konkursboer.

 

2. Lov nr. 1223 af 27. december 1996, hvor formålet med lovændringen er at ophæve fortrinsstillingen for indkomstskat, der pålignes skyldneren.

 

Da omfattende materiale har være til høring hos relevante instanser med generel tilslutning til ændringernes ikrafttrædelse i Grønland, støtter Akulliit Partiiat som nævnt Landsstyrets indstilling, og at der indledes forhandlinger med Rigsmyndighederne.

 

Med disse ord tager Akulliit Partiiat Hjemmestyrets udtalelse til efterretning.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 


Vi er fra Kandidatforbundet i princippet enige i den foreslåede udtalelse til anordning om ændring og ikraftsættelse af Konkursloven, da ikraftsættelse af loven vil have til følge dannelse af et godt grundlag for arbejdet i Grønlands Landsret, og endvidere er det godt at få oplyst, at sagen har været til høring hos de forskellige involverede instanser.

 

Derfor vil vi støtte udtalelsesforslaget og er enig i, at Landsstyret bemyndiges til de videre forhandlinger med de statslige myndigheder med henblik på lovens ændring og ikraftsættelse.

 

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand.

 

Jeg siger tak til partiernes ordførere og Kandidatforbundet. Det er altså en bred enighed om ikraftsættelse af denne udtalelse. Mikael Petersen kom ind på at man allerede i 1994 har der været en tilslutning til ikraftsættelsen.

 

Jeg skal i den forbindelse redegøre for, at vi allerede i efteråret 1994 har behandlet forskellige lov nr. 187, 383, 387 og 389, det har vi her i Tinget behandlet, og de er ikke sat i kraft endnu. Det er for ikke at pålægge andre skylden, så kan jeg sige at vi har ikke kunne gøre noget ved det.

 

Idet det er Rigsmyndighederne, idet det er Justitsministeriet i Danmark som har forhalet sagen.Vi har fremsat vores tilskyndelse flere gange fra Landstyrets Sekretariat, men først i år i februar måned blev det udfærdiget et udkast til disse love. Men på vegne af Rigsmyndigheder­ne ville jeg undskylde det passerede.