Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 01

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 15. april 1997 kl. 13.00.

 

 

Dagsordenens punkt 1.

 

 

Mødets åbning.

(Formandskabet)

 

 

Mødeleder: Ruth Heilmann, 1. næstformand.

 

 

 

Knud Sørensen, Landstingets Formand:

 

Medlemmerne af Landstinget og Landsstyremedlemmerne byder jeg hjertelig velkommen.

 

Tirsdag den 8. april i år har der - som det vel huskes - være Kommunevalg i Grønland. Som følge deraf har adskillige - Landstingsmedlemmer sendt ansøgninger om at blive fritaget for deltagelse i hvert fald - for de fleste vedkommende - i starten af forårssamlin­gen, idet de ønsker at være til stede ved Kommunalbestyrelsernes konstituering.

 

Landstingets Formandskab har besluttet, at indstille til Landstinget, at fravær fra Land­stingssamlingen på grund af konstituering af Kommunalbestyrelser betragtes som lovligt forfald.

 

Ved åbningen af dette møde skal Landstinget derfor tage stilling til ansøgning om midlerti­digt fravær for følgende Landstingsmedlemmer:

 

Hans Enoksen fredag til og med den 5. maj 1997

Anton Frederiksen fredag til og med den 1. maj 1997

Siverth K. Heilmann fredag til og med den 22. maj 1997

Finn Carlsen fra idag til og med den 21. april 1997

Maliinannguaq Marcussen Mølgaard fra idag til og med den 28. april 1997

Peter Ostermann fra idag til og med den 4. maj 1997


Alle har anmodet om fritagelse på grund af Kommunevalget.

 

Der er samtidig anmodet om indkaldelse af følgende suppleanter:

 

Tage Lennart for Hans Enoksen fra den 18. april til og med den 5. maj 1997

Michael Eriksen for Anton Frederiksen i hele perioden

Amalie Makussen for Maliinannguaq Marcussen Mølgaard i hele fraværsperioden              også

John Ibsen for Finn Carlsen fra idag og til og med den 20. april 1997

Sofie Kielsen for Peter Ostermann fra idag og til og med den 4. maj 1997

 

Hvad angår suppleanten for Siverth K. Heilmann indkalder Formandskabet suppleanterne på et senere tidspunkt. Det har ikke været muligt for suppleanten at komme tilstede på tingets første mødedag.

 

Formandskabet har godkendt ansøgningerne. Godkendelsen er sket med forbehold for Landstingets godkendelse af medlemmernes fravær. Endvidere har Formandskabet taget forbehold for godkendelse af de indkaldte suppleanters valgbarhed ud fra Udvalget til Valg Prøvelse.

 

Landstingets Udvalg til Valgs Prøvelse har dagsdato prøvet suppleanternes valgbarhed og har indstillet disse til Landstingets godkendelse uden bemærkninger. Prøvelsen af supplean­ternes valgbarhed er sket i overensstemmelse med ' 8 stk. 5 i Landstingslov om Landsting og Landsstyre samt paragrafferne 17 og 18 i Landstingets Forretningsorden.

 

Formandskabet indstiller herefter til Landstinget, at de godkender ansøgningerne om fravær og godkender valgbarheden for suppleanterne. Det er herefter godkendt. Jeg beder venligst Michael Eriksen, John Ibsen, Sofie Kielsen og Amalie Makussen om at indtage deres pladser i Landstingssalen. Jeg byder hermed også suppleanterne velkommen til Landstings Forårssamling.

 

Da jeg skal fremlægge dagsordenspunktet for idag, vil jeg skal anmode først næstformanden for Landstinget om at styre mødet.

 

Efter denne velkomst har jeg kun få bemærkninger at gøre.

 


Formandskabet modtog igår eftermiddags en henstilling fra Landstingets partigrupper Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit og Landsstyret om, at der levnes Landstinget yderligere tid til behandling af Tingets sager.

 

Formandskabet har herefter overvejet dette og har valgt at imødekomme anmodningen.

 

Næste møde i Landstingssalen bliver således fredag den 2. maj kl. 13.00. Arbejdet i Landstingets udvalg starter dog med det samme på sædvanlig vis.

 

Landstingets Formandskab er efter Forretningsordenens ' 2 stk.3 også Landstingets Dagsordensudvalg. Udvalget har besluttet, at der til dette møde ikke optages andre punkter på dagsordenen.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:.

