Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 67-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

16. Mødedag, onsdag den 27. oktober

Punkt 67.

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000 om, at der indføres lempelige låneordninger for ejere med selvbyggehuse, der opvarmes med skibsovne, til udskiftning af skibsovne med egentlige opvarmningsfaciliteter.

Lars Karl Jensen, forslagsstiller, Siumut.

Først skal jeg lige læse overskriften selvom i ved det. Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag på Landstingets forårssamling 2000 om, at der indføres lempelige låneordninger for ejere med selvbyggehuse, der opvarmes med skibsovne, til udskiftning af skibsovne med egentlige opvarmningsfaciliteter.

På Landstingets forårssamling 1999, fremsatte jeg følgende forslag. Forslag til økonomisk lempeliggørelse for ejere af selvbyggehuse til udskiftning af skibsovne med egentlige opvarmningsfaciliteter.

Dette forslag blev af Landstingets Formandskab henvist til skriftlig besvarelse. Da jeg ikke er tilfreds med Landsstyrets skriftlige besvarelse, fremsætter jeg hermed nærværende beslutningsforslag.

Som bekendt opførte man selvbyggehuse fra starten af 1970'ene for at afhjælpe boligmanglen, og disse huse står den dag i dag til gavn for beboerne, i bygderne og byerne.

Disse huse har siden opførelsestidspunktet været udstyret med skibsovne, som stadig bruges den dag i dag. Da der er tale om et ønske fra ejerne, stiller jeg et forslag om, at disse bliver skiftet ud med egentlige opvarmningsfaciliteter, nemlig oliefyr med radiator, som er mere tidssvarende og mere sundhedsvenlige, og således at disse udskiftninger sker igennem lempelige låneordninger for husejerne.

Med lempelige låneordninger tænker jeg på de lempelser, der findes inden for tilsvarende ordninger, og det drejer sig om følgende: Afdrags- og rentefrielån og rentebærende lån samt ved lånoptagelse eget indskud.

Selvom det kan være fristende at komme ind på grundlæggende låne- og tilbagebetalingsprocenter, undlader jeg at gøre det, da vi agter at deltage i debatterne i de respektive udvalg, når der skal argumenteres omkring disse forhold, såfremt mit forslag opnår støtte.

Med disse bemærkninger skal jeg overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling.

Og nu er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Steffen Ulrich-Lynge, som kommer med en besvarelse.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Landsstyret har undersøgt konsekvenserne af forslaget fra landstingsmedlemmet om indførelse af lempelige låneordninger for ejere af selvbyggerhuse til udskiftning af skibsovne med egentlige opvarmningsfaciliteter.

Siden 1996 er selvbyggehuse leveret med centralvarmeanlæg. I perioden 1973 til 1996 er der opført ca. 1500 selvbyggehuse. Det er ikke klarlagt i hvor mange af disse huse, der hensigtsmæssigt kan installeres centralt varmeanlæg. Et gamle selvbyggehus kan vær i så dårlig vedligeholdelsesstand, at det ikke er værd at investere midler i.

Udgiften til installering af centralvarmeanlæg vil typisk ligge på mellem 100-150.000 kr. Den samlede udgift til installering af centralvarme i ca. 1500 selvbyggehuse vil således blive i størrelsesorden 150 mio. kr. Til forbedring af varmeinstallationer i de gamle selvbyggehuse, ydes der efter den gældende lånepraksis lån til nye stålskorstene og nye skibsovne eller oliekarminer.

Den årlige finanslovs bevilling til udlån på boligstøtteområdet, ligger på ca. 50 mio. kr. Der ydes typisk lån til istandsættelse og forbedringer af boligstøtte i ejerskifte situationer eller i løbende ejerforhold. Kun knap 1 mio. kr. blev anvendt til lån til udvidelse eller forbedringer af eksisterende selvbyggehuse, herunder eksempelvis til forbedringer af de eksisterende varmeanlæg.

Bevillingsbehovet på omkring 150 mio. kr. i forbindelse med installering af centralvarmeanlæg i selvbyggehuse kan således med en uændret lånepraksis på ingen måde opfyldes inden for de eksisterende bevillingsrammer, set over en overskuelig årrække. I dag eksisterer der et stort udækket behov, for lån til reparation og forbedringer i de eksisterende boligstøttehuse.

Efter introduktion af den nye omlægningslåneordning kan der fremover forventes et endnu stærkere pres på udlånsbevillingerne på boligstøtteområdet.

Skibsovne i selvbyggehuse er ikke specielt brandfarlige i brug, sammenlignelig med ... centralvarme. De er driftssikre, hvor der ved centralvarmeanlæg, er større risiko for, ufrivillige driftsstop af kortere eller længere varighed, mens man venter på en reparatør eller en bestemt reservedel.

