Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 02

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 2. Maj 1997 kl. 13.05

 

Dagsordenens punkt 2.

 

Redegørelse for dagsordenen.

(Formandskabet)

 

Mødeleder:  Hans Enoksen, 2. Næstformand.

 

 

 

Ruth Heilmann, fungerende Landstingsformand.

 

Der er til Landstingets Forårssamling 1997 indkommet 60 forslag fra Landstingets medlemmer 33 fra Landsstyret, hvoraf 13 er tilbagekaldt. Formandskabet har i overensstemmelse med Forretningsordenen ' 29 offentliggjort en fortegnelse over de emner og forslag der er fremsendt til Landstinget. Efter Forretningsordenens ' 13 stk. 5 kan Formandskabet beslutte, at indstille til Landstinget, at forslaget kan afvises. Indstillingen fremsættes overfor Landstinget, der uden forhandling , der uden forhandling bestemmer om forslaget skal afvises.

 

Formandskabet indstiller idet jeg henviser til den udsendte og offentliggjorte fortegnelse, at 3 forslag fra Landstingets medlemmer afvises, da det ikke er lovgivningsanliggender. Formandskabet har i følge den almindelige praksis henvist 6 medlemsforslag til Landsstyrets skriftlige besvarelse. 2 medlemsforslag foreslås behandlet som forespørgsel om 5. Og medlemsforslag foreslås fremsat som beslutningsforslag, jævnført Forretningsordenens ' 13 stk. 2 og 3.

 

Øvrige medlemsforslag er henvist til 14 Landstingsudvalg, hvis betænkninger vil blive behandlet her i salen. Ved starten af Efterårssamlingen 1996 omtalte jeg, at man forsøgt at anvende en særlig skrifttype ved Lov og Forordningsforslag, Forelæggelsesnotater m.v. Dette er nu gjort obligatorisk og dermed et formkrav. Alle direktorater er gjort bekendt hermed, og med andre formkrav forud for denne samling.

 

Forsåvidt angår mødeplanen har Formandskabet besluttet, at tinget holder møder mandag, tirsdag og onsdag, således at de øvrige ugedage kan benyttes til udvalgsmøder og andre politiske aktiviteter. Alle møder i Landstinget starter kl. 13.00 indtil anden beslutning måtte blive truffet.

 


De tidligere fredagsforespørgsler er nu blevet til onsdagsforespørgsler. Spørgsmål der ønskes behandlet under denne form bedes indleveres til Landstingets Bureau Forkontoret. Spørgsmål der indgives senest tirsdag kl. 16.00 kan forventes besvaret inden onsdag den følgende uge. Med den ændrede arbejdsform som Landstinget vedtog under Efterårssamlingen rækker Dagsordenen til og med den 14. maj. Landstingets Bureau vil løbende opbygge Dagsordenen efterhånden som forslag og sager iøvrigt klargøres.

 

Udvalgsmødeplanen vil som før været opslået på Bureauets gang. Hvert medlem orienteres naturligvis, ligesom forslagsstillere og partiordførerne nu har mulighed for at deltage i udvalgsmøderne, hvis de ikke i forvejen er medlem af udvalget.

 

Med disse bemærkninger skal jeg indstille, at Forslaget til Dagsordenen vedtages i den nu foreliggende form. Punktet kan genoptages senere på Samlingen, såfremt der bliver behov for det.

 

 

Mødeleder:

 

Og vi går over til Partiordførerne.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:. 

 

Til det fremlagte punkt for redegørelse for Dagsorden den tager vi til efterretning og vil komme med følgende bemærkninger.

 

Vi ved at Landstingets mange udvalg har allerede afholdt en del møder i forbindelse med forberedelsen af nærværende Samling. Derfor regner vi med at Samlingen her i foråret som planlagt kan være færdig i begyndelsen af juni måned, og der vil det sandsynligvis være nødvendigt, at partierne  ændrer på medlemmerne til de forskellige udvalg. Vi vil anmode dem om at melde det hurtigst muligt til Sekretariatet således at det videre arbejde i udvalgene kan udføres som planlagt.

 

Ved de kommende møder vil man komme til at have travlhed, og vi er klar til at være med i det fra Siumuts side, og vi går indfor at nærværende redegørelse kan vi til enhver tid vende tilbage til, såfremt Formandskabet ønsker dette.

 

 

Siverth K. Heilmann, ordfører for Atassut:.

 


Vi har følgende korte bemærkninger til redegørelsen for Dagsordenen.

 

Efter nøje gennemgang tager Atassut redegørelsen for dagsordenen til efterretning.

 

Atassut har ved flere lejligheder beklaget de mange skriftlige besvarelser af landstingsmedlem­mers fremsendte forslag, og det er derfor med tilfredshed, at Atassut konstaterer, at så godt som alle landstingsmedlemmers forslag er medtaget i dagsordenen.

 

Jeg vil benytte lejligheden til at byde alle tilstedeværende samt vore embedsmænd velkommen, og vi glæder os til et samarbejde i Landstinget samt i de forskellige udvalg.

 

Og jeg vil benytte lejligheden til at takke Agnethe Davidsen for et godt samarbejde vi har haft og ønsker de godkendte suppleanter og glæder os til at have et godt samarbejde med dem. Tak.

 

 

Johan Lund Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Jeg siger tak. Til redegørelsen for dagsorden som lige er blevet fremlagt der kan Inuit Ataqatigiit gå ind for de henstillinger der er kommet i forbindelse hermed.

 

Men fra Inuit Ataqatigiit side, da vil vi beklage, at et af vores forslag er blevet tilbagevist, og det er vi ikke tilfredse med. Her tænker vi på et forslag som jeg selv har stillet, et forslag om  at etablere et styringsorgan overfor de store hjemmestyre ejet selskaber, og der har Formandskabet indstillet, at man ikke behandler dette forslag.

 

Men fra Inuit Ataqatigiit side skal vi venligst anmode Formandskabet om, at man alligevel medtager dette punkt på dagsordenen. Og som man allerede ved har jeg allerede i efteråret stillet nærværende forslag, hvor der blot kom en administrativ besvarelse fra Landsstyrefor­mandens side, og det dermed ikke blev behandlet her i salen.

 

I løbet af indeværende møde så skal vi under samlingen drøfte forskellige spørgsmål om hjemmestyres store selskaber der efterhånden er blevet til aktieselskaber, og derudover er der et forslag vedrørende selskaberne fra Landsstyres side, og endnu engang skal vi drøfte aktieselskaberne. Derfor mener vi fra Inuit Ataqatigiit side, at de store virksomheder der er blevet omdannet til aktieselskaber og andre forslag der har en relation til disse, der mener vi  at vores forslag kan tages med i disse punkter, og blive drøftet her i salen.

 

 

Mødeleder:


 

Og jeg vil gerne opfordre til, at vi foreløbig stopper mødet her, idet politiet har meddelt, at der har været en bombetrussel her i salen. Dermed er mødet foreløbig afsluttet for denne gang....