Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 08-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 6. Maj 1997

 

Dagsordenens punkt 8.

 

Forslag til landstingsbeslutning om, at boligselskabet INI A/S nedlægges i sin nuværende form for i stedet at blive omdannet til almennyttigt boligselskab.

(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen)

 

 

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingets Formand.

 

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, forslagsstiller.

 

Tak. Inuit Ataqatigiit godkendte i Landstinget det formelle lovgrundlag for etablering af  boligselskabet INI A/S pr. 1. januar 1995.

 

Efter mere end 2 års drift af selskabet, skal det indrømmes, at der har været tale om en fejltagelse fra flere partiers side, hvorfor disse bør ordnes nu.

 

En del af erfaringerne i år, skal Inuit Ataqatigiit herved tillade sig at foreslå, at der træffes en landstingsbeslutning om, at boligselskabet INI A/S nedlægges i sin nuværende form, for i stedet at blive omdannet til en selvejende institution, nærmere betegnet et almennyttigt boligselskab.

 

Her er vores begrundelse; man skal holde sig for øje, at boligmassen i Grønland i meget stort omfang er offentligt ejet og under offentligt driftansvar og at den private del af boligområdet er betydeligt mindre end i de fleste andre lande. Som følge deraf findes der således heller ikke de alternative muligheder for lejerne, som er markante i vor omverden. I sidste ende betyder dette, at den offentlige boligmasse i Grønland har en usædvanlig stor politisk betydning, såvel lokalt som landspolitisk og som politikerne derfor har en forpligtelse til at være særlig opmærksomme på, hvad deres indflydelsesmuligheder angår.

 


I den nuværende situation med aktieselskabsorganisering af boligområdet,er denne mulighed for politisk indflydelse væsentligt indskrænket. Set i lyset af, at fem kommuner, som bekendt siden etableringen af boligselskabet INI A/S, netop på grund af frygten for at miste væsentlig indflydelse på boligpolitikken, har nægtet at deltage i INI A/S, er der al mulig grund til at gøre skaden god igen.

 

Som situationen ser ud i dag, er der intet der tyder på, at tilstandene bliver bedre, snarere tværtimod, eftersom flere og flere kommuner nu enten truer med en udtræden af selskabet, eller med ikke at fornye deres eventuelle samarbejdsaftaler med INI A/S.

 

Fra Inuit Ataqatigiits side, må vi sige, at vi har stor forståelse herfor. Og der er ingen tvivl om, at årsagen til disse problemer væsentligst må findes i den måde, boligområdet nu er organiseret på, nemlig via den valgte aktieselskabsform. Uden at beboerindflydelsen og en bestræbelse på at styrke beboernes medansvar for deres boliger nødvendigvis behøver at gå i stå, er det efter vores opfattelse helt oplagt, at INI A/S omdannes til en selvejende institution i stedet, for derved også at genetablere kommunernes indflydelsesmuligheder på den Y boligpolitik.

 

Tanken er ikke grebet ud af den blå luft, eftersom denne virksomhedsorganisering allerede blev foreslået af kommunalreformkommissionen i 1993. Fejlen var imidlertid, at dette forslag ikke blev fulgt op af Landstinget på daværende tidspunkt. Der er som bekendt opstået problemer og især fejltagelser kan ærligt indrømmes og derved også for at blive rettet, til det bedste for alle i samfundet, skal vi henvise til, at Landstinget herved har denne chance.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger:

 

Tak. Landstingsmedlem Johan Lund Olsen foreslår i sit beslutningsforslag, at A/S Boligselska­bet INI nedlægges i sin nuværende form, for i stedet at blive omdannet til en selvejende institution, nærmere bestemt et almennyttigt boligselskab.

 

Forslaget vedrører paragraf 1 i landstingsforordningen om etablering af et boligselskab.

 

Paragraf 1 lyder således:

ALandsstyret opretter et aktieselskab, A/S Boligselskabet INI med virkning fra 1. januar 1994. Selskabet overtager og viderefører de boligadministrative opgaver med videre, der hidtil har været varetaget af  Hjemmestyrets boligafdeling og af kommunerne i henhold til forvaltnings­kontrakten af 16.september 1975.@

 


Landstingsmedlemmet begrunder blandt andet sit forslag med, at den offentlige boligmasse i Grønland har en usædvanlig stor politisk betydning, såvel lokalt som landspolitisk, som politikerne derfor har en forpligtelse til at være særlig opmærksom på, hvad deres indflydelses­muligheder angår. I den nuværende situation med en aktieselskabsorganisering af boligområdet, er denne mulighed for politisk indflydelse væsentligt indskrænket.

