Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 09-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 6. Maj 1997 kl. 13.01.

 

Dagsordenens punkt 9

 

Forslag til Landstingsbeslutning om byggeri af en skole i Upernavik, hvor unge kvinder kan lære skindbehandling, - syning med mere.

(Landstingsmedlem Niels Mattaaq)

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Niels Mattaaq, Siumut, forslagsstiller.

 

Jeg siger tak. Forslag til Landstingsbeslutning om byggeri af en skole i Upernavik, hvor unge kvinder kan lære skindbehandling, - syning med mere.

 

Og forslaget er som lyder: AJeg har tidligere fremsat forslag om oprettelse af en ASkole til behandling af skind og syning af stof@ m.v. i tilknytning til skolen i Upernavik.

 

Jeg måtte imidlertidig trække det tilbage, da de øvrige medlemmer ikke viste større interesse og dersom Landsstyremedlemmet for Uddannelse i sin besvarelse henviste til mulighederne for undervisning i behandling af skind under Aaftenskolen, de kommunale uddannelser til fangerkoner og ved ansøgning til skolen@ kunne læres som tilvalgsfag.

 

Vi forstod imidlertid, at der havde været et reelt grundlag for tanken ved, at man begyndte at diskutere og påpege AGreat Greenland@ i Qaqortoq i slutningen af 1996, nemlig det, at Ader er behov for en skole til behandling af skind@. Der påpeges endvidere fra ADe lokale systuer@, at der er mangel på Auddannede skindbehandlere@ i Grønland, til trods for, at AGreat Greenland i Qaqortog@ har eksisteret i flere år.

 

Den træge drift af Great Greenland med masser af tilskud fra Landskassen hvert år og vanskeligheder ved dens Aforsyning af skind med god kvalitet@ har tydeligt vist, hvor svært det er at drive både store og små virksomheder, der behandler skind, som går nogenlunde godt uden ydelse af alt for store tilskud, når man ikke er så god til behandling af skind.

 


Når man alene ser på den interne handel og eksport med skind samt den uheldige placering af Great Greenland fra starten i Qaqortoq vil jeg udtale følgende:

 

Da man i sin tid planlagde at etablere garveriet i Qaqortoq vidste Ade fangere der indhandler skind@ allerede, at placeringen lå for langt fra Adem der indhandlede mest@. Ikke bare med hensyn til den lange vej, men også fordi, at de på grund af den lange opbevaring og transport ville ankomme til Qaqortoq i Aen dårlig kvalitet@.

 

Dette har vi konstateret klart og tydeligt igennem alle de år, hvor garveriet i Qaqortoq har prøvet at eksistere. Det er et faktum, at Afangerkulturen@, som man prøver på at opretholde, er mest udtalt og har rødder i Upernavik. Dette kan man se på den årlige fangst af sæler og vil være det adskillige år fremover, og dette til trods for at fiskeriet Ai de sidste 10 år@ har været et supplerende element økonomisk.

 

Jeg mener imidlertid, at oprettelse af en skole, der samtidig fungerer som Askindbehandlingssted@, ville sikre bevarelsen af Asælfangerkulturen@. Og det er en uomtvistelig kendsgerning at AUpernaviks vejr og vind@ klart og tydeligt signalerer vigtigheden af Abrug af skindtøj@.

 

Derfor foreslår jeg, at den første skole til ABehandling og syning af skind@ rejses i Upernavik, hvor man tilstræber opretholdelse af kulturen.

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Som hr. Niels Mattaaq også gør opmærksom på i sit forslag, har han tidligere fremsat et lignende forslag, der dengang, under efterårssamlingen 1995, blev henvist til skriftlig besvarelse.

 

I den skriftlige besvarelse redegjorde jeg for, hvilke muligheder der forefindes såvel i folkeskole som fritidsvirksomhedsregi for at unge kan oplæres i bevarelse og udnyttelse af den traditionelle viden om skindbehandling og skindsyning.

 

Med hensyn til ønsket om, at få opstartet en decideret erhvervsuddannelse, der ønskes placeret i Upernavik, oplyste jeg dengang, at Landsstyret ikke havde aktuelle planer herom, blandt andet af økonomiske grunde. Afslutningsvis gjorde jeg opmærksom på, at den lokale erhvervsskole i Upernavik, som ejes og drives af kommunen vil kunne anvendes til lokale kurser i skindtilbered­ning og skindsyning.


Hr. Niels Mattaaq skriver i sit forslag nu, at det i slutningen af 1996 er diskuteret og påpeget, at der er behov for en skole til behandling af skind. Det fremgår desværre ikke af hans forslag, hvem der har påpeget dette behov, og Landsstyret er under alle omstændigheder ikke enig heri.

 

Der er således i dag mulighed for, at grønlandske studerende kan optages på den danske buntmageruddannelse, hvor skoleopholdene foregår i Danmark, medens praktikopholdet foregår i Grønland. Landsstyret finder, at denne uddannelse på udmærket vis dækker behovet for uddannede skindbehandlere i Grønland, og etablering af en skindbehandlingsskole vil således efter Landsstyrets opfattelse både være en dyr løsning og en løsning, der ikke er nødvendig.

