Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 50-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

22. mødedag, fredag den 9. november 2001

Punkt 50

Beslutningsforslag om klare regler vedrørende kontrol af indhandlede fangster af fisk og skaldyr til landanlæg.

(Johan Lund Olsen)

(2. beh.)

 

Forslagsstilleren Johan Lund Olsen har anmodet om at få ordet.

Johan Lund Olsen, Inuit ataqatigiit:

Det bliver ganske kort, jeg vil blot nævne at mit forslag om at der kommer nogle klare regler vedrørende kontrol af indhandlede fangst af fisk og skaldyr. Under 1. behandlingen der skal man huske at, Atassut, Kandidatforbundet og Inuit Ataqatigiit støttede op omkring forslaget men, udvalget har nu behandlet forslaget, også man nu kan se, så har Atassut og Kandidatforbundet trukket deres støtte tilbage, og det er selvfølge beklageligt. Men da vi nu snart skal ind til afstemningen, der er, håber jeg så efter et par dages betænkningstid, også vil vende tilbage til deres støtte under 1. behandlingen, selv om man i betænkningen har været uenige. Det er mit inderlige ønske, fordi kontrollen anser jeg for at være højst nødvendigt, og i udvalgets høring har erfaret at foreningen af fiskekontrollørerne, de er også enige i forslaget. Det vil sige fiskerikontrollørerne er enige i forslaget, hvorfor det er mit inderlige ønske at, dem der støttede forslaget under 1. behandlingen, også vil støtte forslaget, herved 2. behandlingen. Og inden vi går til afstemningen, så har Mogens Kleist bedt om at få ordet. Tak.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Jeg står fast ved min støtte ved 1. behandlingen, og ud fra det brev vi har fået fra KNAPK, som jeg har modtaget i dag, hvor der står at KNAPK og landstingsmedlemmerne ved udmærket godt hvor det er vigtigt at man har en bæredygtig udnyttelse, hvorfor fiskerne ikke længere kan accepterer at man overfisker eller fanger over kvoten. Bearbejder man 30.000 tons, så har fiskerne også indhandlet 34 tons, har man behandlet 30.000 tons, så har fiskerne handlet for ca. 3.000, men KNAPK siger også at det rigtige er at når der har været behandlet 34.000 tons i produktionsstederne, så har Grønland handlet 23 %, det vil sige 7.000 tons.

(Tolken) Det vil sige, det er et brev han just har modtaget fra KNAPK, han læser op ad, og tolken kan følge med i en oplæsning med så mange tal, undskyld. Men brevet siger at KNAPK har en formodning om at der bliver fanget mere end kvoten. Og hvor, der bliver nævnt en masse tal om hvad der bliver fanget og hvor meget der så er skal m.m.

Og KANUAANAS medlemmer som varetager kontrollen har allerede været på kursus, således at de også kan udføre kontrol på land. Og det er deres arbejdskraft man kunne udnytte i større udstrækning. Og det er så derfor KNAPK’s overbevisning, eller der mener KNAPK at KANUAANA bør kunne arbejde for at udføre kontrollen, således at man udnytter de levende ressourcer på en mere bæredygtig måde. Og Mogens Kleist står fast ved sin beslutning om at støtte Johan Lund Olsens forslag.

Hans Enoksen, Landstyremedlem for fiskeri, fangst og bygder (S):

På vegne af Landsstyret, så vil jeg gerne takke for betænkningen fra Fiskeri, fangst og landbrugsudvalget, og det med tilfredshed at Landsstyret konstater at et flertal i udvalget deler Landsstyrets indstilling til forslaget, som blev tilkendegivet under 1. behandlingen af forslaget.

Landstyret har med tilfredshed bemærket at Royal Greenland A/S og KNAPK har indledt positive forhandlinger, om løsning af de problemer som gennem lang tid har belastet situationen i det kystnære fiskeri. Det er Landsstyrets forventning at parterne gennem forhandlinger også kan finde tilfredsstillende løsninger på de problemer som er baggrunden for det foreliggende forslag fra Landstingsmedlem Johan Lund Olsen.

Dette bestyrker opfattelsen om at disse problemer principielt og mest hensigtsmæssigt skal løses mellem fiskeriets aktører, idet der er tale om almindelige privatretlige anliggender. Jeg skal således derfor på Landsstyrets vegne anbefale at Landsstinget følger indstillingen fra flertallet i Fiskeri, fangst og landbrugsudvalget om forkastelse af forslaget. Tak.