 

Landstingsmedlemmet mener, at omdannelsen af A/S Boligselskabet INI til et almennyttigt boligselskab, vil øge kommunernes politiske indflydelse på boligpolitikken.

Idet jeg i øvrigt henviser til Landstingsmedlemmets forslag og begrundelsen for forslaget, skal jeg på Landsstyrets vegne gøre følgende bemærkninger.

 

I forbindelse med etableringen af et landsdækkende boligselskab, blev forskellige selskabsfor­mer overvejet, herunder om udlejningsboligerne skulle organiseres og administreres i et almennyttigt boligselskab.

 

Den selskabsform blev imidlertid opgivet, idet det ellers ville kræve, at ejerskabet til udlejningsboligerne skulle overdrages fra Hjemmestyret og kommunerne til selskabet. Den grundlæggende ide ved almennyttig selskabsform er, at brugerne, det vil sige lejerne, har den afgørende beslutningsret vedrørende selskabets drift.

 

Landsstyret foreslog i stedet aktieselskabsformen, fordi man ønskede en kendt organisations­form, som var reguleret ved eksisterende lovgivning og med klare ansvars- og kompetancebefø­jelser.

 

Den politiske indflydelse på selskabets drift, skulle først og fremmest ske via Landsstyrets funktion som generalforsamling. I aktieselskabsformen har Landsstyret og kommunerne indflydelse på selskabets drift via valg af bestyrelsesmedlemmer. I aktieselskabsloven er bestyrelsens ansvar desuden klart defineret.

 

A/S Boligselskabet INI er et administrations- og driftsselskab, som via indgåede kontrakter med Hjemmestyret og kommunerne varetager den daglige drift af de offentlige udlejningsboli­ger. Udlejningsboligerne er fortsat ejet af henholdsvis Hjemmestyret og kommunerne. Selvom INI er organiseret som aktieselskab, så har det aldrig været meningen, at selskabet skulle præstere et stort årligt overskud på lejernes bekostning.

 


INI varetager udelukkende den daglige drift, på vegne af bygningsejerne og i samarbejde med, såvel lejerne, som ejerne. Boligdriften skal tilrettelægges og udøves i henhold til gældende lovgivning om leje af boliger, som fastlægges af Landstinget.

 

I vurderingen af INI, skal man være opmærksom på, at omorganiseringen af boligområdet ikke kun har medført etableringen af et landsdækkende boligselskab. I princippet skete den mest radikale ændring på boligområdet med Landstingets vedtagelse af en ny lejeforordning på efterårssamlingen 1994. Forordningen trådte i kraft samtidig med, at INI overtog administratio­nen og driften af udlejningsboligerne.

 

Jeg skal også understrege, at INI kan ikke fastsætte regler for boliganvisning, udsættelse af lejere, huslejefastsættelse med videre. Alle forhold vedrørende udlejning af de offentlige udlejningsboliger, er reguleret ved forordninger og bekendtgørelser.

De princippielle forudsætninger vedrørende lejeforhold, er fastsat af Landstinget i landstings­forordningen om leje af boliger. På nærmere angivne områder er Landsstyret bemyndiget til at fastsætte uddybende regler for, hvordan forordningen skal administreres. INI skal tilrettelægge sin administration i henhold til lovgivningen.

 

Udgangspunktet for ændringerne i den nye lejeforordning var, at beboerdemokratiet skulle fremmes og beboerne skulle gives reel indflydelse på deres bomiljø. Den politiske indflydelse på aktieselskabets drift, skulle først og fremmest ske via bestyrelsen i aktieselskabet INI, mens lejelovgivningen er et anliggende for Landstinget.

 

Kommunernes indflydelse på boligområdet, sikres ved inddragelse i det lovforberedende arbejde, som sker i løbende samarbejde med KANUKOKA og gennem landsforeningens repræsentation i INI=s bestyrelse og repræsentantskab.

 

Omdannelsen af INI til et almennyttigt boligselskab vil ikke øge kommunernes direkte indflydelse på selskabets drift, da hensigten med den almennyttige organisationsform netop er, at lejerne har den afgørende beslutningsret vedrørende alle forhold i selskabets drift.

 

Landsstyret er af den opfattelse, at aktieselskabsformen er en hensigtsmæssig organisationsform for INI, idet organisationen tilgodeser, såvel lejernes, som bygningsejernes interesser.