 

Det anføres endvidere i forslaget, at de lokale systuer har påpeget, at der er mangel på uddannede skindbehandlere. Det er muligt, at enkelte systuer mangler en uddannet skindbehandler som følge af, at systuen overgår fra kulturel- til industriel produktion, men Landsstyret har så sent som under konferencen vedr. Fremtidens industrielle skindsystuer i Grønland, der afholdtes i Qaqortoq i marts, fået tilkendegivelser om, at behovet stort set dækkes af udbudet af uddannet arbejdskraft. For så vidt angår de lokale systuer blev der på seminaret derimod peget på muligheden for, at der bliver afholdt kurser på enkelte systuer om skindbehandling. Landsstyret har som følge heraf allerede igangsat udvikling af sådanne kurser.

 

Med disse bemærkninger skal Landsstyret henstille til Landstinget, at hr. Landstingsmedlems Niels Mattaaqs beslutningsforslag ikke vedtages.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut.

 

Fra Siumut går vi i princippet ind for Landstingsmedlem Niels Mattaaqs forslag om etablering af en skole i Upernavik for unge kvinder i grønlandsk skindbehandling, skindsyning m.m.

 

Vi skal opfordre Landsstyret til at vurdere forslaget nøje og fremme dets genoptagelse til efteårssamlingen, og vi skal knytte følgende bemærkninger til forslaget.

 

Da Landsstyremedlemmet ved efterårssamlingen 1995 forelagde sin redegørelse om sælskind, lagde vi fra Siumut i vores bemærkning vægt på, at der nedsættes et rådgivende udvalg sammensat af repræsentanter for alle berørte instanser med henblik  på bevarelse og fremme af skindindustrien til gavn for det grønlandske samfund.

 


Som opfølgning heraf  afholdtes en konference for skindindustrien og skindsystuerne i Grønland i Qaqortoq primo 1997. På baggrund af de mange problemer og forskellige problemstillinger, som blev fremdraget under konferencen, ville Landsstyret komme med en redegørelse til efterårssam­lingen.

 

Fra Siumut lægger vi vægt på, at udbygning og modernisering af forskellige former for udstyr må finde sted, så som skraverier, vaskerier, garverier, således at selv små skindbehandlingssteder får bedre muligheder for deres arbejde til gavn for både fangere og alle andre borgere.

 

Og hvis vi skal udnytte sælskindene fuldt ud, så må vi ud over det moderigtige tøj til eksport, fortsat opretholde vores traditionelle skindbehandling og skindsyning, så vi fortsat kan have praktisk og varm tøj til den kolde vinter i vort land.

 

I denne forbindelse skal vi opfordre Landsstyret til at fremkomme med forslag til efterårsamlin­gen vedrørende en bedre udnyttelse af .... nemlig kvindehøjskolen. I forslaget bør også indgå den fremtidige finansiering af .... og udnyttelse af skolen i forbindelse med familieplanlægning og andre relaterede emner.

 

I byerne og i visse bygder køres de små skindstuer i beskæftigelsesøjemed ved hjælp af mandetimer, men vi ved, at tildelingen af mandetimer ikke altid føles tilfredsstillende alle steder.

 

I denne forbindelse har vi fra Siumut opfordret Landsstyret til en nøje vurdering af de eksisterende love, der berører de arbejdsløse m.h.t tilpasning til forholdene i dag, samt til at virke for koordinering af forskellige uddannelser. Her tænkes der på optimal udnyttelse af eksisterende uddannelsesinstitutioner, eks. højskolerne samt erhvervsrelatering af  STI-uddannelsen regionalt.

 

Man kan forestille sig, at man i Upernavik kan arrangere et specielt STI arrangement med egnede lokaler og lagre, samt en linje til skindbehandling. Når man så har overstået STI-linjen, kan man fortsætte på i .... ,  hvor man tager en afgangseksamen, således at man herefter kan ernære sig som en slags bundtmager.

 

Fra Siumut mener vi endvidere, at lige muligheder for kvinder som mænd til at frekventere uddannelsesstederne. Vi skal heller ikke undlade at nævne, at de kommende undersøgelser også må indbefatte udnyttelse af andre dyr, eksempelvis udnyttelse af moskusokse-, fåre- og rensdyrskind.

 


Pauline Kristiansen, ordfører forAtassut.

 

Vedr. Forslag til Landstingsbeslutning om byggeri af en skole i Upernavik, hvor unge kvinder kan lære skindbehandling, syning m.m.

 

Fra Atassuts side har vi svært ved at acceptere forslaget, som det ser ud. Vi er bekendt med, at Arnat Ilinniarfiat i Sisimiut bruges til at uddanne kvinder i forskellige kvindearbejder, hvor kursister og uddannelsestagere opnår gode resultater, og dette bør vi fortsætte med.

 

Men det er beklageligt, at Arnat Ilinniarfiat ikke bruges optimalt fra kysten, da den jo er med til at opretholde vores kultur. Dette skyldes, at man har svært ved at skaffe elever. Derfor kan vi uden videre ikke acceptere Niels Mattaaqs forslag, idet vi allerede har en skole, som vi ikke benytter optimalt. Hvis vi foruden denne skole skulle bygge endnu een skole, ville vi bygge en skole mere uden en dybere mening.