Det har hidtil været Landsstyrets holdning, at de begrænsede midler, der er til rådighed, primært skal anvendes til forbedring af den generelle vedligeholdelsesstandard i boligstøttehuse, herunder også til udvidelse og forbedringer i selvbyggehuse.

Landsstyret efterlyser med disse bemærkninger Landstingets holdning til, hvordan de begrænsede udlånsmidler for boligstøtte- og selvbyggerområdet ønsket prioriteret.

Vi går nu over til partiernes ordførere, først er det Vittus Mikaelsen, Siumut.

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Tak. Landstingsmedlem Lars Karl Jensen har stillet forslag om økonomisk lempeliggørelse af ejere af selvbyggehuse, som er opført siden 1973 til udskiftning af skibsovne med egentlige opvarmningsfaciliteter.

Fra Siumut støtter vi grundlæggende forslaget, men vi er samtidig vidende om det begrænsede økonomiske råderum her i. Derfor vil vi fra Siumut indstille, at forslaget sendes til udvalgsbehandling i Landstingets Boligudvalg, og at Landsstyret fremsætter forslag herom til Landstingets forårssamling år 2000.

Med disse korte bemærkninger skal vi fra Siumut indstille, at Tinget vender tilbage til forslaget, når der forelægger beslutningsgrundlag.

Og den næste er Daniel Skifte, Atassuts ordfører.

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Tak. Landstingsmedlem Lars Karl Jensen Siumut, anmoder Landstinget om, at tage beslutning om indstilling til Landsstyret, om at lave et lovforslag om, med udgangspunkt i nærværende debat.

Landsstyremedlemmet for Bolig, Kommunikation og Forsyning kommer i sit svartale, ind på flere spørgsmål, som kan benævnes som tunge.

Eksempelvis er der indtil 1996 bygge i alt ca. 1500 selvbyggehuse, som vist samtlige skulle behandles ens, og får udskiftet deres skibsovne om til egentlig opvarmningsfaciliteter, så skal der bruges mellem 100 og 150 mio. kr. Dertil kommer også at mange af husene er i meget dårlig forfatning. Er bruges årligt kun ca. 50 mio. kr. til renovering af disse huse..

Atassut vil ikke kommentere forslaget yderligere, ej heller give Landsstyret nyt arbejde, hvorfor vi ønsker, at forslaget sendes videre til Boligudvalgets nærmere vurdering. Vi regner selvfølgelig med, at sagen først vil blive behandlet i Boligudvalget i løbet af året.

Og nu er det Inuit Ataqatigiits ordfører, Ole Lynge.

Ole Lynge, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Naturligt nok herskede der tvivl i forbindelse med Landsstyrets svar til landstingsmedlem Lars Karl Jensens forslag.

Inuit Ataqatigiit henstiller til, at Landsstyret sætter en undersøgelse i gang til brug for næste år, hvor der er om muligt skal indhentes mere klare oplysninger om, hvordan tilstanden i selvbyggehusene er i dag, der er opført fra 1973 til 1996, om de er forsvarligt vedligeholdte og passet.

Inuit Ataqatigiit vurderer, at det er nødvendigt med tilpasning af krav om finansieringsmuligheder om opførelse af selvbyggehuse i dag, og i fremtiden. Nogle selvbyggehuse er nemlig opført i bygder og yderdistrikter, hvor infrastrukturen ikke er udbygget, d.v.s. ingen el og vandledning og ingen veje, med det mål at afhjælpe den store bolignød.

Forholdene for i dag har på mange måde ændret sig. For sådanne selvbyggehuse skal m.h.t. kvalitet være tilpasset nutiden, sådanne huse er der stadig behov for, og bliver brugt meget. Derfor mener Inuit Ataqatigiit, at det er naturligt, at der i forbindelse med renoveringsbehovet i Grønland i dag medtager krav til selvbyggehuse, med i vurderingerne og ligeledes skal man tage finansieringsmulighederne med i betragtning og vurdering.

Og nu er det Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Landstingsmedlem Lars Karl Jensens forslag har vi flere gange på tidligere tidspunkter, drøftet her i salen, og derfor er det helt nødvendigt, at indstille, til Landsstyret, at tage omtalte arbejdsopgaver, der er nødvendige i betydelig omfang op, og at det endda må pålægges Landsstyret, at tage denne opgave op, snarest muligt.

Vi ved i forvejen at selvbyggehuse især i bygderne i mange tilfælde trænger til istandsættelse i betydelig omfang, derfor vil vi fra Kandidatforbundet indstille til Landsstyret, at det på baggrund af forslagsstillerens forslag, uanset at det kun drejer sig om skibsovne, til at tage initiativer til fuldstændig istandsættelse muligheder for selvbyggehusene.