 

De opståede problemer på boligområdet skyldes ikke organisationsformen, men kan i vid udstrækning henføres til vanskeligheder ved at implementere en ny lejeforordning.

 


Der er kommuner, der har tilkendegivet, at de overvejer, om INI fortsat skal administrere deres boliger. Selvom kommunerne tilbagetager driften af egne boliger, skal boligdriften fortsat tilrettelægges og udøves i henhold til den gældende lejelovgivning, herunder de gældende regler for huslejefastsættelse, boliganvisning, restanceinddrivelse, beboerdemokrati med videre.

INI er siden sin etablering blevet kritiseret for sin administration i forbindelse med udsættelse af lejere, konkrete sager om boliganvisning og så videre. Denne kritik er i mange tilfælde uberettiget, idet selskabet har forsøgt at administrere i henhold til gældende lovgivning på boligområdet.

 

Landsstyret vil dog medgive, at selskabet kunne og burde tilstræbe en smidigere og mere serviceorienteret behandling af lejerne. Landsstyret er bekendt med, at selskabet har iværksat et udførligt uddannelsesprogram for de ansatte, således at selskabet bliver bedre til at yde den service, som lejerne har krav på.

 

Landsstyret har forståelse for vanskelighederne ved opstarten af INI og implementeringen af en ny lejelovgivning, men nu må indkøringsperioden betragtes som afsluttet. Landsstyret er indstillet på, at der foretages en evaluering af de indvundne erfaringer med organisationsæn­dringerne på boligområdet og dette vil ske i samarbejde med KANUKOKA og INI.

 

Under dagsordens punkt 19 på denne forårssamling, fremlægger Landsstyret en udførlig redegørelse om boligområdet, hvor man nærmere vil redegøre, blandt andet om INI.

 

Landsstyret skal derfor indstille, at Landstinget under behandlingen af indeværende dagsordenpunkt 8 ikke vedtager Johan Lund Olsens forslag om, at A/S Boligselskabet INI nedlægges i sin nuværende form, for i stedet at blive omdannet til et almennyttigt boligselskab.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

 

Johan Lund Olsens forslag til landstingsbeslutning om, at Boligselskabet INI A/S nedlægges i sin nuværende form, for i stedet at blive omdannet til almennyttigt boligselskab, der har vi følgende bemærkninger; fra Siumut skal vi knytte følgende bemærkninger til landstingsmedlem Johan Lund Olsens forslag, om nedlæggelse af Boligselskabet INI A/S:

 


Vi ved, at Johan Lund Olsens forslag også blev drøftet, som en af mulighederne i kommunalre­formkommissionen, dengang INI A/S var under oprettelse. Men undersøgelserne mundede ud i, at Landstinget gik ind for Landsstyrets forslag om etablering af et aktieselskab, på baggrund af de forskellige støtteværdige begrundelser og disse danner grundlag for den nuværende drift.

 

Fra Siumut skal vi understrege, at vi er åbne overfor diskussionen af den bedst mulige drift af INI A/S, men vedrørende de fremsatte forslag og de deri Y, skal vi fra Siumut foreslå følgende:

 

Johan Lund Olsens forslag indgår i behandlingen af Landsstyrets redegørelse vedrørende INI A/S, uden at tage den endelige beslutning herom. Man skal ikke undre sig over, at vi betragter forslaget som et alvorligt emne, som bør vurderes grundigt.

 

Eftersom vi fra Siumut til stadighed betragter boligsituationen som et alvorligt problem og har til formål at finde de bedste løsninger på området, er vi åbne overfor undersøgelse af alle former for forbedringer på området. Det samme gælder det nuværende forslag, men vi foretrækker at afvente næste punkt desangående, hvor vi vil uddybe vores synspunkter.

 

I Siumut er vi klar over, at der er en række forhold i forbindelse med driften i INI A/S, som kræver nærmere undersøgelse, blandt andet samarbejdet med kommunerne og andre forhold.

Vi mener, at drøftelsen af disse forhold kan finde sted i forbindelse med Landsstyrets redegørelse om INI A/S og ved den efterfølgende behandling i Landstingets boligudvalg. Herefter vil vi deltage i drøftelsen om en beslutning her i salen.

 

Vedrørende Landsstyrets redegørelse i svarnotatet om INI A/S=s nuværende placering, dets opgaver og at selskabet kører i henhold til loven og forordninger, vil vi være med til at drøfte dette nærmere i forbindelse med behandlingen af dagsordenpunkt nr. 19.