 

Atassut mener, at man bør udnytte de eksisterende skoler bedre, og skulle disse skoler ikke række, så må vi finde en anden løsning. Med denne udtalelse fra Atassut, vil vi hermed fremkomme med en udtalelse til forslagets formål.

 

Landstinget har flere gange debatteret, hvor belastende skindbearbejdningen er for fangerkonerne, og Atassut skal hermed anmode Landsstyret om, at man etablerer skindbearbejdningssteder i Qaanaaq, Upernavik, Illoqqortoormiit og Tasiiliaq, som kan være til aflastning for fangerkonerne. Vi mener, at man nu bør realisere det tidligere debatterede omkring dette emne.

 

De bedste skindkvaliteter Great Greenland opnår, er en nyskudt sæls skind, som blot er blevet afspækket og derefter indhandlet. Gav man denne mulighed til fangedistrikter, ville man kunne indhandle de bedste skind til Great Greenland, som så kan få gode produkter ud af skindene, og derved kan unge dygtige fangere også opnå en god hjælp i forhold til tidligere, også økonomisk.

 

Med disse bemærkninger fremkommer vi med vores udtalelser til forslaget.

 

 

Maliinannguaq M.Mølgaard, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 


Og jeg siger tak. Og det er til forslaget om etablering af skindbehandling for unge grønlandske kvinder, og før jeg går igang med min partiordførertale, så må vi også lige tilføje, at det ikke kun er kvinder, der kan behandle skind, og det ikke kun er unge kvinder, der kan begynde at få undervisning i skindbehandling.

 

Debatten om skind generelt har stærke relationer til fangsterhvervet og vort lands kultur. I forbindelse med Landstingets debat om skind under Landstingets efterårsamling har Inuit Ataqatigiit stærkt pointeret, at landet har behov for udvikling af skindproduktion, fangstserhver­vet samt udvikling og organisation af skindsynings- og behandlingsvirksomheder.

 

Inuit Ataqatigiit støtter Niels Mattaaqs forslag, om etablering af en skole for traditionel skindbehandling i Upernavik principielt, og dette skal begrundes med, at det er nødvendigt at have grundlæggende kendskab til skindbehandling, hvis skindsystuerne i resten af Grønland skal drives rentabelt.

 

Vi ved, at de eksisterende skindsystuer holder den traditionelle kultur i hævd, hvor ansatte har dybtgående kendskab til deres håndværk, som de videregiver til ungdommen. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der vil bruges mange penge på etablering af en skole i Upernavik, velvidende at etablering af en ny skole kan få alvorlige konsekvenser for Kvindehøjskolen i Sisimiut, som igennem mange år har stået for uddannelse indenfor den traditionelle skindbehand­ling.

 

Folk bag denne skole har til stadighed ønsket, at brugen af denne skole skal styrkes og udvikles. Derudover ønsker ansatte i Royal Greenland A/S løbende dygtiggørelse gennem uddannelser og kurser.

 

Disse signaler og ønsker må tages alvorligt. Vi må arbejde på en optimal udnyttelse af eksisterende muligheder igennem bl.a. viderudvikling af .....

 

Brug af skind er tiltalende i vores dage, hvorfor det er nødvendigt, at uddannelse og dygtiggørelse indenfor produktionsudvikling må betragtes meget seriøst. Hvis vi skal opnå en rentabel skindsyningsproduktion i vores skindsyningstuer i Grønland er uddannelse og atter uddannelse den eneste vej.

 

Inuit Ataqatigiit mener derfor, at uddannelse indenfor skindbehandling må prioriteres meget højere end hidtil og tages seriøst.

 


Og selvom muligheden for uddannelse indenfor skindbehandling i Danmark er nævnt, så må vi køre uddannelser indenfor skindbehandling med den traditionelle skindbehandling som  udgangspunkt. Vi bør også være klar over, at ungdommen i tiltagende grad ønsker at tage deres uddannelse her i landet fremfor i Danmark.

 

Vi har ingen råvareproblemer indenfor skindbehandling. Vi har sælskind, rendyrsskind, hundeskind, moskusokseskind, hareskind, ræveskind og diverse fiskeskind, som kan være grundlag for uddannelse, udvikling og forskning.

 

Vi mener, der er behov og grundlag for, at der foretages udvikling af uddannelse i ....  ikke kun den traditionelle skindbehandling, men også den moderne skindbehandling må indføres i denne skole. Forberedelse i den - idet tiltag må udføres i tæt samarbejde med .......

 

Hvis vi vil udvikle skindbehandlingen gennemslagskraftigt, så er det nødvendigt at etablere målrettet arbejde. Kun på den måde kan skindsystuerne gøres til rentable virksomheder, og hvis systuerne tages ud af mandetimesyndromet.

 

I den forbindelse vil vi gerne spørge, om Landstinget og Landsstyret har planer om at komme med en redegørelse om det netop overståede skindbehandlingsseminar, da det er vigtigt at høre, hvilke tiltag skindbehandlingsfolkene har at videregive til Landsstyret indenfor udviklingen af fagområdet, bl.a.. på baggrund af efterårssdebatten.