 

I Siumut-gruppen er vi bekendt med, at Landsstyret ønsker, at tingets regulære møder starter fra 2. maj 1997. Vi mener også at materialerne er blevet omdelt til os så sent at denne udsættelse er en nødvendighed, derfor tilslutter vi os.

 

På den anden side mener vi, at Tingets stående udvalg har sådanne sager til behandling at disse løbende kan behandles inden samlingen er påbegyndt.

 

Derfor må den normale udvalgsbehandling om visse sager igangsættes nu. Med disse bemærkninger tilslutter vi os udsættelsen til den 2. maj 1997.

 

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

 

Vi har fra Atassut regnet med, at vi fra Atassut kunne forudse, at den af det samlede Landsting vedtagne Forretningsorden, for medlemmerne ville kunne have flere forvirrende punkter efter den store og besværlige ændring.

 

For at Landstingets vigtige arbejde for samfundet ikke skal starte forvirrende, har vi fra Atassut fremsendt en skrivelse til Landstingets Præsidium om at udskyde Landstingets Forårssamling.


Atassut forstår fuldt ud, at Atassuts Landsstyremedlemmer har klaget over den senere modtagelse af materialet til mødet.

 

Vi vil fra Atassut opfordre til, at de udvalg som allerede har modtaget deres materiale starter deres arbejde. Datoen for Landstingets samling vil kunne fastsætte alt efter hvor meget tid der er nødvendigt for  forberedelse af materialerne, og dette vil kunne vurderes bedst ved et tæt samarbejde mellem Landstingets Bureau samt administrationen. Men det, der er foreslået, kan vi dog tilslutte os fra Atassut.

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

I forbindelse med revideringen af Landstingets Forretningsorden ved en Kommission, som også blev vedtaget i forbindelse efterårssamlingen 1996, har dette sigte, at Landstingets Formandskab og Landsstyret skal arbejde som en opposition hver for sig.

 

Forretningsordenen i Landstinget blev vedtaget i 1996 om efteråret og det vigtigste formål er at landstingsmedlemmerne i forbindelse med Landstingets møder skal være mere forberedt til de forslag der kommer fra Landstingets medlemmer og Landsstyreområderne, og således har haft tid til at overveje disse forslag før debatten.

 

Men med beklagelse har Inuit Ataqatigiit bemærket - har Inuit Ataqatigiit Landstings gruppe bemærket - at dagsordensudvalget først holdt møde den 14. april, i går, at Lands­styreområdernes forslag kun foreligger i overskriftform, at dagsordenspunkterne ikke er fordelt på de enkelte dage og som det fjerde, at enkelte Landstingsmedlemmers fremsatte forslag og behandlingen af disse eller om disse skal besvares administrativt er blevet besluttet alene i Landstingets Formandskab,  måske af Landstingets Formand alene uden Formandskabets deltagelse.

 

Derfor vil Inuit Ataqatigiit venligst opfordre til følgende:

 

For det første:   

At Dagsordensudvalget holder møde snarest muligt og udvalget foreslår hvornår landstings­mødet starter,  hvor længe det skal vare og at Landstingets Formandskab og Landsstyret bliver enige om, hvordan Forretningsordenen skal fortolkes.

 


For det andet:

At Landstingets Formand fremkommer med en redegørelse for, hvorfor Formandskabet ikke har arbejdet. Spørgsmålets behandling i pressen blev ikke kommenteret af Landstingets Formand.

 

For det tredie:

Hvornår Landstinget skal holde møde og hvor længe, det skal holde møde,  er det ikke Landsstyret, der skal beslutte, selvom Landstingets Formand fik det til at se ud som sådan i sine bemærkninger.

 

Vi har et Formandskab, ligesom Landsstyret. Vi beklager meget, at denne episode ikke har hjulpet på Landstingets troværdighed.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

I Akulliit Partiiat er vi forundret over episoden her, og vi er også meget kede af det.

 

Og vi må også sige nævne, at efterhånden som vi overtager mere og mere ansvar også politisk, så anser vi episoden som ikke værende pyntende på hele vores anseelse, og vi har også undret os over, at man meddeler dette på den allersidste dag forud for mødet. Men vi kan ikke komme uden om, at vi bliver nødt til at udskyde mødets start, hvorfor Akuliit Partiiat hermed meddeler at vi støtter, at vi udskyder mødet til maj måned.

 

 

Michael Eriksen, Kattusseqatigiit/Kandidatforbundet.