Anthon Frederiksen, Landstingsmedlem Kandidatforbundet.

Men, jeg vil lyve overfor min samvittighed hvis jeg stemmer imod Johan Lund Olsens forslag. Jeg ved at flere fiskere har problemer med indhandlingen ved at det taber en hel herpå , hvorfor jeg er enig i forslaget og vil stemme derpå.

Hans Enoksen, Landstyremedlemmet for fiskeri, fangst og landbrug Siumut.

Fra Landsstyrets side har vi fuld respekt for forhandlingsfriheden og at dette bør forsvares således at de selv kan indgå aftaler og at hvilke ligger begrænsninger herfor fra Landsstingets talerstol. Vi respekterer organisationerne, og skal på den baggrund overfor Landsstinget indstille at man forkaster forslaget.

Mogens Kleist, Landstingsmedlem Kandidatforbundet.

Det er rigtigt, det som Landsstyremedlemmet siger, men det også er rigtigt at fiskerne taber ved at der er manglende kontrol, alt det medens vi taler om at fiskeriet er vort lands hovederhverv. Det er derfor fiskerne ønsker øget kontrol med dette.

Jeg synes at Landsstyremedlemmet også må huske på at fiskeriet er vort lands hovederhverv, hvorfor vi også må forsvare fiskeriet.

Johan Lund Olsen, Landstingsmedlem Inuit Ataqatigiit.

Ganske kort, så er det fra Inuit Ataqatigiit selvfølgelig respekt for de indhandlingsinstrukser der blev aftalt mellem parterne, men når disse instrukser ikke bliver fulgt af den ene part, hvad så? Hvem er det så der skal tage sig sagen? Jeg mener at det er os, vores pligt som Landstingsmedlemmer at hvis man mener at den ene part ikke følger indhandlingsinstrukserne, og det må vi påpege.

Det skal præciseres at selvom der har været indhandlingsinstrukser, så har der været problemer med at få koncernen specielt Royal Greenland til at leve op til indhandlingsinstrukserne. Og det er det vi har prøvet at opnå i nærværende forslag, men jeg siger tak for den støtte der har været.

Hans Enoksen, Landstyremedlemmet for fiskeri, fangst og landbrug, Siumut.

Jeg mener at vi ikke herfra skal prøve på at lægge et ansvar. Vores fiskerilicenskontrol, hvis det laver en fejl, så vil de også vende tilbage hertil, for at sige det er Landsstingets skyld at vi har lavet en fejl. Jeg mener heller ikke at dette er forsvarligt.

Hvis vi skal have respekt fra organisationerne så må vi også herfra give ansvaret videre til organisationerne. Jeg vil også som et eksempel tage at om et par år så, eller om et par dage, så vil Mogens Kleist sige at SIKs lønninger er for lave, således at de får en højere løn, det er fuldstændig samme problematik, som jeg mener at det er på sin plads at påpege. For eksempel, et andet eksempel, hvis der opstår problemer omkring skindhandlingen skal vi også der indsætte kontrollører, fordi den ene klager over at den ene part behandler den ene part skidt. Jeg mener at vi bør arbejde udfra de faktiske forhold, og respekter organisationerne, og give ansvaret videre organisationerne og at hjælpe til hvis der er behov derfor. Tak.

Anthon Frederiksen, Landstingsmedlem Kandidatforbundet.

Det faktiske forhold vi kender er at, også angår Ilulissat området, hellefiskefiskerne, så har der det sidste par år været sådan at de har tabt en hel del af deres fangster, og det er uacceptabelt, selvom forslagsstilleren på den anden side siger at der indhandlingsinstrukser.

Hvis der er problemer så må rette op på forholdene. Jeg ser også nogen gange at man indhandler uden at fiskene bliver vejet straks, men først bliver indvejet efter at først bliver transporteret til en anden by.

Formanden gøre opmærksom på at sagen allerede har været behandlet i udvalg, hvorfor formanden mener at man går over til afstemningen. Jeg skal derfor til afstemningen i flertal af udvalget bestående af Siumut, Atassut og Kandidatforbundet. Så har indstillet flertallet at forslaget til landstingsbeslutning forkastes. Jeg vil anmode de medlemmer der går ind for udvalgsflertallets indstilling om forkastelse om rejse sig.

12, jeg vil anmode dem der er imod om udvalgsindstillingen om forkastelse, om at rejse sig. 10. Således er, jeg vil endelig anmode om der har undladt at stemme om at rejse sig. 4. Således er forslaget forkastet. Udvalgets indstilling er således godkendt.