 

Vi vil endvidere spørge om, hvor langt Landstingets beslutning om skindbehandlingsvirksomhed i Discobugtområdet er kommet. Med disse bemærkninger vil vi foreslå, at spørgsmålet skal behandles i Udvalget for Kultur- og Uddannelse.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Og jeg siger tak. Med erindringen om, at  Landstingsmedlem Niels Mattaaqs tidligere fremsatte forslag om oprettelse af en skole til behandling af skind og syning af stof m.v. i tilknytning til skolen i Upernavik, mener Akulliit Partiiat m.h.t. ovennævnte beslutningsforslag, at medmindre der fremlægges ekstraordinære argumenter, må forslaget påny henvises til aftenskolen som tilvalgsfag.

 

Med disse korte bemærkninger har vi kommenteret forslaget, men gør opmærksom på, at vi fortsat støtter skindbehandlingen her i Grønland.


 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet

 

Fra Kandidatforbundet anser jeg forslaget som rimeligt og nødvendigt, og derfor vil jeg med hensyn til undersøgelse af oprettelse og planlægning af en sådan skole henstille, at forslaget bliver drøftet nærmere i Udvalget for Kultur- og Uddannelse, og der skal jo indhentes forskellige nærmere oplysninger, før man træffer en endelig beslutning i sagen.

 

Landsstyremedlemmet oplyser bl.a. i sit svarnotat under konferencen vedrørende skindsystuer her i landet at have hørt, at der ikke er mangel på uddannet personale. Vi er bekendt med, at der i kommunerne drives flere skindsystuer, og at man i disse beskæftiger dygtige grønlændere, der ikke har uddannelse i skindbehandling fra skoler, og at de fleste af medarbejderne er ufaglærte.

 

Derfor er jeg ikke enig med Landsstyremedlemmet i, at han sætter sine forhåbninger til danske skindbehandlingsskoler i alt for høj grad.

 

Vi har jo i mange år talt om en bedre anvendelse af de mange skind, der bare går til spilde i vort land. Såfremt man skal opnå en rationel udnyttelse af disse skind, er det nødvendigt at støtte forslagsstillerens forslag.

 

Med disse korte bemærkninger vil jeg henstille, at forslaget går til drøftelse i Udvalget for Kultur- og Uddannelse.

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

Jeg siger tak for de bemærkninger, der er faldet vedrørende forslaget, men lad mig klart understrege, at det, vi ikke støtter her under forslaget, er, at man etablerer en speciel skole i Upernavik, og i forslaget har jeg forstået det sådan, at samtlige ordførere støtter tanken om, at man videreuddanner i den traditionelle skindbehandling, og det mener vi også i Landsstyret.

 

Og vi mener også at forslaget her, som efterhånden er ved at blive realiseret, det står vi også meget åbne overfor og i marts måned blev der i Qaqortoq afholdt et seminar om skindbehandling, og her under seminaret fremkom man med en masse synspunkter, hvor man også tog udgangspunkt i de regionale metoder der, således at den kulturelle baggrund bevares.


Det er et af formålene. Og flere talere henstiller netop sålydende, og det takker vi for fra Landsstyrets side.

 

Og efter at have sagt dette, skal jeg lige kommentere de enkelte ordføreres indlæg:

 

Det er planen i løbet af 1997, ligesom Siumut var indepå, at Landsstyret vil fremkomme med en redegørelse, og denne redegørelse vil have baggrund i seminaret i Qaqortoq, og de oplysninger der blev fremlagt under seminaret.

 

Flere var inde på, at Arnat Illinniarfiat eller .... der er i tilknytning til Knud Rasmussens højskole i Sisimiut. Problemet der har været meget klart, som det også er blevet sagt her. Det er, at man ikke har elever nok, fordi de der tilmelder sig til kurser eller uddannelser, der har de forskellige ansøgere fået nægtet støtte fra deres kommuner, således at skolen ikke har elevgrundlag nok.

 

Men jeg er glad for, at flere ordførere har været inde på, at uddannelsen der er veltilrettelagt, hvor de uddannelsessøgende får meget ud af det, og jeg er enig med de personer, der siger, at vi må udnytte de ressourcer vi har, uden at man nødvendigvis behøver at bygge en ny skole, som sandsynligvis vil komme til at koste mange penge. Og i den forbindelse vil jeg også opfordre til, at kommunerne støtter de personer, der anmoder om at ville gå på skolen for at lære skindbehand­ling og dermed give dem uddannelsesstøtte eller ihvertfald støtte under deres uddannelse.

 

Og jeg skal også lige komme ind på, at Landskassen giver et tilskud på 5,5 mio. kr. til Knud Rasmussens højskole inklusiv til skindbehandling, og heri er der inkluderet midler til uddannelse i den traditionelle skindbehandling.

 

Desværre kan jeg ikke her specielt sige, hvordan det går for Arnat Illinniarfiat særskilt. Regnskabet kører sammen med Knud Rasmussens højskole.

 

Og jeg skal sige tak for Siumuts ordførerindlæg og skal selvfølgelig medtage de forskellige krav, som ordføreren har været inde på. Dem skal vi bestræbe os på fra Landsstyrets side at tage med.