 

Med disse bemærkninger, udtrykker vi vor holdning, som er, at man ikke skal tage endelig stilling til det nærværende forslag. Hvis man allerede nu udtaler, at vi agter at uddybe vore overvejelser og hvor og på hvilke områder, vi vil samarbejde.

 

 

Jakob Sivertsen, ordfører for Atassut:

 

Landstingsmedlem Johan Lund Olsen foreslår i sit beslutningsgrundlag, at A/S Boligselskabet INI nedlægges i sin nuværende form, for i stedet at blive omdannet til et almennyttigt boligselskab.


Til menneskerettigheden hører også med, at man har ret til at bo i egen lejlighed, derfor kan vi ikke acceptere, at bolignøden er så stor her i landet. Derfor mener vi, at det er på tide at vurdere finansieringerne omkring boligbyggeriet, i den fra Landstinget ... om, at det skal forhøjes, hvis finansieringerne skulle køre, som i dag, så kan man ikke rette op på boligmange­len fremtidig.

 

Vi har fra Atassuts side altid været villige til at samarbejde med andre, når der er dialog omkring boligområdet, sådan skal vi også være for fremtiden.

 

Atassut har også med omhu evalueret Johan Lund Olsens forslag, inden det blev debatteret i Landstinget.Vi skal ikke lægge skjul på fra Atassuts side, at der er kommet klagesager fra boligbeboerne vedrørende oprettelsen af A/S Boligselskabet INI, derfor mener Atassut, at dette skal rettes op på omgående, især for dem, som bor i yderdistrikterne.

 

Selvom man har fremsat forslag omkring disse ting, så er vi ikke enig med omstruktureringen fra Atassuts side lige nu. På efterårsmødet 1995 havde flere Landstingsmedlemmer forslag, der vedrører boliger og udfra forslagene vedtog et enigt Landsting, at Landsstyret skal fremkomme med redegørelse om boligforholdene til Landstinget, og det kommer nu, under dette møde.

Vi mener i Atassut, at det ikke er på sin plads at påbegynde debatter, før forholdene er blevet redegjort grundigt. Derfor bør debatter finde sted efter redegørelsen. På den måde, kan man debattere og tage alle forholdene under et og i sammenhæng.

 

Det er meget fristende at komme med udtalelser om boligsituationen under et og det er meget fristende at fremkomme med udtalelser om boligsituationen under et allerede nu, men vi kommer frem med det under debatten.

 

Til slut, vil vi bemærke, at INI A/S har en bestyrelse og bestyrelsen er pligtig til at besvare og rette boliglejernes klager. Alle Hjemmestyreejede aktieselskaber gør det.

 

Atassut mener, at boligselskabets bestyrelse, som består af to fra KANUKOKA, to fra Hjemmestyret og tre fra lejerne er pligtige til at rette lejernes klager.

 

Med disse bemærkninger, anbefaler vi, at forslaget endnu ikke vedtages og skal til sidst bemærke, at vi er enig med Siumuts bemærkninger om, at efter en behandling i udvalget, så debatterer man spørgsmålet, i et næstkommende punkt.

 


Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Som førnævnt er det at have et sted at bo i, en menneskeret, som FN blandt andet har vedtaget, blandt menneskerettighederne.

 

Med dette forslag, vil vi fra Inuit Ataqatigiit herved foreslå, at Boligselskabet INI A/S arbejder mere beboervenligt, udfra ovennævnte menneskeret.

 

Med nytåret 1995 etableredes INI A/S og fungerede fuldt ud. Forinden havde blandt andet kommunalreforkommissionen under sit arbejde indgående drøftet, hvordan boligforsyningen af borgerne skulle organiseres, hvor man ligeledes var inde på andre selskabsformer, end lige netop aktieselskabsformen.

 

I Landsstyrets besvarelse af dette punkt meddeler man, at hovedårsagen til valg af aktieselska­bet var, at man var mere bekendt med denne selskabsform, selvom det kun står i den danske tekst af redegørelsen. Men Inuit Ataqatigiit har den opfattelse, at det er på tide at revurdere denne beslutning i Landsstyret, som Landstinget godkendte.

 

Vores begrundelse er ikke alene boboernes følelse af uforskammet behandling og styring fra centralt sted. Ud af de 18 kommuner, er der 5, som ikke ville indgå samarbejdsaftaler med INI A/S. I dag er der flere kommuner, som Y under disse og som således ønsker at ændre deres forhold til INI A/S og det fremgår også af Landsstyrets svarnotat.