 

Ærede Landsstyremedlemmer og ærede Landstingsmedlemmer. Vi har fra Kandidatforbun­det følgende bemærkninger. Ved Landstingets efterårssamling 1996 vedtog Landstinget at Forårssamlingen skulle tage sin begyndelse den 15. april 1997.

 

På dette grundlag har Landstingsmedlemmerne foretaget forskellige forberedelser. Dels har de fremsendt deres forslag til dagsorden på grundlag af den nyrevideret Forretningsorden for Landstinget og har endvidere truffet deres foranstaltninger vedrørende deres hjem, familie og  deres forskellige opgaver i deres valgkreds.

 


Derfor ser vi fra Kandidatforbundet det som helt uacceptabelt at man nu vil udsætte mødets start.

 

Formandskabet og Landsstyret har alle haft lejlighed og tid til at forberede sagerne til Landstingssamlingen.

 

Derfor burde Formandskabet og Landsstyret, såfremt de skulle udføre et godt og troværdigt arbejde for borgerne ved samarbejde have forberedt sagerne, således at de er klar til mødets begyndelse,  i stedet for i stedet for via pressen, at søge at give udtryk for, hvem den skyldige kan være til forsinkelsen. Derfor er det helt uacceptabelt, at Formandskabet og Landsstyret på grund af deres alt for langsommelige arbejdsgange, vil udsætte mødets begyndelse, og dette kan ikke undgå at få virkninger for samfundsvigtige arbejdsopgaver, og blive nu urimeligt dyrt for samfundet.

 

Landsstyrepartierne burde ikke have blandet sig i Kommunevalget, hvorfor vi ikke kan acceptere at man udskyder starten af af samlingen her, hvorfor vi og Landsstyrepartierne har jo også agiteret for deres partier gennem landsdækkende radio- og tv-net.

 

 

Mødeleder:

 

Og Landstingets Formand, Knud Sørensen, vil fremkomme med en besvarelse.

 

 

Knud Sørensen, Landstingets Formand:

 

Jeg skal gå ud fra de bemærkninger som partierne er kommet med og Landsstyrets ønske om,  at man udsætter mødet, det har man diskuteret. Og det er gjort grundigt.

 

Og jeg har erfaret, at et overvældende flertal går ind for, at man udsætter mødet,  eller at man udskyder åbningen af mødet til den 2. maj, og dermed også går ind for, at de udvalg som allerede har arbejdsopgave at udføre, og medlemmerne er jo allerede til stede, således at de snarest muligt kan påbegynde deres arbejde, og det vil jeg gerne takke for på vegne at Landstingets Formandskab.

 


Da vi ændrede det omtalte her i efteråret, så må man huske, at jeg i sin tid sagde, at der kan være nogle problemer i starten, men jeg regner med at vi til efterårssamlingen vil det hele ske til den planlagte tid, og det regner jeg stadigvæk med.

 

Og sådan skal det også være, men hvad angår episoden her, så beklager vi det meget fra Formandskabets side, og alle de bemærkninger, der er faldet, dem tager vi til efterretning og uden yderligere kommentarer vil jeg sige tak for at partierne er gået ind for at man udsætte starten af mødet.

 

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

 

Jeg skal også på Landsstyrets vegne beklage at Landstingssamlingen ikke kan starte efter planen. Det berører landets anseelse både fra samfundet og så fra udlandet. Vi har mange positive ting, men ikke desto mindre har vi begået en fejl her i Landstinget, det er beklage­ligt og skuffende.

 

Nogle af ordførerne, det vil sige Michael Eriksen, angreb Landsstyret lige med det samme, men hertil vil jeg bemærke, at Landsstyret ikke har deltaget i forbindelse med forberedelsen af denne Landstingssamling - det hele er foregået i Landstingets Formandskab.

 

Og det har så bevirket, at vi har måtte diskutere tingene grundigt og til Inuit Ataqatigiits formand hr. Josef Motzfeldts bemærkninger, vil jeg sige,  at jeg som Landsstyreformand selvfølgelig er begrænset i, hvad jeg kan kommentere, men jeg er også medlem af Landstin­get, og er formand for det største Landstingsparti, det bevirker at jeg også har visse muligheder for at kommentere disse ting på denne baggrund.