 

Skindbehandling er ikke noget, jeg alene har ansvaret for. Det køres bl.a. gennem mandetimeord­ningen, som Benedikte Thorsteinsson også har som en del af sit ansvarsområde, nemlig de etablerede små skindsystuer, hvor hun har en del af ansvaret for disse skindsystuer, og på denne baggrund har de forskellige direktorater løbende samtaler med hinanden for at danne grundlaget for den bedste løsning for driften af disse.

 


Det drejer sig om Uddannelse, det drejer sig om Kultur, det drejer sig om Beskæftigelse, og Sundhed har også relation der, fordi det hele skal hænge sammen, såfremt de skindsystuer vi allerede har skal drives tidssvarende, hvorfor der kræves yderligere samtaler de forskellige direktorater imellem.

 

Atassuts ordførere har fuldstændigt ret, når de siger, at de fleste er kvinder, der udfører skindbehandling.  Man skal lægge mange kræfter i skindbehandlingen, det vil man gerne lettes for, hvor man eventuelt kan skrabe skindene med maskiner.

 

Netop dette arbejde kræver mange kræfter for de enkelte kvinder, og her efterlyser man skind skrabere, som kan lette det enkelte menneske i arbejdet, og jeg mener, at vi bør finde en mulighed for  netop at lette kvinderne i deres arbejde. Jeg ved, at der er få systuer, der har disse maskiner, men såfremt flere systuer skal have det, så kræves der vand, elektricitet og selvfølgelig også egnede lokaler, som er tilfredsstillende for den arbejdskraft, der skal udføre arbejdet, og såfremt vi finder en løsning på den måde, så vil vi gøre arbejdet meget nemmere for mange.

 

Inuit Ataqatigiits ordfører havde også ret i, at vi skal udbygge den eksisterende Kvinde højskole, nemlig Arnat Ilinniarfiat, og vi må også have vilje til stadigvæk at udvikle denne skole, og jeg mener, at det er den rigtige vurdering. Vi kan ikke bygge en ny skole, når vi ved, at vi allerede har en skole, som ikke har elevgrundlag nok.

 

Mine hidtidige bemærkninger skal forstås sådan, at vi også i Landsstyret lægger stor vægt  på, at vi skal bevare den traditionelle skindbehandling og skindsyning, det støtter vi fuldt ud.Og lad mig også tilføje, at  i den samlede vurdering, så har vi også mere end 10, og p.t. er der 6 elever, der er under uddannelse som bundtmagere, og hvert år er der 2 til 4 elever, som ansøger om denne uddannelse, og disse elever gennemfører deres uddannelse på en tilfredsstillende måde, og hele praktikperioden bliver holdt i Grønland. Det vil sige, at der er interesse for denne uddannelse, og der er hvert år nye ansøgere, og denne form for uddannelse skal vi stadigvæk bevare. Det er en skindbehandling til udvikling af skind til europæisk tøj - men det man samtidig efterlyser, det er man stadigvæk skal behandle det skind, der er behov for heroppe til den traditionelle skindsy­ningsform, og det er der jo også behov for. Derfor er jeg også enig med  Inuit Ataqatigiits ordfører i, at det er disse ting, der stadigvæk skal udvikles uden dog, at man bygger en ny skole til dette, men ved lokale tiltag.

 

Det spørgsmål, der blev stillet her, om hvilke ting Landsstyret har tænkt sig at gøre, det er der allerede blevet svaret på, idet der kommer en dybere redegørelse til efterårssamlingen.


Spørgsmålet om en eventuel etablering af et skindbehandlingssted i Diskobugtområdet, det kan jeg ikke svare på her og nu på  stående fod, men jeg skal lige undersøge sagen, hvorefter jeg kan - gerne vil - vende tilbage til sagen på en senere tidspunkt.

 

Akulliit Partiiats ordførerindlæg er kort og tydeligt, hvorfor det ikke kræver yderligere kommentarer og det samme med hensyn til Kattusseqatigiits bemærkninger, det er fuldstændig korrekt, at det er to slags brug af skindene, men såfremt vi skal udnytte skindene fuldt ud, så må vi kunne behandle dem til eksportvarer, og derudover må vi også udvikle den traditionelle skindbehandling, fordi der er kulturelle elementer i det, hvilket vi også fuldt ud støtter, hvorfor vi også følger med i udviklingen med interesse, og jeg mener, at vi har lov til at være optimistiske vedrørende en bedre udnyttelse af alle de mange skind, der ellers bare bliver smidt ud, og samtlige politikere er jo interesserede  i, at man på en endnu bedre måde udnytter de skind, der indtil videre ellers bare bliver smidt ud.

 

Med disse bemærkninger siger jeg tak til samtlige ordførere.

 

 

Benedikte Thorsteinsson: Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked:

 

Først skal jeg lige understrege, at vi ikke har haft et seminar om skindbehandling men overskriften har været, hvilke fremtidsplaner der er med hensyn til skindsystuerne. Det er skindsystuerne, der har været overskriften, hvor man benytter sig af maskiner. Med det formål, nemlig det krav som før blev stillet herfra, er nemlig en koordinering af skindsystuerne her i Grønland, for netop at opnå en bedre koordinering, og koordinering med tildeling af mandetimer­ne, således at man på et senere tidspunkt kan opnå,  at de kan drives selvstændigt. Og de resultater og de henstillinger, som vi ellers skulle have fremstillet, men på grund af nogle forskellige årsager og udskydelser af samlingen her, så har vi også måttet  udskyde denne redegørelse til efteråret her i salen samt fremlæggelse af nogle beslutningsforslag, der også vedrører uddannelse, skindindhandling og fælles salgsfremstød m.m. Og disse ting bliver fremlagt her til efteråret.