 

Den oprindelige hensigt med tæt samarbejde mellem INI og kommunerne blev ikke overholdt på flere punkter. De har været adskilte. Forhåbningerne om medansvar blev til gengæld lige det modsatte og beboerne har følt sig fjernstyret og mange har dårlige erfaringer, hvor de ingen havde at henvende sig til. Ikke mindst bygdebeboerne har dårlige erfaringer og føler fortsat på samme måde.

 

Beboerforeninger er udmærkede i sig selv, men beboernes forhåbninger om medansvar, har på flere måder været forgæves, fordi INI A/S= filialer blot forelægger beboerne færdigt materiale, som beboerforeningerne blot skal godkende.

 


Der er naturligvis ikke sikkerhed for, at de nævnte misforhold kan rettes op ved blot, at få lavet den nuværende konstruktion, som A/S. Her er det væsentligt at gøre sig det klart, hvilke lovgrundlag INI A/S retter sig mest efter i sin administration i lejeforordningen eller i aktieselskabsloven.

 

Specielt i vort land, kan vi ikke komme udenom det offentliges forpligtelse for boligforsynin­gen, men det lader til, at en ikke uvæsentlig del af de midler, der skabes ved beboernes betaling af depositum ved indflytningen bruges til dækning af INI A/S= daglige drift. Da dette åbenbart ikke slår til, kan alle her i salen vel huske, INI A/S= forsøg på at forhøje huslejerne sidste efterår. Forhøjelser helt op til 37 procent. Da det er almindeligt, at landsstyrepartierne føler sig bundet til selve Landsstyrets forskellige svarnotater til enkelte spørgsmål, kan Inuit Ataqatigiit vel, med dette allerede antage manglende vedtagelse af herværende beslutningsfor­slag.

 

Men vi mener ikke, at vi kan sidde mange beboeres klager over den ringe, om ikke total mangel på service, og kommunernes følelse af, at de reelt ingen indflydelse har overhørig. Derfor skal Inuit Ataqatigiit på det kraftigste dog venligst henstille til de andre partier, at eftersom disse ikke føler sig klar til herværende forslags vedtagelse, så dog at gøre deres stilling klar til spørgsmålet til behandlingen af dagordenens forslag nr. 19, der kommer til behandling her i salen, under den igangværende samling.

 

Dagordens punkt nr. 19 drejer sig netop om Landsstyrets redegørelse om boligområdet. I den nævnte redegørelse, anbefaler Landsstyret blandt andet, at erfaringerne med INI A/S evalueres og at der om nødvendigt herefter foretages lovgivningsmæssige ændringer, og med disse bemærkninger, indstiller Inuit Ataqatigiit, forslagets videre behandling i boligudvalget.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Som bekendt har Akulliit Partiiat i begyndelsen af 90=erne påpeget den daværende dobbelte administration indenfor boligområdet, nemlig Hjemmestyrets direktorat og i kommunernes rækker. Samtidigt foreslog Akulliit Partiiat, at de to lægges sammen og at det ville være naturligt, at dette område lægges under kommunernes regi.

 

Som bekendt blev begge lagt sammen som A/S og det var i 1995.

 

Fakta i dag er, at flere kommuner foretrækker, at området placeres i kommunernes regi.


Med al respekt og sympati for beslutningsforslaget fra hr. Johan Lund Olsen, foreslår jeg, at beslutningen i den retning udsættes til efter den i svarnotatet omtalte vurdering, evaluering af de indvundne erfaringer med organisationsændringerne på boligområdet. Dette vil ske mellem KANUKOKA og INI A/S, ligesom der vil være en udførlig redegørelse om boligområdet fra Landsstyret senere under denne samling, nærmere betegnet under pkt. 19.

 

Med disse korte bemærkninger indstiller jeg, at vi venter med den endelige beslutning.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Jeg siger tak. Jeg forstår udmærket ....  medlem Johan Lund Olsens forslag og det er rigtigt, at Boligselskabet INI A/S har en driftsform, der medfører forskellige vanskeligheder for borgerne. Selvfølgelig kan et nystartet foretagende ikke undgå at medføre forskellige vanskeligheder.