 

Og jeg er jo Landstingsmedlem og samtidig formand for Landstingets største partigruppe som har 13 medlemmer. Vi må drøfte grundigt de ting, som har bevirket udsættelsen af samlingen og vi må benytte den lejlighed, denne mulighed for at diskutere tingene. Det er også meget beklageligt fra Landsstyrets side, at man har måtte udskyde Landstingets samling.

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 


Jeg siger tak, men jeg skal lige understrege, at vi fra Inuit Ataqatigiit har vi sendt et brev til Landstingsformanden i går, og der har vi ikke direkte opfordret til en udsættelse af samlingen her, men vi har ønsket, at Dagsordensudvalget holder møde, således at de tager stilling til, hvor længe mødet skal udsættes.

 

Men realiteten er, at vi bliver nødt til at udsætte mødet, men skal det så forstås sådan, at Landstingets Formand har indkaldt Landstingsmedlemmerne fra kysten uden at have et eneste Dagsordenspunkt klar ?

 

En udsættelse på knap 3 uger vil jo betyde, at vi i morgen ikke havde haft en dagsorden. Jeg mener, at der er næsten gået 6 måneder siden vi tog en Landstingsbeslutning om Forretningsorden her, og ud fra den baggrund har Formandskabet haft mulighed for at forberede indeværende samling på en grundig måde.

 

Vi er kede af en sådan udsættelse, og i stedet for det, så vil jeg blot minde om, at vi fra Inuit Ataqatigiit foreslår, at Dagsordensudvalget afholder et møde og dette udvalg så bestemmer en dato for, hvornår samlingen skal starte, hvor længe den skal udsættes og hvor længe,  den skal være.

 

Men såfremt man går ind for en udsættelse, så vil vi venligst bede om, at Forordningsfor­slag og Lovforslag fra Landsstyreområderne, at de bliver omdelt til Landstingsmedlemmer­ne snarest muligt, fordi vi har behov for at forberede os på en grundigt måde, og det er jo en af formålene ved ændringen af Forretningsorden.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Fra Akulliit Partiiat, der føler vi,  at vi er nødsaget til at være enige i at udsætte mødets begyndelse. Men jeg glemte at medtage, at med en sådan udsættelse håber vi ikke, at det betyder, at den forudfastsatte mødestart og slutning ikke bliver yderligere ændret, fordi det igen vil indebærer en ændring på en masse andre planer for sommeren, og derfor vil vi gerne have udtrykkeligt anført, om en udsættelse af mødets start vil betyde at afslutningen af næstkommende kommende samling vil betyde en yderligere udsættelse af afslutningen, fordi der er jo mange andre planer selv efter mødet.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut.


Den sidste bemærkning fra Akulliit Partiiat forestiller vi os, at opgaverne planlægges således at den planlagte afslutning af samlingen holder, vi regner ikke med, at vi holder møde hele sommeren, og det vil jo ødelægger vores planer for resten af sommerperioden.

 

Det er Landstinget der beslutter, hvornår mødes skal afholdes, og hvorlænge de skal vare.

 

Det er Landstinget der har besluttet, at vi skal starte idag starte samlingen i dag. Som Otto Steenholdt fra Atassut sagde, så har vi fået en ny Forretningsorden, og der vil nok være mere dialog mellem de forskellige udvalg og mellem administrationen, men vi skal heller ikke regne med, at det blive en vane at udskyde planerne for samlingen når alle medlem­merne er kommet.

 

Denne episode betragter vi fra Siumuts side som et helt enkeltstående tilfælde, og håber ikke at vi kommer ud for det igen senere.

 

 

Knud Sørensen, Landstingets Formand:

 

Jeg skal understrege, at da samlingen,  da efterårssamlingen blev afsluttet, da har vi vist, hvornår vi skulle holde den næste samling.

 

På grund af Kommunalbestyrelsesvalget blev det besluttet, at vi starter samlingen idag, og allerede dengang viste vi og besluttede, at afleveringsfristerne ikke længere galt.

 

Derfor har vi alle kunne regne ud, på hvilket tidspunkt, vi skal aflevere vores forslag, for at de kunne blive behandlet på indeværende samling.

 

Det indleverede forslag skal kunne behandles 3 uger efter, og forslag fra Landsstyreområ­derne vil kunne blive behandlet 2 uger efter modtagelsen. (korrektion, Landsstyreforslag 3 uger, medlemsforslag 2 uger, Forretningsordenens ' 30).

 

Jeg havde selvfølgelig regnet med, at vi alle huskede dette, men det er beklageligt, at vi ikke har påmindet om de ændrede tidsfrister.