 

 

Niels Mattaaq: forslagsstiller, Siumut:

 


Jeg siger tak. Med hensyn til det svar jeg har fået af landssyremedlemmet, der skal jeg bemærke, at Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirke, det siger jeg tak for, jeg havde ellers håbet, at man for at bevare den grønlandske kultur, at svaret ville have relation til mit forslag, og jeg havde også håbet, at man ikke blot tilbageviste mit forslag, men forsøgte at finde nogle løsningsmodeller, som kan have relation til mit forslag. I mit forslag påpegede jeg nogle behov nemlig det, at man i den store kommune, der har vi nogle store behov for skindsystuer og uddannelser og skindsyning i den store kommune som har mange sælskind, det jo ikke den europæiske metode for skindbehandling jeg har tænkt på. Behovet ligger jo i den traditionelle tøj syning m.m.. Men partiet Siumut og andre partiers og Siumuts ordførerindlæg takker jeg for, idet der er påpeget nogle muligheder.

 

Men jeg skal undskylde, at jeg redegjorde for mit forslag, og den reaktion der kom fra forstanderen for Kvindehøjskolen. Jeg håber, at denne skole bliver vel udnyttet også i fremtiden. Jeg har ingen intentioner om at bremse denne skole. Det er mit store håb, at man (tænker) nærmere over mit forslags intentioner, og jeg takker for den velvillige og åbne behandling mit forslag har fået.  

 

 

Mødeleder: 

 

Jeg siger tak, og inden denne debat fortsætter, så skal jeg lige tilføje, at det er et beslutningsfor­slag, som samtlige partier har kommenteret, og derfor er det så en flertalsbeslutning ,om det så skal være skolen i Sisimiut, som også skal kunne bruges som uddannelsessted i endnu højere grad end hidtil, og nogle  af kommentarerne er, så påpeger især Inuit Ataqatigiit og Kandidatforbundet, at punktet her først bliver behandlet i Kultur- og Uddannelsesudvalget, og landstinget og landsstyret ønsker, at man skal afvente landsstyrets redegørelse til efteråret.

 

Atassut efterlyser, at man i Avanersuaq, Illoqqortoormiut, Upernavik og Tasiilaq nærmere undersøger de forskellige skindsystuer, ligesom et skindbehandlingssted i Diskobugten hvor langt man er kommet frem, og det er der, vi er kommet frem til nu.

 

Maliinannguaq M. Mølgaard: ordfører, Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg siger tak. Vi ærgrer os lidt over et punkt her, nemlig det seminar i Qaqortoq om skindsystuer­ne. Det har man ikke kunne fremkomme med en redegørelse om, mens sagen stadigvæk er ny, idet vi mener, at sagen skal kunne behandles hurtigt, og der er jo behov for, at skindsystuerne drives på en bedre måde, og det er det, de selv efterlyser, og de ønsker, at de får et reelt grundlag for at eksistere, og vi er lidt ærgerlige over,  at vi ikke behandler sagen, mens sagen stadigvæk er ny.


Vi skal også lige tilføje, at det også er ærgerligt, at den nuværende Kvindehøjskole ikke har elevgrundlag nok på grund af kommunernes utilstrækkelige økonomi. Hvad angår skindbehand­ling m.m., der giver det grønlandske samfund allerede store beløb i tilskud også til driften af skindsystuerne, derfor bør man også tænke på, at når man har et reelt grundlag for, at skindbehandling skal gå på den bedste måde, om skindbehandlingen skal høre ind under Kultur og Uddannelse. Og hvis den ikke kan drives som et selvstændig punkt under dette direktorat, således, at  reelt opnår et helt klart mål for denne sag.  Der er jo mange velegnede skind, som der også findes andre produktformer for, netop på grund af det formål, skal vi have en bredere uddannelse, og det kan vi først opnå, når vi får en selvstændig uddannelse, så vil man opnå reelle mål ved at forske i, hvilke produkter man opnår ved hjælp af disse skind, således at man også kan opnå bedre salg af disse produkter, og det er en af disse ting, man bør have med i de forskellige tanker man gør ud ad det, selvfølgelig også udover den traditionelle skindbehandling.

 

 

Mødeleder:

 

Det er et forslag om en selvstændig skole i Upernavik, det skal jeg lige understrege, at man ikke  støtter netop dette forslag, men der er nogle  andre tanker, man også hermed inddrager her i debatten.

 

 

Konrad Steenholdt: Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke:

 

Hvis jeg skal kommentere Kvindehøjskolen, så er det klart her, at der er forskellige ting, der skal vurderes i Kultur- og Uddannelsesudvalget  udfra de kommentarer, der er faldet, men denne skole i Sisimiut, den drives som en del af Knud Rasmussenip Højskolia, som også kører med en selvstændig bestyrelse m.m.. Men alle disse ting der er blevet -  der har været taget op, det skal vurderes alt sammen som en helhed, og vi må også respektere, at den kører som selvstændig skole,  og såfremt der ikke kommer en ansøgning fra dem, så kan vi ikke pålægge dem noget som helst, men jeg glæder mig til, at sagen  bliver drøftet videre i udvalget.