 

Når vi som folkevalgte kommer under hver med vanskeligheder, er det vores pligt uanset hvilke vanskeligheder det må dreje sig om, at tage tiltag til, at man søger at komme ud over vanskelighederne, og i dette tilfælde er der god grund til, at finde løsninger der kan føre til, at Boligselskabet INI A/S vil kunne arbejde mere hensigtsmæssigt og tilfredsstillende for borgerne.

 

Jeg er enig med forslagsstilleren i, at der må søges en mere kommunalpolitisk indflydelse i foretagendet, da kommunerne idag ikke har nogen indflydelse af betydning, og derfor er stillet i en daglig uheldig situation, ikke mindst m.h.t. lejere, der p.g.a. arbejdsløshed, ikke er i stand til, at betale deres husleje, og der er mange familier idag der er sådan stillet.

 

For at undgå, at sådan stillede familier ikke bliver sat ud af deres bolig ud på gaden, har kommuner måtte betale for disse efterhånden i en hel del tilfælde. Derfor er det nødvendigt, at også med hensyn til det givne eksempel alene, at der findes løsninger i samfundet, der er mere hensigtsmæssig for samfundet og myndighederne.

 

I dag skylder familier i Grønland ialt over 156 mio. kr. til boligudgifter.Vi må indrømme, at en stor del af restancerne er så gamle, eller at restancerne for familierne kan være af en størrelse, at afbetalingen af restancerne gør det umuligt for familierne, at kunne følge med i betalingen af nye regninger og derfor kommer ellers betalingsvillige familier uhjælpsom bagefter m.h.t. deres regninger, således at restancerne stadig stiger.

 


Jeg har derfor, som det må erindres på et tidligere tidspunkt foreslået, at restancer, der måtte vurderes som uafholdelige, bliver eftergivet. Vi husker allesammen, at restancerne allerede var på over 100 mio. kr., da Hjemmestyret gratis overtog boligområdet fra den danske stat.

 

Derfor bør restancer for mange familier ... , således at disse familier bliver lettet for denne tunge byrde. Selvfølgelig har ... eller betalingsdygtige, men er betalingsuvillige personer, en pligt, de ikke kan flygte fra.

 

Jeg er af den mening, at boligselskabets arbejde ikke alene indeholder negative forhold, men at det også indeholder en del for samfundet positive forhold, derfor er jeg fra Kandidatforbun­det meget interesseret i, at der efter vurdering af de negative og positive erfaringer m.h.t. selskabet, søges fundet løsninger, der kan tilfredsstille alle parter.

 

Jeg er enig i Landsstyremedlemmet i hans udtalelse om, at boligselskabet bør søge en arbejdsform, der er smidigere og mere positiv overfor lejerne og kommunerne og jeg håber, at man igen kan berøre nærværende forslag i forbindelse med behandlingen af Boligredegørel­sen.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Tak til partiernes ordførere. Partierne set under et har klart tilkendegivet, at denne sag ikke bliver færdigbehandlet idag, og indgår i en anden sammenhæng. Dette har jeg forståelse for, og vi er klar til at gøre det. Med disse bemærkninger vil jeg bemærke til Siumuts ordfører: Siumut anfører, at vi skal tage emnet op i pkt. 19. Jeg har haft mine bemærkninger hertil, ligeledes Atassut i slutbemærkningerne, at de er klart til at tage emnet op i pkt. 19.

 

Et af de emner Atassut tog op, det var, at man skal forøge bevillingerne til boligbyggeriet. Det kommer selvfølgelig frem under prioriteringen og i det tilfælde vil jeg som Landsstyremedlem for Boliger være taknemmelig for det, således at der bliver flere midler til byggemodning m.m.

 

Inuit Ataqatigiit forstår jeg således, at de også indgår, eller er enig i at vi ikke tager en endelig beslutning idag, men at vi nøje vurderer forslaget i første omgang.

 


M.h.t. forslaget er der to fejl, som jeg vil rette op på. For det første har forslagsstilleren sagt, at den 19. marts 1997 ... citat: ADer er gået to år, har flere partier indrømmet, denne fejl@, citat slut.

 

Det er min mening, at de ikke skal fremføre noget på vegne af andre partier, og i denne forbindelse sagde også ordføren, at 5 kommuner er holdt ... det drejer sig om 4 kommuner Qaqortoq, Aasiaat, Upernavik og Ittoqqortoortmiit. Det er ikke 5 kommuner der her er tale om, men det ændrer ikke noget.