 


Selvfølgelige skal er alle medlemmerne af Formandskabet her, og vi kunne holde møde på hvilken som helst tidspunkt og kikke på opgaverne. Den sidste mødedag bliver den 4. juni som besluttet. Vi har ønsket at mødet ikke blev længere på grund af Sommerferien.

 

Men for ikke at ramme ind i planerne for Bygdekonferencen har vi ønsket at afslutte på dette tidspunkt, selv om det ikke er det vigtigste, men vi har selvfølgelig lagt vægt på det i forbindelse med vores beslutning herom.

 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal have diskuteret tingene igennem for at komme til forståelse med hinanden, og jeg vil love det bliver gjort.

 

 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand:

 

Når vi møder hvilken som helst problem så kan vi ikke løse det før vi kommer til bunds i problemet. Vi har problemer idag, Parlamentarismen i Grønland har problemer, og der blev fremført forskellige begrundelser herfor. Jeg mener, at man skal sige det helt klart, uanset om det er rart eller ikke rart.

 

At problemet ligger i Landstingets Formandskab. Ikke fordi at Landstingsmedlemmerne har husket de nye tidsfrister, men Landstingsmedlemmerne har ikke vist hvilke dagsorden man skulle holde til igår. Derfor har denne samling ikke kunne påbegyndes idag. Jeg mener, at vi må bruge den kommende tid, på at se på, hvordan vi kan løse problemet i stedet for at skjule hvilke grunde der er.

 

Jeg skal må understrege at det må oplyses overfor samfundet, hvorfor Landstingets samling ikke er påbegyndt idag.

 

 

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

I forbindelse med udskydelsen af Landstingssamlingen til den 2. maj føler vi ikke at afslutningen af samlingen bliver udskudt tilsvarende. Derfor må vi regne med, at formålet med ændringen af Forretningsordenen bør diskuteres, og formålet er jo, at man har mulighed for at behandle de fremsatte forslag.

 


Og så må vi regne med at Landstinget kun kan nå lidt af de fremsatte forslag til den tid som samlingen skulle afsluttes.

 

 

Otto Steenholdt, ordfører for Atassut:

 

Siumuts ordførers sidste bemærkning er jeg fuldstændigt enig i. Jeg tror at samtlige tilstedeværende tænker på, at dette ikke må aldrig ske igen, men som før sagt, vi er kommet ind i en ny Forretningsorden, hvorfor der har været nogen famlen i mørket.

Men Landsstyreformanden var inde på, at vi ikke skal skjule årsagen til dette, og det er jeg fuldstændig enig i.

 

Og taget disse i betragtning er det så ikke på sin plads at nedsætte et udvalg, der skal afdække hvorfor netop denne problemstilling er opstået, således at vi imødegår sådanne episoder, således at også at alle de problemer der er opstået her imødegås, og jeg vil gerne foreslå over for Landstingets partier, at man nedsætter et udvalg, der skal afdække det, der er sket.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører Akulliit Partiiat:

 

I mit første forrige indlæg var jeg inde på, at denne episode her ikke pynter på vores anseelse. Vi overtager jo flere og flere resortområder og det sker med bevågenhed udefra, hvorfor jeg blot her skal sige, at - og jeg mener at kunne se at vi alle sammen vil bestræbe os på at - det ikke skal ske igen, og jeg mener ikke, og jeg har ikke været inde på at der skal komme en redegørelse over episoden her, idet jeg underhånden regnede med, at dette vil ske.

 

Og jeg er overbevist om, at man vil komme med en fyldig redegørelse om hele episoden her, hvorfor jeg støtter forslaget om, at der bliver nedsat et udvalg til afdækning af hele episoden.

 

 

Jonathan Motzfeldt, ordfører for Siumut:

 


Og kort sagt. Hvad angår en nedsættelse af et udvalg til undersøgelse af episoden her, det er støtteværdigt, men det skal ikke gøres til en vane, at man nedsætter et udvalg ligeså snart der sker en eller anden form for episode, men Ottos bemærkninger om at vi skal afdække hele hændelse forløbet det vil jeg gerne støtte.

 

Og fra Siumuts side, så er vi imødekommende overfor denne dialog, og episoden skal også diskuteres i Landstingets Præsidium, og selvom vi ikke skal vente til den 2. maj, så vil vi opfordre til, og vi regner også med, at debatten her fortsætter i Formandskabet og i andre partier.