Tirsdag den 3. Juni 1997

 

Dagsordenen punkt 9.

 

Forslag til Landstingsbeslutning om byggeri af en skole i Upernavik, hvor unge kvinder kan lære skindbehandling, -syning med mere.

(Kultur- og Uddannelsesudvalgets formand og Niels Mattaaq)

 

Genoptagelse.

 

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Niels Mattaaq, forslagsstiller, Siumut:

 

Og jeg siger tak. I forbindelse med udarbejdelsen eller til dette punkt til anlæg af flyvepladser, der vil jeg gerne have lov til at sige tak for den behandling, det er nemlig en retfærdig beslutning der er blevet taget, og anlæggelsen af flyvepladserne kan nemlig få gavnlig virkning for hele Grønland.

 

I forbindelse med anlæggelsen og den fremskyndelse der har været ved 2. del af selve planen, der vil jeg gerne sige tak til Landsstyret at man fremskynder hele sagen, og med hensyn til de trafikale problematiske trafikale forhold, der med der er forbundet med Upernavik kommune, så har samtlige partier støttet denne sag, hvorfor jeg gerne vil takke samtlige, og nu er lovforslaget vedtaget, og derfor vil jeg også som det vigtigste sige, at Landsstyret og dets embedsmænd også tager fornuftige beslutninger for hele Grønland, hvorfor jeg også gerne vil takke dem.

 

Netop denne beslutninger, danner os grundlaget for, at det bliver billigere at rejse rundt i Grønland, ligesom fragtpriserne også kan komme længere, eller fragtpriserne kan blive billigere, og derfor skal jeg på vegne af Upernavik borgerne sige tak for Jeres velvillige behandling af sagen, og jeg håber at den landingsbane der bliver etableret i Grønland får gode arbejdsforhold, hvorfor jeg også gerne vil ønske dem god arbejdslyst. Og jeg siger tak.

 

 

Mødeleder:


 

Og nu går vi videre til punkt 9, nemlig Beslutningsforslag: Forslag til Landstingsbeslutning om byggeri af en skole i Upernavik, hvor unge kvinder der kan lære skindbehandling, syning med mere, og det er en forslag stillet af Niels Maataq, og da forslagsstilleren allerede har fremsat sit forsalg, så er det betænkningens der skal fremlægges af Formanden for Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg.

 

Og  Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalget har behandlet forslaget, og der vedrører Landstingsbeslutning om byggeri af en skole i Upernavik, og Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under sit møde behandlet beslutningsforslag om Landstingsbeslutning eller Landstingsmedlem Niels Mattaq om byggeri af en skole i Upernavik.

 

Og udvalget støtter tanken om etablering af en uddannelse i skindbehandling, hvor elever efter endt uddannelse får afgangsbevis. Og udvalget finder, at man i forbindelse med fastlæggelse af uddannelsens indhold og placering skal søge at udnytte de eksisterende uddannelsesinstitu­tioner først og fremmest Arnat Ilinniarfiat, Kvindehøjskolen samt STI-skolerne bedst mulig.

 

På denne baggrund å indstiller udvalget, at Landstinget undlader at vedtage beslutningsforsla­get i det nuværende form, men at Landsstyret pålægges at tage forslaget med i betragtning i sin principdrøftelse af skindsystuer, som forventes fremsat til efterårssamlingen 97.

 

Som bekendt er følgende medlemmer af udvalget: Fra Atassut Siverth K. Heilmann, Og Naimanngitsoq Petersen som desværre ikke deltog under mødet, og på vegne af Inuit Ataqatigiit Manasse Berthelsen og fra Siumut Kristine Raahauge og undertegnet.

 

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning: 

 

Landsstyret har med tilfredshed bemærket sig, at Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg i sin betænkning har tilsluttet sig Landsstyret henstilling om, at Niels Maataqs beslutningsfor­slag ikke vedtaget i sin nuværende form.

 


Landsstyret skal i denne forbindelse bemærke, at der i Landsstyreområdet for Kultur og Uddannelse og Kirke tilstadighed arbejdet på, at udnytte etablerede og eksisterende uddannelsesinstitutioner og praktikpladser optimalt. Den eksisterende og udnyttede uddannelseskapacitet må siges at være i overensstemmelse med det aktuelle behov for uddannede arbejdskraft indenfor området.

 

Landsstyret har forståelse for Hr. Niels Mattaq=s forslag, og vil derfor også gerne imødekomme udvalgets indstilling om, at forsalget skal tages med i betragtning i Landsstyrets principdrøftelse af skindsystuer, og i den forbindelse skal jeg nævne, at Landsstyreområdet for Social, skal overtage sagen, og dermed fremlægge dette punkt.

 

 

Kristine Raahauge, ordfører for Siumut. 

 

Ved forelæggelsen af Landstingsmedlem Niels Mattaq=s forslag om, byggeri af  hvor unge kvinder kan lære skindbehandling, skindsyning med mere udtalte vi i Siumut principielt støtte til forslaget samtidig med at vi anviste alternative muligheder.