 

Under valgkampen til kommunalbestyrelserne har det været fremme mange gange, der er 4 byer uden for INI A/S. Hvis vi ser Inuit Ataqatigiits synspunkter under et, og hvis forslaget, jeg forstår det således, at de går ind på, at vi tager punktet under pkt. 19. Akuliitt Partiiat har ligeledes fremsat betragtning.

 

Kattusseqatigiit/Kandidatforbundet har samme tanke. Et af deres budskaber, som jeg lige vil kommentere, det er, at jeg er glad for, at Kattusseqatigiit er ansvarsbevidste, har sagt, at der findes mange restancer, folk med store restancer, og vi kan ikke se bort fra det. Kattusseqatigiit brugte tallene fra 100 til 156 mio.kr. m.h.t restancer. Vi bliver nødt til, at tage stilling til denne sag. Det drejer sig om mange millioner, hvis vi fortsat ser bort fra disse problemer, så må vi prøve på at finde frem til løsningsmodeller, hvis vi skal rette op på forholdene.

 

Derfor er der sat initiativer igang for at løse dette problem, som endnu ikke er fuldt endebragt. Vi er bekendt med, da vi behandlede forordningen m.h.t. betalingen til INI, at vi indrømmede, at der findes mennesker, som er betalingsdygtige, men som undlader at betale til INI. Det er, jeg skal citerer mig selv fra ..... det er disse denne persongruppe, som giver byrde for andre i samfundet til dem, der betaler til tiden m.h.t. boligindbetalingen, og vi skal arbejde for, at disse problemer bliver løst.

 

Med disse bemærkninger takker jeg endnu engang partiernes ordførere og inden vi så tager punktet til genoptagelse i pkt. 19. Tak

 

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, forslagsstiller.

 

Tak. Som forslagsstiller skal jeg bare lige fremføre kort:

 


Men for det første, vil vi lige bemærke, at har vi begået fejl, så skal vi så også indrømme vores fejl. Det er det vi skal lære, det er en af de vigtigste læresætninger, vi skal have. Hvis vi kan gøre det, så mener jeg, at vi også kan op nå noget her i Landstinget, som vi kan være stolte over.

 

Jeg skal også lige anføre, at de fleste partiers ordførere, at dette forslag, mit forslag, behøver nærmere drøftelse bl.a. i udvalget, når vi skal snakke om eller drøfte en redegørelse som også er omdelt her i salen.

 

Der blev fremført, at sagen eller pkt. overlades til behandling i Boligudvalget, så vil jeg blot sige tilsidst, at vi laver aktieselskaber i de fleste tilfælde af hensyn til konkurrencedygtighed. Og for det andet på baggrund af forretningsprincipper og for det tredje, at de aktieselskaber vi nedsætter, skal drives med et overskud. Det andet punkt, som jeg sagde, der vil man give mulighed for konkurrence til de myndigheder her i landet, der er bygherrer indenfor boligområdet. Meget lidt er private, der er involveret ude i bygderne. Derfor er der reelt ingen konkurrence i området. Der er ingen reel konkurrence, hvorfor skal vi så give lov til en konkurrence her i landet, når der reelt ikke er nogen konkurrence?

 

 

Ruth Heilmann, Siumut.

 

For det første til hvad Inuit Ataqatigiit=s ordfører sagde, jeg vil lige citere: ADen oprindelige hensigt med et tæt samarbejde mellem INI og kommunerne blev ikke overholdt for flere pkt. og de har været adskilte fra ordn... om medansvar blev tilgengæld til det modsatte. Brugerne har følt sig fjernstyret og mange har dårlige erfaringer, og de ingen havde at henvende sig til. Ikke mindst bygdebeboerne, der har dårlige erfaringer føler på samme måde@, citat slut.

 

Jeg mener, at det er hårde bemærkninger, og mig selv som har fulgt med i sagen, så mener jeg, at tingene går helt modsat af, hvad der er blevet sagt, også fordi at der igennem beboerforenin­gerne er reel indflydelse indenfor boligområdet, og der er tæt samarbejde, med mange sammenkomster tilfølge, hvor de så drøfter indbyrdes forhold, og hvor beboerne har mulighed for at fremfører deres ønsker, hvad angår deres boliger, sådan føler de efter 3 års aktiesel­skabsform.

 

Inuit Ataqatigiit=s ordførers bemærkninger skyldes nok uvidenhed vedrørende INI A/S og driften af INI A/S eller manglende evne til at kunne følge med, også fordi de har en repræsentant i byerne igennem KANUKOKA og INI A/S har også en repræsentant i repræsentantskabet.