Fra Kandidatforbundet vil vi derfor til det i Landsstyrets anførte svarnotat, noget tøvende besvarelse til problemet, at der måske i alt er behov for 150 mio. kr. til renovering af selvbyggehuse, herunder til udskiftning af deres skorstene, og endelig Landsstyrets nået valende holdning til, om husene virkelig kunne gennemgå en renovering, der kan betale sig, besvarer vi dette kraftigt med, at enhver kan se, at der til istandsættelse til alle de anslåede 1500 selvbyggerhuse ikke er midler til renovering på engang

Men det er nødvendigt, at vide antallet af alle de huse, der trænger til renovering. Vi vil også fra Kandidatforbundet kræve, at arbejdet bliver igangsat på grundlag af renoveringsbehovet for de enkelte huse, for når man indimellem kommer ud i bygderne, og taler med en del af selvbyggehusebeboerne, fremgå det, at en del af selvbyggehusebeboerne har et stort behov for renovering af deres huse.

Derfor vil vi fra Kandidatforbundet anbefale, at indsamlinger af oplysninger om selvbyggehusenes tilstand bliver påbegyndt, således at opgaverne derefter for alvor kan påbegyndes, idet vanskelighederne ikke alene drejer sig om skibsovne.

Afslutningsvis skal vi sige, at vi ikke har råd til ikke at renovere så mange huse. Sådan at forstå, at nogle af selvbyggerne selv har mulighed for, at foretage renoveringen, og det er selvfølgelig på sin plads, desværre er der endnu flere, som ikke har økonomiske mider til at foretage renoveringen.

Derfor opfordrer vi fra Kandidatforbundet at man finder økonomiske midler til disse familier.

Med disse korte bemærkninger, støtter vi landstingsmedlem Lars Karl Jensens forslag, og henstiller, at arbejdet påbegyndes.

Og så er det forslagsstilleren Lars Karl Jensen,, der har bedt om ordet.

Lars Karl Jensen, forslagsstiller, Siumut.

Først til landsstyremedlemmets besvarelse, da jeg modtog mit svar, så tænkte jeg meget på det, for i forhold til min oprindelig tanke, at husene, jo ikke er så store, at det vil kunne koste mellem 100.-150.000 kr.

Jeg er overbevist om, at man med hensyn til de tekniske ting, så har der også været nogle misforståelse, men hvad angår de skibsovne man harm i selvbyggehusene, og der men er jeg, at de er sundheds- og brandfarlige, og uden at man nødvendigvis skal udskifte dem allesammen på engang, der siger både partierne og Kandidatforbundet, der støtter de mit forslag, og jeg glæder mig til, at Landstingets indstillinger bliver behandlet i Boligudvalget, og at Landsstyret så også fremsætter et forsalg vedrørende dette til forårssamling.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og infrastruktur, Steffen Ulrich-Lynge, der igen får ordet.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg vil genre sige, at de undersøgelser, der er blevet foretaget i byer og bygder, de pågår for tiden nu, hvorefter vi så også får en nærmere rapport om det, hvor efter vi så til den tis kan vurdere, hvor mange midler der er nødvendige.

Det er korrekt, at landstindsmedlem Lars Karl Jensen siger, idet der er to ting man taler om i mit svar og hans forsvar, og det man snakker om, er det man på dansk kalder et centraltvarmeanlæg, hvor man etablerer en tank, enten i kælderen eller uden for huset, men det som Lars Karl var inde på, det er så oliefyr.

Men det er nødvendigt, arbejdet fortsætter i tæt samarbejde med Boligudvalget, det er selvfølgelig en opgave, som vi skal påtage os, som både Siumut, Atassut, IA og Kandidatforbundet også indstiller.

Og så er det Atassuts ordfører, Daniel Skifte, der har bedt om at få ordet igen.

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Fra Atassut bemærker jeg, at partierne i princippet er enig om, at arbejdet bør fortsætte, hvorfor forslagsstilleren til afslutning nævner, at der nok er flere ting, der skal behandles i Boligudvalget, og der også vil komme med nogle begrundelser for sit forslag.

Atassut mener, at det er et godt forslag i sig selv, hvorfor vi er enig i Landsstyrets forslag. Men til det må jeg også sige, at hvor Kandidatforbundet også var inde på, at man yderligere bør undersøge forholdene. I 1996 blev der foretaget en undersøgelse, hvor resultaterne også blev omdelt til landstingsmedlemmerne om status på boligmassen i byer og bygderne.

Med henvisning til den, så tror jeg, at vi har grundlag nok til det, men det eneste man så mangler er finansieringen, og jeg er overbevist om, at Boligudvalget også vil se på denne side af sagen når de påbegynder arbejdet.