 

Fra Siumut er vi glade for at Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har taget godt imod de alternative vi anviste ved forelæggelsen af forslaget. På denne baggrund tilslutter vi os udvalgets indstilling som Landsstyret også agter at følge.

 

 

Otto Storch, ordfører for Atassut.

 

Under 1. behandlingen tilkendegav Atassut at partiet har svært ved at acceptere forslaget i dets nuværende form. Vi udtalte også at man udnytter de eksisterende uddannelsesinstitutioner samt skindsystuer mere effektivt. Derfor er Atassut enig i Kultur- og Uddannelsesudvalgets indstilling i, at udnytte kvindehøjskolen, og skindsystuerne mere effektivt.

 

Atassut er også med udvalget i at forslaget ikke vedtages af Landstinget i dens nuværende form. Atassut er også enig i, at Landsstyret pålægges at tage forsalget med i betragtning i sine overvejelser om skindsystuer som forventes at blive dagsordenspunkt til efterårsamlingen 1997. Med disse bemærkninger tager Atassut udvalgets indstilling til efterretning.

 

 

Manasse Berthelsen , ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 


Fra Inuit Ataqatigiit er vi enig med forslagsstilleren i, at vi udnytter vores levendes ressourcers skind på en bedre måde, og vi savner eller mangler personer, der kan behandle disse ting.

 

Men fra Inuit Ataqatigiit er vi enig i, at vi udnytter de eksisterende muligheder nemlig Kvindehøjskoeln i Sisimiut og de eksisterende STI-skoler rundt omkring på kysten. Og derfor er vi ikke enig i det nuværende forslag, men vil gerne indstille overfor Landsstyret, at man tager starter en uddannelse der netop tager sigte på skindbehandlingen, og vi vil gerne stille et forslag til om hvor langt man er kommet med netop denne sag, og fra Inuit Ataqatigiits side håber vi at Landsstyret kans give svar på netop dette spørgsmål.

 

Og fra Inuit Ataqatigiits side skal vi udtrykke, at vi er kede af, at man ikke kan fremlægge nogen resultater fra seminaret i Qaqortoq vedrørende de grønlandske skind, hvor man også var inde på uddannelse netop inden for dette område og vi opfordre til at man også med udgangspunkt i kvindehøjskolen i Sisimiut også tager initiativer op omkring uddannelse indenfor dette, og der er også værd at bemærke, at kvindehøjskolen allerede har erfaringer med behandlingen af disse, og det er denne erfaring der skal udnyttes på en bedre måned.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Og Akulliit Partiiat erfarer det sådan, at det uddannelsestilbud også svarer til de forhold i dag, og med hensyn til, og med henvis til vores bemærkninger under 1. behandlingen vil vi blot støtte froslaget.

 

 

Anthon Frederiksen , Kandidatforbundet:

 

Under henvisning til mine bemærkninger under 1. behandlingen af Landstingsmedlem Niels Maataq=s forslag støtter jeg med god forståelse Kultur- og Uddannelsesudvalget betænkning, idet udvalget nævnte om at udnytte bedst muligt af de eksisterende uddanneslesinstitutioner først Arnat Iliinniarfiat, Kvindehøjskolen, ligesom jeg  også er enig i at Landsstyret skal pålægges at tage forslaget med i betragtning i sin principdrøftelse af skindsystuerne som forventes fremsat til efterårssamlingen 1997.

 

 

Niels Mattaaq, forslagsstiller, Siumut:

 


I forbindelse med mit forslag der var jeg inde på, at det primært, i forbindelse med en etablering af en skole for unge kvinder i Upernavik, og denne har været behandlet her under forårssamlingen som jeg gerne vil kommentere nu.

 

Jeg fremsatte mit forslag første gang, da vidste jeg godt, at jeg måtte trække det tilbage, da de øvrige medlemmer ikke viste større interesse, som Landsstyremedlemmet for Uddannelse i sin besvarelse henviste til mulighederne for behandling af skind under aftenskolen eller lign., hvilket vi grønlændere ved, hvordan hvad for et af det største betydning indenfor det grønlandske kultur er den traditionelle skindbehandling, og der er stort behov derfor, derfor at den bliver revurderet til efterårssamlingen og den blev henvist, og ikke blot stopper der, det vil jeg gerne sig tak for.

 

Men ud fra de oplysninger jeg her har fået, så skal jeg til efteråret redegøre overfor mine bysmedlemmer om mit forslag. Og med disse bemærkninger til mit forslag siger jeg tak, at man har behandlet det med interesse. Tak.

 

 

Paaviraaq Heilmann , Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug:

 

Til Inuit Ataqatigiits ordfører han efterlyste om hvor langt man er nået med hensyn til oprettelsen af en skindskole, der skal jeg udtale at man ikke har gjort sig tanker om at oprette en sådan i forbindelse med redegørelsen herom til forårssamlingen og debatten der udtalte jeg, at man på nuværende tidspunkt ikke har planer om, at operette en sådan, men såfremt der skal anlægges skal man heller ikke, så kan man heller ikke placere de fysiske placering fordi de skind der skal indhandles de skal placeres der hvor det er tæt på, og på baggrund af dette, så må der ske en vurdering, derfor har man ikke sagt at man vil oprette en skindsystue beliggende i Diskobugten.