Med Inuit Ataqatigiit har kommet ... jævnlige som uansvarlige her i samfundet, jeg bliver nødt til at påminde Inuit Ataqatigiit, at gå ind i et samarbejde om INI A/S, således at der ... fordi der i INI A/S, der kører en ligestillet drift m.h.t. beboerne.

 

Således er det glædeligt, at beboerne er medinddraget i INI A/S, og derfor mener jeg, at etablering af INI A/S ikke er en fejltagelse.

 

Det er  .... der vil sige et par ord. Inuit Ataqatigiit=s og Kattusseqatiigiit=s bemærkninger har mulighed for at overgå til udvalgsbehandlingen og alle vil gerne tilbage til spørgsmålet.

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

Jeg ved ikke, om den sidste taler har været her i talerstolen på vegne af partiet eller INI A/S. Hvis man er formand for en bestyrelse i et aktieselskab, så skal man vide især referater, som ikke skal offentliggøres.

 

Landstingsmedlem Ruth Heilmann sagde, at ..   påstod, at Inuit Ataqatigiit ikke ville følge med... hvis man har fulgt med i pressen om de klager, der er fremført, så er der behov for en debat her i Landstinget om alle disse forhold. Mange borgere kan ikke betegnes som manglende vilje til at følge med. Det skal tilbagevises som ... talsmand for Inuit Ataqatigiit og som medlem af Inuit Ataqatigiit kan vi ikke undlade at gøre opmærksom på disse. Vi .... er bekendt med, at der er mange sammenkomster indenfor disse beboerforeninger, men disse sammenkommster, som er foregået før INI A/S blev dannet. Vi må ikke glemme, at der også findes beboere i enkelte huse, som ikke bor i boligblokke, og som bor i BSU... det skal ikke glemmes her i debatten.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat

 


M.h.t. her til de sidste bemærkninger fra Ruth Heilmann ... de var Inuit Ataqatigiit=s synspunkter hårde ... vil jeg lige kommentere. M.h.t. INI A/S, som vi debatterer om begrundelsen for debatten her, er netop, at INI A/S= drift overfor de enkelte borgere har ramt disse meget hårdt. Der er blevet fremført, at der er opstået et tillidsforhold, et forbedret tillidsforhold, men det sidstnævnte uanset, om man er aktieselskab eller andet, så kan det ske, at jeg kommer herop til talerstolen er, at .... m.h.t. min indstilling til, at sagen bliver udsat, er det min begrundelse, at KANUKOKA og INI A/S skal vurdere og det er det, jeg finder det væsentligt ... således at vi ser denne vurdering, før vi tager en endelig beslutning, idet KANUKOKA er en sammenslutning af kommunerne her i landet.

 

Jeg er en lille smule bange for at ... at vi i pkt. 19 skal tage endelig beslutning vedr. sagen. Jeg mener, at pkt. 19, det er ikke et beslutningsforslag. Det er derfor jeg indstiller, at vi udsætter sagen, inden vi tager en endelig beslutning.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet

 

Det er mig en glæde, at Landsstyremedlemmet for boliger har forstået de store restancer, jeg har nævnt i mit indlæg. Med hensyn til restancerne og med hensyn til afdragene og med hensyn til boligstøttehusene, så vil jeg vende tilbage til strafrenter med hensyn til restancerne for B-støttehusene og håber, at boligudvalget vil tage sagen op. Det er derfor spændende, når vi kommer frem til punkt 19 vedrørende boligforhold, idet de alvorlige forhold vi ...henset til vores alvorlige situation indenfor området. Vi afventer punktet med spænding.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger

 

Tak. Inuit Ataqatigiits formand og Ruth Heilmanns ordveksling vil jeg se bort fra, men vil blot kommentere Josef Motzfeldts udtalelse om BSU og selvbyggerhuse. Bemærkningen om, at vi ikke skal glemme disse boligtyper .. Jeg skal tage hensyn dets ... mening, og med hensyn til dem, der hører radioen, hvis vi snakker ansvarsbevidst, hvis vi snakker ud fra de faktiske forhold, der er i dag, hvad angår BSU og selvbyggerhuse, det er ikke det, det drejer sig om her under punktet, og så vi har ikke kommet ind på disse, fordi vi er bekendt med, at disse boligtyper vil kome under behandling i punkt 19 og vi mener derfor, at det er at henholde sig til punktet. Det er et krav, borgerne har overfor os. Disse punkter vil vi tage op under punkt 19. Tak.